รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงแพรวา  หรุ่นศรีเพ็ง
 
1. นางภาวนา  เกษแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ทองม่วง
 
1. นางณัฏฐา  วงศ์เกดไชยกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กหญิงรสิตา  วงเกิด
 
1. นางสาวรสิตา  อินทรเกษตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ปานเพ็ง
 
1. นางสำเริง  กฤตพลวิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรี  มาวขุนทด
 
1. นางสาวมาลี  วิเศษเสือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงสุมิตตา  คันซอทอง
 
1. นางภิญญดา  โตไตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงธนพร  ใจเร็ว
 
1. นางสาวภณิดา  ศิริมงคล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายณัฐพล  เขียวอุไร
 
1. นางคะนอง  ทองห้อม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงรินรดา  พรมอ่อน
 
1. นางภานิณี  สุขโชคพานิช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงจิตตา  วิทยางกูร
2. เด็กชายภาวัติ  นิ่มสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  ไกรวัลย์
 
1. นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี
2. นางบุญยรัตน์  สวนสอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  วงศ์เสรี
2. เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์มณี
 
1. นางประยงค์  ศรีพันธุ์ทิพย์
2. นายไพศาล  ปรียาจิตร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เล็กกระโทก
2. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์สวาท
 
1. นางสาวกษมา  คุชช่วง
2. นางสาวณัฐยา  ขลิบทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
 
1. นางสาวชลดา  พงษ์ธัญการ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายคณิน  บุญโอภาศ
 
1. นางสาวจิราพร  อินทร์ปัญญา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สีสืบมา
 
1. นายสมชาย  ศรีทองอุทัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขหอม
3. เด็กชายภูมิรักษ์  บำรุงเมือง
 
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นางสาวพิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายชนาธิต  ชำนาญกลาง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุขเกษม
3. เด็กชายสุมาตร   หุ่มกระโทก
 
1. นางสุภาพร  วรญาโณ
2. นายไพบูลย์  กาบจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายอธิป  ตาลเพ็ชร
2. เด็กหญิงอภิชญา  ทองวงศ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงเธียรลดา  คลังพลอย
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางสาวชลธิชา  บุญโพธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงนภิสรา  อิ่มเขียน
2. เด็กชายสหรัฐ  ฉ่ำศรี
3. เด็กชายสัญชัย  กลิ่นบุญมา
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวสุธานี   นุชมอญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชโยดม  จรรยาภิสัณห์
2. เด็กชายอายุวัต  งามสนอง
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญโพธิ์
2. นายธเนศ  ชำนิเขตรการณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กชายกรดล  เกษา
2. เด็กชายปฏิวัฒน์  เวียงชัยศรี
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  รัตนจันทร์
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงฐิติมล  โสดา
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายสิทธิพล  พรมมา
 
1. นางดลพร  ศรีสุวรรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท
2. เด็กหญิงพิชญา  ขำอ่อน
3. เด็กชายสุปกาณต์  อ่วมวงษ์
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญมาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายอายุวัต  ปานเผือก
 
1. นางปรางทอง  รังษิมาศ
2. นางสาวสุนันท์  เชื้อนุ่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพิชยา  มีชัย
2. เด็กหญิงลลิตา  แก้วเอี่ยม
3. เด็กหญิงอนุชศรา  บุตรจันทร์
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงปาลินี  นามน้อย
2. เด็กหญิงพัชราภา   คงอุบล
3. เด็กชายรวิภาส  หวังเดช
 
1. นางพรพิมล  บุญส่ง
2. นางสาวปฏิมาพร  จ้ำดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายชนะชัย  ปาละศิริ
2. เด็กชายปิติภัทร  คล้ายเจียม
3. เด็กชายพิชัยภูษิต  บัวคลี่
 
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นางสาวกชพร  เปียหลอ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1. เด็กหญิงณัฐนิช  วงษ์สมบูรณ์
2. เด็กชายปัญญา  มีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเปรมฤหัย  ขำสุข
 
1. นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพิมพิชญา  คำตา
2. เด็กชายศุภกร  อักษรนิติ
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เขตจัตุรัส
 
1. นางทิพวัลย์  รอดสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐนิช  ศิริภาประเสริฐพร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   กลิ่นสายทอง
2. เด็กหญิงจารุณี   คำดิรักษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์   แก้วมา
 
1. นางปราณี   แดงดี
2. นางณัฐฐิชา   ภู่กำจัด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายพงศธร  เกิดปลั่ง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองม่วง
 
1. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
2. นายละไม  สารี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเดช
2. เด็กชายเสริมพันธ์  ทศหาร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญโพธิ์
2. นางสาวณัฏฐนิช  ศิริภาประเสริฐพร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1. เด็กชายดำรงค์  หรั่งนาค
2. เด็กชายปฏิภาณ  แสงศรี
 
1. นางสุรัญชนา  โพธิ์หวี
2. นางสายสมร  วงศ์ชื่น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กชายชิณวัตร  สอนเวช
2. เด็กชายปฏิภาณ  เปรมสำราญ
 
