หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิไลพร ทองอยู่โรงเรียนมหาวนารามกรรมการ
2. นางสาวทิพวัน ศรีโสภาโรงเรียนโพธิญาณกรรมการ
3. นางอรทัย แก้วทองโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวฯ)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเจียมจิตร์ ขุนทองนุ่มโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นางกัลยาพร จงภัทรทรัพย์โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
3. นางภัททิยา สมีเพ็ชรโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พลไวย์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
2. นางบังอร เจริญสุขรุ่งเรืองโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
3. นางฉวี กันชูโรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวศุภีสสรา ชาติสุนทรโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
2. นางโศภิษฐ์ ยิ่งยืนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา8กรรมการ
3. นางวรินธร จันทะคุณโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวรัจนา จันทรโรงเรียนวัดคุยมะตูมกรรมการ
3. นางอรชรา จันทรังษีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นางสาวอำนวย ปานสมบัติโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์กรรมการ
2. นางอกณิษฐ์ เนื่องแก้วโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา มาแจ้งโรงเรียนบ้านท่าไม้งามกรรมการ
4. นางตุ๊กตา สิทธิศักดิ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางณัฐนันท์ เนตรแก้วศิรัตน์โรงเรียนวัดบางทรายกรรมการ
2. นางฐิติมา ปัญญาดิษฐวงษ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางสุกัญญา ห้อยระย้าโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี ศรีวงศ์โรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
2. นางกนกพรรณ เรืองเหล็กโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางวรินทร์รตา ธนาชัยเมธาวัฒน์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประทีป รอดเทศโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประขาสรรค์)กรรมการ
2. นางสมภพ คัชมาตย์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางทุเรียน มาน้อยโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุขใยโรงเรียนสะพานที่3กรรมการ
2. นางตุ๊กตา สิทธิศักดิ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ศรีสัตนาโรงเรียนวัดไผ่ค่อมกรรมการ
4. นางผกาทิพย์ สร้อยมุขโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางพรรณิภา ฉิมสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวรนุช ทรัพย์ศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางปาลินี ฤทธิรัศมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)กรรมการ
3. นางจำรัส โฉมห่วงโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
4. นางกุลธิดา รัศมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล ชุติทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางร่มฉัตร เพชรหาญโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
3. นางสาวพรพิศ เสือชาวนาโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายไพรัตน์ แสงชัยโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นางอำพรรณ อิ่มกระจ่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นางสาววงวิทย์ ทรงกลิ่นโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย ม่วงมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวเทียนจิตร มูลหงษ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ คงเทศก์โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
4. นางทิพย์สุดา อินทะจันทร์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา เอี่ยมสนธิโรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
2. นางนิตยา สีสังข์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นายวินัย ทาบางโรงเรียนบางระกำกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ ปาลิวนิชโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเจริญ ยอดเพชรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ศิริสานต์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางมยุรี ขวบสันเทียะโรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
4. นางสนธยา ทิมันโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ วีระกูลโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางชุติมา กล้าเกษตรวิทย์โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางกมลพรรณ บางประยงค์โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ มากเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
3. นางสุวรรณา ยอดประชาโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
4. นางกิตติมาภรณ์ อัมรามรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางศิตา สำเร็จดีโรงเรียนวัดพรหมเกสรกรรมการ
3. นางเจริญ กองดีโรงเรียนวัดสกระโคล่กรรมการ
4. นางตติยา ดารายิ้มฤทธิ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ศิริวัฒน์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นายสมนึก สุภลาภโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางวิจิตร สมเงินโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
4. นายนิกร พันจั่นโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ตระกูลเอี่ยมเจริญโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
2. นางสาวมัทนา ปั้นม่วงโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
4. นายภูวนาท นาคบุญโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชนิดา ศิริวัฒน์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางชะอ้อน นิตสร้อยโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายวิรัตน์ แสงคำนาคโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
4. นายดำเนิน ทาบางโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ ณ วิเชียรโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางกิ่งเทียน เจริญยิ่งโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นางปิยอนงค์ มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธ จริยาโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นายประเสริฐ ทองสุขโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
3. นายสิทธิโชค บุญยะโรจน์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ ดวงตาโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจักรกริศน์ นวลอยู่โรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นางวรรณภา สภาภักตร์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
4. นางจิตรา พ่วงพร้อมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เหลืองทองโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสายโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางอำพัน สร้อยมุขโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
4. นางจิตรา พ่วงพร้อมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเรียบ จันทร์เมืองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายยุทธนา แสวงผลโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวนภัทร สมบูรณ์โรงเรียนนิคมบางระกำ 4กรรมการ
4. นางทองใหม่ คันชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางศรีนภา นาควิโรจน์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเทียม ดีอินทร์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
2. นางศรีนภา นาควิโรจน์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นายมานะ เพาะเจริญโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
4. นางทองใหม่ คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไกรนุวัฒน์ เจริญสุขรุ่งเรืองโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
