รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก\"ราษฎร์อุทิศ\"
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สีฉ่ำ
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คำเส็ง
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  ดงงาม
 
1. นางรินนา  ไชยชะนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงนวพร  ศรชัย
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงวิภาวี  เภาบัว
 
1. นายกิตติคุณ  คำแถลง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงอินธิรา  เพชรภู่
 
1. นางสมร  หมื่นยงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เบ้าทอง
 
1. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงศุภลักษ์  ผลพิบูลย์
 
1. นางสาววารุณี  ไกรศร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงยุพเรศ  นันตากาศ
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  พรมกายา
3. เด็กหญิงโสภา  รุ่งวุฒิโรจน์
 
1. นางสาวเนตรนภร  ปันจะรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงพรนภา  รักสนิท
2. เด็กหญิงศศิกานต์  การปลูก
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นางเสาวนีย์  พุ่มสาหร่าย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนาพร  พรมคง
2. เด็กหญิงสุยา  ทองเขียว
 
1. นางสาวมาลี  เกตุเรือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น
 
1. นางยุภา  โพธิ์คำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงเกษกนก  บุญคำ
 
1. นางทิพวรรณ  ภูคาจารย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กันสุข
 
1. นายอุกฤษฏ์ธัช  มูรามัญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ก๊กตระกูล
2. เด็กชายภูยา  มูลเมือง
3. เด็กหญิงอรนภา  สงวนสิน
 
1. นางสาวศรีแพร  คุ้มสกุล
2. นายพยัพ  บุญทั่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิรันรัตน์   ศรีจันทร์
2. เด็กชายนเรศ  พัฒลักษณ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์กวาง
 
1. นายปราโมทย์  ยิ้มกล่ำ
2. นางสาวสุจารี  พรมอินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายสิทธิพร  อ่อนโชติ
2. เด็กหญิงอาริยา  ช่างอ่อง
 
1. นายแวว  คำนนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงสุกัญยา  ห้วยแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  รามโพธิ์
2. นายสวิด  เกิดคุ่ย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายธนภัทร  พันเขียว
 
1. นางพัลลภา  ชูมลัยวงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายจิรโชติ  ขอบใจ
 
1. นางเฉลียว  ปิ่นสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายวรยศ  จันทร์เม้า
 
1. นางนันทวรรณ  ชำนิเขตกิจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรื่องจิตชัชวาลย์
2. เด็กชายธนาวัลย์  บุญทัน
3. เด็กหญิงประภารัตน์  บรรเจิดกิจ
 
1. นางเธียรรัตน์  พรมสวัสดิ์
2. นางเฉลิมศรี  เจริญกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายพงศกร  มานะดี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีวงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
2. นายธวัชชัย  ทับทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายชนะชล  ดีพิจารณ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีรักษ์
3. เด็กชายสิทธิพล  สุกลำใย
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
2. นางสาวจันทรา  น้อยปราง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญนวน
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  นิลเนียม
3. เด็กหญิงสุจินันท์  เพ็ญนคร
 
1. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงชญานัน  หลักพล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอุุษา  บรรณารักษ์
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
2. นายประเสริฐ  กลิ่นหอม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายธนโชติ  เอมสาร
2. เด็กชายอภิญญาวัฒน์  เทศดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อยู่จาตร์
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางยศพรกรวรรณ  จิโนรส
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงชนกานต์  บุญญาพิทักษ์
2. เด็กหญิงนันตรา  อินทร์น้อย
3. เด็กหญิงอโนมา  อรุณเจริญยิ่ง
 
1. นางอกนิษฐ์  สมบูรณ์สงค์
2. นายธนูศักดิ์  ยอดดำเนิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงธัญมน  โยธามาตย์
2. เด็กหญิงรวิภา  กุเกิด
3. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  บุตรดี
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทรคณา
2. นางสาวกมลชนก  ทับทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายสรวิชญ์  สมุทรไทย
2. เด็กชายอัครินทร์  วิลัยรัตน์
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
2. นายประเสริฐ  กลิ่นหอม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกันตพร   เหมนวล
2. เด็กชายเฉลิมวุฒิ   สมัครราาฎร์
 
