รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 กันยายน 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอรุณ
 
1. นางสาวจิชาภา  จันทร์กระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชิษณุชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปราณีต  ภู่สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงโชติรส  โชติงาม
 
1. นายธีรวุฒิ  กุศลวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงทิพปภา  โพธิ์ไพร
 
1. นางสาวบังอร  ผังดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงธัญญา  ศรีทอง
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงกรกนก  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางประฤดี  มากทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงเอกสุรีย์  เงินมาขจรชัย
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
 
1. นางนภารัตน์  อาภาศิิริผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงพุธิตา  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวดุษฎี  พัดผล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงนริศรา   พิมพิรัตน์
2. เด็กหญิงวิภาดา   เย็นใจ
3. เด็กหญิงสโรชา   แรมไธสง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ภู่ผะกา
2. นางสำเนียง  นาป้อม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายประกายเพชร  รสโฉม
2. เด็กหญิงพัชรา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายอนุศิษฏ์  สุทธิไสย
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์
 
1. นางสมพิศ  ชื่นอารมย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี
 
1. นางประนอม  สิงห์ลอ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงนวรินทร์  อินใจ
 
1. นางอรปภา  ทองดอนยอด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุขมาก
2. เด็กชายภีรภัทร  สละ
3. เด็กชายภูมินทร์  สละ
 
1. นางสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางอุษา  ตรงต่อกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายกฤตพรต  โชติวัฒนอนันกุล
2. เด็กชายธนกร  นพกาล
3. เด็กชายศาสตราวุติ  ทรงมาก
 
1. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง
2. นางสาวปราณีต  เทียมศร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แย้มเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิสา  หมั่นขันหมาก
3. เด็กหญิงสวรินทร์  พัดเถื่อน
 
1. นางกาญจนา  สังวรณ์
2. นางลัดดา  เมฆสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ใจเอื้อ
2. เด็กชายเสกสรรค์  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ขำชัย
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
2. นางสาวประริดา  สุดสงวน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกมลชนก   ศศินันทเจริญ
2. เด็กหญิงชญากาณฑ์   มีชูโภชน์
 
1. นางน้ำฝน  บุญตา
2. นางสาวอนุสรา  อยู่ศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายถิรมนัส  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำกาง
 
1. นายมานะ  แก้วหนู
2. นางสุพัฒตรา  แก้วหนู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายพุทธรักษ์  โสดถานา
 
1. นางลัคคณา  ถาวรพันธุ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เหมือนทองดี
 
1. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายประสิทธิ์  กาญจนศร
 
1. นายณัฐวัชร  อ้อยแขม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง
2. เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร
3. เด็กหญิงรุจิรา  ปานผล
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  พลสวัสดิ์
2. นางสาวรัชนีกร  การัณยเกียรติ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงลดารัตน์  เกิดชื่น
2. เด็กชายสหธน  ผาเงิน
3. เด็กหญิงสิริญญา  ทรงเจริญ
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นายถาวร  ส้มจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชลลดา  วิมล
2. เด็กหญิงนิชนันท์  ทะจะกัน
3. เด็กหญิงบุญผกา  กล่อมอิ่ม
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  นันทวงค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวผัน
2. นางสาวปทิตตา  หวังใจดี
3. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเติม
 
1. นางวนิดา  จันทรมณี
2. นายกีรติ  จันทรมณี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายปุณณภัส  ลางเงิน
2. เด็กหญิงอริสา  อินมิทิน
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  กัณหา
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
2. นางปรานีต  เอี่ยมดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายชระพล  สวนปาน
2. เด็กชายปรัชญา  ปฐมวิจิตร
3. เด็กชายวรรณขวัญ  โสสุด
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์วาด
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ตันสุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงศตพร  คุ้มชัย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  กฤษดี
2. นางสาวเพ็ญประภา  แก้วใหม่
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสุนิษา  อิ่มเท้ง
2. เด็กหญิงอติพร  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีอ๊อด
 
1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ
2. นางสุรัสวดี  ด่านนพิไลพร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายจุติภูมิ  ชุ่มภู่
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรไทย
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางสาวณัฏชิญานีย์กร  บุตะวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงมนชญา  โสภา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  โยติง
 
1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ
2. นางสุรัสวดี  ด่านนพิไลพร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินปอ 1. เด็กชายพงศกร  คัตสงค์
2. เด็กชายอาทิตย์  พรหมวงษ์
 
1. นางไขนภา  สุขเรือง
2. นายชัยฤทธิ์  ทรงรุ่งเรือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงป่าคำ 1. เด็กชายณัฐวัตร  เดี่ยวชัยภูมิ
2. เด็กชายบุรพล  สุทัศน์
 
1. นายน้อม  รักเกียรติ์
2. นางนิภา  เตียวตระกูล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายธนชัย   นิยมรัตน์
2. เด็กชายสิทธิชัย   เนธิชัย
 
