หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางบัวขาว เกตุทิพย์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
2. นางสาวบุญปานธิมา แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
3. นางละไม วันดีโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ แซ่เตียโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางบุศรินทร์ คำโสภาโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณา แตงฉิมโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางนิศากร เนียนถนอมโรงเรียนวัดเทวประสาทกรรมการ
3. นางจีลา จ๊ะสุนาโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ แสนเวียงโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นางอารมณ์ เกิดขันหมากโรงเรียนบ้านไดปลาดุกฯกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ สมัครเขตการณ์โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
2. นางสาวสุพัชรี จันทร์ทองโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสุวรรณา จำปาโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
5. นางเยาวนาฎ กองช้างโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางคมคาย แสงสว่างโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
2. นางรัตนา หมอนเมืองโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางเปรมใจ นันตรีโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
4. นางสาวกชมน จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล อู่ไทยโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางชวนพิศ ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
2. นายสุดใจ สารศรีโรงเรียนบ้านเนินทรายกรรมการ
3. นางอารมณ์ ทรงบัวผันโรงเรียนวังตะกูกรรมการ
4. นายคณสรรณ์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นางปิติ พรมพลอยโรงเรียนวัดไดอีเผือกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีบุปผาโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นายถวิล อมุลราชโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสมร หมื่นยงค์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
4. นางนงเยาว์ อินทฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางบัังอร ทรัพย์ประสงค์โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเจิมจันทร์ คุณสินโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
2. นางสาวจินต์สุจี ทานศรีโรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหินกรรมการ
3. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าบัวรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวมณี อั่วหงวนโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายกิตติคุณ คำแถลงโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นางวารี พิมพ์ตาโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย เจริญวาทีโรงเรียนวัดสัตตวนารามกรรมการ
4. นางบุญช่วย คงคะชาติโรงเรียนวัดลำประดาใต้กรรมการ
5. นางสาวพรทิวา เอมสารโรงเรียนสิริวัฒนมูลนิธิคุณแผ่นดินกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจินดาพร อั่วหงวนโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
3. นางบาหยิน เผ่าธีระยุทธโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันทกา ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
5. นางสิริพร พรมพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เทศขำโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสมศรี บวบนาโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย เทียมผลโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
4. นายพัชรพงษ์ จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
5. นางรัตนา บุญโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางประเสริฐศรี สอนภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
2. นางพิมพ์รวี จิตรเกื้อกูลโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
3. นางลัดดา ชาดีโรงเรียนสี่แยกเขาดินกรรมการ
4. นางบรรจง ช่างด้วงโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางบูรณี เพิ่มพูนธัญญกิจโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกอบกุล จันทร์เกตุโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"โสภณวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายวิชาญ ทิมเดชโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
3. นางจำเรียง อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
4. นางสาลี บุญคล้ายโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
5. นางจิตรา ส้มอ่ำโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพรรณี คำบัวโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางสุวรรณา แหลมทองโรงเรียนวัดคลองทองหลางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ กันสุขโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
2. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี ปรางทองโรงเรียนบ้านสามบึงบาตรกรรมการ
2. นายเรวัตร ทองดีโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางวิภาวดี ชื่นเรืองโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางสาวเอ็ดดู ทองจั่นโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวนกน้อย ศรีทองคำโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
2. นางกฤษณา ณ ลำปางโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวปุณกมล ปราบปรามโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
2. นางสุภาพร พิทักษ์วารินทร์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางปัทมา อ้นกระทองโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลดาวัลย์ ธัญญะภูมิโรงเรียนบ้านนน้อย "ปรึกอุทิศ"กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสุญาณา มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสาวสุณีวัลย์ อุดมวงษ์โรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
3. นางสมคิด จุลพันธ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
4. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายเทวราชา มะโนสาโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุญาณา มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสาวสุณีวัลย์ อุดมวงษ์โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
3. นางสมคิด จุลพันธ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
4. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายเทวราชา มะโนสาโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ จ๋อยศรีทองโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นางสาวศรัญญา ครยกโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
3. นางณัฐนรี เมืองทองโรงเรียนวัดท่าปอกรรมการ
4. นายนิพนธ์ หมวกแก้วโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
5. นายคำรณ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
6. นางทิพวรรณ ภูคาจารย์โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
7. นายสมปอง บุญรอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
8. นายอุกฤษฎ์ธัช มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
9. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ จำปาหาญโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
11. นายวันชัย บุญโห้โรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
12. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
13. นางสิรินทร เทพศรโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
15. นายชิน ใจบุญโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
16. นายอนวัทย์ ฤกษนันทน์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