1. นายประชา  อุ่นเจริญ
2. นางสาวสุปราณี  จันทณ์เถื่อน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายธนธรณ์  ขันทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  แหวนเพ็ชร
 
1. นายคมเนตร  จันทรคณา
2. นางสาลี่  จันทรคณา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  คณากรวิสิฐ
2. เด็กชายอดิศร  สิงหนาท
 
1. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ
2. นายคำรณ  สุวรรณยี่่
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายกิตติพศ  จันทร์เชื้อ
2. เด็กชายสมชาย  ใจบุญ
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายอนุชิต  เข็มสำฤทธิ์
2. เด็กชายโกวิทย์  ฮวดศรี
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายอดิศร  คงเอม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  วิเศษผล
2. เด็กชายเจตวัฒน์  คันธมาส
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายสุนันท์  กล่ำภู่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีสมัย
2. เด็กหญิงนลินศศิธรณ์  พรหมเสนา
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  เสมอจิตต์
4. เด็กหญิงอธิกมาศ  ธะนวล
5. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรคง
 
1. นางประภาภรณ์  สมิเปรม
2. นางสุพีย์  บุญเสริม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายธนพล   บุญอินทร์
2. เด็กหญิงนริศรา   จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงปรียานุช   บัวหลวง
4. เด็กหญิงพัชรีย์   บัวหลวง
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  สกุลเสาวคนธ์
 
1. นางสิวานันท์   สุวรรณพานิช
2. นางจำเรียง   อินจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญคำนนท์
2. เด็กหญิงนิวาริน  สังวรี
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ยมจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  อุ่นบุญ
5. เด็กหญิงสุนิสา  สอนแก้ว
 
1. นางบังอร  ทรัพยฺ์ประสงค์
2. นางสาวกนกอร  แดงคิว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงชุติมา  เคนแสนโคตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปาปะขำ
3. เด็กหญิงภัคพร  ปาปะขำ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  อารมณ์เอื้อ
5. เด็กหญิงสิริมา  โตรื่น
 
1. นางกัลยา  โพธิพรต
2. นางนางนงเยาว์  อินทฤทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงปาณิศา  มีภูมิ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ทับทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  ตงเท่ง
4. เด็กหญิงสิรารัตน์  ทับทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดิษฐจันทร์
 
1. นายวิเชียร  กาญจนะ
2. นายพยัพ  บุญทั่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กชายธนกร  ล่องทอง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แผลงชีพ
3. เด็กหญิงพลอย  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงสุกานดา  ฉิมพุฒ
5. เด็กชายอำนวยชัย  แพงละ
 
1. นางจิราภรณ์  หนูวงษ์
2. นายสวิด  เกิดคุ่ย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อ่อนยิ้ม
 
1. นางเสาวคนธ์  วิชาพร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงธิดาชัย  ชุ่มมั่น
 
1. นางสาวสุดทามาส  รื่นอายุ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กชายวายุเทพ   โคจรานนท์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  คมขำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี   แก้วพูลศรี
2. เด็กชายอนันตนาถเดโช   สอนตน
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์   เนียมเทศ
2. นางสาวเบญจวรรณ   เพชรขำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กชายณิรภัทร  ทรงเดช
2. เด็กหญิงนนทพันธ์  ดาวเรือง
 
1. นางสาวราตรี   ทวีแก้ว
2. นางสาวจิราพัช  เมธาพิมพ์โสภณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วชัง
2. เด็กชายสุรเดช  เกตุต้น
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
2. นายกริชรุ่งโรจน์  ปารมีสี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วสว่าง
2. เด็กชายณัฐนนท์  สระทอง
3. เด็กหญิงณิชานันท์  บุญศรี
4. เด็กหญิงนริศรา  งามล้วน
5. เด็กหญิงนันทนา  แช่มสกุล
6. เด็กชายภัทรธาดา  ระเบียบ
7. เด็กชายวิทยา  ฉายศรี
8. เด็กชายวุฒิภัทร  เผือกภู่
9. เด็กหญิงศิรประภา  เมินธนู
10. เด็กชายสรวิทย์   เมืองทอง
 