1. นายฐากูร   ทองดอนแอ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนสงคราม
2. เด็กชายธวัชชัย  จิตรมา
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
2. นายพจนารถ  รอดอ่อง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  คุมสุข
2. เด็กชายรัชพล  เลขนอก
 
1. นายไพโรจน์  บุญยิ้ม
2. นายวิจิตร  ไทยลา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงชยานันท์  สุขท่าแห
2. เด็กหญิงฐานิสร์  อ่ำเจ๊ก
3. เด็กหญิงภัทรจิราพร  กลัดเนินกลุ่ม
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีมั่น
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ชิดชม
 
1. นางดวงตา  เผ่าสวัสดิ์
2. นางวันเพ็ญ  เหลืองทองคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงพิมพา  พิมพ์เพชร
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ยืนยงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอนสระไพร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลอแอ
5. เด็กหญิงอารียา  โนนุช
 
1. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงลักษมี  ตุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวริยา  ดิษเทศ
3. เด็กชายศุภกร  ขันข่อย
4. เด็กหญิงสุภาพร  เหลือสืบชาติ
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์สนิท
 
1. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
2. นายทวี  อยู่แสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทิพย์มณี
2. เด็กหญิงณัฐชา  หนูสอนศรี
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จักรแก้ว
4. เด็กหญิงอโรชา  ชำนาญ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสาวประจิน  มวลชู
2. นางสาวมนัชญา  ดีงาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรสี
2. เด็กหญิงนริศรา  คันธภูมิ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ขันทอง
4. เด็กหญิงอภัสรา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงอรัญญา  ใบศรีทอง
 
1. นายสมร  บุญมา
2. นางภานุมาศ  พุทธวิเชียร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญศิริ
2. เด็กหญิงชมพูนัท  แสงงาม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงงาม
4. เด็กหญิงสุมณฑา  สุรารัตน์
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  เปรมรุ่ง
 
1. นางรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ
2. นางสาวศิริจิต  ถาวรกูล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรพันธ์  เขียวผึ้ง
2. เด็กชายยงยุทธ  ไชยสาร
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กู่สันเทียะ
4. เด็กหญิงสหัสยา  ธรรมมา
5. เด็กหญิงสุวรรณา  พุทธนัน
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
2. นายนรงฤทธิ์  ศรีทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กหญิงกรกมล  ลายโต๊ะ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แจ้งอรุณ
3. เด็กชายณัฎฐกิตต์  นนทมาตย์
4. เด็กชายพรประเสริฐ   โกปั้น
5. เด็กชายพรเทพ   พงษ์ศักดิ์ขวา
6. เด็กหญิงพันณิตา  ขำเพ็ง
7. เด็กชายพีรภัทร  ศรีปลั่ง
8. เด็กชายภคพล  มีช้าง
9. เด็กชายรัชชานนท์  จอมพล
10. เด็กชายราเมศ   ทองอินทร์
11. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีฉ่ำ
12. เด็กหญิงวิมพ์วิภา   แสงทับ
13. เด็กชายศักดิ์ดา  แบะดอม
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงเย็น
15. เด็กชายสรวิชญ์   คำอ่อน
16. เด็กหญิงสุภัชชา   อำภา
17. เด็กหญิงสุภาพร  แป้นทองดี
18. เด็กหญิงหน่อย  วังกลม
19. เด็กหญิงอรัญญา  พุ่มขจร
20. เด็กชายเดชา  แดงดี
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิริ
2. นางนิภาพร   สุขประเสริฐ
3. นางธนพร   ตาสี
4. นางสาวปลื้มจิต  เทอดเกียรติ์บูรณะ
5. นายชำนิ  ชมภู
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กหญิงกรกมล   ลายโต๊ะ
2. เด็กชายจ่อ จ่อ  เทะ
3. เด็กชายปฐมรัตน์   กัณฑะษา
4. เด็กหญิงประภาพันธ์   บัวบาง
5. เด็กชายพรประเสริฐ   โกปั้น
6. เด็กชายพรเทพ  พลศักดิ์ขวา
7. เด็กชายพีรภัทร   ศรีปลั่ง
8. เด็กชายภคพล   มีช้าง
9. เด็กชายภัทรมน   กลิ่นบุญ
10. เด็กชายรัชชานนท์   จอมพล
11. เด็กชายราเมศวร์  ทองอินทร์
12. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีฉ่ำ
13. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงทับ
14. เด็กชายวีระยุทธิ์  ชาติมนตรี
15. เด็กชายศักดา  แบะดอม
16. เด็กหญิงอนัญพร   พงษ์เมธี
17. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สิน
18. เด็กชายอิทธิกร   ไกลยัง
19. เด็กชายเดชา   แดงดี
20. เด็กชายเมียวมิ   เทะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิริ
2. นางนิภาพร   สุขประเสริฐ
3. นางธนพร   ตาสี
4. นางสาวปลื้มจิต  เทอดเกียรติ์บูรณะ
5. นายชำนิ  ชมภู
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  มาตราช
 
1. นางเรไร  ทองเพ็ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพรนารายณ์  ยอดเถื่อน
 