1. นายจำรุญ  ตลอดภพ
2. นางเกตุ  สนเทียนวัด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 1. เด็กชายชานนท์  ตันอารีย์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คำแอด
 
1. นายวราวุฒิ  ใยเทศ
2. นางพเยา  นิลกรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายจิรัฎฐ์   ปั้นสุข
2. เด็กชายธัชรินทร์  รักษากลิ่น
 
1. นายสัญญา  จาบทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายปพนธีร์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายพีรวัช  สอนเสียง
 
1. นายสัญญา  จาบทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรรุ่ง
3. เด็กหญิงพิชญา  บุญมา
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ
 
1. นางอัมพร  ยอดวิเศษ
2. นางอุมาพร  ศิริตื้นลี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงกัลยกร  อินทร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   กลิ่นกระบี่
3. เด็กหญิงอรนภา  ศรีไพร
4. เด็กหญิงอรัญญา  นามเวียงคุณ
5. เด็กหญิงเสาวรส  หาญขุนทด
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
2. นางสาววันทนา  สายแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ราชคฤห์
3. เด็กหญิงรัตชดา  นาสมวาส
4. เด็กหญิงศุภิสรา  โครตรุโพธิ์
5. เด็กชายสุทัศน์   ราชคฤห์
 
1. นายสราวุฒิ  บุญทับ
2. นางแสงเดือน  ท้วมเทศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  แป้นตระกูล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วุฒิสาร
3. เด็กหญิงศศิณี  ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงศุจินันท์  บัวงาม
5. เด็กหญิงสุธินี  ตั้งกิจลดาวัลย์
 
1. นางบุญสนอง   เหมือนเอี่ยม
2. นางอรสา  สาคร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีอรุณ
2. เด็กหญิงปณัทดา   ทิมเทพย์
3. เด็กชายพลภัทร   อินทร์ฉ่ำ
4. เด็กหญิงมัณฑินี   โฆสิต
5. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์   สืบแต่โหน่ง
 
1. นางยุพยงค์   ทิพย์นาฏย
2. นางสาวมิรันตรี   ขวัญอ่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงกรรณิภา   ทับทิม
2. เด็กหญิงขนิษฐา   โพธิ์เขียว
3. เด็กหญิงดาวเพ็ญ   หนูอ้น
4. เด็กหญิงปวีณา   ทองมี
5. เด็กหญิงสุพัตรา   พุกสุข
 
1. นางยุพยงค์   ทิพย์นาฏย
2. นางสาวมิรันตรี   ขวัญอ่อน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจิตรา  ย่นปลิว
2. เด็กชายพงศกร  คงมีเงิน
3. เด็กชายพีระวัฒน์  กงนะ
4. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  อธิปัตยกุล
5. เด็กชายศึกษิต  เรืองสุข
 
1. นางสาวจรัญญา  อ่างคำ
2. นางอาภรณ์   อินทะศร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันเสน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สัสดี
2. เด็กหญิงธัญเรศ  ประคองศรี
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  อินทสิทธิ์
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงศรัณพร  ศรีวารีรัตน์
 
1. นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ
2. นางสาวนารัตน์  ทองแท้
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายจรณินทร์  เอี่ยมเทพ
2. เด็กหญิงชฏาทิพย์  แต่งทรัพย์
3. เด็กหญิงชรินดา  นาครัตน์
4. เด็กหญิงชลดา  กองจำปี
5. เด็กหญิงธนวดี  ช่วยยะ
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเกิด
7. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีธาตุ
8. เด็กชายปภัทรชาติ  ศรีเมฆ
9. เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญทอง
10. เด็กชายพงศกร  ย่นปริว
11. เด็กชายพงศธร  ย่นปริว
12. เด็กหญิงพุทธิดา  บุญใจ
13. เด็กชายลิขิต  ห่างสูงเนิน
14. เด็กหญิงวิมลสิริ  สนธิโพธิ์
15. เด็กหญิงวิรัลพัชร  สมสุทธิ์
16. เด็กชายสุกฤษฎ์  รอดสการ
17. เด็กชายสุนันท์  ครองสติ
18. เด็กหญิงอริสา  แตงโพธิ์
19. เด็กหญิงเจสรินทร์  อินทเสน
20. เด็กชายเศรษฐี  โลหะเวช
 
1. นางสาวอัญเชิญ  ประทุมชาติ
2. นางนัฏติยา  เจริญนาน
3. นางสาวสุวรรณา  ตันเจริญ
4. นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีเนตร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  แผลงศร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่างพาน
4. เด็กชายธงชัย  แก้วลงกา
5. เด็กชายธนธรณ์  สุขสายันต์
6. เด็กชายธนวัฒน์  สอนจันทร์
7. เด็กชายธนัญชัย  โนนวิเศษ
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญผูก
9. เด็กชายนคร  ดีเสมอ
10. เด็กชายนฤเบศ  ศรีเพ่ง
11. เด็กชายนัฎฐวุฒิ  มาปากลัด
12. เด็กชายบันลือ  จันทร์เทพา
13. เด็กชายปฏิภาณ  สุริยะ
14. เด็กหญิงประกายดาว  ทองทรัพย์
15. เด็กหญิงยุพารัตน์  หาญกล้า
16. เด็กหญิงศศิยาพร  ลาดเสนา
17. เด็กชายศุภกิจ  ศรีจันทร์ดี
18. เด็กชายสหรัฐ  ศรีอัดชา
19. เด็กชายสุรเดช  พุฒภูงา
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมคำแสน
 