1. นางพิญอุษา  กลันทปุระ
2. นางสุวรรณา  แหลมทอง
3. นายณรงฤทธิ์  จุลพันธ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเอม
2. เด็กหญิงทิชานันท์  มนัสศิลา
3. เด็กหญิงนิจวิภา  วงค์เขียว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคอินทร์
5. เด็กหญิงภูสิตา  จันทร์ป้อม
6. เด็กหญิงรัตนากร  เลี่ยมสุวรรณ์
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชื่นโพธิ์ใช้
8. เด็กหญิงสุธิดา  เพ่งพินิจ
9. เด็กหญิงสุวารี  เรืองรอง
10. เด็กหญิงอนัญพร  สุริยะกุล
11. เด็กหญิงอพัฒสรณ์  พุกเฉย
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสาวัง
13. เด็กหญิงอรัญญา  เปียฉ่ำ
14. เด็กหญิงเกวลิน  เปียฉ่ำ
15. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุนทรสุริยวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  ฮี้อิ่ม
3. นางสาวพูนสิน  พรธรรมชัย
4. นางสาวขวัญใจ  สุขคล้าย
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  เหมบุรุษ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญอ่อง
3. เด็กชายจีรวัฒน์  จอมแสง
4. เด็กชายชโนทัย  โอสถ
5. เด็กหญิงธนพร  กรทอง
6. เด็กชายนราวุฒิ  อาทิตย์
7. เด็กชายนฤดล  บุญดี
8. เด็กหญิงนุชนาฏ  เขียวขำ
9. เด็กหญิงบุปผา  ใจเย็น
10. เด็กหญิงพิจิตรา  เกตุเนตร
11. เด็กหญิงวรรณิศา  สุภาวหา
12. เด็กหญิงสโรชา  สุระทิพย์
13. เด็กหญิงอรนิภา  นิยมวัฒน์
14. เด็กชายเขษมศักดิ์  บุญช่วย
15. เด็กหญิงเรณุตา  พันสมร
 
1. นางกนิษฐา  ทองขาว
2. นายจักราวุธ  ทองขาว
3. นางบุศรินทร์  คำโสภา
4. นางสาวกรรณิการ์  กองแก้ว
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิลลา
2. เด็กหญิงภาลินิน  ฟองชัย
 
1. นางพาณิภัค  สุขีฐาน
2. นายภัคสรัณย์  มิ่งมะณี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธนพร  กรอกรวม
2. เด็กหญิงพรนิภา  โลทิม
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายธนะรัตน์  ชายเดช
 
1. นายวินัย  มีเย็น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงใส
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายพิพัฒน์  เงินเส็ง
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีราชพนมปาน
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  มะณีย์
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลอประเสริฐ
 
1. นายประเทือง  เปรมประสิทธิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  เพราแก้ว
2. เด็กหญิงศิระดา  แก้วพีลา
 
1. นางสาวราตรี  จูแจ่ม
2. นายดิเรก  ทับทิม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อินทร์เรือง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  รื่นพงษ์
 
1. นางเอมอร  แก้วเพชร
2. นายวรพจน์  คงคะชาติ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงวรรณรดา  เอมมา
2. เด็กหญิงอริสา  กันทากลม
 
1. นางเอมอร  แก้วเพชร
2. นายวรพจน์  คงคะชาติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กชายพชร  พินิตตานนท์
 
1. นางสุภาพร  พงษ์พนา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงจีระภิญญา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงพัชรา  โพธิ์จุ้ย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุลเกตุ
 
1. นางสมใจ  สำเภาน้อย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  คำฝอย
2. เด็กชายนฤเบศร์  ตะเภาทอง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  นิลดี
 
1. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
2. นางฉลวย  นามแดง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายณัฐพร  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กชายนิพนธ์  พุ่มไพจิตร
3. เด็กชายวรวุฒิ  อุทัยชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเหลือ
2. นายละไม  วันดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรมมา
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นายภาณุพงศ์  รัตนผลิน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวริศ  กุลนามาก
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นายชัชวาลย์  ไพรวัลย์
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายณัฐณิชา  ศรียาน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทร์เสียง
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สร้อยพูล
 
1. นายนพพล  น้อยพ่วง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์ภูงา
 
1. นายทวีศิลป์  กาฬพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงกาญติมา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวกุสุมา   เกิดเข้ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายธนโชค  อุดดีวงค์
 
1. นายสิรวิชญ์  ลิ้มถาวร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุพลวงค์
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีความสุข
2. เด็กชายกฤษฎา  คำมะตะ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผิวเกลี้ยง
4. เด็กหญิงกุ้งนาง  0
5. เด็กชายฉัตรชนินทร์  จุ้ยปั้น
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  แซวหยวก
7. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวพันธ์
8. เด็กชายฐิติภัทร  เวลุวันนัย
9. เด็กชายณัฐพล  ท้าวคำพุ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจิมทา
11. เด็กชายธนภัทร  สวนสอน
12. เด็กชายนนธวัช  ศรีกรัด
13. เด็กหญิงพัชรา  นุชเทียน
14. เด็กชายพาทิศ  เรืองสุข
15. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญล่ำ
16. เด็กชายภัทรภณ  พาอินทร์
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  คงฮวด
18. เด็กหญิงศศิวิมล  ทะรา
19. เด็กหญิงอรนรี  ฉิมปาน
20. เด็กหญิงอัฉรา  นาสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
3. นายสมศักดิ์  จ๋อยศรีทอง
4. นางวิเชียร  ปานแก้ว
5. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายธนพล  ชัยวงษ์
 
1. นางพูนสุข  วงศ์ศรีรักษา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงปวีณา  พรมใจรักษ์
 
1. นางธนารัตน์  ชาวนาฝ้าย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายศุภชัย  เหล็กสิงห์
 
1. นางสาวรภัสสรณ์  ขำบุญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์พร
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสงตุ๊
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงวชิรญาณภรณ์  พรหมเสนา
 
1. นางรัตนพิมพ์  พรมสวัสดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายสิทธิกร  เอี่ยมนาม
 
1. นายศิลป์ธนะ  มะโนน้อม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงสรินยา  พันธ์สายออ
 
1. นางสาวยุพิน  จาดเมือง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1. เด็กชายรณกร  สิงสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  ทับจีน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญดี
 
1. นางเชาวนี  สุวรรณทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. นายสมศักดิ์  ทองอาภรณ์
 
1. นางวารินทร์  สง่า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พึงไชย
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสงตุ๊
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงปริชญา  เรี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสายพิณ  ลีที
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. นายกิตติภูมิ  เทศอินทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  โตเจริญ
3. เด็กหญิงวรรณรี  เสือเสน
4. เด็กชายสรศักดิ์  คำมีโต
5. เด็กหญิงสุภัทรตา  บุญพิมพ์
6. เด็กหญิงสุภาพร  หมวกฤทธิ์
7. นายสุรศักดิ์  ภักดี
8. เด็กชายสุเมธ  เนตรนิล
9. เด็กชายอรรถพล  เกษหอม
10. เด็กหญิงอรไพลิน  ก้อนเพชร
 
