หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก\"ราษฎร์อุทิศ\"
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประวิตร วิริยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 ดร.ทินรกร พูลพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายนิวัฒน์ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสมยศ ขาวพราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสุมาตย์ ธรรมมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางปองรัตน์ มณีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายพิทยา ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายอดุลย์ ทองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายเฉลิม ศรีจันทร์กลัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายสุวิทย์ จิโนรส ผู้อำนวยการหน่อยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายเสวก วรเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายทศพร บุญนวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายสุมาตย์ ธรรมมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายวัชรินทร์ พูลเส็ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายเฉลิม บางหลวง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายประเทือง เข็มเพชร หัวหน้ากลุ่มงานเลขนุการคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและนิเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นายไพโรจน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นางชูนิท ดิษฐ์สูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางมณี พันธ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นายพิทยา ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายสกุล หุ่นวัน หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นายสายชล สิงห์เวียง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นายเฉลิม ศรีจันทร์กลัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นายสุมาตย์ ธรรมมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
46 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
47 นางอกนิษฐ์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
48 นางเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
49 นางปพิชญา รัตนปริญญานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
50 นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
51 นางสมศรี นิลนาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
52 นางปณิดา สมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
53 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
54 นางวรรณรัตน์ พงษ์ปัญญานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
55 นางนภาพร เด็จใจ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
56 นางลัคณา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
57 นางสาวนงคราญ นาอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
58 นางธวัลรัตน์ โตคำวรพจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
59 นางวัลภา ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
60 นางธนุตรา พึ่งสลุด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
61 นางพัลลภา ชูมลัยวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
62 นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
63 นางชลฤทัย กุลทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
64 นางสาวสิยาภรณ์ เพชรหมู่ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
65 นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
66 นางสาวฤทัยรัตน์ รังษีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
67 นางจันทร์เพ็ญ บุญธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
68 นางสาวสมพร ทองมี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
69 นางสาวชวพร สังข์หิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
70 นางกัลยากร บุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
71 นางสาวสุนันท์ ประสาท ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
72 นางสาวศรัณย์รัตน์ แคล้วโยธา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
73 นางสาววิกานดา เผ่าสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
74 นางสาวโชติรส จิโนรส ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
75 นางอรนุช สุวรรณพจน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
76 นางพัชรินทร์ ฉ่ำเสนอะ นักวิเคาระห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
77 นางประเสริฐ สิงห์เวียง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
78 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
79 นางสาวสุพรรษา เทศแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
80 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
81 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
82 นายเจริญศักดิ์ คุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
83 นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
84 นายเสวก วรเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
85 นายทศพล ขุนนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
86 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
87 นางยุพา เชื้อแฉ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
88 นางสาวยุภา โพธิ์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
89 นางสุพรรณา พานทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
90 นายแสน ยาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
91 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
92 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
93 นางสมิตา ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
94 นางเฉลียว ปิ่งสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
95 นางอารี นิยมไทย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
96 นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
97 นางสุพัตรา วรเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
98 นางพรรณรัตน์ นันทฤชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
99 นางกรรณิการ์ นุ่มอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
100 นางณิชกมล บุนเพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
101 นางชุลีกร สายเกียรติวัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
102 นางศรีเภาว์ นันทะเสน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
103 นางสินีนาฎ เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
104 นางอกนิษฐ์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
105 นางเธียรรัตน์ พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
106 นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
107 นางฐิตาภรณ์ เสือโต ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
108 นางเสาวนีย์ พุ่มสาหร่าย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
109 นางกฤษณา ทิพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
110 นางฉวีวรรณ์ โพธิ์พุก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
111 นางวิมล หุ่นวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
112 นางสมร ทองบ่อ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
113 นางประประภาทิพย์ จำลองราษฎร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
114 นางเฉลิมศรี วสุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
115 นางเฉลิมศรี เจริญกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
116 นางนลินี อ่อนเภา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
117 นางระวีวรรณ สุวรรณทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
118 นางสมศรี นิลนาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
119 นางสุณี ทับแสง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
