หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย รอดเพชรโรงเรียนวัดยางคอยเกลือประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทองชุบโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กุลมัยโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางประสานสุข เรือนมูลโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
5. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางญาณิกา คล่องสำรวจโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวทนพรรณ เรือนเย็นโรงเรียนวัดเขารูปช้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางสุวลี เอื้อวีรวัฒน์วงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ คงนุ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางกรแก้ว บุญเอี่ยมโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ดาเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแหรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ สุริยันต์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางลำเทียน พันสดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางรักษิณา จันทโชติโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสมคิด กองกันภัยโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ดีอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร จินดามังโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นายสมคิด เกตุพันธ์โรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นางนลินี บำรุงมาโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเสาวภาคย์ เลยะกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสงวน ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านเมืองเก่ารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา จันทรมณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
4. นางจงกล ปัถพีโรงเรียนบ้านท่ามะไฟกรรมการ
5. นางเกศกาญจน์ กองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางอุไร เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านวังทับยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายมณู บุญแทนโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
4. นางสาวปาวิณี เล็กคำด้วงโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่กรรมการ
5. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางอุไร สิทธารถโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอุไร พวงประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสมพิศ ฟองชัยโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ พรมบุตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา รุ่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตร เพชรชาติชั้นโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเก็จแก้ว โพธิอยู่โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
5. นางทวี อ่อนจันทร์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางจันทนา ศรีพงษ์โรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ์ ปรึกษาพรมราชโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นายเดชา สุ่มขำโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองรองประธานกรรมการ
3. นางชวิศา วงษ์เจริญโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นางอัมพรรณ์ ทับทิมโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสุพรรณี คำมกโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เขื่อนเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางอำพิน สุขสวัสดิ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
5. นางสาวอุมารัตน์ หวาจ้อยโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสมบัติ ทันเที่ยงโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัญกรณ์ กันทะสาโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ปั้นเพ็งโรงเรียนวัดฆะมังรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ นาคแดงโรงเรียนวัดศรีศรัทธารามกรรมการ
4. นางบังอร สัมมาทัตโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
5. นางประชุม อินทสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิลาสินี บุญม่วงโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒตรา แก้วหนูโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จักรปิงโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมนึก กลิ่นอ้นโรงเรียนบ้านบัวยางประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ โลกวุฒิโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา รัตนอุดมวรรณาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางฉวี ไชยแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเรไร ทองเพ็งโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณีต เทียมศรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางกรวิภา อ้นโตโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางลัคคณา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรัณ อยู่แบนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นางสาวณัฎชิญานีย์กร บุตะวงษ์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นายวาริช รัตนกรรติโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นายทวิช สายทองโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางลัคคณา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรัณ อยู่แบนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นางสาวณัฎชิญานีย์กร บุตะวงษ์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นายวาริช รัตนกรรติโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นายทวิช สายทองโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอรปภา ทองดอนยอดโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส เณรหลำโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
3. นางสาวสนทยา ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวลดารัก สีหะวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิภา กาษีโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศิริเพ็ญ ทองพงษ์เนียมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ใจแก้วโรงเรียนบ้านสวนแตงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา หมอกมืดโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์กรรมการ
4. นางยุพิน ยอดเถื่อนโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
5. นางสาววาริน คำเล็กโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
6. นางสมพิศ ชื่นอารมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ ภาระพงษ์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
8. นางสาวพรรณงาม รอดฟ้าโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
9. นายวีระพร ดวงเจริญพงศ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
10. นางพิชญา เพ็ญศรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ พุฒฟักโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ รัตนกรรติโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นางวิรัต ชาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจีรา ขำสว่างโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
4. นางยุพิน ชัยแสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
5. นายขรรณ์ชัย เวชพรโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
6. นางสาวพนารักษ์ ศรีนารางโรงเรียนบ้านห้วยคำตาลกรรมการ
7. นางธนิกานต์ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
8. นางสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
9. นางสาวพรสุพจน์ เขียวพุ่มพวงโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
10. นางวรีย์ ศรุตานนท์โรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ขุนเพชรโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพรรษวุฒิ ธนูทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวคณิตรา โป๊ะคงมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวราตรี กรีอินทองโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
6. นายอนุชา จันทรมณีโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
7. นายรังสรรค์ เข้าเมืองโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
8. นางสาววิลัยรัตน์ เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมาลัย รอดศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ เพ็งกระจ่างโรงเรียนวัดลำชะล่ารองประธานกรรมการ
3. นางทองกร นนทโคตรโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
5. นางลิลิตา สังข์ศิลป์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นางวนิดา จันทรมณีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาณินี ห่านวิลัยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิญาพร พร้อมสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังอ้อรองประธานกรรมการ
3. นางบุญส่ง ธรรมชาติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางทิตะยา พาละพลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นางสาวพิชชาภา ท้าววัฒนากุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายโชค น่วมศรีนวลโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร เทศแก้วโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
3. นายประหยัด เจริญชัยโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยุคลธร สังข์สอนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางทศพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ภูวสรรเพ็ชญ์โรงเรียนวัดท่าข่อย (สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภร แสงจำปาธนัชโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางประไพ อยู่บุญโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางไพรัช ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นายนรงค์ฤทธิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บุญมีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางปรานีต เอี่ยมดีโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
