หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17, 23-25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   17 ต.ค. 2557   23 ต.ค. 2557   24 ต.ค. 2557   25 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 13.00-16.30
15 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 14.00-16.30
16 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 14.00-16.30
17 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 14.00-16.30
18 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
19 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
20 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
21 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
22 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
23 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
24 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
25 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
26 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 24 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 08.30-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 24 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]