1. นางสาวสิริ์ณัฐา  แสงวิโรจน์
2. นางสาวสุวิมล  อู่ไทย
3. นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเกิด
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
4. เด็กชายธีรพงศ์  นันทจักร์
5. เด็กชายธีรภัทร์  อ้นวันเพ็ญ
6. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
7. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจีน
9. เด็กชายวัชรพงษ์  อ้นวันเพ็ญ
10. เด็กชายสรรเพชญ  มารศรี
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เนียมเรือง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  บางหลวง
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  มหันโต
4. เด็กหญิงรวิภา  รักประเสริฐ
5. เด็กหญิงศุภามาศ  แช่มชื่น
6. เด็กหญิงโชติกา  บุญเนียม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  บัวพุ่ม
2. นางสาววัชรีวรรณ  ม่วงเกตุ
3. นางสาวชลธิชา  พูลพินิจ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กหญิงชุติมน  ยอดศิลป
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คุ้มทิม
3. เด็กหญิงมาริษา  ยอดศิลป
4. เด็กหญิงศิริวัฒนา  หอยสังข์
5. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์นิล
6. เด็กหญิงเมธรินทร์  ยอดศิลป
 
1. นางสาวอภิรดี  สมสกุล
2. นางสาวอังคณา  มีเย็น
3. นางสาววิราสินี  คล้อยสวาท
4. นายประจวบ  ชูจิตร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงชลทรัพย์  คุ้มยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐพร  เล็กชูผล
3. เด็กชายทัชชกร  นัยธนิช
4. เด็กหญิงปรียาพร  บุญดี
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ธูปหอม
6. เด็กชายรัชพล  แก้วสวัสดิ์
7. เด็กหญิงรุจิรดา  รุจิลัญจ์
 
1. นางสาวพัชรมนต์  ฉิมพุฒ
2. นางกัลยากร  บุญตา
3. นางสาวจีรวรรณ  นิติธัญญรัตนา
4. นางเฉลียว  ปิ่นสุข
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สมจิตร
2. เด็กหญิงภัทราวดี  พิมพ์ทอง
 
1. นายประกอบ  บรรณาธรรม
2. นายสมบัติ  วงศ์ศรีรักษา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริวัฒนา 1. เด็กชายชินภัทร์  บุญทา
 
1. นางสาวกวีภัทร  นิสิตคุณากร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 1. เด็กชายลอย  คินโย
 
1. นางเรวดี  ฉิมดี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นหอม
 
1. Mrs.Mia  Gatulla Fanglayan
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  โคตรวงศ์ษา
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายประพัฒน์  ไพรโรด
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงชลดา  ตังสุวรรณ
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงชิดชนก  มีชัยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวกัญญาพัทธ์  มีชัยรุ่งเรือง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กชายปริญญา  สีอ่อน
 
1. Mr.Prenslee  D. Belino
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายธนพงศ์  วัยวราวุธ
 
1. นางณิชกมล  ขุนเพ็ง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายอาทิตย์  ทะนุ
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  วงษ์แย้ม
 
1. Mrs.Liu Xio  Juan
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทรมณี
 
1. Mr.Yuan  Qing
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ผลเกิด
2. เด็กหญิงพรสุดา  ฤกษ์เมือง
 
1. นางสาวศนิ  ทองจรัส
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงนภิสรา  ยุทธนาระวีศักดิ์
2. เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ชินโคตร
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1. เด็กชายธนกร  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ขันติยะ
3. เด็กหญิงรวิสรา  แก้วทอง
4. เด็กชายวรัตน์  สุวรรณศรี
5. เด็กชายสืบพงศ์  ชมภูพี้น
6. เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุญเข็ม
 
1. นายนิมิตร  พรหมอยู่
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสงข์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงนริตา  เสงี่ยมวิลัย
4. เด็กหญิงปภาดา  ป้องภัย
5. เด็กหญิงวรดา  ปานทิม
6. เด็กหญิงอารยา  จารคุณ
 