1. นางศิริพร  ภู่ดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงทวีพร  สิงห์ลอ
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำชะล่า 1. เด็กหญิงกชกร  อุ่นเจริญ
2. เด็กชายฐปนพงศ์  ใจกล้า
 
1. นางคมคาย  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวธนัญญา  เกิดแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายนพรัตน์  ตรีพัฒน์
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์   จอมคำสิงห์
 
1. นางบุษยา   ทองชุบ
2. นางกัลยกร   พันตรีเกิด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศุภรัตน์  ทองรุ่ง
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โมอ่อน
2. เด็กหญิงนุชสรินทร์  สุคนธ์ภักดี
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหมือนนึก
4. เด็กหญิงมนต์พิรา  สำเนียงเพราะ
5. เด็กหญิงมาริษา  สะระนัย
6. เด็กหญิงมาริษา  ระบอบ
7. เด็กหญิงรจนา  สุขชู
8. เด็กหญิงสโรชา  ทุมเสน
9. เด็กหญิงอริสา  ประเสริฐ
10. เด็กหญิงแก้วน้ำทิพย์  บัวดี
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
3. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงกชกร  อุปนะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กว้างศูนย์
3. เด็กหญิงชุติมา  โอนทอง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   โพธิ์ขำ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   มีสายบัว
6. เด็กหญิงปัญญาพร  ตั้งใจ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้้งใจ
8. เด็กหญิงภัทรนันท์   ทองวัน
9. เด็กหญิงศศิธร   ปานฤทธิ์
10. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินทรีย์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตเมศวร
12. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วแหวน
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานฤทธิ์
14. เด็กหญิงอรวรรณ  โตเมศร
15. เด็กหญิงอารยา  เจือจันทร์
 
1. นางยุพา  เฟื่องโชติการ
2. นางณัฐณิชา  ยอดวิญญูวงศ์
3. นางสาวอทิตยา  เงินชัยภูมิ
4. นายสัญญา  งามอยู่
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีมา
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แร่เงิน
3. เด็กหญิงจีราภา   แผนนาม
4. เด็กหญิงชนิดา  วราหะ
5. เด็กหญิงฐิติพร   เกิดโต
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ชาวประดุง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  เชื้อนพคุณ
8. เด็กหญิงดวงกมล  ลำเต็ม
9. เด็กหญิงพรภิรมย์  งามศักดิ์
10. เด็กหญิงมัทณาพร  กรีอินทอง
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เลาราช
12. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขคล้าย
13. เด็กหญิงหรรษมน   ตุ่นแก้ว
14. เด็กหญิงอารพี  แก้วทองดี
15. เด็กหญิงเพ็ญประภา  สงค์โพธิ์
 
1. นางสาวชมัยภรณ์   มัชฌิมา
2. นายวิโรจน์  คำฟัก
3. นางสาวบุญส่ง  นพกาล
4. นางวิมลมาศ  คำฟัก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สอนเพ็ชร
2. เด็กหญิงปาจรีย์  พยัพเดช
 
1. นายวัลลพ  จันทร์โท
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  เพชรพันธ์
 
1. นางจุรีภรณ์  แพทอง
2. นางสาววิลัยพร  โรวาท
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนศรี
 
1. นางสมานัตตา  ทองรุ่ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงวรชญา  อ่อนนา
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงศรีสอางค์  งามเหลือ
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญผ่อง
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กหญิงนิศาชล  ทองพงษ์เนียม
 
1. นางอาภรณ์  สมบูรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายณัฐพล  บุญชู
 
1. นางสาวสุปัญญา  เทศทาบ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  นิยมวงษ์
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีละกาล
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายอัครพล  เหล่ารอด
 
1. นางสมถวิล  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวสาวิตรี  กวยทะวิมล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์อยู่
2. เด็กหญิงศสิกานต์  บุญผ่อง
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางอมรรัตน์  รัศมี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางสมคิด  บุญมี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 1. เด็กหญิงหฤทัย  กองฉาย
 
1. นางกัทลี  คารมปราชญ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ทวีบูรณ์
2. เด็กหญิงปรียาภัทร์  สุภาวงษ์
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  พูนศิลป
 
1. นางบุปผา  กองละเอียด
2. นางจุฑารัตน์  บุญมี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เกตุบุปผา
2. เด็กหญิงทัตสิกา   บัวดี
3. เด็กชายปิยะ   จันทร์แจ้ง
 
1. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
2. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์   บุญมา
2. เด็กหญิงพัชยา   ครุฑวิเศษ
3. เด็กหญิงพิยะดา   สองเมือง
 
1. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
2. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายธงชัย  เถาสมบูรณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงนภัทร  หงษ์เจือ
 
1. นายมงคล  สีฉ่ำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงอภิญญา  พรมขำ
 
1. นายมงคล  สีฉ่ำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงดนิตา  แถมสวัสดิ์
 
1. นางสินีนาฏ  สายทองเยิ้น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นางสินีนาฏ  สายทองเยิ้น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กหญิงน้ำตาล   เอี่ยมชำนาญ
 