2. นางนริศรา อินทรเลิศโรงเรียนวัดสมอแขกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ แป้นน้อยโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
4. นางทองใหม่ คันชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาภรณ์ นันทเมธีธิปพงษ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นางนพรัตน์ มั่นยุติธรรมโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นางสาวสุวรินทร์ พฤกษะวันบ้านตระแบกงามกรรมการ
4. นางทองใหม่ คันชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกิตยาพร ม่วงปั้นโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางหฤทยา ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
3. นายบุญชอบ อินทโชติโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
4. นางวรรญา วัฒนรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกิตยาพร ม่วงปั้นโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางรัญทม แสงงามโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ มีมากโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
4. นางวรรญา วัฒนรุ่งโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางนิตยา จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะโรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
2. นางวรรณา ม่วงทองโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นายอุทิศ ว่องประจันทร์โรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ประกายแก้วโรงเรียนบ้านบุงกระดานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ชาบางโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย บุญอ่องโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายอนวัช รัตโนทัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายถนอม อัตตโน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
10. นายรัตตกานต์ ตาลวิราช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
11. นางปราณี ดวงสว่าง โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
12. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนวัดกรุงกรักกรรมการ
13. นายมนตรี ชัยชราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
14. นางกัลยา ปรีดิ์ชมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
15. นางสาววัชรินทร์ คลังเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
16. นางสาวมุจลินท์ เบ็งยาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
17. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเผือกโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายอนวัช รัตโนทัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายถนอม อัตตโน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
10. นายรัตตกานต์ ตาลวิราช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
11. นางปราณี ดวงสว่าง โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
12. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนวัดกรุงกรักกรรมการ
13. นายมนตรี ชัยชราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
14. นางกัลยา ปรีดิ์ชมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
15. นายสมคิด เพ็ชรคงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีนภดล มูลแก่นโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
17. นางสาวเฟื่องฟ้า ศุภรัตนอังกูรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายอนวัช รัตโนทัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่องโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายถนอม อัตตโน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
10. นายรัตตกานต์ ตาลวิราช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
11. นางปราณี ดวงสว่างโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
12. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนวัดกรุงกรักกรรมการ
13. นายมนตรี ชัยชราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
14. นางกัลยา ปรีดิ์ชมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
15. นางสาววัชรินทร์ คลังเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
16. นางสาวมุจลินท์ เบ็งยาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
17. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเผือก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีนภดล มูลแก่นโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
19. นางสาวเฟื่องฟ้า ศุภรัตนอังกูรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายอนวัช รัตโนทัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายถนอม อัตตโน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
10. นายรัตตกานต์ ตาลวิราช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
11. นางปราณี ดวงสว่าง โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
12. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนวัดกรุงกรักกรรมการ
13. นายมนตรี ชัยชราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
14. นางกัลยา ปรีดิ์ชมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
15. นางสาวมุจลินท์ เบ็งยาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
16. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเผือกโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
17. นายสมคิด เพ็ชรคงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีนภดล มูลแก่นโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
19. นางสาวเฟื่องฟ้า ศุภรัตนอังกูรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายอนวัช รัตโนทัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายถนอม อัตตโน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
10. นายรัตตกานต์ ตาลวิราช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
11. นางปราณี ดวงสว่าง โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
12. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนวัดกรุงกรักกรรมการ
13. นายมนตรี ชัยชราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
14. นางกัลยา ปรีดิ์ชมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
15. นางสาววัชรินทร์ คลังเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
16. นางสาวมุจลินท์ เบ็งยาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
17. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเผือกโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
18. นายสมคิด เพ็ชรคงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีนภดล มูลแก่นโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
20. นางสาวเฟื่องฟ้า ศุภรัตนอังกูรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย นิเทศธัญกิจโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นางบังอร หรั่งมาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บำรุงเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกกรรมการ
4. นางวรรณภา เผือกอ่อนโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
5. นางวราภรณ์ พิมานมาศสุรยาโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
6. นางสาวปิยธิดา สุขเมืองโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชัย นิเทศธัญกิจโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นางวราภรณ์ พิมานมาศสุรยาโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา สุขเมืองโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบังอร หรั่งมาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ บำรุงเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73กรรมการ
6. นางวรรณภา เผือกอ่อนโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