17. นางสาวนริศรา แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
18. นางสาวสุวรรณา หละวรรณ์โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวรรณา หละวรรณ์โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
2. นายนิพนธ์ หมวกแก้วโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
3. นายคำรณ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จ๋อยศรีทองโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
5. นางสาวศรัญญา ครยกโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
6. นางณัฐนรี เมืองทองโรงเรียนวัดท่าปอกรรมการ
7. นางทิพวรรณ ภูคาจารย์โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
8. นายสมปอง บุญรอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
9. นายอุกฤษฎ์ธัช มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
10. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
11. นายประสิทธิ์ จำปาหาญโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
12. นายวันชัย บุญโห้โรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
13. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
14. นางสิรินทร เทพศรโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
15. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
16. นายชิน ใจบุญโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
17. นายอนวัทย์ ฤกษนันทน์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
18. นางสาวนริศรา แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ภูคาจารย์โรงเรียนครุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสมปอง บุญรอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ธัช มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
4. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ จำปาหาญโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
6. นายวันชัย บุญโห้โรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
7. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดลำประดาใต้กรรมการ
8. นางสิรินทร เทพศรโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
10. นายชิน ใจบุญโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
11. นายอนวัทย์ ฤกษนันทน์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
12. นางสาวนริศรา แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
13. นายสมศักดิ์ จ๋อยศรีทองโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
14. นางสาวศรัญญา ครยกโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
15. นางสาวเบญจวรรณ มูลทาโรงเรียนสิริวัฒนามูลนิธิคุณแผ่นดินกรรมการ
16. นางณัฐนรี เมืองทองโรงเรียนวัดท่าปอกรรมการ
17. นางสาวสุวรรณา หละวรรณ์โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
18. นายนิพนธ์ หมวกแก้วโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
19. นายคำรณ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
2. นางเธียรรัตน์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
3. นางมานิตย์ เจ็งเจริญโรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กิ่งไพรโรงเรียนวัดยางคลีกรรมการ
5. นางประกอบกุล จัตุรัสโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นกรรมการ
6. นางศิริกานต์ ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ ศรีบุศกรโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางสาวณรากร ใจมูลโรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหินกรรมการ
9. นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกุลนา สุขรื่นโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บัวสถิตย์โรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
3. นางกุลรภัส ทับทิมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางสุนันทา จันทร์วิเชียรโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางชุติมา เณรหลำโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
6. นางปัทมา เพ็งรอดโรงเรียนวัดบ้านบึงลีกรรมการ
7. นางดุจดาว สุขสว่างโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวรรณาธนา ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
2. นางกรณ์วิกา ทองก๊วยโรงเรียนสิริวัฒนามูลนิธิคุณแผ่นดินกรรมการ
3. นายสมนึก รักคำมีโรงเรียนวัดลำประดาเหนือกรรมการ
4. นางสาวลักษณา แสงสว่างโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
5. นายสำเริง คำแผลงโรงเรียนบ้านห้วยตาดำกรรมการ
6. นางสุดใจ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"โสภณวิทยาคาร"กรรมการ
7. นายอนันต์ บันลือโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
8. นางทัศนีย์ อั่วหงวนโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสมือน น้อยสอนโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นางวัชรา อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นางสำเนียง กัลยาโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
4. นางกนิษฐา ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นางนันทวรรณ ชำนิเขตกิจโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
6. นางสาวกีรติ ขำปลื้มจิตร์โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
7. นางพชรพร บูชาบุญโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุจินันท์ ป้อมจันทร์โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางพรรณธร ทรัพย์เมฆโรงเรียนบ้านบึงประดู่กรรมการ
3. นางสาวสมใจ ฟูพงษ์โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางคมคาย บุญอินทร์โรงเรียนวัดบางเบนกรรมการ
5. นางสาวอัญลิตา ทิวาคำโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
6. นางสาวสุปราณี จันทร์เถื่อนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางณภัทร เงื่อนกลางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จูแจ่มโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร แสงสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านตาลกรรมการ
3. นางสมพร วังคีรีโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
4. นางสาวสมลักษณ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนวัดต้นชุมแสงกรรมการ
5. นายมนตรี ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
6. นางสาวสุชานันท์ ภู่เจริญโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
7. นางสาวกาญจน์วริษฐา ชูกำลังโรงเรียนอนุบาลดงเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวิชิน ทรัพย์เมฆโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นางวัลภา ศีติสารโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางมาเรียม ชนัฐชัยพัฒน์โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวจรัญญา คารมปราชญ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
5. นายวินัย มั่นคงโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
6. นางสาววรนุช สุขแก่นโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
7. นายจำเนียร ดีงามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"โสภณวิทยาคาร"กรรมการ
8. นายไพศาล เอี่ยมรอดโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมาเรียม ชนัฐชัยพัฒน์โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวจรัญญา คารมปราชญ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
3. นายวินัย มั่นคงโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
4. นางสาววรนุช สุขแก่นโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
5. นายจำเนียร ดีงามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"โสภณวิทยาคาร"กรรมการ
6. นายไพศาล เอี่ยมรอดโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