120 นางนิตยา ด้วงทอง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
121 นางจันทนา น้อยเอี่ยม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
122 นางสาวรัตนา สุภรังษี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
123 นายยงยุทธ สินสวาท ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
124 นางประภาภรณ์ สมิเปรม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
125 นางจิรภัทร์ หะทะยัง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
126 นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
127 นางวัชรีย์ ขาวหนู ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
128 นางสาวสุภัทรา ศรีสด ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
129 นางวิสมล สรลักษณ์ลิขิต ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
130 นางวิไล จันทร์เกตุ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
131 นางมาลา อิทธิวันทยะกูล ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
132 นางมนันต์ สั่งศร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
133 นางปวีร์กัญญ์ เชื้อสุวรรณ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
134 นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
135 นางฐิติรัตน์ ทันเจริญ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
136 นางสาวชญาภา ม่วงยิ้ม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
137 นางสาวแสงระวีย์ บาระมี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
138 นางสาวนุชรี ดิษฐปาน ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
139 นางสาวรัตนา คุ้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบาลมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
140 นายสุชาติ อุดมรักษ์ พนักงานบริหาร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
141 นายนาวิน ภูศรี พนักงานบริหาร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
142 นายองค์เอก ครุฑโท พนักงานบริหาร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
143 นางสำเริง ทับแสง พนักงานบริหาร โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
144 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
145 นางสาวสิริกานต์ รังษีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
146 นายประยูร ทองบ่อ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
147 นายสินธุ์ชัย ทิพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
148 นายวัชรินทร์ พูลเส็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
149 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
150 นายสมศักดิ์ แย้มครวญ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
151 นายสุมาตย์ ธรรมมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
152 นายเฉลิม บางหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
153 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
154 นางนงลักษณ์ ผลดี นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
155 นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
156 นายจักรพงษ์ โนเมืองใจ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
157 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
158 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
159 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
160 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
161 นางสายพิณ ลีที ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
162 นางมัญชุสา อิ่มสิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
163 นางบุษบงก์ บัวพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
164 นายภูชิต นามไพร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
165 นายพงษ์พันธ์ เมืองวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
166 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
167 นางสุพีย์ บุญเสริม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
168 นางสาวเสาวลักษณ์ รักดี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
169 นางสาววิกานดา เผ่าสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
170 นายมารุตพงศ์ วิชามุข ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
171 นายพิเชษฐ์ ศรีสนธ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
172 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
173 นางจินตนา สุบินมารัตนชัย ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
174 นายสกุล หุ่นวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
175 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
176 นางชลฤทัย กุลทิพย์ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
177 นางสาวจีระนันท์ กลิ่นถือศิล ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ และโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
178 นางสาวอนัญญา ยอดเพชร ครูโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคีและโรงเรียนวังสำโรง"ราษฎร์บำรุงวิทย์" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
179 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
180 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
181 นางสาวชวพร สังข์หิรัญ ครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลและรายงานการประกวดและแข่งขัน  
182 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
183 นายนันท์นภัส บุญจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
184 นางจินตนา อัตถโกศล นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
185 นายนันท์นภัส บุญจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
186 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
187 นางสาวประไพ โสแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
188 นางอังคนา ตั้งปัญญายงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
189 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
190 ดร.ทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
191 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
192 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
193 นางมณี พันธ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
194 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
195 นายสกุล หุ่นวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
196 นายไพโรจน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
197 นายสกุล หุ่นวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.)  
198 นายไพโรจน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.)  
199 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
200 นายศรชัย ศิรินิล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
201 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
202 นางชูนิท ดิษฐ์สูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
203 นายเฉลิม บางหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
204 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
205 ดร.ทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  
206 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  
207 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
208 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
209 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
210 นายวัชรินทร์ พูลเส็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
211 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
212 นางมณี พันธ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์ สพฐ.)  
213 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
214 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
215 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน ปฐมวัย  
216 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]