หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 27 47 37
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 19 41 24
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 9 19 14
4 006 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา 2 4 3
5 007 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 11 31 19
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 11 26 15
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 1 3 2
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 20 45 27
9 011 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 15 23 21
10 014 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 3 2
11 027 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 11 28 17
12 026 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 12 19 16
13 075 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 10 14 12
14 077 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 16 44 26
15 031 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
16 032 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว 1 1 1
17 033 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 1 1 1
18 039 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 2 7 5
19 040 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 6 14 12
20 041 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 2 2
21 038 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 7 10 10
22 042 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 22 41 28
23 043 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 0 0 0
24 048 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 8 16 15
25 049 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 26 54 42
26 050 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 10 19 14
27 051 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 9 19 16
28 053 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 14 24 21
29 055 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 0 0 0
30 057 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0
31 058 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 1 3 2
32 059 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
33 060 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 9 16 12
34 056 โรงเรียนบ้านวังแดง 8 14 8
35 061 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 9 14 10
36 062 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 1 1
37 064 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 5 4
38 065 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 2 13 4
39 066 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 6 16 10
40 067 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 3 3
41 069 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 3 3
42 063 โรงเรียนบ้านหนองแขม 26 42 26
43 068 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 2 2
44 070 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 4 6 4
45 071 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด 0 0 0
46 072 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 1 3 2
47 028 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 8 17 13
48 029 โรงเรียนบ้านเขาพระ 6 10 9
49 030 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 1 1 0
50 045 โรงเรียนบ้านเนินทราย 2 2 2
51 047 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 4 8 7
52 044 โรงเรียนบ้านเนินแค 0 0 0
53 046 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 5 16 11
54 073 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 11 30 18
55 052 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 41 81 63
56 074 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 11 14 14
57 034 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา 0 0 0
58 035 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 11 29 22
59 036 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 19 29 24
60 037 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 12 35 17
61 054 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
62 078 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา 0 0 0
63 081 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา 0 0 0
64 082 โรงเรียนวังก้านเหลือง 37 82 52
65 083 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 3 3 3
66 084 โรงเรียนวัดขวาง 0 0 0
67 088 โรงเรียนวัดคงคาราม 5 7 5
68 089 โรงเรียนวัดคลองข่อย 3 9 5
69 091 โรงเรียนวัดคลองคูณ 16 23 19
70 092 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 3 13 6
71 090 โรงเรียนวัดคลองแขก 0 0 0
72 093 โรงเรียนวัดชัยศรี 16 35 26
73 096 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 4 4 4
74 097 โรงเรียนวัดทับทิม 0 0 0
75 098 โรงเรียนวัดทับปรู 4 4 4
76 099 โรงเรียนวัดทับหมัน 28 68 35
77 100 โรงเรียนวัดท่าปอ 1 1 1
78 101 โรงเรียนวัดท่าหอย 0 0 0
79 103 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 32 52 45
80 104 โรงเรียนวัดน้ำเคือง 0 0 0
81 105 โรงเรียนวัดบางเบน 0 0 0
82 119 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 19 30 19
83 106 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 8 15 10
84 107 โรงเรียนวัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 2 2
85 108 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 10 12 11
86 109 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 18 36 31
87 110 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 8 16 11
88 111 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 14 36 20
89 113 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 9 18 12
90 112 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 12 23 18
91 114 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 9 23 17
92 115 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 0 0 0
93 116 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 10 43 26
94 117 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 3 4 4
95 118 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 10 15 13
96 121 โรงเรียนวัดป่าเรไร 10 11 10
97 120 โรงเรียนวัดป่าแดง 24 59 31
98 122 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 0 0 0
99 123 โรงเรียนวัดพร้าว 18 30 21
100 124 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม 0 0 0
101 128 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 4 10 5
102 129 โรงเรียนวัดยางคลี 0 0 0
103 130 โรงเรียนวัดลำประดา 1 1 1
104 131 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 3 10 7
105 133 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 9 17 11
106 132 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 5 8 7
107 134 โรงเรียนวัดวังกระชัน 2 2 2
108 137 โรงเรียนวัดวังตะกู 7 26 9
109 138 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า 0 0 0
110 140 โรงเรียนวัดวังสำโรง 20 41 29
111 141 โรงเรียนวัดวังหว้า 15 37 15
112 142 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 4 8 6
113 143 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
114 139 โรงเรียนวัดวังเรือน 13 26 17
115 136 โรงเรียนวัดวังแดง 13 40 23
116 135 โรงเรียนวัดวังไคร้ 7 22 14
117 144 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1 5 2
118 145 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 6 8 8
119 146 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0
120 147 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 9 11 11
121 149 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
122 150 โรงเรียนวัดหนองง้าว 3 7 4
123 151 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 10 10 10
124 152 โรงเรียนวัดหนองสนวน 12 22 19
125 153 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 13 10
126 148 โรงเรียนวัดหนองแก 1 1 1
127 154 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
128 157 โรงเรียนวัดหอไกร 0 0 0
129 158 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ 0 0 0
130 155 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 4 5 5
131 156 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ 1 1 1
132 085 โรงเรียนวัดเขาทราย 5 8 7
133 086 โรงเรียนวัดเขารวก 18 44 21
134 087 โรงเรียนวัดเขาส้าน 0 0 0
135 102 โรงเรียนวัดเทวประสาท 0 0 0
136 125 โรงเรียนวัดโพทะเล 31 60 46
137 127 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1 2 2
138 126 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน 0 0 0
139 094 โรงเรียนวัดใดวน 0 0 0
140 159 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 22 44 29
141 160 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 16 33 24
142 161 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
143 095 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 6 11 8
144 162 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 34 48 34
145 163 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 11 21 17
146 165 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 25 39 33
147 166 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 10 33 15
148 168 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 4 9 5
149 169 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน 4 7 6
150 170 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 1 1 1
151 171 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 47 89 64
152 172 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 20 32 26
153 175 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 37 80 58
154 173 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 40 58 42
155 001 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 3 6 4
156 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 13 42 17
157 023 โรงเรียนไทรโรงโขน 0 0 0
158 002 โรงเรียนจันทวิทยา 12 32 12
159 012 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 29 62 48
160 024 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 9 11 10
161 025 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0
162 076 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 12 39 20
163 080 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 0 0 0
164 164 โรงเรียนสิริวัฒนา 13 19 17
165 167 โรงเรียนหัวเฉียว 13 20 15
166 174 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 6 9 9
167 015 โรงเรียนเทพประทาน 14 24 16
168 079 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 19 45 33
169 013 โรงเรียนโถงจื้อ 2 16 5
170 016 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
171 018 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
172 017 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 2 2 2
173 176 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
174 019 โรงเรียนเทศบาล 4 5 17 5
175 020 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
176 021 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 8 12 11
รวม 1463 2948 2033
4981

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]