7. นายวิชิน ทรัพย์เมฆโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
8. นางวัลภา ศีติสารโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจักรกริศน์ เณรหลำโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายประมวล วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายสกนธ์ เก่งสุวรรณโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
4. นายชัยพร ชุ่มมั่นโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
5. นางมาริสา ทัดเที่ยงโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ สิงห์สลุดโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
2. นายปรีดา จันทร์ทองโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงคราญ อันเตวาโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางภิตินันท์ กองพลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"โสภณวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางอภิสรา ประเสริฐนูโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
4. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
5. นายชัยศิษฏ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
8. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
9. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นายประจักษ์ อาสว่างโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
13. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลบ้านไดลึกฯกรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายนิคม จันทร์อ้นวัดหนองคล่อกรรมการ
5. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์วัดหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสุจิตรา โพธิ์ดีห้วยพุกวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
8. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์วัดวังตะกูกรรมการ
9. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์วัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นายประจักษ์ อาสว่างวัดพร้าวกรรมการ
12. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
13. นางสาวกมลชนก ทับทองวัดพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
4. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
5. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
6. นายสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วกพุกวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
8. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวังตะกูกรรมการ
9. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นายประจักษ์ อาสว่างโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
13. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
4. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
5. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
8. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
9. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นายประจักษ์ อาสว่างโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
13. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
4. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
5. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
8. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
9. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นายประจักษ์ อาสว่างโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
13. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นายสุนันท์ ปัญจวรรณ์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีสดโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายพยับ บุญทั่งโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นายสุนันท์ ปัญจวรรณ์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีสดโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายพยับ บุญทั่งโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรศักดิ์ นุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ตลับเพชรโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
3. นายพิภพ ปานศรีโรงเรียนบ้านวังตายศ"ราษฎร์สามัคคี"กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพยอม ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นางพัชรี อินทานทุมโรงเรียนวัดลำประดาใต้กรรมการ
3. นางสาวชนาภัทร อินทศรโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดารารัตน์ ศรีนารางโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
2. นางวิเชียร ปานแก้วโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
3. นางสมปอง ศรีมหาโภชน์โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหาอนนท์ อานนโทโรงเรียนวัดชัยมงคลกรรมการ
2. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นางสมคิด พิศวงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายสมบุญ อินทนิลโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายวันชัย บุญเสริมโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายสมบุญ อินทนิลโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายวันชัย บุญเสริมโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางน้ำฝน รุจิลัญจ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
2. นางวาสนา เพิ่มทรัพย์โรงเรียนวัดลำประดาใต้กรรมการ
3. นางมณี ทรวดทรงโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกัลยา โพธิ์พรตโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
2. นางวันทนา กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
3. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑามาศ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
2. นางอารม เพ็ชรมากโรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้กรรมการ
3. นางสาวจันทนา ทับทองโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ แก้วชะเนตรโรงเรียนวัดใหม่วังหว้ากรรมการ
2. นางชนิษฐา นุชขำโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นายอุดม จันทร์โทโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง "แก้ววิทยา"กรรมการ
2. นางวัฒนา กุลเจียงโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ เนียมเทศโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณา เข็มเพชรโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
2. นายเด่นชัย ป้อมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (เขาตะพานนาก)กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทองกุลโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผูกคล้ายโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ หมื่นยงค์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. นายมาโนช ผูกคล้ายโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระกิตติพงษ์ กิตติธโรวัดท่าช้างกรรมการ
2. พระธีรยุทธ์ อธิจิตโตวัดบางมูลนากกรรมการ
3. นายสุกรี มูลดีโรงเรียนวัดวังกระทะกรรมการ
4. พระปลัด รัตนากร ตปสีโลโรงเรียนวัดชัยมงคลกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ สมิเปรมโรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ รวีพรสัมฤทธิ์โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไพรสัณฑ์โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
4. นายจักราวุธ ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณพานิชโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
6. นางคุณัญญา บัวดีโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
7. นางสุนันท์ กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (พ่อเขียนอุทิศ) กรรมการ
8. นางอัจฉรา บุญอ้อยโรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายอเนก ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