1. นางสุวลี   เอื้อวีรวัฒนวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงรินสุดา  ศรีบุญธรรม
 
1. นางสินีนาฏ  สายทองเยิ้น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เบ้าภาระ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พรมมาศ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  พิมิตร
 
1. นางพนอ  หมอกมืด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชลลดา  ยังบุญช่วย
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองริ้น 1. เด็กชายชนัญญู   สีกาลิ้นทอง
 
1. นายพสุธร   รัตนวิบูลย์เลิศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณัฐพร  นุชนารถ
 
1. นางสกุล  สุดตา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงจันทิมา  บำรุงศรี
 
1. นางนิภารัตน์  เอื้ออังกูรดิษกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายกฤษณะ   สระทองแดง
2. เด็กหญิงจิรนันท์   รอดเส็ง
3. เด็กหญิงตันหยง   เต่าโพรง
4. เด็กชายธนัทชัย  คำภาพ
5. เด็กหญิงธาริณี   บานแสง
6. เด็กชายน้องแบงค์   สิงห์กวาง
7. เด็กหญิงพลอยลดา   บุญคบ
8. เด็กหญิงสุธิดา   อุ่นศรี
 
1. นางมานพ   สมบุญยอด
2. นางเยาวรัตน์   พูลเมือง
3. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์   อ้นอินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองริ้น 1. เด็กชายชนัญญู    สีกาลิ้นทอง
2. เด็กหญิงชลิตา   ทองดอนน้อย
3. เด็กชายชวลิต   สุขดี
4. เด็กหญิงณัฐริกา   โพธิ์อ่อน
5. เด็กหญิงตะวันฉาย   ทองโชติ
6. เด็กชายทีปกร   น้อยพันธ์
7. เด็กชายธิติวุฒิ  สิงห์คา
8. เด็กชายนพรัตน์   สาริกาลิ้นทอง
9. เด็กหญิงปิยะธิดา   สระทองจันทร์
10. เด็กชายพยุงศักดิ์  พันธ์เพชร
11. เด็กชายวชิระ    เสาพรม
12. เด็กชายวัชระ   ลำพึงกิจ
13. เด็กชายสันติวัน   กันวงศ์
14. เด็กหญิงสุวภา   ทองดอนยอด
15. เด็กชายอภิสิทธิ์   น้อยพันธ์
 
1. นางลัดดา   พุ่มแก้ว
2. นายพสุธร   รัตนวิบูลย์เลิศ
3. นายน้อย   ยอดเถื่อน
4. นางผกาพร  เดียวสุรินทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญเกษม
2. เด็กชายกฤษวุธ   วุฒิศรี
3. เด็กหญิงกัญญาวีย์   พูลทรัพย์
4. เด็กชายจักตุพงษ์   เรืองฤทธิ์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ   ชูจิตร
6. เด็กชายธรรมนูญ   จันดี
7. เด็กชายธีรภัทธ   แก้วสว่าง
8. เด็กหญิงพลอยนภา   โก่งสอน
9. เด็กหญิงพัชริตา   จงมณี
10. เด็กชายพิชิตชัย   โก่งสอน
11. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วนาราง
12. เด็กชายรัตนะ   พุ่มผูก
13. เด็กหญิงศิริพร   ฟักศรี
14. เด็กชายสงกรานต์  ประมูลทรัพย์
15. เด็กชายสายชล   ประดิษฐ์
16. เด็กชายสิปปกร   จงมณี
17. เด็กชายสุกิจ   พุ่มผูก
18. เด็กหญิงอนงค์พร   แซ่โซว
19. เด็กหญิงอรเทพิน   ชูจิตร
20. เด็กชายโสฬส   ชูจิตร
 
1. นางสาวนพมาศ   เถาวัลย์
2. นางชนัณธร  ศรีนาราง
3. นางขนิษฐา  การงานดี
4. นายสมชาย  พูลทัศน์
5. นางพัชรา   จงรักไทย
6. นางชุลีพร   มังกรแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธัญกรรม
2. เด็กหญิงกัญชรส  ภามร
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชินมา
4. เด็กหญิงกาญจนา  เทษาวงศ์
5. เด็กชายขวรทัด  สุภาวงษ์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โหกรัด
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เย็นสุข
8. เด็กชายชยุตม์  ทองเชื้อ
9. เด็กหญิงฐานิกา  สุภาวงษ์
10. เด็กชายณภพ  แจ้งอรุณ
11. เด็กชายณัฎฐพล  รังจะโป๊ะ
12. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  ผูกอยู่
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคหะบาล
14. เด็กชายณัฐนันธ์  นาสุวรรณ
15. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตตะแวว
16. เด็กหญิงทิพรัตน์  มีกมล
17. เด็กชายธนพร  พรมโพธิ์
18. เด็กหญิงธาริณี  โหกรัด
19. เด็กชายธีรยุทธ  โดรณ
20. เด็กหญิงนิตยา  บุญมา
21. เด็กหญิงนิลวดี  บุตรดี
22. เด็กหญิงพลอยชมพู  สอนเวช
23. เด็กหญิงพิมชนก  ก๊กรัมย์
24. เด็กชายภัควัฒ  ภูสาริกิจ
25. เด็กหญิงรวิพร  หน่อแก้ว
26. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
27. เด็กหญิงวรัชลี  พูลผล
28. เด็กหญิงศิราพร  พัฒนศิริ
29. เด็กหญิงอรธิชา  สายสุนีย์
30. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเจริญ
31. เด็กหญิงอังคณา  คงดอนทอง
32. เด็กหญิงอารยา  ประเสริฐสุข
33. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นสุคนธ์
34. เด็กหญิงเบญจา  คงกะพันธ์
35. เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แก้วกสิกรรม
 