1. นางสาวยุพดี  ทองแท้
2. นางณฐพรรณ  อยู่ยงค์
3. นางทิพาวดี  คูณหอม
4. นายเสน่ห์  สุทธิเศวต
5. นายสมควร  สังข์ทิพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัญท์นภัส  ชิโนเรศโยธิน
 
1. นางมาลัย  สีนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงมลทกานต์   ใบโพธิ์
 
1. นางกัญญารัตน์  จรบุรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กชายวิวัฒน์  สมปอง
 
1. นายชาคริษ  พูลเพิ่ม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายบุญรักษา  ชะเอม
2. เด็กหญิงปวีณ์รัชต์  คลอวุฒินันท์
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางอุไรวรรณ  ชาวนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจิณณรัตน์  นิลสนธิ
2. เด็กชายธนพล  มุขดา
 
1. นางสาวพนิดา  ภู่แพ
2. นางสาวปนัดดา  เอี่ยมเทศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กหญิงฉันทสินี  ผานิล
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรทอง
 
1. นายอำนาจ  บุญอนันต์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  บัวสีทอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พุกสังข์ทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดารัตน์
4. เด็กหญิงรจนา  ทั่งพรม
5. เด็กหญิงรักษิณา  ยอดทัศน์
6. เด็กหญิงวริยา  มาหมอบ
7. เด็กหญิงวิรัลยุภา  เวสะมูลา
8. เด็กหญิงสลิลเกตน์  อยู่สนิท
9. เด็กหญิงสุทธินันท์  ตรีประโคน
10. เด็กหญิงอภิชญา  ซ้องตะคุ
 
1. นายทองพูน  สวัสดิรักษ์
2. นายไพบูลย์  แย้มสัจจา
3. นายไพบูลย์  กาบจันทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระทู้
2. เด็กหญิงจิภาดา  ยวนยี
3. เด็กหญิงชนินาถ  แดงอุบล
4. เด็กหญิงชลธิชา  คงดี
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปะหา
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนโคตร
7. เด็กหญิงผกามาศ  แถลงกัน
8. เด็กหญิงพรนภัส  ประสพ
9. เด็กหญิงพรมทอง  ผาดี
10. เด็กหญิงพัชรพร  อินทร์ทองคุ้ม
11. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  คำสมัย
12. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ใยคง
13. เด็กหญิงภารดี  ร่มโพธิ์รี
14. เด็กหญิงรวิพร  แสนโคตร
15. เด็กหญิงศุภนิดา  เย็นจุระ
 
1. นางยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นายธงชัย  บุญมา
3. นายสุเทพ  สุขจิตร์
4. นางกนกพร  สกุลรัตน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมกัลยา
2. เด็กหญิงกุลธิชา  รอดเมตตา
3. เด็กหญิงกุลธิดา  รอดเมตตา
4. เด็กหญิงญาดา  ผานิตย์
5. เด็กหญิงนฤมล  จิตรจักร์
6. เด็กหญิงปวีณา  บุญเวียง
7. เด็กหญิงมุทิตา  ชูรัตน์
8. เด็กหญิงลลิตา  ทองเกล็ด
9. เด็กหญิงวรรณนิษา  ขำอ่วม
10. เด็กชายวิรัตน์  เม่นสุวรรณ์
11. เด็กชายวีรชัย  ศรีสวัสดิ์
12. เด็กหญิงศิริญญา  ตุ้มทอง
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิลพัฒน์
14. เด็กหญิงสาวิตรี  นวลสาย
15. เด็กหญิงเปรมกมล  ฤกษ์เมือง
 
1. นางสนทยา  สุยสว่าง
2. นางสาวสุภาวดี  อ่ำวิถี
3. นางเกวลี  ภู่สงค์
4. นางสาวกนิษฐา  อิ่มรัง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพร  อิ่มมาก
2. เด็กหญิงพลอยนิล  เพ็ชรทอง
 
1. นางกรรณิกา  ภาคีธง
2. นางนพคุณ  อิ่มใจ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายสิทธิพล  พรมมา
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  ไกรวัลย์
 
1. นายชัยพร  หงษ์พรหม
2. นางวรรณศิริ  กันสกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงธนัดดา  นิลผาพงษ์
 
1. นางกรรณิกา  ภาคีธง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวผัน
 
1. นายมานิจ  โฉมฉาย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงอารยา  สกุลโพน
 
1. นางวรรณศิริ  กันสกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงณิชา  ชูมา
 