10. นายกีรกฤศ ประเสริฐโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
11. นายประจวบ ศรีเกษมโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นายวีระยุทธ รักษาสัตย์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุุนันท์ รวีพรสัมฤทธิ์โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไพรสัณฑ์โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
4. นายจักราวุธ ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณพานิชโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
6. นางคุณัญญา บัวดีโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
7. นางสุนันท์ กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
8. นางอัจฉรา บุญอ้อยโรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายอเนก ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
10. นายกีรกฤศ ประเสริฐโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
11. นายประจวบ ศรีเกษมโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นายวีระยุทธ รักษาสัตย์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายน้อย พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นางทองดี โพธิ์พุกโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นายเดิมพันธ์ คงสอนโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
4. นางบุญเรือน เทียมมณีโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
5. นางพาณิภัค สุขีฐานโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
6. นายทศพล มั่นมานะเสรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นายถาวร เผือกพูนโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
8. นายปริญญา นราชาโรงเรียนสำนักขุนเณร (พ่อเขียนอุทิศ) กรรมการ
9. นายธวัชชัย ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
10. นางณภัสชนันท์ ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
11. นายไกร สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
12. นายวิเชียร กาญจนะโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
13. นายสุริยา ทองจรัสโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
14. นายจีระพงษ์ ราชมณีโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
15. นายบุญชอบ นาคแนมโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายน้อย พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นางทองดี โพธิ์พุกโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นายเดิมพันธ์ คงสอนโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
4. นางบุญเรือน เทียมมณีโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
5. นางพาณิภัค สุขีฐานโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
6. นายทศพล มั่นมานะเสรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นายถาวร เผือกพูนโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
8. นายปริญญา นราชาโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
9. นายธวัชชัย ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
10. นายณภัสชนันท์ ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
11. นายไกร สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
12. นายวิเชียร กาญจนะโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
13. นายสุริยา ทองจรัสโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
14. นายจีระพงษ์ ราชมณีโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
15. นายบุญชอบ นาคแนมโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายศิลป์ธนะ มโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นายดิเรก ทับทิมโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีสวรรค์ อุ่นวันโรงเรียนวัดต้นชุมแสงกรรมการ
2. นายสุริยัณห์ ดิษฐจันทร์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ นวมครุฑโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสถิต เงินอยู่โรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหินกรรมการ
2. นายวินัย มีเย็นโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
3. นายสุทัน เนียมทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จ้อยโหมดโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นายสมยศ กล้าการรบโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ"แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ"กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญเหลือโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพร จันทร์หอมกุลโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสามารถ บุญเกิดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางสมคิด ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สินสวาทโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายชาญชัย เหล่าภักดีโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
3. นางจำเริญ เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
4. นายบำรุง เอี่ยมแก้วโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางบุญตา แก้วคุณโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
3. นางกฤษณา ก้อนแก้วโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ปิ่นทองโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
2. นายศรีณรงค์ สมจิตโรงเรียนสี่แยกเขาดินกรรมการ
3. นายจักรกริช พัดพานโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ สายแววโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
2. นายสุรินทร์ มากมูลโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาฎ กิ่งไพรโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นายธนรัตน์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวฉัตรญาดา สืบสายโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
4. นายสุวัตร เรืองรุ่งโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิเศษศักดิ์ ภัทรสิริธนวัชช์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีชัยศักดิ์โรงเรียนวัดขวางกรรมการ
3. นายอำนวย พรมเวชโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พรหมลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางสุภาพร พงษ์พนาโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
3. นางสมศรี เกตุเมฆโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงสมร ขมินทกูลโรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
2. นายทศพล มั่นมานะเสรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมงคล คุ้มภัยเพื่อนโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นางสิวานันท์ สุวรรณพานิชโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(ห้วยเขน)กรรมการ
3. นางสาวมานิต เนียมจันทร์โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเดชศักดา ศรีมากรณ์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
2. นายนพดล ธาราธรโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
3. นางนุกุล เก่งสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยเรียงกลางกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แตงอ่ำโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑโรงเรียนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
6. นายวีระยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
3. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
6. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
7. นายวีระยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
9. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นายกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางวรรณี ดวงดาเวียงโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางบังอร ทรัพย์ประสงค์โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ดวงตาเวียงโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางบังอร ทรัพย์ประสงค์โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ์ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
10. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
11. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
12. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
13. นายยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
15. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ์ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นายเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
10. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
11. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
12. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
13. นายยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
15. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
4. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
5. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
6. นายวีรยุทธ์ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
8. นายเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
9. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
10. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
11. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
12. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
13. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
15. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
7. นางเกษร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
8. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
9. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
10. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
11. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
12. นางยมนา มูลคำศรีโรงเรียนวัดบ้านลายเหนือกรรมการ
13. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
14. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
15. นายเกษม อยู่รอดวัดคลองคูณกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายฉลวย ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายอรุณ โพธิคามบำรุงโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ดรุณเพ็งโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลวย ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายอรุณ โพธิคามบำรุงโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ดรุณเพ็งโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางภัคษณาพร มีบัณฑิตโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นางจรูญ แย้มครวญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นางสายพิณ ลีทีโรงเรียนอนุบาลมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. นางจินตนา อัตถโกศลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
8. นางรำเพย เสือคงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายฉลวย ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายอรุณ โพธิคามบำรุงโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ดรุณเพ็งโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางภัคษณาพร มีบัณฑิตโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นางจรูญ แย้มครวญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นางสายพิน ลีทีโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. นางจินตนา อัตถโกศลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
8. นางรำเพย เสือคงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"กรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินแคกรรมการ
3. นางอัมพิกา หอมหวลโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา รวบสิงห์ทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"กรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินแคกรรมการ
3. นางอัมพิกา หอมหวลโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา รวบสิงห์ทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"กรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินแคกรรมการ
3. นางอัมพิกา หอมหวลโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา รวบสิงห์ทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"กรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินแคกรรมการ
3. นางอัมพิกา หอมหวลวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา รวบสิงห์ทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนวัดบ้านบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นางสายฝน กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
3. นางรำเพย เสือคงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย พนมเวชโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นางสายฝน กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
3. นางรำเพย เสือคงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย พนมเวชโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นายน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศรชัย ศิรินิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายวัชรินทร์ พูลเส็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
4. นางพรทิพย์ พูลทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายสุมงคล คุ้มภัยเพื่อนโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายศรชัย ศิรินิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายวัชรินทร์ พูลเส็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
4. นางพรทิพย์ พูลทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายสุมงคล คุ้มภัยเพื่อนโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางประกอบกุล จัตุรัสโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นกรรมการ
2. Mr.Auster Brent D.Manggayoโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรีย์พร หงส์นำบัญชาชัยโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
4. นางสาวกวีภัทร นิติคุณากรโรงเรียนสิริวัฒนามูลนิธิคุณแผ่นดินกรรมการ
5. นางสาวสุริพร ทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ โมขศักดิ์โรงเรียนวัดสัตตวนารามกรรมการ
7. นายพชร เอมสกุลโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายเสถียร เรือนแก้วโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
2. MissMylem B.Adanglaoโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภัศ นิติภูมิไตรลักษณ์โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
4. นายวิษณุ นาคอินทร์โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
5. นางสาวกมลชนก จุลพันธ์โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
6. นางสาวสมร ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายประชิน ชินโคตรโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
2. นางศิริพร ทองแจ่มโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. MissJoyce Liwasโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
4. นางศรีเภาว์ นันทะเสนโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สิงห์สง่าโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวชัชฎาณัฎฐ์ พรคุณารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทองกรรมการ
7. นางจันทิรา จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสราภรณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
2. MissCalines Andrey Magastinoโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
4. นางเรวดี ฉิมดีโรงเรียนวัดสัตตวนารามกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี สมสกุลโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวนรารัตน์ คารมปราชญ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
2. นางนารถรวี มาเมืองโรงเรียนบ้านสามบึงบาตรกรรมการ
3. นางสาวราตรี จูแจ่มโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
4. Mr.Takangeyong Corneliusโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
5. นางสาวกัญญา เชื้อไชยนาทโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวิณี บุญรอดโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
2. นางรินทร์ ตันหยงทองโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
3. นางสาวธนภร สมนาศรีโรงเรียนบ้านบึงประดู่กรรมการ
4. MissSafera cotdeโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
5. นางนิตยา ด้วงมั่นโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสายวรุณ พานิชโรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
2. นางสาววชิรารัตน์ สอนบุตรนาคโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. MissMylem B.Adanglaoโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
4. นางสุจิตรา ทำบุญส่งโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ปิยะเทศโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
6. นางรินทร์ ตันหยงทองโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ราชมณีโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ขุนเพชรโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
3. นางสุชาดา สนธิรอดโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
4. นางภาณุมาส จริยไพสิฐโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
5. MissMary Janeโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนารถรวี มาเมืองโรงเรียนบ้านสามบึงบาตรกรรมการ
2. นายนิรุทธิ์ มีไทยโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
3. Mr.Prenslee Belinoโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางธิดาพร หนูทวนโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา เพ็งแจ้งโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอมร สายคำธรโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทรโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
3. นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
4. MissLhea Gallettesโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
5. นางสุรัตนาวดี เหล่าเรืองโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
6. นางสาวอัจนา ปัญญาครองโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ฉัตรศรีวงศ์โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายเจียง รุ่ยชงโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
3. นายสมชาย หวังประเสริฐโรงเรียนโถงจื้อบางมูลนากกรรมการ
4. นางยุพิน ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดบ้านตาลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสุมิตรา ฉัตรศรีวงศ์โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายเจียง รุ่ยชงโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
3. นายสมชาย หวังประเสริฐโรงเรียนโถงจื้อบางมูลนากกรรมการ
4. นางยุพิน ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดบ้านตาลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางภาณุมาส จริยไพสิฐโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
2. นายซาซากิ อิโลชิโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางนภาวรรณ พวงทองโรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
2. Mr.Takangeyong Corneliusโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ยิ้มกล่ำโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมณี อั่วหงวนโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
5. นางธัญญลักษณ์ พรหมรอดโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวศนิ ทองจรัสโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
2. MissFoleke Pamelaโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
3. นางพนิดา ศรีนารางโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
4. นางบัวชุม เรืองรุ่งโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
5. นางจริยา แข็งกระบือโรงเรียนวัดไดอีเผือกกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางนารถรวี มาเมืองโรงเรียนบ้านสามบึงบาตรกรรมการ
2. นางสาวสิร์ณัฐา แสงวิโรจน์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
4. นายมนัส สุขอยู่โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
5. นายทองคำ พิมพาวะโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ตลับเพชรโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นายบรรพต ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายมนูญ ฟองบานศรีโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
4. นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณโรงเรียนหนองแขมกรรมการ
5. นายธวัชชัย คำแผลงโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
6. นางวันทนา กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทพศรโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ตลับเพชรโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ทับทองโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวสิร์ณัฐา แสงวิโรจน์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
5. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อะภัยโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
2. นายสมบุญ ทองประเสริฐโรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
3. นายสุรพล ทองอ่อนโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นกรรมการ
4. นางมณลักษณ์ ภักดีชนโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
5. นางสาวจิรัติกาล ทองอินทร์โรงเรียนวัดมะกอกงอกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย สุบินมารัตนชัยโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
2. นายสมัย ใจภูมิโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ทองเกลียวทวีโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
5. นางสุนันทา คัชมาตย์โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ โตเทศโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
2. นางสาวประยงค์ บุญมาโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางอิสรา ยอดยิ่งโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
4. นางณัฐกัญญา บุญญาโรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางทองดี เพ็ญศรีโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางทิศานาถ ขุนนาถโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
2. นางมานิจ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพรพิศ ศิริขจรพันธ์โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
4. นางสุพัตรา ผิวเพชรโรงเรียนท้ายทุ่งวิทยาคารกรรมการ
5. นางมัลลิกา เอกสุภาพันธ์โรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรยา สายสุจริตโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางณฐวรรณ คันธิยงค์โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
3. นางชวนพิศ ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