1. นางเขมสรณ์  มีพร้อม
2. นายประเสริฐ  เทพศร
3. นายประกอบ  แดงทองดี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายธีรพงษ์  ผู้กำจัด
2. เด็กชายบุลกิต  ทับสิงคา
3. เด็กชายภาณุพงษ์  ผุยผง
4. เด็กชายวิศรุต  แก้วศรี
5. เด็กชายอภินันท์  รุ่งสันเทียะ
6. เด็กชายอัครชัย  จันทร์ดี
7. นายอาทิตย์  มะโนเพ็ง
8. เด็กชายอุกฤษ  ม่วงสุข
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางสาวสิริ์ณัฐา  แสงวิโรจน์
3. นางสาวธัญญนุช  พันเขียว
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันทรา  ปานบน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เหมือนดี
4. เด็กหญิงนพรดา  จอมทุม
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรพรม
6. เด็กหญิงสรินยา  พันธ์สายออ
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  ผลสุข
8. เด็กหญิงสุนิสา  กัณฑ์เจียก
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีราชพนมปาน
10. เด็กหญิงเวธนี  แจ้งตรง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
2. นางวรินทร  มัชฌิมา
3. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซวหยวก
2. เด็กหญิงกมลชนก  ตรีปราการ
3. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วปรีชา
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงดี
5. เด็กหญิงทิพานันท์  เกิดอยู่
6. เด็กหญิงนิตยา  อยู่เกิด
7. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทร์ป้อม
8. เด็กหญิงอรณิชา  ดินไทย
9. เด็กหญิงอารดา  ธนจารุวิทยากร
 
1. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
2. นายชิดชนก  กลิ่นชั้น
3. นางสมศรี  เกตุเมฆ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กหญิงรัชฎา   โพระดก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   สุวะเสน
3. เด็กหญิงอมิตา   ละเต๊ะซัน
4. เด็กหญิงอารยา  บันลือ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   พงษา
 
1. นางสาวสมบูรณ์  รอดดิษฐ์
2. นางสาวพัชชรพร  กุลบุตร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หว่างพุฒ
2. เด็กหญิงมาลี  งามเขียน
3. เด็กหญิงศศิญาพร  อ่อนจันทร์
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
2. นายอธิวัฒน์  อุษณรัสมี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคกลัด
3. เด็กหญิงรุณวรา  ปัสสา
 
1. นางธนาพร  พุ่มกระสวย
2. นางกันยารัตน์  กาฬรัตน์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงปริชญา  เรี่ยมสุวรรณ
2. เด็กชายอภิมุข  สุนทรบุตร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พึ่งจาบ
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นายฉลวย  ราชคฤห์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงณัฐฌานุช  สำแดงเดช
2. เด็กหญิงนัทธมน  กรัดปรี
3. เด็กหญิงเอวลี  กางเกตุ
 
1. นางเยาวนาฏ  กองช้าง
2. นางสาวบงกช  แต้มทอง
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมมงคล
2. เด็กชายโจนาทาน สมิธ  คงเจริญ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
131 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรอกรวม
 
1. นางสาวธัญญานุช  พันเขียว
2. นายจักรกริช  พัดพาน
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กชายกำลังพล  โพธิ์แพงพุ่ม
2. เด็กหญิงธนัทพร  วงสวาท
3. เด็กหญิงมัทวัน  ประสาท
 
1. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงมายุรี  จันทร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงอัญญณา  เทพขันธ์
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อภัย
2. เด็กชายวายแอตสมิธ  คงเจริญ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายพงศธร  สิทธิมงคล
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กองชัยสงค์
 
1. นายสมควร  อ่อนนุ่ม
2. นางสาวภาวิณี  วัดเมือง
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  โพทอง
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยพิมพ์
 
1. นายสมควร  อ่อนนุ่ม
2. นางอัจจิณา  อ่อนนุ่ม
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงพัชรวลัย  จุลพันธ์
2. เด็กชายศรัณย์กร  พรมนิล
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงจารวีร์  ร่าเริง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ทิมเม่น
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
139 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายพร้อมวงศ์  กมเลศรังสรรค์
2. เด็กหญิงศิรินภา  พลขันธ์
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. นางสาวชลดา   ทั่งทอง
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช   แก้วเทศ
 
