หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 กันยายน 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาวศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางฐิติยา จันทรชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมฯอำเภอสากเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวิชญ์พล ถิ่นนุช นายกสมาคมฯอำเภอวังทรายพูน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายยุทธพงษ์ชัย อ่อนโยน นายกสมาคมฯอำเภอสามง่าม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายบุญเลิศ บัวพันธ์ นายกสมาคมฯอำเภอโพธิ์ประทับช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค ประธานกลุ่มโรงเรียนคลองท่าไทร คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสมหมาย โตนาราง นายกสมาคมอำเภอเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสรวง วรอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายนพดล พามี ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายศักดิ์ชัย รุ่งเรือง ประธานกลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุวรรณ นรพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสาธร หมีอิ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายจเร แต้มครู ประธานกลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายบุญส่ง หมอกมืด ประธานกลุ่มโรงเรียนปอรังนก คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหญ้าเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายอำนาจ เพ็งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายวีระ เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายนุกูล นิยมไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายธวิช ฉัตร์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
33 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
35 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายจรูญ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายโชคชัย ชัยรัตนศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายจำรูญ บูรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายจรัญ บุญมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางวิเชียร สังขนุกิจ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายกร ยอดเยาว์ ประธานกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน ประธานกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายบำรุง สุขประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายสมหมาย โตนาราง ประธานกลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าไผ่ยาว คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายสุระ อ้อยแขม ประธานกลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายชูชีพ พันธุ์หวยพงศ์ นายกสมาคมฯอำเภอวชิรบารมี คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายพิทยา บุญเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
54 นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
55 นายสนอง ปัถพี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
56 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
57 นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
58 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
59 นายวิทยา เอี้ยงหมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
60 นายกร ยอดเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
61 นางนิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
62 นายสังเวย หมอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงป่าคำ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
63 นายทวิช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
64 นางคมคาย จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำชะล่า คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
65 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
66 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
67 นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
68 นายธวัช เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
69 นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
70 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
71 นายพยุง มดเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อย(สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
72 นายวิสิทธิ์ สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกระเปา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
73 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
74 นายวินัย ดิสสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
75 นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
76 นายดิเรก ทับอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
77 นายศรายุทธ ตาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสามต้น คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
78 นายนพดล เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
79 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
80 นายอดิสร ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
81 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
82 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
84 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
85 นางวรรณา สาตุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
86 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
87 นางนฤมล กัลยาณวัตร ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
88 นางสาวพรพิมล วรเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
89 นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
90 นางน้ำฝน พัชรพงค์ศานต์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
91 นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
92 นายอนันต์ จันทร์ลี ครูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
93 นางดาราพร เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
94 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
95 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
96 นายสุรินทร์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
97 นายนำชัย ใบตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
98 นายสมโภชน์ บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
99 นางสายสวาท รัตนกรรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
100 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
101 นางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
102 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
103 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
104 นายพิทยา บุญเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
105 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
106 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
107 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
108 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
109 นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ ช่างครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
110 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
111 นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
112 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
113 นายวิษณุ สนปี ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
114 นายเฉลิม เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านมาบฝาง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
115 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
116 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
117 นายวินัย ดิสสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
118 นายพิทยา บุญเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
119 นายกร ยอดเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
120 นายสมหมาย โตนาราง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชช้างขวัญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
121 นายยุทธพงษ์ชัย อ่อนโยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
122 นายทวิช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
123 นายชูชีพ พันธุ์หวยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสะเดา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
124 นายบุญเลิศ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
125 นายวิชญ์พล ถิ่นนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
126 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
127 นายสนอง ปัถพี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
128 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
129 นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
130 นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
131 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
132 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
133 นายสมควร อัสโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
134 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
135 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
136 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
137 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
138 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
139 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
140 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
141 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
142 นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
143 นายสอางค์ ธุมา เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
144 นางนงค์นุช ตุลาพงษ์ เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
145 นางสมคิด ไตรยุทธรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
146 นางสาววิริยา มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
147 นางสาวนิษากร ใจแสน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
148 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
149 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
150 นายวินัย ดิสสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
151 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
152 นางวรรณา สาตุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
153 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
154 นางสาวศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
155 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
156 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
157 นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
158 นายลำใย สิงห์ลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
159 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
160 นายวีระ อินทะกูล ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
161 นายกรี กองเทียม ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
162 นายสมภพ คุ้มเวช ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