4. นางพจนา แก่งศิริโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายพร ทองสุขโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนวลน้อย สังข์เมืองโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางนัยนา ภักดีโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนาโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นางสมหมาย เกิดเกตุโรงเรียนบ้านท่าบัวรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบูรณ์ รอดดิษฐ์โรงเรียนสี่แยกเขาดินกรรมการ
2. นางสาวจิราภัทร สายสุจริตโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
3. นางสาวสิริทิพย์ คุณสินโรงเรียนวัดสายดงยางกรรมการ
4. นางศริรักษ์ ตันมีโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษณ์ อินกองงามโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)กรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ ยิ้มกล่ำโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา แสงประสินธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ ศรีอาวุธโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
2. นายวีระ เยื้องปะเสริฐโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง จันทะศิลาโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
4. นางรัตนา บุณโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายหยงหงิ่ม ปัญญานงค์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นายสำเร็จ โตเทศโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายสุทัน เนียมทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
4. นายศรัณยู เมฆอรุณกมลโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ โตคำวรพจน์โรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์เดช คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
3. นายธนกร ชัยรัตนศักดาโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
4. นายสมบัติ ศรีอาวุธโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวมธุรส แท่งทองโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายทรงศิลป์ โกสูงเนินโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญญานุช พันเขียวโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)กรรมการ
3. นายศรัณยู เมฆอรุณกมลโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
4. นายสมควร อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นายถิรวัฒน์ คุ้มทองโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ พุกเอี่ยมโรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญานุช พันเขียวโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)กรรมการ
3. นายศรัณยู เมฆอรุณกมลโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
4. นายสมควร อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นายถิรวัฒน์ คุ้มทองโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ พุกเอี่ยมโรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพชร เอมสกุลโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายวชิระ โสภากาศโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
3. นางนภัสชนันท์ ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ภูมิเอี่ยมโรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสุุณีย์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ภักดีโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พุกเอี่ยมโรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ ยิ้มกล่ำโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติมา โพธิ์พรมศรีโรงเรียนบ้านห้วงสลิดกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพีระศักดิ์ โตคำวรพจน์โรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
2. นางนีรนุช อินกองงามโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
3. นายกิตติภณ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ดวงแป้นโรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียดกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษณ์ อินกองงามโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นายณรงค์เดช คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
3. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)กรรมการ
4. นายวชิระ โสภากาศโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมยศ คำบัวโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายสมยศ คำบัวโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางนภัสชนันท์ ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
4. นางรัตนา บุญโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางลออ เนียมทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
2. นางเถาวรีย์ มางามโรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
3. นางบุญรวม ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
4. นายพิมล ชมประเสริฐโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
5. นายอุดม จันทร์โทโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางลออ เนียมทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
2. นางถาวรีย์ มางามโรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
3. นางบุญรวม ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
4. นายพิมล ชมประเสริฐโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
5. นายอุดม จันทร์โทโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางมาลี นาควิสุทธิ์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นางสุชิลา สังข์ทองโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายวิโรจน์ ทรัพย์สมโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
4. นางสาวชนม์นิภา วรรณไพบูลย์โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นายอนุกรณ์ อินทนงค์โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางมาลี นาควิสุทธิ์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นางสุชิลา สังข์ทองโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายวิโรจน์ ทรัพย์สมโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
4. นางสาวชนม์นิภา วรรณไพบูลย์โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นายอนุกรณ์ อินทนงค์โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายมนัสนันท์ ควรประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหินกรรมการ
2. นางสไบพร มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
3. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ชูจิตรโรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวงกรรมการ
5. นางอุไร น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายมนัสนันท์ ควรประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหินกรรมการ
2. นางสไบพร มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
3. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ชูจิตรโรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวงกรรมการ
5. นางอุไร น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชัชรีย์ วุฒยากรโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางขวัญเรือน ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเขานกยูงกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ นาขนานรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทองกรรมการ
4. นางสุพีย์ บุญเสริมโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวลำพอง พายภักดิ์โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสนอง ดีพูลโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
2. นายอนุกรณ์ อินทนงค์โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
3. นางนงนภัส นุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประวิงทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