1. นายสิรภพ  มีจาด
2. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
3. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
4. นายวิชญ์พล  ถิ่นนุช
5. นางประมวล  บุญจันทร์
6. นายขรรชัย  สารนอก
7. นางสาวสุดารัตน์  ทิมศรี
8. นางสาคร  เกตุแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กหญิงกันทิมา  ชาญตะปะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอุบล
3. เด็กชายธนพล  เนตรแสงศรี
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมมา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทา
6. เด็กชายเติมตระกูล  มาเนียม
 
1. นายมานะ  พลายเพลิด
2. นายโชติภัทร  แสงสุวรรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธนากร   หยุ่มไธสงค์
 
1. นายวัชระ  รอดขาว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงพุธิตา  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายวีรกร  จูด้วง
 
1. นายปฏิพัฒน์  บุญรักษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายวชิรวิทย์   เพชรเอือง
 
1. นางพรทิพย์   พลสมัคร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล่ำ
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายศิรา  ศิริเวช
 
1. นายอุดม  หุ่นทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงอมินตรา  แค้นคุ้ม
 
1. นายอุดม  หุ่นทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1. เด็กชายหรินทร์  พิมเสน
 
1. นายพรชัย  ม่วงแจ่ม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นายพรชัย  ม่วงแจ่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่แสง
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นสมัย
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายศิรา  ศิริเวช
 
1. นางนารีรัตน์  หุ่นทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงอมินตรา  แค้นคุ้ม
 
1. นางนารีรัตน์  หุ่นทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายสุชาติ  เกิดจันทึก
 
1. นางนารีรัตน์  หุ่นทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายณัฎฐวุฒิ  อาจหาญ
2. เด็กชายนัิพนธ์  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ่ากร่าง
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นฤมล
5. เด็กหญิงสิริกร  โพสี
6. เด็กหญิงสุพัตรา  พังคะ
7. เด็กชายอนิรุจ  เพิ่มเขตการณ์
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อินหันต์
 
1. นางสราญรัตน์  สุรรัตน์เรืองกุล
2. นางรัตนา  สุรรัตน์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทะกุล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์วี
2. เด็กชายกรีศปริน  โกเดซิโด
3. เด็กชายกัญญาพัชร  ด่านเสรี
4. เด็กชายคเนศ  เหมือนอบ
5. เด็กชายธีธัช  ไพเราะ
6. เด็กชายนภาพร  จินพละ
7. เด็กหญิงพิจิตรา  โกมินทร์
8. เด็กชายศรายุทธ  จรเอม
 
1. นางสาววันวิสาข์  บูชา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กหญิงณัฐญกร  สุเมรุไหว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กองพิกุล
4. เด็กหญิงรวิพร  เนื้อยาดี
5. เด็กหญิงสุภัสรา  คงกะพันธ์
6. เด็กหญิงอดิภา  ทัพเกษม
7. เด็กหญิงแพรวพิไล  พิมทอง
 
1. นายมานะ  พลายเพลิด
2. นางสาววัชรภรณ์  มีคุณ
3. นางเสาวนิตย์  เปลี่ยนกริม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงจิราภร  ทองลา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อภัยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนาตยา  แย้มอุบล
4. เด็กหญิงประภาศิริ  คงประยูร
5. เด็กหญิงรีลาวรรณ  อินทศร
6. เด็กหญิงอุรัสยา  บุ้งกระโทก
7. เด็กหญิงเมธาวี  ผังดี
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสุรีรัตน์  พุกกลิ่น
3. นางนิรดา  อานนท์
4. นางสาวอรวรรณ  สิงห์ลอ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงณัฐชารีย์  โคกทอง
2. เด็กหญิงธดาภรณ์  ทองดี
3. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล
4. เด็กหญิงพัชรมัย  จำเนียร
5. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วชาวนา
6. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุดสวาสดิ์
7. เด็กหญิงหัทยา  ขุนศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  เพื่อนฝูง
2. นางสาวอาริษา  พรมคล้าย
3. นางจามจุรี   ปะสุตะ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกัลยา  นาสิงห์คาน
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สวัสดี
4. เด็กหญิงพลอยสุดา  กัณรัตน์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณณิดา  ขันทอง
7. เด็กหญิงสุธัญญา  สนามทอง
8. เด็กหญิงเปรมิกา  บุญยัง
 