163 นายสนาม สุขเกษม ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
164 นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
165 นายฉัตรชัย เจริญทิม ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
166 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
167 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
168 นางฐิติยา จันทรชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
169 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
170 นายธวัช เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
171 นายโสรส ขิดลัมย์ ครูโรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
172 นายประกอบ สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
173 นายสิทธิเดช วิลาสิณี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
174 นายนาริต เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองพง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
175 นายฐิติรักษ์ เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
176 นางฟองแก้ว เล็กอุทัยพานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
177 นายกนก ทัพนิยม ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
178 นายไพรัช มีอุสาห์ ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
179 นายภิญโญ แก้วแดง ครูโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
180 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
181 นายหล่ม วิชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
182 นางน้ำฝน พัชรพงค์ศานต์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
183 นางสาวสุพัตรา ยอดเปลี่ยน ครูธุรการโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
184 นายปริญญา ศรีทอง ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
185 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
186 นางสาวเพชรมาลี ธูปทอง ครูธุรการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
187 นายอาณัติ ภู่ยิ้ม ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
188 นางสาววรรณพร ว่องวิไลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
189 นางนาฏพิมล เจนสาริกิจ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
190 นางสาวสรินทร สุรเดช ครูธุรการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
191 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
192 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
193 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผล
194 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : ภาษาไทย
195 นายสนอง ปัถพี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการ : ภาษาไทย
196 นางนฤมล กัลยาณวัตร ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการ : ภาษาไทย
197 นางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ภาษาไทย
198 นายประกอบ สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง คณะกรรมการ : ภาษาไทย
199 นายธวิช ฉัตร์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : คณิตศาสตร์
200 นายวิทยา เอี้ยงหมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน คณะกรรมการ : คณิตศาสตร์
201 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการ : คณิตศาสตร์
202 นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา คณะกรรมการ : คณิตศาสตร์
203 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการ : คณิตศาสตร์
204 นางสายสวาท รัตนกรรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : คณิตศาสตร์
205 นางสาวสุุพัตรา ยอดเปลี่ยน ครูธุรการโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) คณะกรรมการ : คณิตศาสตร์
206 นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
207 นายกร ยอดเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
208 นางนิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
209 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
210 นายสุรินทร์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
211 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
212 นายปริญญา ศรีทอง ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
213 นางสาวสรินทร สุรเดช ครูธุรการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง คณะกรรมการ : วิทยาศาสตร์
214 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : สังคมฯ
215 นายสังเวย หมอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงป่าคำ คณะกรรมการ : สังคมฯ
216 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม คณะกรรมการ : สังคมฯ
217 นายพิทยา บุญเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : สังคมฯ
218 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : สังคมฯ
219 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : สังคมฯ
220 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการ : สังคมฯ
221 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : ภาษาต่างประเทศ
222 นายทวิช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการ : ภาษาต่างประเทศ
223 นางคมคาย จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำชะล่า คณะกรรมการ : ภาษาต่างประเทศ
224 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล คณะกรรมการ : ภาษาต่างประเทศ
225 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ภาษาต่างประเทศ
226 นางสาวเพชรมาลี ธูปทอง ครูธุรการโรงเรียนวััดยางคอยเกลือ คณะกรรมการ : ภาษาต่างประเทศ
227 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : การงานอาชีพฯ
228 นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก คณะกรรมการ : การงานอาชีพฯ
229 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา คณะกรรมการ : การงานอาชีพฯ
230 นายนำชัย ใบตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : การงานอาชีพฯ
231 นายนาริต เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองพง คณะกรรมการ : การงานอาชีพฯ
232 นายสิทธิเดช วิลาสินี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการ : การงานอาชีพฯ
233 นายนุกูล นิยมไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
234 นายธวัช เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
235 นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
236 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
237 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
238 นางสาวพรพิมล วรเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
239 นายโสรส ขิดลัมย์ ครูโรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
240 นายฐิติรักษ์ เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ คณะกรรมการ : การงานอาชีพ(คอมฯ)
241 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
242 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
243 นายวิสิทธิ์ สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกระเปา คณะกรรมการ : ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
244 นายพยุง มดเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อยฯ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
245 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
246 นางฟองแก้ว เล็กอุทัยพานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
247 นายอาณัติ ภู่ยิ้ม ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง คณะกรรมการ : ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
248 นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ดนตรี)
249 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ดนตรี)
250 นายสมโภชน์ บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ดนตรี)
251 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ดนตรี)
252 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ดนตรี)
253 นายกนก ทัพนิยม ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร คณะกรรมการ : ศิลปะ(ดนตรี)
254 นางสาวสุรัชฏา ดำเนินโฉม ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการ : ศิลปะ(ดนตรี)
255 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
256 นายวินัย ดิสสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
257 นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
258 นายดิเรก ทับอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
259 นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
260 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
261 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
262 นางน้ำฝน พัชรพงค์ศานต์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการ : ศิลปะ(นาฎศิลป์)
263 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : สุขศึกษาฯ
264 นายศรายุทธ ตาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสามต้น คณะกรรมการ : สุขศึกษาฯ
265 นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ คณะกรรมการ : สุขศึกษาฯ
266 นายภิญโญ แก้วแดง ครูโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการ : สุขศึกษาฯ
267 นายสมโภชน์ บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : สุขศึกษาฯ
268 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการ : สุขศึกษาฯ
269 นายไพรัช มีอุสาห์ ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร คณะกรรมการ : สุขศึกษาฯ
270 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นายนพดล เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว คณะกรรมการ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
272 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์ฯ คณะกรรมการ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
273 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
274 นายอนันต์ จันทร์ลี ครูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
275 นางสาววรรณพร ว่องวิไลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
276 นายกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการ : ปฐมวัย
277 นายอดิศร ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม คณะกรรมการ : ปฐมวัย
278 นางวรรณา สาตุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการ : ปฐมวัย
279 นางดาราพร เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการ : ปฐมวัย
280 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ปฐมวัย
281 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ : ปฐมวัย
282 นางนาฏพิมล เจนสาริกิจ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) คณะกรรมการ : ปฐมวัย
283 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการ : เรียนร่วม
284 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการ : เรียนร่วม
285 นางพรจิตร ชูมาลัยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการ : เรียนร่วม
286 นางลดาวัลย์ ยิ้มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการ : เรียนร่วม
287 นายศฤงคาร ใจปันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการ : เรียนร่วม
288 นายธวิช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการ : เรียนร่วม
289 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ คณะกรรมการ : เรียนร่วม
290 นายวิชัย บุญโห้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการ : เรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]