เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
รายชื่อศึกษานิเทศก์/ผู้ประสานงานการแข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขณะนี้ Admin ได้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังระดับภาคเหนือแล้ว

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันฯ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และปฏิทินของระดับภาคเหนือ

 
 

wink แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ wink(30/10/2557)

ทางระบบจะดำเนินการแก้ไขรายชื่อนักเรียนวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้ 31 ตุลาคม 2557 จากนั้นจะโอนข้อมูลให้กับทางภาคเหนือ โรงเรียนที่ได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ต้องดำเนินการอัพโหลดรูปภาพนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินของระดับภาค คือ ระหว่าง วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557 โดยใช้ username และ password ที่เคยได้รับจากผู้ดูแลระบบของกลุ่มโรงเรียน เข้าไปทำการแก้ไขรูปภาพนักเรียน ได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของระดับภาคเหนือhttp://www.north64.sillapa.net/sp-center

 
 

mailประชาสัมพันธ์ตัวแทนเขตฯmail (16/10/2557)

รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด  นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก  ส่งมาที่  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล   ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง  จ. แพร่  54000  หากไม่ส่งตามกำหนด  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน
ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)

 รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า

1. การประกวดภาพยนตร์สั้น  ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น และบทภาพยนตร์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์ 

**สำหรับรายการ การแข่งขันโครงงานอาชีพ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในเกณฑ์ระบุ ให้ส่งรายงานโครงงานที่เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบันและมีรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท จัดส่งคณะกรรมการในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

รายการ การประกวดโครงงานคุณธรรม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเกณฑ์ระบุ ให้จัดทำเอกสารรูปเล่มจำนวนไม่เกิน 20 หน้า(ไม่รวมภาคผนวก) ส่งคณะกรรมการ รวมทั้งจัดบอร์ดเพื่อนำเสนอโครงงานในวันประกวดตามเกณฑ์....(แจ้งเพิ่อทราบเพิ่มเติม..22/10/2557)**

 
 

enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคเหนือ enlightened  ((16/10/2557)

1.ให้ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน และครู  หากพบว่า ไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ทำหนังสือแจ้งทาง e-office (เดิม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2557 หลังจากนั้นเขตพื้นที่ฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลให้กับระดับภาคเหนือ และทางเขตพื้นที่ฯ จะไม่สามารถแก้ไขให้ได้อีก โรงเรียนต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบฯ ของภาคเหนือเอง

2.โรงเรียนที่มีรายชื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน ให้ทำหนังสือแจ้งทาง e-office ทางเขตพื้นที่ฯ จะพิจารณาโรงเรียนที่ได้ลำดับต่อไปเข้าร่วมแข่งขันแทน โดยให้ทำหนังสือแจ้งก่อนมีการโอนข้อมูลไปยังระดับภาค

 
 

enlightenedประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ปี 2557 enlightened(07/10/2557)

สามารถดูเกณฑ์การประกวด เกณฑ์การรับโล่ เกียรติบัตร รายละเอียดคู่มือการประเมินได้ที่

1.ระดับภาคเหนือ http://awards57.obecawards.net/obec-north/

2.ระดับชาติ http://www.obecawards.net

 
 

smileyประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่ smiley(07/10/2557)

1.เว็ปไซต์กลางงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 http://www.north64.sillapa.net

2.เว็ปไซต์ระบบรายงานผลการแข่งขัน สพป.http://north64.sillapa.net/sp-center

3.เว็ปไซต์ระบบรายงานผลการแข่งขัน สพม.http://north64.sillapa.net/sm-center

4.เว็ปไซต์ระบบรายงานผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ http://north64.sillapa.net/ss-pre1

5.Facebook งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ http://th-th.facebook.com/sillapa64thsesa37

 

 
 

enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการ Cross word,A math,คำคม และซูโดกุenlightened(05/10/2557)

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามที่โรงเรียนได้ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์  http://goo.gl/XpaMzF  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (เวลา 16.30 น.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนที่ลงทะเบียนดังกล่าวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทางเมนูหลักด้านซ้ายมือ รายชื่อ นร. ครู แต่ละกิจกรรมก่อนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะโอนข้อมูลในระดับต่อไป..ศน.อรพินท์  พิมพ์เขตต์smiley

 
 

mailแจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดแพร่ yes (03/10/2557)

สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันเป็นลำดับที่ 7 

 
 

NEWenlightenedแจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือenlightened(29/09/2557)

1.ขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ จังหวัดแพร่

ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.pr.north64.sillapa.net

2.ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ

และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงครู/นักเรียน ให้ทำหนังสือแจ้ง ศน.อรพินท์ (ผู้ดูแลระบบฯ) ทาง e-office(เดิม) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (เวลา 16.30 น.)