1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
2. นายวิชญ์พล  ถิ่นนุช
3. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
4. นายขรรชัย  สารนอก
5. นางประมวล  บุญจันทร์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายคมกฤษ  กุลรอด
2. เด็กชายธีรภัทร์  หาญประกาศ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กู่สันเทียะ
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กู่สันเทียะ
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กู่สันเทียะ
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กู่สันเทียะ
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กู่สันเทียะ
8. เด็กชายสัชฌุกร  ดวงอุปปละ
9. เด็กหญิงสุมณฑา  สุรารัตน์
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
2. นายตรีเพชร  ใจดี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตรีพัฒน์
2. เด็กหญิงอภิกขณา  ฟูพงษ์
 
1. นายประโยชน์  ฟักคง
2. นายอภิกฤษย์  ขำบัณฑิตย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายศุภสิน  ศรีทอง
 
1. นางสาวรัชนก  บุญปู่
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวณิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวประภาพร  นุชอำพันธ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  พินดิษฐ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  กุณา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล
 
1. นางสาวรัชนก  บุญปู่
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายไรวินท์  ศุภตระกูล
 
1. Miss Maria Salone  Batoto
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  กลางไชย
 
1. นางสาววาสนา  ต้นทุน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นายธนาคม  ภิระบรรณ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงจีราภา  แผนนาม
 
1. นางสิริยากร  ตุงคะศิริ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงพิชญะภา  คงรส
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันวิสิทธิ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เกี้ยวทอง
 
1. นางเตือนใจ  ป่งแก้ว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ท่าผา
2. เด็กชายพงศกร  คำมก
3. เด็กหญิงสุธิดา  กิจเจริญฟุ้ง
4. เด็กหญิงสุภาพร  เหลือสืบชาติ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์ทอง
 
1. นางสุปราณี  อยู่แสง
2. นางสาวสาลินี  เขียวแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์เปี่ยม
 
1. นายสุริยัน  กาคะ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พิลา
 
1. นางสาวธีทิพย์  เหรียญวิลาศ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงวัลลภา  สว่างเพ็ง
 
1. นายเทพชลิต  เพ็งแตง
2. นางสาววารดา  เขื่อนพันธ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐพิชญ์  เชื้อสุวรรณ์
2. เด็กชายธนะฤกษ์  พลอาจ
 
1. Mr.Joselito  Tanato
2. นายมรกต  หลิมศิริวงศ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกอบกาญจน์  แก้วบุตดี
2. เด็กชายณัฐวัตร  ธงสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ธงสันเทียะ
4. เด็กชายปรมินทร์   สิงห์สนอง
5. เด็กชายพิชากร  ภูมิดี
6. เด็กชายวีระพงษ์  สุมาร
 
1. นางสกุล  สุดตา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัสถิ
2. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  ยศสถิตย์
4. เด็กชายอนุสรณ์  มูลสุข
5. เด็กหญิงอัจฉรา  มูลสุข
6. เด็กหญิงเมษา  เพ็ชรแสงสว่าง
 
1. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ
2. นางรัตนา  สนปี
3. นายวิษณุ  สนปี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 1. เด็กชายทศพล   พรมมา
2. เด็กชายธนวินทร์   อยู่บุญ
3. เด็กชายธีรภัทร   แย้มประสบ
4. เด็กชายพงศ์  พาราศรี
5. เด็กชายภูชิต   วิกรัยพัฒน์
6. เด็กหญิงหฤทัย  กองฉาย
7. เด็กชายอธิพล   ทรัพย์สิน
8. เด็กชายอาคม  พาลาหาญ
 
1. นางกัทลี  คารมปราชญ์
2. นางสาวสุรีย์  ก้านจันทร์
3. นางนิสสรณ์   กัณฑษา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กชายนันธวัช  บุญยิ้ม
3. เด็กหญิงปนัดดา  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงมัณฑิรา  กลิ่นกุหลาบ
5. เด็กชายรวีโรจน์  เกิดแย้ม
6. เด็กหญิงสุนิศา  ทองลือ
7. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเกิด
8. เด็กชายอิสรา  พิมพ์อ้น
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
2. นางสาวแสงดาว  แสงศรีจันทร์
3. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถึก
2. เด็กหญิงชนกวรรณ  หอมนาน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสุวรรณ์
5. เด็กหญิงทิพย์ตวรรณ  สมัครการ
6. เด็กหญิงธนัชพร  มระกูล
7. เด็กชายธีรเมต  ช่วยพยุง
8. เด็กหญิงนิษิตรา  สนเจริญ
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  สำราญพันธ์
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธรรมพงษ์
 
1. นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม
2. นายสุชีพ  ทองพงษ์เนียม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์โต
2. เด็กหญิงธันวเรศ  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงมลิสา  ถีละแก้ว
4. เด็กหญิงสุธิดา  ทองชีวงค์
5. เด็กหญิงอังคณา  หมูหล้า
 