1. นายฐาประพนต์  อานนท์โภคิณ
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายพณิชพล  พงษ์ภู่
2. เด็กหญิงอริสรา  เมืองน้อย
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายทิวัฒน์   สิทธิกอน
2. เด็กชายสุเทพ  แก้วเนตร
3. เด็กชายอนุชิต  เขียวงาม
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. นายณัฐวุฒิ  คำชนะ
2. เด็กชายนิธิกร  แสสันเทียะ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  วัฒนะ
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองข่อย 1. เด็กหญิงทิพาพร  บุญเขต
2. เด็กหญิงพชรพร  สุขพัฒน์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ฉิมสุข
 
1. นางถาวรีย์  มางาม
2. นางปัณพร  เกิดเข้ม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงกมลมาลย์  บังน่าน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขพัฒน์
3. เด็กชายอานนท์  วงศ์ไกร
 
1. นางประจวบ  เกิดเกตุ
2. นางกฤษณา  ณ ลำปาาง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  บุตรวิเชียร
2. เด็กชายธนากร  พึ่งสนิท
3. เด็กหญิงพิชชาภา  บุญชิต
4. เด็กหญิงภัชรี  พิจิตรศิริ
5. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  อุนหิต
6. เด็กหญิงเมทิณี  เหมือนเพชร
 
1. นายมนัสนันท์  ควรประเสริฐ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงจามรี  ทะละมัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายทองสุข
3. เด็กหญิงพรรภษา  ทำมิตา
4. เด็กหญิงวิภาวดี  กุนนานันท์
5. เด็กชายศุภรดา  หนูเทศ
6. เด็กหญิงสุนิษา  โภคา
 
1. นายมนัสนันท์  ควรประเสริฐ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายณัชพล   ทิพยพร
2. เด็กหญิงมัณฑนา   อังโครัมย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์   ลือวิชานะ
 
1. นายลมโชย   สินประเสริฐรัตน์
2. นายจรัญ  จิอู๋
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่อนเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุชาวดี  จันคำภา
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงพรทิพย์   แช่มช้อย
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ดีภู่
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไทยเจริญ
 
1. นายลมโชย   สินประเสริฐรัตน์
2. นายจรัญ   จิอู๋
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรีชญา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงปาจรีย์  นวนคำ
 
1. นายธรรมเนียม  ทับทอง
2. นางชวนพิศ  ทับทอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  หวาดเปีย
2. เด็กหญิงกมลชนก  คุ้มเถื่อน
3. เด็กหญิงรัชนก  โหมสันเทียะ
 
1. นายสุรินทร์  พิลึก
2. นางสายใจ  พิลึก
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธารา  ศาตะมาน
2. เด็กชายพรชัย  สาเห็ม
3. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์เสือ
 
1. นางมานิจ  สิงห์ทอง
2. นางธัญญรัตน์  พิมพ์สอนภา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฮดโท
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อ้นนาค
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เถระ
 
1. นางสาวพิชชาอร  มินทยักษ์
2. นางยุวมาศ  โหมดสำราญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายจุฬากาล   อั่วหงวน
2. เด็กชายภูธเนศ   โพธิ์แตง
3. เด็กชายสหรัฐ   มะลิ
 
1. นายลมโชย   สินประเสริฐรัตน์
2. นายจรัญ  จิอู๋
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงวราพร   ยนต์จอหอ
2. เด็กหญิงสุพรรษา   พิมพา
3. เด็กชายแสนรัก   สินประเสริฐรัตน์
 
1. นายลมโชย   สินประเสริฐรัตน์
2. นายจรัญ  จิอู๋
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   ทับจีน
2. เด็กหญิงสายชล   จีปวก
3. เด็กหญิงเจนจิรา   โลมปลา
 
1. นายลมโชย   สินประเสริฐรัตน์
2. นายจรัญ  จิอู๋
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กชายชนะชัย  ทองโส
2. เด็กชายทักษิณ  พานไทย
3. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน
2. เด็กชายณัฐภัทร  สุริยะ
3. เด็กหญิงแพรวรดา  เกื้อสกุล
 