1. นางเพ็ญทิพย์  วีระสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1. เด็กหญิงเกวลิน  นิลสว่าง
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายอนุชา  อ่ำคำ
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์โสภา
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ไชยชน
2. เด็กหญิงอิศวรา  เจิมขุนทด
 
1. นางสาวพิทยา  โปทา
2. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์พินิจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงฉัตรสุมน  เกยพยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  มีมาก
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วอรัญญิก
2. นางกรรณิกา  ภาคีธง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงปาจรีย์  มาดี
2. เด็กหญิงสิริกร  น้ำแก้ว
 
1. นางสาววรรณนิสา  จำปาแดง
2. นางสาววรรณนิสา  เพ็งพรม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงรัตติยา  คงขาว
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฑิติยา  จวงสาคร
2. เด็กหญิงนภาพร  พูลเรือง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  พูลเรือง
 
1. นางสายพิณ  ทองแท้
2. นางปราณี  พูลพันธ์ชู
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กชายชนานนท์  แก้วมั่น
2. เด็กชายธีรภัทร  แพขันทอง
3. เด็กชายสรวิศ  ยศสมบัติ
 
1. นายวัฒนา  อุดมศรี
2. นางวารี  นาคถมยา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายคุณากร  บัวศรี
2. เด็กชายนทีธร  สุขรอด
3. เด็กชายปกรณ์  เณรทอง
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  ปานขลิบ
2. นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายพงศธร  ชื่นผล
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กชายชินวัตร  สมปอง
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงธนพร  ทิพย์มาลา
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์เมือง
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฎ์  อยู่ศรี
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายนรภัทร  ทองบัว
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฎ์  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
3. เด็กหญิงตะวัน  ยุทธกิจเสรี
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทรา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
7. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
8. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
9. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 95.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกิตติกวิน  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์
3. เด็กหญิงตะวัน  ยุทธกิจเสรี
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทรา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
7. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
8. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
9. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
10. เด็กชายภาคย์  ปรางวิเศษ
11. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
12. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
13. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
14. เด็กหญิงศิรประภา  อินทะชิต
15. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
2. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์
2. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทรา
3. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
4. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
5. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
6. นายพัฒนะ  บุญบาง
7. เด็กหญิงวิมลศิริ  พลอยประดับ
8. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
9. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์  รักษาเมือง
11. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลพร   กอบุตร
2. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขนิล
3. เด็กชายธนวิทย์  กรมเมือง
4. เด็กชายธีรวุฒิ   มาเมือง
5. เด็กหญิงนราวัลย์  มั่นนวล
6. เด็กชายนวกริช   คำมูล
7. เด็กหญิงนิชาภัทร    เบี้ยวเหล็ก
8. เด็กหญิงบุศรัตน์   ด้วงไทย
9. เด็กชายปฏิพล  มีสุข
10. เด็กชายปณิธาน  เนตรสุวรรณ
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมิขันธ์
12. เด็กชายพัชรพล  เทพอาษา
13. เด็กหญิงพิชามญช์   สิงห์เรือง
14. เด็กหญิงวรกานต์  สอาดเอี่ยม
15. เด็กหญิงวรันร์ยา  พุทธสรณ์
16. เด็กชายวัฒนา  คำวิเศษ
17. เด็กชายวีรภัทร  ปั้นทอง
18. เด็กหญิงศิริพร  ภูมิขันธ์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนสอาด
20. เด็กหญิงเกศราพร  สระทองขาว
 
1. นายวนา  เจริญทัพ
2. นางจันทร์ตรา  ประจักษ์แจ้ง
3. นางสมคิด  ศรีสอาด
4. นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลรัง
5. นางสาวสิสวรรค์  แสงขำ
6. นายไพรวัล  สระทองขาว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายจิรายุ  พรมโชติ
2. เด็กหญิงบัญจรัตน์  ทิมพูล
3. เด็กชายปิยวัทธ  พลทรักษา
4. เด็กชายภราดร   กุลาสี
5. เด็กหญิงสุภัชชา  บุตรศรี
6. เด็กหญิงอภิชญา  ชนกกลาง
 
1. นายวิวัฒน์  บุญประสม
2. นายณัฐชัย  โลหะเกื้อกูลวงศ์
3. นางสาวโชติกา  บุญประเทือง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ชาตะรูปะชีวิน
 
1. นางสาวศิรินาฏ  คำเอี่ยม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงนิศาชล  มากถี่
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  การภักดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายนวพล  พูลทอง
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายพงศธร  แป้นจันทร์
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  จูสิงห์
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กรตุ้ม
 
1. นางนัยนา  นานา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  อินทโฉม
 
1. นายนพดล  ปานเดช
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายพีรดนย์  ใจชื่น
 
1. นางสาวณัฐยา  ขลิบทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายอาคเนย์  เพ็งหยวก
 
1. นางรัตนา  เลขะวัฒนะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงวิภาพร  ไกรหัสดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายดนุพล  โตเพ็ชร
 
1. นางชลดา  เอี่ยมรักษา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงรุ่งระวีร์  บุญจิตร์
 
