หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17, 23-25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   17 ต.ค. 2557   23 ต.ค. 2557   24 ต.ค. 2557   25 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 23 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 13.00-16.30
11 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-14.00
12 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-14.00
13 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-14
14 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 08.30-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 08.30-12.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 08.30-12.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 08.30-12.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 08.30-12.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 23 ต.ค. 2557 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]