1. นางสาวกีรติญา  ลอยแก้ว
2. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม
 
160 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงพรชวาลาชัย  ชุ่มมั่น
 
1. นางอนุชธิดา  ชุ่มมั่น
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขียวอ่อน
2. เด็กชายณัฐชนน  จำปาทอง
3. เด็กชายนพดล  พิมพา
 
1. นางสาววันเฉลิม  ดวงตา
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงณัฐชา  น้อยเพ็ญ
2. เด็กหญิงถิรดา  พารา
3. เด็กหญิงแสงเหนือ  บุตรสิน
 
1. นางวิเชียร  ปานแก้ว
2. นางสาวเอมอร  บุญเจียม
 
163 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  นราพล
 
1. นางวารุณี  จ๋อยศรีทอง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุณวงษ์
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภพ  สินค้ำคูณ
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1. เด็กชายสามารถ  โพธิ์ศรี
 
1. นายนันทวัฒน์  สิงห์ทอง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจิรพันธ์  มณี
 
1. นางสาวมธินา  เอกสะพัง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายประจักร  ชุ่มเย็น
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสาวดวงใจ  ยมจันทร์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กรพรม
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีบุญจันทร์
 
1. นางกำไร  แสงอุทัย
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กชายปิลันธ์  โฉมจันทร์
2. เด็กชายสถาพร  ตอบกลาง
3. เด็กชายสุรเดช  สอสะอาด
 
1. นางธวัลรัตน์  ธรรมรังสรรค์
2. นางน้ำฝน  รุจิลัญจ์
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงธิติมา  ประชุมเทศ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เข็มสัมฤทธิ์
 
1. นางชวัลพัชร์  ชูศรี
2. นายวุฒิพันธ์  ศักดิ์ศิริกุล
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายนภัสกร  เอี่ยมอินทร์
2. เด็กชายสุทธิพจน์  สร้อยนาค
 
1. นางสาวมธินา  เอกสะพัง
2. นางสาวจันทรา  น้อยปราง
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐณากรณ์  นิ่มเปีย
2. เด็กหญิงศิริพร  พลอยดี
 
1. นางอุลัยวรรณ  สังข์เมือง
2. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กชายธนา  กล้าหาญ
 
1. นางสุกัญญา  สุขวัฒนา
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กชายจิระพัฒน์  แก้วสว่าง
 
1. นายสมบัติ  ขุนทวี
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายบุณยกร  เสียบแหลม
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายสรศักดิ์  บุญยะชา
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายนภัค   พัฒนศรีศักดา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   เพชรขำ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายคมกฤษ  กองแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประทุมมา
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กหญิงนิรมล  โพธิ์ชื่น
 
1. นายวชิระ  แสงบุญ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แป้นคง
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่วมอิ่ม
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  สนสกุล
2. เด็กชายธีรพล  เอี่ยมอบ
3. เด็กชายนพพร  เอี่ยมคุ่ย
 
1. นางธวัลรัตน์  ธรรมรังสรรค์
2. นางน้ำฝน  รุจิลัญจ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กหญิงลัดดา  ยะใจ
2. เด็กชายอินทรี  ดวงจำปา
 
1. นางสุกัญญา  สุขวัฒนา
2. นางณัฐพร  อ่องเพ็ง
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กชายธนพงศ์  พรหมมา
2. เด็กหญิงเพ็ญรดี  บุญศรี
 
1. นางรัตนา   บุญโยประการ
2. นางสมคิด  จุลพันธ์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงนฤพร  แม่นปืน
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญเกิด
3. เด็กชายอนุชา  จักกะวานน้อย
 
1. นางชวนพิศ  ทับทอง
2. นางสาวโชติกาญจน์  พิมพา
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  สมบุญ
2. เด็กหญิงอรนิดา  สลัยรัมย์
3. เด็กหญิงอรนิภา  สลัยรัมย์
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นางสาวนนทยา  มีไร้