1. นางสาวณัฐยา  ขลิบทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายนวพล  พูลทอง
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงกัญญ์ฐญาณ์  วราธนากิตติ์
 
1. นางสาวสมบัติ  บุญรอด
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วภาพ
2. เด็กหญิงจีระนันท์  พัดศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยาน์  สุภาผล
4. เด็กหญิงทัณฑิมา  เมืองเจริญ
5. เด็กชายพงศกร  ย่นปริว
6. เด็กชายพัสกร  มหาพรม
7. เด็กชายภานุพงศ์  แขค้างพลู
8. เด็กหญิงศุภัสรา  รอดบำรุง
9. เด็กชายสรวิศ  มากน้อย
10. เด็กหญิงเมษา  อินทเสน
 
1. นางพวงเพชร  ดำนงค์
2. นายสิน  บุญเนียง
3. นางจีรนุช  คุ้มศิริ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  อยู่โพธิ์
2. เด็กหญิงชนัชชา  โพพุฒ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แตงร่ม
4. เด็กหญิงนฤมล  เฉียงกลาง
5. เด็กหญิงวาสิตา  มีอ่อน
6. เด็กหญิงเกตุวรินทร์  เหมือนฤทธิ์
 
1. นางแก้วลดา  นิลกล่ำ
2. นางวารี  นาคถมยา
3. นายประสิทธิ์  ปานพรม
4. นายวัฒนา  อุดมศรี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงนิศาชล  มากถี่
2. เด็กหญิงพรนภัส  แท่นนอก
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  ชมพูน
4. เด็กหญิงวรพรรณ  ทอนพุดซา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  โสภณภาพ
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เนี่ยมเทศ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงคันที
8. เด็กหญิงสุพิชชา  สุยะนา
 
1. นางสาววรรณนิสา  จำปาแดง
2. นางสาวโชติกา  บุญประเทือง
3. นางสาวจิติมา  แกมขุนทด
4. นางสาววรรณนิภา  เพ็งพรม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1. เด็กหญิงกัณธิมา  เมืองไผ่
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  รัสมี
3. เด็กหญิงภคนันท์  ภู่ภักดี
4. เด็กหญิงวนัชพร  โลหะเวช
5. เด็กหญิงศศิภา  ผ่องศรี
6. เด็กหญิงสกลสุภา  แก้วสว่าง
7. เด็กหญิงอรพินธ์  ศรสุรินทร์
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  มั่นกสิวิช
 
1. นางสาวโชติกา  ระโส
2. นางสาวปิยะนุช  ทับเบิก
3. นางสาวจริยา  นาคยา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงนุสรา  ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พลเทพ
3. เด็กหญิงปภัสรา  คำเงิน
4. เด็กหญิงปวีณา  โตรัสมี
5. นายพายับ  คงอยู่
6. เด็กหญิงวรัญญา  แสงบดี
7. เด็กชายอนุชิต  ชื่นกลิ่น
8. เด็กหญิงอินทิรา  ย้อยฝอย
 
1. นางนัธทีณา  มุงคุณ
2. นางสาวนริศรา  มุงคุณ
3. นางปริศนา   แก้วไพฑูรย์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปรีชุ่ม
2. เด็กหญิงชัชฎาพร  สายพันธ์
3. เด็กหญิงชุติมา  บุญมี
4. เด็กชายณัฏฐนัญท์  คงมีทรัพย์
5. เด็กหญิงนิชา  บุญช่วย
6. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ฐิติญาธนัง
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  น้อยทันแสง
9. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทธิ์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขใย
11. เด็กชายสรยุทธ  จันเทศ
12. เด็กหญิงสุภัชชา  นันท์กระจ่าง
13. เด็กหญิงสุวิตา  โคม่วง
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชะแลวรรณ์
15. เด็กหญิงอรนา  เชื้ออภัย
16. เด็กหญิงอรนุช  สีโห่
 
1. นางสาวกัญญา  พลอยระย้า
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นางสาวจิราพร  สำราญ
4. นางสาวปิยนันท์  นาเรือง
5. นางขนิษฐา  อโหสิ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กชายจิรพัส  ศรีคำพงษ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริบัว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุรงค์เรือง
4. เด็กชายดนัย  โยนจันทร์
5. เด็กชายถิรนัย  ทองเพ็ง
 
1. นางสาวพิชญ์  ขำมา
2. นางสาวรสิตา  อินทรเกษตร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  แสนสุข
2. เด็กชายแทนคุณ  พรมโชติ
 
1. นายวิวัฒน์  บุญประสม
2. นายเอกลักษณ์  รอดสอน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสาดกลาง 1. เด็กชายติณณภพ  อำไพร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พวงประโคน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุุญยะโท
 
1. นางนิภาภรณ์  บุญยะโท
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พาเจริญ
 
1. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนัญกรณ์  สุภาวรรณ
 
1. นางสาวอรทัย  หัวไผ่
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงณภัทร   ทองศรี
 
1. นางเพ็ญจันทร์   กรณ์ลัพธ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงชนิดา  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางนิตยา  อินทร์มี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธารินี  พวงทอง
 
