รายชื่อศึกษานิเทศก์/ผู้ประสานงานการแข่งขัน
ภาษาไทย:ศน.ทองปอน พิรา 08 0509 5570

คณิตศาสตร์:ศน.สายสวาท รัตนกรรติ 08 9160 1558

วิทยาศาสตร์:ศน.สุรินทร์ จุลบุตร 08 1674 6650
.................. ศน.สมพร ปานแสง 08 3215 8288

สังคมศึกษาฯ:ศน.ปิติ วิทยการ 09 3135 5583
...................ศน.ธนพรรณ รอดกำเหนิด 08 9799 8682

ภาษาต่างประเทศ:ศน.ภัทรวรรณ ภูมินทอง 08 4818 1559

ศิลปะ:ศน.วิจารณ์ รอดอ่อง 08 9562 5268

สุขศึกษา:ศน.สมโภชน์ บุญเรศ 08 1041 3632

การงานอาชีพฯ:ศน.นำชัย ใบตระกูล 08 9857 2573

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:ศน.ปตินันท์ ศรีพงษ์ 08 1785 8909

คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์:ผอ.ธวัช เต็งสุวรรณ์ 08 1533 7704
....................................ศน.นำชัย ใบตระกูล 08 9857 2573

ปฐมวัย:ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 08 6929 1092
...........ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988

เรียนร่วม:ศน.วิจารณ์ รอดอ่อง 08 9562 5268

ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผล:ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988