1. นายปฏิวัติ   ยอดเถื่อน
2. นางอริยา   เปรมปรี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายขวัญมงคล  พิมล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงสริภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางสุภัทรา  สิงหเดช
2. นางมณีรัตน์  แพ่งเกษร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทวีการไถ
2. เด็กชายณัฐกร  แก้วทอง
3. เด็กชายวีรพงศ์  กาศธัญกรณ์
 
1. นางสาวปิยภรณ์  สุริยันต์
2. นางอรทัย  ศรีสุข
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายปกรณ์  หนุ่มน้อย
2. เด็กหญิงสุอัญษา  ชัยชะนะ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ฟักศรี
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
2. นายถวิล  เพ็ชรโต
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  เอี่ยมแดง
2. เด็กชายณัชพล  งามยิ่ง
 
1. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
2. นางสาวสิริญญา  พ่วงพิทยกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  คงประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวลัยพร  แก้วกำพล
 
1. นายสาธิต  จันทร์อู่
2. นางวริศรา  ทองสุข
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  อยู่เล็ก
2. เด็กชายวรพล  ทุ่งสงค์
3. เด็กชายเกศริน  หมายจริง
 
1. นางรัตนาภรณ์  สอนสุรินทร์
2. นางสาววรรณิภา  สระออม
 
145 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายฐิตินันท์  จันทร์หา
2. เด็กชายภูชิต  จันทร์หา
 
1. นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว
2. นายฉัตรตรียศ  บุญสูงเพ็ชร
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายพงศธร  แก้วเกิด
2. เด็กชายวัชระพงษ์  ปรางทอง
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายชลสิทธิ์  กรีอินทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จ้อยสุ่ม
 
1. นางสาวชมัยภรณ์  มัชฌิมา
2. นายภาณุวัฒน์  ชาวพะเยาว์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายพงษ์เพ็ญ  บุญเพ็ญ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เยาวะขัน
 
1. นายวรสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นางสายหยุด  ศรีบุตร
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายธราธร  คล้ายถม
2. เด็กหญิงสิริญญา  ทรงเจริญ
 
1. นายอภิชาต  ปานเทศ
2. นางสิริพรรณ  ปานเทศ
 
150 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   ตลับงา
2. เด็กหญิงจิดาภา  โตปรางค์
 
1. นายหล่ม   วิชัย
2. นางณัฐภรณ์   คมขำหนัก
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วสิทธิ์
2. เด็กชายเอกภพ  ศรีสมบัติ
 
1. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
2. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรอำไพ
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ตรีสูนย์
2. เด็กชายสฤษฏิ์ภพ  ขันทอง
 
1. นายวรสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นายเนตร  ตรีสูนย์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 1. เด็กชายธนพล  กะบุญรัตน์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  เพ็ชรล้อมทอง
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  แสงสว่าง
 
1. นายสมหมาย  โตนาราง
2. นางสาวสุภาพร  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 1. เด็กชายกฤตภาส  มาใบ
2. เด็กชายธนกฤต  วิกรัยพัฒน์
3. เด็กชายภูวนาถ  ประสพผล
 
1. นายเสวก  พิลา
2. นางอัมพร  มานอ่อน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกฤษณะ  โฉมเรือง
2. เด็กชายณัฐพล  สะระนัย
3. เด็กชายอิทธิกร  เหลืองอ่อน
 
1. นายอภิชาต  ปานเทศ
2. นายสุวิมล  ป้อมจันทร์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  สุขหนุน
2. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นเกตุ
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นายขวัญชัย  เพ็ชรโต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  อมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิติยา  แดงสง่า
3. เด็กหญิงเจนขวัญ  จันทร์ปาน
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นายขวัญชัย  เพ็ชรโต
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตตรา  ทุมพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวัติวิไล
3. เด็กหญิงปารีส์ยา  สุทัศน์
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
5. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
6. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีทับทิม
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอนุชา  สมรภูมิ
3. นางสมนึก  อ้อยแขม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  นาคเอม
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  บุญดุฉาว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเปีย
4. เด็กหญิงศิริเนตร  พุทธเสน
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธนูศร
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ดิษสงษ์
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
3. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เถื่อนคำ
2. เด็กหญิงธนพร   สิงห์ลอ
3. เด็กหญิงศราลินี   พลเยี่ยม
 
1. นางสำนวน   จำนงค์ภักดี
2. นางณัฐพร   มธุรส
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วชาวนา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายจัด
3. เด็กหญิงอริษา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  อยู่อินทร์
2. เด็กหญิงกุลยา  พันคง
3. เด็กหญิงจันทิมา  พลอยไป
 
1. นางน้ำอ้อย  สัญชัยชาติ
2. นายสาธิต  สัญชัยชาติ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายจิรายุ  มณีรอด
3. เด็กชายณัฐนล  แก้วมณี
 
1. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เส็งพานิช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายนราพัฒน์  สงวนวิทย์
2. เด็กชายภควัต  ภู่โต
3. เด็กชายวีระพงษ์  ชัยยา
 
1. นางสุจิตรา  สงวนสัตย์
2. นายวาริช  รัตนกรรดิ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชื่นอำพันธ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  งามสม
 
1. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
2. นางสาวกมลทิพย์  สร้อยสน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์  นาคสิงห์
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินทร์กลั่น
3. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนผา
 
1. นางปรียาพร  สุ่มเจริญ
2. นางสมจิตต์  แย้มสันต์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐพนธ์   เฟื่องฟู
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี   แซ่เหล็ง
 
1. นางอนัญญา  ด่านไทยนำ
2. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงกันตินันท์  เชาวลิต
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินพัน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองโสภา
 
1. นางศนิชา  งามสม
2. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงรั่นทม  แก้วทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุุญผ่อง
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญผ่อง
 
1. นางปรียาพร  สุ่มเจริญ
2. นางศิริลักษณ์  มัทธวรัตน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงอนันตญา  ร่วมสกุล
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ร่วมสกุล
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงนราพร  คล้ายพรม
2. เด็กหญิงนัทชา  จันทร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กองขุนทด
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
172 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงญาตาวี  ออมสิน
 
1. นางสาวนิตยา  บุญปู่
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์
2. เด็กหญิงวรญา  เพ็ชรคง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ชังคะนาค
 
1. นางสาวราตรี  ขุระสะ
2. นางลัคนา  โตมี
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   เลขวิจิตร
2. เด็กหญิงจิณัฐตา   จันทร์ตุ้ย
3. เด็กหญิงอรณิชา  พุกกลิ่น
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ดอนจินดา
2. นางสาวรัตติกา  ทับเนินทอง
 
175 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายภูริ  สวนปาน
 
1. นางสาวกชนันท์  ประทุมวงค์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1. เด็กหญิงวนิดา  ภู่สุวรรณ
 
1. นางกรแก้ว  บุญเอี่ยม
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  เชื้อชัยนาท
 
1. นางลักขณา  ตาทอง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปั้นทอง
 
1. นางสงวน  ศรีจันทร์งาม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กชายไพศาล  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวดวงกมล  มลชัยชนะถาวร
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเม่น
2. เด็กหญิงลลิตา  วงค์สุวรรณ์
3. เด็กชายเทพบุตร  มงคลประเสริฐ
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
2. นายสุทิน  บัวริคาน
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  วงศ์จักร
 
1. นางบุญสม  ป้อมปัง
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุ่มชินวงศ์
 
1. นางสาวศลิษา  ลาภมูล
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วอุดม
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาวัลย์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  สีหาบุตร
3. เด็กชายธนวินท์  สอดศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจบุญลือ
5. เด็กชายประกาศิต  หมอนเมือง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  หริ่มเทศ
7. เด็กหญิงวัลรนา  อินตรา
 
1. นายอดุลย์  ศรีทิพย์
2. นางสาววิไลพร  พามี
3. นางบรรจง  กิจจาจารย์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายจีระพงษ์  มั่นเขียว
 
1. นางบุญสม  ป้อมปัง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช  จูอำพล
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   ขุนอินทร์
 
1. นางเกษร   เมืองสุข
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงวรางคนางค์  ชูกุศล
 
1. นายนันทน์ฒิพัฒน์  หาญนนทพัฒน์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงธนัชชา  คงกระศรี
 
1. นางสาวขจิตจันทร์  ธนะสังข์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางดาวเรือง  ฟักรักษา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พยุงวงค์
 
1. นางศิรินภา  แดงสมสะอาด
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงภนิดา  วัดพะนา
 
1. นายสาธิต  สัญชัยชาติ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กชายธนัชชา  สำโรงทอง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์
 
1. นางศนิชา  งามสม
2. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงปภาวดี  นิยอด
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยาทิพย์
 
1. นางธัญลักษณ์  เปี่ยมงาม
2. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1. เด็กชายชาญวิทย์  มีเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจง
3. เด็กชายเจษฎากร  ยิ้มมี
 
1. นายอดุลย์  ศรีทิพย์
2. นางบรรจง  กิจจาจารย์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายนพสรณ์   อินทิปปัญญา
2. เด็กหญิงสุพิชญา   คลี่แคล้ว
 
1. นายสนามชัย   ม่วงมี
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์   อ้นอินทร์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1. เด็กชายนพชัย  ศรมณี
2. เด็กชายภูตะวัน  สุวะเพชร
3. เด็กชายศักดิ์ดา  โตสมบัติ
 
1. นายอดุลย์  ศรีทิพย์
2. นางบรรจง  กิจจาจารย์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาวนา
3. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายอติชาติ  แถวอุทุม
2. เด็กชายเพชรจักรี  พูลเหล็ก
 
1. นางจุฑาทิพย์  อำมะรี
2. นางสาวพรรณพร   ศรลัมพ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงชลธาร  แก้วงาม
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  กุลเทศ
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  ยรรยง
2. เด็กชายพีรพล  อยู่จันทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยโกฏิ
 
1. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เส็งพานิช
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายชนัฐ  อ่ำปั้น
2. เด็กชายธนชิต  เจศรีชัย
3. เด็กชายธนาวุธ  สุขสอาด
 
1. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เส็งพานิช