1. นางจงรักษ์  รุ่งเรือง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปาจรีย์  บุญเพลิง
 
1. นางศุจิกา  เรืองคำ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช
 
1. MissLeah  Wayco
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายอานนท์  แก้วทอง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเดช
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชลาลัย  หมีแสวง
2. เด็กหญิงชุติมา  สวนเรือง
3. เด็กชายทนงศักดิ์   ทาสุวรรณ
4. นายนัฏฐวุฒิ  คันธมาลา
5. เด็กหญิงพรวลัย  แจ่มจำรูญ
 
1. นางยศศิณี   สงวนศักดิ์
2. นายบัญชา  บุญเพ็ง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุรเสกข์  แตงอ่อน
 
1. นายมณเฑียร  ชัยประเสริฐ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงอภิสรา  อ่ำฟัก
 
1. นางสาววัชรี  รอบวนาสกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายสิทธิพล  พรมมา
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  ไกรวัลย์
 
1. นางวรรณศิริ  กันสกุล
2. นางนริศรา  แช่มบำรุง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิดา   ดีหล่อง
2. เด็กหญิงทักษพร   ทาศรีทอง
 
1. นางเต็มศิริ   วงษ์ราชบุตร
2. นายสิทธิชัย   ภู่ภักดี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์มล
2. เด็กหญิงชลนิดา  อินชู
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วประไพ
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  แสงไกร
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชัยดวงดี
6. เด็กหญิงอรุชา  การสมเพียร
 
1. นางนิศา  เนตรทอง
2. นายอัศวิน  เนตรทอง
3. นายเสฐียรพงศ์  พันธ์กอง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กชายพงศกร  พูดขุนทด
3. เด็กชายพัชรพล  หงษ์ฉิม
4. เด็กชายภูธเนศ  ชัยบุรัมย์
5. เด็กชายอภิเดช  ไผ่เถื่อน
6. เด็กชายอิทธิกร  หาญขุนทด
 
1. นายวินัย  มะณี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กชายณภัทร  แจ้งแจ่ม
2. เด็กชายณัฐพล  บุญนาน
3. เด็กชายธนดล  บุญนาค
4. เด็กชายธีรภัทร  พันธ์วิเศษ
5. เด็กหญิงนัฏฐิกา  จงอุดมชัยกิจ
6. เด็กหญิงบุษบา  ฉ่ำศรี
7. เด็กหญิงรสริน  ศรีอ่อนทอง
8. เด็กหญิงวาสนา  ไหหอม
9. เด็กหญิงวิลัยพร  ลีลาศ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วชา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
2. นายสรวิศ  ศรีสงคราม
3. นายกิตติศักดิ์  ประเสริฐ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โตทอง
2. เด็กหญิงจินตนา  สาน้อย
3. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเพ็ชร
4. เด็กชายภูรินทร์  ภาคฉาย
5. เด็กหญิงมุกดา  เปลี่ยนศรี
6. เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะ
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วินทะชัย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
2. นางกรรณิการ์  หุ่นทอง
3. นางประเสริฐศรี  ฉิมปาน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงญาดา  ผานิตย์
2. เด็กชายวิรัตน์  เม่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิลพัฒน์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  นวลสาย
5. เด็กหญิงอรรินทร์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายสานิตย์  สนธิ
2. นางนงลักษณ์  รอดอุตส่าห์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงธาวิณี   ป้อมยุคล
2. เด็กชายบุญพิทักษ์   แก้วแกมทอง
3. เด็กชายวุฒิไวทย์   พรมเวียง
 
1. นางนิดา   วนิชไพบูลย์
2. นางละเอียด  หุตะมาน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กชายภานุพงษ์  มะเริงสิทธิ์
3. เด็กหญิงวัชราพร  นุชมา
 
1. นางสาวกษมา  คุชช่วง
2. นางสาวณัฐยา  ขลิบทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงณิชา  เหล่าละวะ
3. เด็กชายพชรพล  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางเนื้อนุช  จั่นผ่อง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงเรือง
2. เด็กหญิงลาวัลย์  สนกัน
3. เด็กหญิงอารยา  ทิพย์ศิริ
 
1. นายนพดล  ปานเดช
2. นางอุบลรัตน์  หอมจันทร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  เสมาฉิม
2. เด็กหญิงอนันตา  แจ้งเล็ก
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นายสุรเชษฐ์   ยอดกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ภักดีไทย
2. เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวเกตุมณี  พรมเถื่อน
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญคูณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายก้องภพ  บุญสาย
2. เด็กหญิงภาคินี  ขันโสภา
3. เด็กชายวาที  มงคล
 
1. นายยุทธนา  แสงทอง
2. นายทศพล  สุขรักษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. นางสาวฐานิตา  บุญช่วย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  วัชระพิมลมิตร
 
1. นางบำรุง  จิรติภัส
2. นางสาวมณีการ  มาขำ
 
144 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายวิรโช  นอบเจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  สายชนะ
 
1. นางสาวสุกัญญา   อินสุธา
2. นางวิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดวงกมล  เณรจ่าที
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสุม
 