3. นายกวี ทองดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางฝากฝัน ลองเนียมโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจีรนาฎ คำแสงโรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางไพรัช ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางน้ำฝน นุ่มอ่วมโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอบศรี เมืองเหลือโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางอุษา ตรงต่อกิจโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นางชนิดา ขำจาดโรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบัติ มูรามัญโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระนันท์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศิริไกรวัฒนาวงศ์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเอกราช กลีบจันทร์โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นายสนามชัย ม่วงมีโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
3. นางสุทธิกานต์ สอนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ สุขเจริญโรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา ไทยหล่อโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานะ แก้วหนูโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวประริดา สุดสงวนโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)ประธานกรรมการ
2. นางสุรัสวดี ด่านพิไลพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายวีระยุทธ บุญเกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ คุ้มชัยโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี อยู่ศรีโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการ
3. นายอธิปัตย์ อยู่สุขโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายถาวร ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ คำพิมูลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางขนิษฐา การงานดีโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวดารารัชนี สงวรรณโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงตา เผ่าสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวดารารัชนี สงวรรณโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงตา เผ่าสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวดารารัชนี สงวรรณโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงตา เผ่าสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายประกิต คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นางวาหลิน จันทรคณาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
4. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
5. นางกัลยากร พันตรีเกิดโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายประกิต คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นางวาหลิน จันทรคณาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
4. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
5. นางกัลยากร พันตรีเกิดโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายประกิต คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นางวาหลิน จันทรคณาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
4. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
5. นางกัลยากร พันตรีเกิดโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระรองประธานกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางสาววรรธนันทน์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระรองประธานกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางสาววรรธนันทน์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายธีรเมธ วงศ์ปัญติโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกธงชัย อ่อนโยนโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
4. นางสริญญา สิงห์ดีโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
5. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวนาฎเฉลียว อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางไพศุภา ศีติสารโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผท่าโพใต้กรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนวัดลำชะล่าประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมรองประธานกรรมการ
3. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางนกน้อย ห้องทองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนวัดลำชะล่าประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมรองประธานกรรมการ
3. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางนกน้อย ห้องทองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนวัดลำชะล่าประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมรองประธานกรรมการ
3. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางนกน้อย ห้องทองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางระยอง เพ็ญศรีโรงเรียนวัดท่าข่อย (สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖)ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสบสมัย ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางภัทราวดี เปลี่ยนสนิทโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นายพิมพ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
7. นางอุไร เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านวังทับยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายชัยรักษ์ เอื้อวีรวัฒน์วงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
5. นายชัยศรี อุแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
6. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
7. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
8. นายกิตติชาติ ทองรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
9. นางสาวสุปราณี สุภาวะโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายชัยรักษ์ เอื้อวีรวัฒน์วงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
5. นายชัยศรี อุแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
6. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
7. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
8. นายกิตติชาติ ทองรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
9. นางสาวสุปราณี สุภาวะโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ ตาสีโรงเรียนบ้านยางสามต้นประธานกรรมการ
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมรองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย สมบูรณ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
4. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
6. นางสาววาสนา กลิ่นรัตน์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
7. นายธีรพงศ์ ราชพันธ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นางอารีย์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ตาสีโรงเรียนบ้านยางสามต้นประธานกรรมการ
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมรองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย สมบูรณ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
4. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
6. นางสาววาสนา กลิ่นรัตน์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
7. นายธีรพงศ์ ราชพันธ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นางอารีย์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรรวี ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรรวี ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรรวี ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางประพาส เพชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางประพาส เพชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางประพาส เพชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คงถาวรโรงเรียนอนุบาลสามง่ามประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน บุญถึงโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
3. นางศิวพร กองกันภัยโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ พิมมาโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายขรรชัย สารนอกโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางกมนพรรธน์ ไทสิทธิพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุไรวรรณโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุไรวรรณโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุไรวรรณโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวัชระ รอดขาวโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุขดีโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
3. นายสมชาย จงชาญสิทธิโทโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ อมรสุรินทวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการ
5. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
6. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการ
5. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสิทธิเดช เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสิทธิเดช เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
6. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสิทธิเดช เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสิทธิเดช เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการ
3. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการ
3. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการ
3. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นายนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนรองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนรองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนรองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนรองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนฎกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นางปุฌสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการ
4. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนฎกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นางปุฌสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการ
4. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ แผนสนิทโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
4. นางสุชาดา บุญทั่งโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
4. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางวรภา นิ่มนวลโรงเรียนยอแซฟพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้ามโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. Ms.Ashley Dezenอาสาสมัครอเมริกันปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลไผ่รอบกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วมโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางสาววาสนา ต้นทุนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
8. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
9. นายยุทธยา บุญปันโรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
10. นางสาวธนัญกรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
11. นางสาวสรัลดา โตอิ่มโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
12. นางสาวสุดารัตน์ ทิมศรีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางวรภา นิ่มนวลโรงเรียนยอแซฟพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้ามโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. Ms.Ashley Dezenอาสาสมัครอเมริกันปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลไผ่รอบกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วมโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางสาววาสนา ต้นทุนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
8. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
9. นายยุทธยา บุญปันโรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
10. นางสาวธนัญกรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
11. นางสาวสรัลดา โตอิ่มโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
12. นางสาวสุดารัตน์ ทิมศรีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางวรภา นิ่มนวลโรงเรียนยอแซฟพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้ามโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. Ms.Ashley Dezenอาสาสมัครอเมริกันปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลไผ่รอบกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วมโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางสาววาสนา ต้นทุนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
8. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
9. นายยุทธยา บุญปันโรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
10. นางสาวธนัญกรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
11. นางสาวสรัลดา โตอิ่มโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
12. นางสาวสุดารัตน์ ทิมศรีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Frenelly Bacdangenครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางสาวประภา แอเขี่ยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ ภิญโญโรงเรียนวัดวังหูทิพย์กรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ชมพู่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
7. นางสาวปัฐติกา ปาริฉัตต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Frenelly Bacdangenครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางสาวประภา แอเขี่ยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ ภิญโญโรงเรียนวัดวังหูทิพย์กรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ชมพู่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
7. นางสาวปัฐติกา ปาริฉัตต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Frenelly Bacdangenครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางสาวประภา แอเขี่ยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ ภิญโญโรงเรียนวัดวังหูทิพย์กรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ชมพู่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
7. นางสาวปัฐติกา ปาริฉัตต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Awafeh Brenda Shakieครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ รินทราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
6. นางสาวกัลย์ฐิตา แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นายกิตติพิชญ์ ภมรกูลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นางทัศนีย์ ทัดเที่ยงโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Awafeh Brenda Shakieโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ รินทราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
6. นางสาวกัลย์ฐิตา แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นายกิตติพิชญ์ ภมรกูลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นางทัศนีย์ ทัดเที่ยงโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศรีไพร ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตุงคะสิริโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางดรุณี ใจสุกใสโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวเขินโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ สิงห์ลอโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
7. Ms.Lena Kouatli Hamvasครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
8. นางสาวศุภนิช มีขันหมากโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศรีไพร ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตุงคะสิริโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางดรุณี ใจสุกใสโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวเขินโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ สิงห์ลอโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
7. Ms.Lena Kouatli Hamvasครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
8. นางสาวศุภนิช มีขันหมากโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมัย ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรรมโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปิยวรรณ เพ็ชรนารถโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา กุณาโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
5. นางนิตยา วัชรานุกูลกิจโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน กาคะโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายชุณหกร ศรแก้วครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน กาคะโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายชุณหกร ศรแก้วครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงทอง ถอดเขี้ยวโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. Ms.Emily Smolaครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวรจณา คลี่แคล้วโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
5. นางเบญจา จงชาญสิทธิโทโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงทอง ถอดเขี้ยวโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. Ms.Emily Smolaครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวรจณา คลี่แคล้วโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
5. นางเบญจา จงชาญสิทธิโทโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก รองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร ไตรธรรมโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการ
4. นางศิริพร ภู่ดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ถนอมมิตร์โรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
6. นายภคพล เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
7. นายพรรษวุฒิ ธนูทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
8. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
7. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)รองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
7. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลู กรรมการ
4. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้ กรรมการ
5. นางสุชาดา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลู กรรมการ
4. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้ กรรมการ
5. นางสุชาดา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้ กรรมการ
7. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)รองประธานกรรมการ
3. นางสังวาลย์ คงเมือง โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
4. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
8. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)รองประธานกรรมการ
3. นางสังวาลย์ คงเมือง โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
4. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
8. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร บำรุงมาโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพย์ มีแม่นวิทย์โรงเรียนวัดฆะมังรองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ วิจิตรเนตรโรงเรียนบ้านสวนแตงกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการ
5. นางสุภัทรา สิงหเดชโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บำรุงมาโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพย์ มีแม่นวิทย์โรงเรียนวัดฆะมังรองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ วิจิตรเนตรโรงเรียนบ้านสวนแตงกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการ
5. นางสุภัทรา สิงหเดชโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางสาวนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสรินทร สุรเดชโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนาโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
4. นางสาวจิตนภา บำรุงมาโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
5. นางสาววาณิชา กลีบจันทร์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ คัญทับโรงเรียนวัดยางคอยเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการ
4. นางสาวเมทินี อเนกสุขโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโสรส ขิดลัมย์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระรองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเมทินี เอนกสุขโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจิตนภา บำรุงมาโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวเพชรมาลี ธูปทองโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
4. นางสาวสรินทร สุรเดชโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
5. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเพชรมาลี ธูปทองโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายโสรส ขิดลัมย์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนาโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พูลทัศน์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
4. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ คัญทับโรงเรียนวัดยางคอยเกลือกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการ
4. นางสาวเมทินี เอนกสุขโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางสาวสรินทร สุรเดชโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนาโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายโสรส ขิดลัมย์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
6. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางรวิพรรณ ศิวเวทพิกุลโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา ภัทรพิพัชร์โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ พุทธวิเชียรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสุภัทนา แก้วเต็มโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรวิพรรณ ศิวเวทพิกุลโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา ภัทรพิพัชร์โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ พุทธวิเชียรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสุภัทนา แก้วเต็มโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางพยอม ภู่เกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสะอาด ต่อพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางพยอม ภู่เกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสะอาด ต่อพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย (สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖)รองประธานกรรมการ
3. นายนันทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
4. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย (สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖)รองประธานกรรมการ
3. นายนันทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
4. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
5. นายสรายุทธ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบ้านบึงสีไฟรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพลวงกรรมการ
5. นายอโนเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นายอารี เหล่ากสิการโรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
5. นายศรายุทธ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบ้านบึงสีไฟรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพลวงกรรมการ
5. นายอโนเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
5. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุญมีโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
5. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ อะทะไชยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา ทองชัยเทศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณอร สุริยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางเพียงทิพย์ นาควิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา ทองชัยเทศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาณี ปัณราชโรงเรียนบ้านท่ามะไฟรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวพรรณอร สุริยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ)กรรมการ
5. นางเพียงทิพย์ นาควิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้รองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ พูลเมืองโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
4. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ พูลเมืองโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
4. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแหกรรมการ
5. นางสมใจ คงคะชาติโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแหกรรมการ
5. นางสมใจ คงคะชาติโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางกิตติมา ขุนเพชรโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี ตัณฑุลอุดมโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
4. นางณัฐธิชา ยอดวิญญูวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพิสมร เอี่ยมอาจโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา รอดกำเหนิดโรงเรียนบ้านหัวดงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาวจิรพรรณ มั่งแฟงโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
5. นางวิมลมาศ คำฟักโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรทัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางประทิน เขียวพุ่มพวงโรงเรียนอนุบาลสามง่ามรองประธานกรรมการ
3. นางภาวิณี แจ่มอัมพรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาวสุนทร จันทวงศ์โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
5. นางอำนวย นากกรโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวสุพรทิพย์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ว่องวิไลรัตน์โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิกานต์ ถึงกันโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี กวยทะวิมลโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายกรรมการ
5. นางสาววทัญญู ทองกลัดโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษณะ อินสูนย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษณะ อินสูนย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษณะ อินสูนย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกิดสุรีย์ ทองดีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกิดสุรีย์ ทองดีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกิดสุรีย์ ทองดีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุจินดา มานักฆ้องโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ เกรสสกุลโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเกศริน แสนใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายํธนรัตน์ เกรสสกุลโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเกศริน แสนใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร ใจปันทาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปนัดดา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร ใจปันทาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปนัดดา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร ใจปันทาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปนัดดา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร ใจปันทาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปนัดดา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร ใจปันทาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปนัดดา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร ใจปันทาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปนัดดา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร ใจปันทาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปนัดดา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา กล้ารบโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม สมีเพชรโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสรา โพธิ์นาคโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรนภา ใจยืนโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ นามโกโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววัลลภา กินกิฬาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ สุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ สุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ สุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภัสสร อินสูนย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ แย้มเอมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ไทยอู่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ พุกราชวงษ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ พุกราชวงษ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ คำพันธ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ คำพันธ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ศรีบุญเรืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]