หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 19 ก.ย. 2557 09.00-10.30 อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 19 ก.ย. 2557 10.30-11.30 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
ไม่มี
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 19 ก.ย. 2557 11.30-12.30 อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 20 ก.ย. 2557 09.00-09.15 อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 19 ก.ย. 2557 12.30-13.10 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 20 ก.ย. 2557 09.15-09.30 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 19 ก.ย. 2557 13.10-13.50 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 2 20 ก.ย. 2557 9.30-09.45 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที อาคารเอนกประสงค์2 19 ก.ย. 2557 13.50-14.10 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 20 ก.ย. 2557 09.45-10.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 19 ก.ย. 2557 14.10-15.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 20 ก.ย. 2557 10.00-10.15 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 2 19 ก.ย. 2557 15.00-16.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 19 ก.ย. 2557 16.00-16.30 วัสดุอุปกรณ์ผูั้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 20 ก.ย. 2557 10.15-11.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์2 20 ก.ย. 2557 11.00-11.30 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 19 ก.ย. 2557 16.30-17.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 19 ก.ย. 2557 17.00-17.20 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 19 ก.ย. 2557 17.20-18.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ก.ย. 2557 09.00-10.00 อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ก.ย. 2557 16.15-17.00
-
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 20 ก.ย. 2557 10.30-11.00 อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 20 ก.ย. 2557 11.00-11.30 อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ก.ย. 2557 12.45-13.30
-
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ก.ย. 2557 13.30-14.00
-
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที อาคารอเนกประสงค์ 1 20 ก.ย. 2557 11.30-12.00
-
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 20 ก.ย. 2557 12.00-12.30
-
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 20 ก.ย. 2557 14.00-15.30
-
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 2 20 ก.ย. 2557 12.40-14.00
-
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 20 ก.ย. 2557 15.30-16.00
-
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 20 ก.ย. 2557 16.00-17.20
-
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 2 20 ก.ย. 2557 14.00-14.30
-
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 20 ก.ย. 2557 14.30-15.30
-
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 20 ก.ย. 2557 12.30-13.00
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 20 ก.ย. 2557 13.30-14.00
-
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เวที 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ก.ย. 2557 14.00-14.30
-
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ก.ย. 2557 14.30-15.00
-
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]