5. นายปิยะ บริบูรณ์โรงเรียนวัดไดอีเผือกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชัชรีย์ วุฒยากรโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางขวัญเรือน ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเขานกยูงกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ นาขนานรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทองกรรมการ
4. นางสุพีย์ บุญเสริมโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวลำพอง พายภักดิ์โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสนอง ดีพูลโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
2. นายอนุกรณ์ อินทนงค์โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
3. นางนงนภัส นุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประวิงทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"กรรมการ
5. นายปิยะ บริบูรณ์โรงเรียนวัดไดอีเผือกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ ลือชาโรงเรียนวัดทับทิมกรรมการ
2. นางสาวกาหลง เมืองทองโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
3. นางบุญตา วงศ์อมรเวชโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตกรรมการ
4. นางวงษ์เดือน อินทร์พรหมโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
5. นางจิตฒิกาญจน์ ชมชาติโรงเรียนบ้านวังตายศ"ราษฎร์สามัคคี"กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ ลือชาโรงเรียนวัดทับทิมกรรมการ
2. นางสาวกาหลง เมืองทองโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
3. นางบุญตา วงศ์อมรเวชโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตกรรมการ
4. นางวงษ์เดือน อินทร์พรหมโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
5. นางจิตฒิกาญจน์ ชมชาติโรงเรียนบ้านวังตายศ"ราษฎร์สามัคคี"กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรพรรณ โฉมแก้วโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ทองอ่อนโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
3. นางภัชราภรณ์ เกตุบางลายโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางวาสนา เย็นจุระโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
5. นายมนัสนันท์ ควรประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ โฉมแก้วโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ทองอ่อนโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
3. นางภัชราภรณ์ เกตุบางลายโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางวาสนา เย็นจุระโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
5. นายมนัสนันท์ ควรประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ บุญประสมโรงเรียนวัดวังหินเพลิงกรรมการ
2. นางกฤตยา เรืองบุญนิธิโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ เพชรประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะกอกงอกรรมการ
4. นางกาญจนา พูลฉันทกรณ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
5. นางนันทกา ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ บุญประสมโรงเรียนวัดวังหินเพลิงกรรมการ
2. นางกฤตยา เรืองบุญนิธิโรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ เพชรประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะกอกงอกรรมการ
4. นางกาญจนา พูลฉันทกรณ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
5. นางนันทกา ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร(พ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุจินันท์ จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
2. นางยุพา เชื้อแฉ่งโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
3. นางกมลมาศ แสนพรหมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
5. นางสาววรรณา แตงฉิมโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์เดช นาขนานรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทองกรรมการ
2. นางยุพา เชื้อแฉ่งโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
3. นางกมลมาศ แสนพรหมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
5. นางสาววรรณา แตงฉิมโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสรัลพร เที่ยงเงินโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
3. นางวรินทร มัชณิมาโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
4. นางสุพัตรา วรเลิศโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
5. นางวิเชียร ปานแก้วโรงเรียนบ้านไดลึกกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มูรามัญโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุภาวดี เสมานารถโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นางสุนีย์ ศรีธุวัฒน์โรงเรียนวัดลำประดาเหนือกรรมการ
3. นางสาววันเฉลิม ดวงตาโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ปราณีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒนโสภณวิทยา"กรรมการ
5. นางพเยาว์ แสงกล้าโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
6. นางสร้อยลัดดา แก้วสว่างโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
7. นางวรรณี โพธิ์เรืองโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอทิตา เจริญพูลโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางสาวกฤตสิกันย์ ยังเหลี่ยมโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
3. นางปาริชาติ รอดเริญโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางพรพิมล แดงทองดีโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
5. นางสาวมานิต เนียมจันทร์โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
6. นางนิทรา เณรหลำโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
2. นางน้ำฝน วุฒิโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ อุษณรัสมีโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
4. นางสาววิจิตรา แนมบัวโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นางสำเนียง มีสมพรโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(ห้วยเขน)กรรมการ
2. นายกิตติภณ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ประทุมมาโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางบุญยืน สุขแก่นโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณี ทรวดทรงโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นางสุนทรีย์ ไทยเจริญโรงเรียนวัดลำประดาใต้กรรมการ
3. นางพยอม ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณี ทรวดทรงโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นางสุนทรีย์ ไทยเจริญโรงเรียนวัดลำประดาใต้กรรมการ
3. นางพยอม ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จ้อยโหมดโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นายสมยศ กล้าการรบโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยอุทิศ"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพร จันทร์หอมกุลโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสามารถ บุญเกิดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางสมคิด ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สินสวาทโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายชาญชัย เหล่าภักดีโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
3. นางจำเริญ เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรชัย ศิรินิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุญนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศรชัย ศิรินิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายทวี หาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุญนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]