7. นางปภาวรินทร์ ภู่อ่ำโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัช อุ่นเมืองโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นางบังอร หรั่งมาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บำรุงเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิทรา แก้วมณีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นางมัลลิกา เผาะเจริญโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางนรัตน์ สิงห์คงโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ดิเรกวัฒนะโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
5. นางนพักตร์สร พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
6. นางใจภักดิ์ ทีคาสุขโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ดิเรกวัฒนะโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
2. นางนพักตร์สา พันธุ์เพ็งโรงเรียนหนองนากวางอั้นกรรมการ
3. นางใจภักดิ์ ทีคาสุขโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นาง มัลลิกา เพาะเจริญโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
5. นางนิทรา แก้วมณีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
6. นางนรัตน์ สิงห์คงโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี สระทองจันทร์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นายยุทธศิลป์ สิงคนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางนิทรา แก้วมณีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประสิทธ์ ไชยกาลโรงเรียน บ้านปลักแรดกรรมการ
2. นายณปภพ บันชาโตโรงเรียนวัดโพธิญาณกรรมการ
3. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นายณปภพ บันชาโตโรงเรียนวัดโพธิญาณกรรมการ
3. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพนม เฮงตระกูลโรงเรียน วัดตาปะขาวหายกรรมการ
2. นางบุปผา เหลืองทองโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอรุณี กาถาวรโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
4. นางใจภักดิ์ ฑีฆาสุขโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นางแววทิพย์ ทิมจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)กรรมการ
6. นายอนันต์ แก้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
7. นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
8. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอนันต์ แก้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา แก้วมณีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางกชพร ธนพบุญมีโรงเรียนบ้านหนองหญ้ากรรมการ
3. นางคนึงนิจ แก้ววิเชียรโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
4. นางศรีรัตน์ ไทยวิจิตรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
5. นางอภิชา สิงห์วิการโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวคนึงนิจ แก้ววิเชียรโรงเรียน บ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ ไทยวิจิตรโรงเรียน บ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางอภิชา สิงห์วิการโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
4. นางกชพร ธนพบุญมีโรงเรียนบ้านหนองหญ้ากรรมการ
5. นางกาญจนา แก้วมณีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิจ แก้ววิเชียรโรงเรียน บ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ ไทยวิจิตรโรงเรียน บ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางวนิดา ภู่ประเสริฐโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวรรณี บุญพันธ์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
2. นางสินอัมพร สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ มาประสพโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสายใจ สนประเสริฐโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
5. นางไพรัช ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
6. นางสุนีย์ เอี่ยมสนธิโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ มาประสพโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นางสายใจ สนประเสริฐโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางไพรัช ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสุนีย์ เอี่ยมสนธิโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางวรรณี บุญพันธ์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
6. นางสินอัมพร สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ดิเรกวัฒนะโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
2. นางสุนีย์ เอี่ยมสนธิโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาววันทนา เลิศสินไทยข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสิริอร คงรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ เลี้ยงบำรุงโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
4. นางผุสดี คนหลักข้าราชการบำนาญกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประสูตร พันโทโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นางเกศรา มีเมล์โรงเรียนบ้านพรายชุมพลกรรมการ
3. นายณรงค์ พรมจีนโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วดวงเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นายวิรัตน์ อยู่พุ่มโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
3. นายสิริธร เกตุนิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (มะขามสูง)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ทองดอนง้าวโรงเรียนพรหมเกษรกรรมการ
2. นายทองดำ สิงห์ลอโรงเรียนประดู้มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิทูรย์ สารธิมาโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ปิ่นทองโรงเรียนวัดดงโคกขามกรรมการ
3. นายอำนาจ บุญผ่องโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายคชสุวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวฯ)กรรมการ
3. นายประสงค์ เอกอนันต์ไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายคชสุวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวฯ)กรรมการ
3. นายประสงค์ เอกอนันต์ไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายคชสุวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวฯ)กรรมการ
3. นายประสงค์ เอกอนันต์ไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายภักดี กันนะสมบัติโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายภักดี กันนะสมบัติโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายภักดี กันนะสมบัติโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นายณรงค์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางสุนทรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายอดุลย์ อุ่นแก้วโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
5. นางนงคราญ สีสังข์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางสุนทรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายอดุลย์ อุ่นแก้วโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
5. นางนงคราญ สีสังข์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางวิภา สร้อยระหงษ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางอัมพร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ )กรรมการ
3. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางวิภา สร้อยระหงษ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางอัมพร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ )กรรมการ
3. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวิภา สร้อยระหงษ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางอัมพร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ )กรรมการ
3. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางสุนทรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายอดุลย์ อุ่นแก้วโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