และเมื่อทางเขตฯ โอนข้อมูลให้กับทางระดับภาคเหนือแล้ว หากโรงเรียนต้องการแก้ไขอีกให้ทำหนังสือแจ้งไปยังระดับภาคเหนือเอง(ไม่ต้องผ่านเขตฯ)

โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนักเรียน จำนวนครู ตามประกาศนโยบายฉบับใหม่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 http://www.sillapa.net/home/

 
 

heartแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพิ่มเติม    (เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน) heart(29/09/2557) 

รายการ Cross word,A math,คำคม,ซูโดกุ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่เว็ปไซต์ http://goo.gl/XpaMzF

และทางกลุ่มนิเทศฯ จะลงทะเบียนเพิ่มในระบบให้อีกครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557(เวลา 16.30 น.)

หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่า สละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน

 

 
 

mail  การพิมพ์เกียรติบัตร  mail (26/09/2557)

1.แจ้งทุกโรงเรียนพิมพ์เเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้สอน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

2.เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินและกรรมการฝ่ายต่างๆ ทางเขตพื้นที่ได้จัดพิมพ์ไว้ให้แล้ว สามารถมารับได้ด้วยตนเอง หรือรับได้จากประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทางเขตพื้นที่จะมอบให้ในวันประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป หรือ สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ทางหน้าเว็ปไซต์นี้ 

ทั้ง ข้อ 1 และ 2 สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 จากนั้น เขตพื้นที่ฯ จะปิดระบบไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้อีก

 
  รายการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(21/09/2557)
Cross word,A mat,คำคม,ซูโดกุ
ทางระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอีกครั้ง โดยจะแจ้งระยะเวลาให้ทราบอีกครั้งทางหน้าเว็ปไซต์นี้
 
  การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน (21/09/2557)
โรงเรียนสามารถพิมพ์ได้ที่เมนูหลักทางซ้ายมือ>พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู>เลือกหมวดหมู่ และกิจกรรมการแข่งขัน
 
  แก้ไขตารางการแข่งขัน
1.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
ระดับชั้น ม.1-3
แข่งขันวันที่ 20 ก.ย.57 เวลา 13.00-18.00 น.ใช้เวลาการแข่งขัน 5 ชม.
2.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ป.4-6
แข่งขันวันที่ 19 ก.ย.57 เวลา 09.00-14.00 น.ใช้เวลาการแข่งขัน 5 ชม.
ระดับชั้น ม.1-3
แข่งขันวันที่ 20 ก.ย.57 เวลา 13.00-18.00 น. ใช้เวลาการแข่งขัน 5 ชม.
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการแข่งขัน (16/09/2557)
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
รายการที่ 4 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
ยกเว้นกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรียบ ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว เขตพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายการที่ 11 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 [ทีม 2 คน]
รายการที่ 12 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
รายการที่ 13 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
รายการที่ 14 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
รายการที่ 15 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจากสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เป็น สนามฟุตซอล สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร วันเวลาการแข่งขันคงเดิม
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.การแข่งขันผูกเงื่อนเชือก เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจาก สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร (สนามฟุตซอล) เป็น สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร สนามบาสเกตบอล วันเวลาการแข่งขันคงเดิม
2.การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจาก ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ เป็น สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร (ลานจอดรถ)
วันเวลาการแข่งขันคงเดิม วันเวลาการแข่งขันคงเดิม
3.การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจาก ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ เป็น สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร (ลานจอดรถ)
วันเวลาการแข่งขันคงเดิม วันเวลาการแข่งขันคงเดิม
 