1. นางพรพิมล  สีนวน
2. นายวินัย  ศรีสิงห์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายฐิติมงคล  แก้วโต
2. เด็กชายทศพร  แก้วละมูล
 
1. นางสาวทัชชภร  คงอิว
2. นางสาวทิวาฐิต  ประจำวงษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายพีระพล   วงศ์ไทย
2. เด็กชายรัชชานนท์   พุ่มเกิด
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   นาคจำรูญ
2. นางสาวปิยะวรรณ   กุหิงวัง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงชลธิชา   จันทร์สวยดี
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  สกัลยา
2. นางสาวเยาวเรศ  คงบุญวาส
 
149 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีพรหมคุณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายคล้าย
 
1. นางฐิติมา  เพชรสัมฤทธิ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสนธิ์
2. เด็กชายนัทชานนท์  เนตรสุวรรณ์
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางจิรัฐติกาล   จุลกะเศียน
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตลับนาค
2. เด็กชายศราวุํธ  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางพรพิมล  สีนวน
2. นายวินัย  ศรีสิงห์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายจิรเดช  พรมอ่อน
2. เด็กชายภควัต  อ่อนสำอาง
3. เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีวงศ์ตระกูล
 
1. นายประเสริฐ  บุุญโห้
2. นายสมจิตร์  มุ่งมาตร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  บุญเลิศ
2. เด็กชายยศธร  รามโพธิ์
3. เด็กชายสมรส  กิ่งค้างพลู
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาวพัชราภา  ขวัญมุข
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อ่อนขำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ใจแสน
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ล้อมจันทร์
 
1. นายบุญส่ง  ยอดวิเศษ
2. นางสาวนิตยา  จันนารี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เผื่อนทิม
2. เด็กชายอาภากร  นาพี
3. เด็กชายไกรสร  อภิรม
 
1. นายชัยพร  หงษ์พรหม
2. นางอรสา  สาคร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงภาสรัตน์  สิงหวิบูลย์
2. เด็กชายวทันยู  สุขกร่าง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญบำรุง
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  คำสนิท
2. เด็กหญิงอรนิช  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายเดชาพล  วงศา
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงช่อผกา  พุกน้อย
2. เด็กหญิงนภัสชา  สิงหวิบูลย์
3. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พุกน้อย
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงวิภา  ไตมา
6. เด็กหญิงศิริพร  อบทม
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนฤมล  พลศรีราช
2. เด็กหญิงมนัสพร  ปรางวิเศษ
3. เด็กหญิงวันวิสา  กันทะรส
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทร์ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงสโรชา  โอภาษี
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงวรินทร์ภัค  พิบูลบท
3. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดสุวรรณ
 
1. นางสาวนิดหน่อย  จูอาภรณ์
2. นางเนาวลักษณ์  สังข์ทิพย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานาง
2. เด็กหญิงทิตยาภา  หมื่นวินาท
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  ศรีคำขลิบ
 
1. นายณรงค์  รอดนิล
2. นางสุลีรัตน์  จั่นจอน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกาญจน์แก้ว  ศรีชู
2. เด็กหญิงศิรินัน  อาและ
3. นางสาวสุรวดี  คุณโน
 
1. นางวรรณา  ยอมมะเริง
2. นางรพีพร  กาญจนมาศ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงมัสทนา  ตาโส
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปานนนท์
 
1. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
2. นางนิตยา  อินทร์มี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สารถี
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เสือคล้าย
 
1. นางวรรณา  ยอมมะเริง
2. นางรพีพร  กาญจนมาศ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหม้อ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สินมา
2. เด็กหญิงอริสา  เกตุมา
3. เด็กหญิงเจณิตา  แนบกลาง
 
1. นางธิดาหยก  สุขทอง
2. นางประยูร  ภู่ทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลนิภา  นาคสุข
2. เด็กหญิงพาราดา  มั่นตะคุ
3. เด็กหญิงอารี  เนาแสง
 
1. นางอัมพร  จันทร์ขาว
2. นางสุเพ็ญ  จรบุรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ดิษสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  วัฒยะบุญ
 
1. นางศิริวรรณ  จันทนา
2. นางชำมะนาด  พลเจียก
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แดงไผ่
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นาคแสง
3. เด็กหญิงมันทนา   ชลปรีชา
 
1. นางผาสุข   เนตรทอง
2. นางน้ำฝน   วงศ์ครุฑ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   แก้วสง่า
2. เด็กหญิงวิลาสินี   อินทร์ฉ่ำ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชัยพิพัฒน์
 
1. นางสมร   กลิ่นทิพย์
2. นางน้ำอ้อย   ขาวพราย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงศรีสุนันท์  แสนเหมือน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ภู่สอน
3. เด็กหญิงอรณิชา  ทองจิตติ
 
1. นางสมศรี  ุบุญทอง
2. นางวัฒนา  สว่างชัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปัชชามูล
2. นางสาวณัฐธิดา  อัตยัง
3. เด็กหญิงอารยา  สกุลโพน
 
1. นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี
2. นางบุญยรัตน์  สวนสอน
 
172 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงวริศรา  สลีสองสม
 
1. นางนฤมล  ถนอมเวช
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   พุ่มเปี่ยม
2. เด็กชายวรปรัชญ์   ชูมา
3. เด็กชายอติเทพ  จาบทอง
 
1. นางอารีย์   นิลสนธิ
2. นางวัชราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   ดีศรี
2. เด็กหญิงปภาดา   สนใจ
3. เด็กหญิงอารยา  เสนาทะ
 
1. นางเสาวลักษณ์  จาบทอง
2. นางบุษบา  สงวนวนชาติ
 
175 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงสิรินธร  แก้วลิ้นไม้
 
1. นางอารีย์   นิลสนธิ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  ปั้นสีทอง
 
1. นางสาวณัชชา  เครือแปง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงอินทิรา  บุญหนัก
 
1. นางมนชยา  สุขชื่น
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1. เด็กชายพัชรพล   อินปรางค์
 
1. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงลีลาวดี  เสนศรี
 
1. นางธัญปัณรสค์  วรสุทธิ์พิศาล
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยลำใย 1. เด็กชายชัยชนะ   วิเชียรเทียบ
 
1. นางปิยวรรณ   บุญเย็น
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  วิชัย
 
1. นางละออง  พุกเฉื่อย
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางละออง  พุกเฉื่อย
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงนันทนี  ว่องไว
2. เด็กชายวรณัฐ  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็งยอด
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายจักรภัทร์  หลวงนาม
2. เด็กชายธีรพงษ์  แย้มปั้น
 
1. นางชำมะนาด  พลเจียก
2. นางธนิดา  คงสมบูรณ์
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐชนน  น้อยเจริญ
2. เด็กชายพงศ์พลิน  ศรกาญจนอัมพร
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญโพธิ์
2. นางจรัญญา  บุญกมุติ
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสาดกลาง 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  จันทร์คัด
2. เด็กชายภควัต  สาระโพง
 
1. นางสาวธัญลักษ์  พลสว่าง
2. นางสาวจุฑารัตน์  อินกองงาม
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาดาร
2. เด็กชายอภินันท์  แดงเผื่อน
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1. เด็กหญิงศศิธร  คงเพ็ชรศิกดิ์
 
1. นางมีเจต  หงษ์พรหม
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นายสมเกียรติ  ทองนวล
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสาดกลาง 1. เด็กชายปุริม  แย้มพจนา
 
1. นางสาวธัญลักษ์  พลสว่าง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1. เด็กหญิงวศินี  ขำอินทร์
 
1. นายมานิจ  โฉมฉาย
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกิตติญา  ใจชอบ
2. เด็กหญิงจณิสตา  พรมอ่อน
3. เด็กหญิงมธุรดา  พิชัยทอง
4. เด็กหญิงลัคณา  แตงโพธิ์
5. เด็กหญิงศุภานัน  งามนนท์
6. เด็กหญิงสาธินี  สกุลมี
7. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วไพรชัฎ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ตันเจริญ
2. นางจีรนุช  คุ้มศิริ
3. นางนาฏยา  โอภาษี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายชิณณะวัฒ  ทำแม่น
 
1. นายละไม  สารี
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  เกษสาคร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงนันทิชา  หาญมนตรี
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสายธาร  ศรีรีทรัพย์
 
1. นายคนอง  ยอดฉิมมา
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายอำนวย  จรรยา
 
1. นางสมศรี  ธาราวิกรัยรัตน์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายธันวา  กรุทฤทธิ์
2. เด็กชายภูตะวัน  เพชรทอง
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  จินดาทิพย์
 
1. นางชำมะนาด  พลเจียก
2. นางศิริวรรณ  จันทนา
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภัทรพล  ทองเพชร
2. เด็กชายวัลลภ  บัวงาม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ช่อลำ
 
1. นางสาวสมนึก  ปัญญาพร
2. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายธัชพล  แสงแก้ว
2. เด็กชายอายุธ  ฟักสกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปานอ่อน
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงชุติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กชายฐิติรัตน์  โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กชายวิศณุภรณ์  บุญชู
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์สุรัตน์  คำไพเราะ
2. เด็กหญิงชญาดา  บุตระ
3. เด็กหญิงรจนา  ช้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวสมนึก  ปัญญาพร
2. นางอรุณศรี  ชูช่วย
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายมานะ  บุญนาค
2. เด็กชายสมชาย  ตาป้อม
 
1. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
2. นายทวีศักดิ์  ฉัตรเกตุ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นเผ่น
2. เด็กชายสมพงษ์  บุญฉ่ำ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานพรม
 
1. นางสาวกาญจนาณัฐ  อ่วมทอง
2. นายเนตร  กรีสุวรรณ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายกฤษดา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงชมพูเนตร  กลิ่นเผ่น
3. เด็กชายธนะชัย  บางลับแล
 
1. นางสาวกาญจนาณัฐ  อ่วมทอง
2. นายสมเกียรติ  ทองนวล