5. นางนงคราญ สีสังข์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นางปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
3. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เม้ากำเนิดโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นางปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
3. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เม้ากำเนิดโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยางอ(มีมานะฯ)กรรมการ
2. นางปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
3. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เม้ากำเนิดโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้าร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรม สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
7. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
6. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
7. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดวังเป็ดกรรมการ
2. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นางกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายสุนทร คงอินโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
7. นายบดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวังเป็ดกรรมการ
2. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นางกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบเนหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายสุนทร คงอินโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
7. นายบดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดวังเป็ดกรรมการ
2. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นางกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายสุนทร คงอินโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
7. นายบดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดวังเป็ดกรรมการ
2. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นางกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายสุนทร คงอินโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
7. นายบดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
6. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์ศิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบุงกระดานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายเจตฎากร ขันทองโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นางวิลันดา วรรณดิเรกโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นางขวัญยืน พ่วงรอดโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
4. นางวนภัสภรณ์ ปูนปานโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นางวิลันดา วรรณดิเรกโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นางพิไรพร ถิ่นเครือจีนโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางสาววนภัสภรณ์ ปูนปานโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางศศิภา ทวีสุขโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นางจิราพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางประคองศิลป์ แตงเกิดโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางชลธิชา เถื่อนถ้ำโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางชุลีพร พุ่มมาลาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางประคองศิลป์ แตงเกิดโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางชลธิชา เถื่อนถ้ำโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางชุลีพร พุ่มมาลาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร เถื่อนถ้ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอนุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
2. นายศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอนุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
2. นายศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นางธนภรณ์ มีแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา8กรรมการ
3. นางสาววาสนา ทองดีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
4. นางกาญจนา บัวอิ่มพันธ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางธนภรณ์ มีแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8กรรมการ
2. นางวาสนา ทองดีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางกาญจนา บัวอิ่มพันธ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา พ่วงศรโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
2. นางธีรนุช นิลเอกโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
3. นางโศรดา เจริญรุ่งเรื่องชัยโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์พร แสงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มุสิกะปานโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ผันประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมา ทองรุ่งโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสุรินทร์ จาดศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นางจิรนันท์ กล่ำสกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรินทร์ จาดศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ทองรุ่งโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางจิรนันท์ กล่ำสกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวิมล ใจเร็วโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางผ่องพรรณ สีนวลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุตรโพธิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา ผันประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ สีนวลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุตรโพธิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอมรา พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางสิรินันท์ รัตนวราหโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางสริยา เริงเขตรกรณ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอมรา พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางเชาวณี โชคชัยโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางสริยา เริงเขตรกรณ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา บัวอิ่มพันธิ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางอุราภรณ์ สกุล ณ มรรคโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา อินทร์ยิ้มโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเซียะ แซ่จิวโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
2. นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์โรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายเซียะ แซ่จิวโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
2. นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์โรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสำราญ สว่างเมืองโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
2. นางสาววรากร ขวัญเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษรุโลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นายประจวบ รุ่งสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นายประจวบ รุ่งสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสหชัยมงคล หายหัตถีโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
2. นางวารี จันทิมาพรโรงเรียนบ้านแหลมเจดีย์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ธาราศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เพ็งดีโรงเรียนบ้านบึงกอกกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ สาธิมาโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวเมธารัตน์ วิจิตรเมธานนท์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมบัติ มันตะสูตรโรงเรียนนิมคมบางระกำ 8 (บ้านหนองปลวก)กรรมการ