  ***เปลี่ยนแปลง สถานที่ เวลาการแข่งขัน***
แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรม Multi Skill Competition ระดับชั้น ม.1-3 เดิมแข่งขันเวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 19 ก.ย.57 ให้มารายงานตัวและเข้าร่วมแข่งขัน เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง 121 (แข่งขันพร้อมกับ ระดับชั้น ป.4-6)
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ จากโรงเรียนเทศบาลปากทาง ไปแข่งขันที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วันและเวลาเดิม คือ 20 ก.ย.57 เวลา 09.00-14.00 น.  
  โรงเรียนที่ไม่สามารถอัพโหลดรูปถ่ายนักเรียนที่เข้าแข่งขันได้ ให้นำรูปถ่ายจริง ติดบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หรือ นำบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน(กรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 7 ปี) มายืนยันต่อ คณะกรรมการตัดสิน ณ วันแข่งขัน  
  แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนแต่ละรายการ หลังวันที่ 10 กันยายน 2557 ให้นำเอกสารรับรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยื่นต่อคณะกรรมการตัดสินที่รับรายงานตัว ณ วันแข่งขัน เนื่องจากเอกสารประกอบการแข่งขันได้ดำเนินการจัดพิมพ์ออกจากระบบฯ แล้วตังแต่วันที่ 11 กันยายน 2557  
  **แจ้งคณะกรรมการคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ดังต่อไปนี้**
1. คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
6.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมของกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคารจามจุรี (อาคารปฐมวัย) ชั้น 3
2.กลุ่มปฐมวัย อาคารจามจุรี (อาคารปฐมวัย) ชั้น3
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตึก 2 ชั้น 3 (อาคารบัวหลวง ชั้น 3)
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตึก 2 ชั้น 3 (อาคารบัวหลวง ชั้น 3)
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ตึก 2 ชั้น 3 (อาคารบัวหลวง ชั้น 3)
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตึก 2 ชั้น 3 (อาคารบัวหลวง ชั้น 3)
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ตึก 2 ชั้น 3 (อาคารบัวหลวง ชั้น 3)
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตึก 2 ชั้น 1 (อาคารบัวหลวง ชั้น 1)
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ตึก 2 ชั้น 2 (อาคารบัวหลวง ชั้น 2)
10.กลุ่มพัฒนาผู้เรียน ห้องสมุดยูวะเวส
***รายละเอียดใน e-office***
 
  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อแสดงตัว ณ วันรายงานตัวเข้าแข่งขันได้ที่หน้าเว็ปไซต์  
  ตารางการแข่งขันกำลังอยู่ในช่วงปรับเวลาการแข่งขัน แสดงผลอย่างไม่เป็นทางการ โรงเรียนสามารถเปิดได้ตั้งแต่ 12 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  
  หัวข้อการแข่งขันระดับปฐมวัย
การวาดภาพ
1.ประเพณีไทย
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.โรงเรียนของเรา
4.ธรรมชาติแสนงาม
5.สวนสัตว์หรรษา
ปั้นดินน้ำมัน
1.สวนสัตว์หรรษา
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.ชุมชนของเรา
4.ผลไม้บ้านเรา
หมายเหตุ ตัวแทนนักเรียนจับสลากเพียง 1 หัวข้อในวันแข่งขัน ทุกทีมปั้นเหมือนกันหมด การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
1.วันลอยกระทง
2.สวนสัตว์หรรษา
3.ธรรมชาติแสนงาม
4.เศรษฐกิจพอเพียง
5.โรงเรียนของเรา
หมายเหตุ ตัวแทนนักเรียนจับฉลากเพียง 1 หัวข้อ ทุกทีมแข่งขัน ในหัวข้อเดียวกันหมด
 
 

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

 

 


1. กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทน วันที่ 1-25 สิงหาคม 2557

 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ระบบลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557    ประกอบด้วย

    1.ประธานกลุ่มหรือผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนทางเวปไซต์ กลุ่มโรงเรียนละ 2 คน

    2.ตัวแทนโรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 2 คน

    3. ตัวแทนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 2 คน

3. กลุ่มโรงเรียน 21 กลุ่ม (ยกเว้นการศึกษาพิเศษ) ส่งรายชื่อตัวแทนการแข่งขันของแต่ละกลุ่มผ่านทางระบบ Internet วันที่ 26-31 สิงหาคม 2557

4.กลุ่มโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง วันที่ 1-3 กันยายน 2557

5.สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัด, สพป.พิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล, วันที่ 19-20 กันยายน 2557 

6.สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งรายชื่อให้กับจังหวัดแพร่ วันที่ 21 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557

7.แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557

8.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557

9.การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557

10.การแข่ง่ขันระดับชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ 

1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ http://www.sillapa.net

2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ http://www.north64.sillapa.net

3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดแพร่ http://www.pr.north64.sillapa.net

4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.พิจิตร เขต 1 http://www.north64.sillapa.net/sp-pck1

 

วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 173
จำนวนทีม 1,795
จำนวนนักเรียน 3,767
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,616
จำนวนกรรมการ 1,093
ครู+นักเรียน 6,383
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,476
ประกาศผลแล้ว 216/216 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
สพป.พิจิตร เขต 1
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 35
เมื่อวาน 40
สัปดาห์นี้ 332
สัปดาห์ที่แล้ว 572
เดือนนี้ 889
เดือนที่แล้ว 1,204
ปีนี้ 9,713
ทั้งหมด 235,930