4. นายสมชาย เสริมสุขโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายพฤหัส คงเทศโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศรีทน ละม่อมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
2. นางวาสนา ทองดีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางสุปราณี ทองท้วมโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
4. นายเฉลิม ราชอ่องโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายประสูติ พันโทโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นายบุญนาค ด้วงบ้านยางโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
4. นายมนัส จันทร์มีโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
5. นายสุรพล บุญโสภาสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
6. นางวิลาวัลย์ ขุนโตสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นายบุญนาค ด้วงบ้านยางโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
4. นายมนัส จันทร์มีโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
5. นายสุรพล บุญโสภาสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
6. นางวิลาวัลย์ ขุนโตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ อุ่นใจดีโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางจิราพร ไทยวรรณศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
4. นางวันทนา ไศลทองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
5. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นางวราภรณ์ อ่ำพลูโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา พ่วงเฟื่องโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
4. นางผาณิต ห่านตระกูลโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุวรินทร์ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นางนิภา โปชัยคุปด์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงหวางกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางรัชตา เจริญภัทราวุฒิโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางจำรัส สุภลาภโรงเรียนวัดมหาวนามกรรมการ
3. นางประมวล โตสวัสดิ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปะทีป ยอดเกตุโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
2. นางสรัลชนา ชื่นใจชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอังคณา หมู่พิกุลโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ชัยขราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ นามนัยโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายณฐวัฒน์ ม่วงทองโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวเกศสิริ แพะโต๊ะโรงเรียนบ้านดงยาวกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ วงศ์อินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่องโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางกัญญา เต็งโล่งโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สนสกลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
4. นายทวนชัย สว่างใจธรรมโรงเรียนบางระกำกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ แย้มวัตรโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ศรีประถมโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
2. นายกิตตินัย สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลีโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
5. นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่องโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายรุ่งโรจน์ พิมพ์น้ำเย็นโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นายอำพล บัวดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรีสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ พิมพ์น้ำเย็นโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นายอำพล บัวดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรีสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1กรรมการ
2. นางสาวจิตรรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสาวพิริยาพร พลับผลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลีโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวจิตรรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสาวพิริยาพร พลับผลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ลอยพุนโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุดโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสาววันวิสา ด้วงฟูโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิกร พันจันโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
2. นางสาวสาธิณี สืบสายอ่อนโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
3. นายพิริยะ ตระกูลสว่างโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
4. นางสาวรัชนี หุ่นแก้วโรงเรียนวัดหนองขานางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ชัยขราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ นามนัยโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายณฐวัฒน์ ม่วงทองโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประกอบ เกิดพินโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสมหมาย ม่วงมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายรัตตกานต์ ตาลวิราชโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิพัฒน์ พ่วงพร้อมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายอรรถพงศ์ จรัลศรีสกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นางอำพัน ประสานสมบัติโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุริยา จุติแสงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่องโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิพัฒน์ พ่วงพร้อมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายอรรถพงศ์ จรัลศรีสกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นางอำพัน ประสานสมบัติโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิทยา โฉมสุขโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นายจันทร์ได ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา โฉมสุขโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นายจันทร์ได ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางณัฐวรรณ กันเนียมโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นางวริศรา สงสำเภาโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
3. นางปิยะอนงค์ มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางณัฐวรรณ กันเนียมโรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ )กรรมการ
2. นางวริศรา สงสำเภาโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
3. นางปิยะอนงค์ มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศศินา กันทะวงศ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นางวิจิตร สมเงินโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ จันฤาไชยโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศินา กันทะวงศ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นางเพ็ญสิณี มั่นเขตวิทย์โรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ จันฤาไชยโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจิรภา อิ้มทับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางภาสินี ปัญญาประชุมโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
3. นางวนิดา รัตนเสนโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทวี วิชัยโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นายสมชาย ทองอยู่โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นายสมบัติ บัวสำเริงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
4. นางศรีไพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจิรภา อิ้มทับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางภาสินี ปัญญาประชุมโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
3. นางวนิดา รัตนเสนโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวี วิชัยโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นายสมชาย ทองอยู่โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางนิภา อินทร์พลอย โรงเรียนวัดแตนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสาวลักษณ์ จันทนาโรงเรียนบ้านกรุงกรักกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ มาสูตร์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางอรทัย ปานบุญโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทนาโรงเรียนบ้านกรุงกรักกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ มาสูตร์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางอรทัย ปานบุญโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุภี เทอดนิธิโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นางสาวรัสสกุลภรณ์ ประสงค์วีรวุฒิโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางคนึงนิจ สุทธิอาจโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร จันทร์เจริญโรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางรัสสกุลภรณ์ ประสงค์วีรวุฒิโรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ )กรรมการ
3. นางคนึงนิจ สุทธิอาจโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางจิดาภา เสนาพิทักษ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางจินตนา สิงหเดชโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็กกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนางศิริพร ทรัพย์ปฐวีกุล จันทร์เจริญโรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางจิดาภา เสนาพิทักษ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางจิตนา สิงหเดชโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็กกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอำพันธ์ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
3. นางสาววรฉัตร เงินมากโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอำพันธ์ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
3. นางสาววรฉัตร เงินมากโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางภาวดี ณชัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสนิทพร เพ็งฤกษ์โรงเรียนจุฬามณีกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบุษกร ตั้งจิตธรรมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางพรรณฑิภา ผิวจันทร์โรงเรียนคลองวัดไร่กรรมการ
3. นางจงรักษ์ ปานแย้มโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุชิรา ธัญธนกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางนันทภัส วิชัยรัตน์โรงเรียนวัดวังเป็ดกรรมการ
3. นางวจิรา คลังน้ำคู้โรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนพนุช คงสัมมาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ ตาดทิพย์โรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นางรัฐสกุลมนต์ นรสิงห์โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเพชรัดดา มันตะสูตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาวลฎาภา มาตผุยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาวลฎาภา มาตผุยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาวลฎาภา มาตผุยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาวลฎาภา มาตผุยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาวลฎาภา มาตผุยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพล เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสรัลชนา ชื่นใจชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายนพพล เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสรัลชนา ชื่นใจชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละออ ด่านพิษณุพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสายศร คล้ายทับทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสุปราณี มุนทานีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ศิริสานต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายกิตตินัยย์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวีณา เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปวีณา เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปวีณา เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศา เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิต สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิต สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิต สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนยืการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิต สายทองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศา เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางเรียมจิต สายทองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิภาดา สัตบุศย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางปราณีต ตั้งปองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา ดีดน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิภาดา สัตตบุศย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางปราณีต ตั้งปองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา ดีดน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสโรชา เนียมนกสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุชาวลี บัวนุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสโรชา เนียมนกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุชาวลี บัวนุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชลธิชา เปรมปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวสุพิศ ฟองจางวาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวีระ ประเสริฐสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชลธิชา เปรมปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวสุพิศ ฟองจางวาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวีระ ประเสริฐสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชลธิชา เปรมปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางวันทนา ไศลทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชลธิชา เปรมปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางวันทนา ไศลทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาวลี บัวนุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวชลชญา พึ่งม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาวลี บัวนุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวชลชญา พึ่งม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สนสกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เพ็งละมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สนสกล สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เพ็งละมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สนสกล สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เพ็งละมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ขุนโตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1กรรมการ
3. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา พึ่งม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1กรรมการ
3. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา พึ่งม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]