หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียน บ้านหนองตะเคียน 1 1 1
2 003 โรงเรียน วัดบ้านใหม่ 24 40 30
3 004 โรงเรียนคลองวัดไร่ 3 7 4
4 005 โรงเรียนจ่าการบุญ 48 160 88
5 006 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 17 48 23
6 007 โรงเรียนชุมชน 14 วัดดอนทอง 3 3 3
7 008 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 17 69 30
8 014 โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย 0 0 0
9 015 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
10 016 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 0 0 0
11 017 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 5 13 10
12 018 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1 3 1
13 019 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 1 3 1
14 020 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8 0 0 0
15 021 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง 0 0 0
16 023 โรงเรียนบางระกำ 27 63 33
17 022 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 17 34 23
18 025 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 4 10 6
19 024 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 14 25 18
20 028 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1 2 1
21 126 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 5 10 7
22 027 โรงเรียนบ้านคลองเตย 19 40 28
23 029 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 8 10 1
24 030 โรงเรียนบ้านคุยยาง 3 3 3
25 031 โรงเรียนบ้านดงยาง 7 13 7
26 032 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 0 0 0
27 033 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 7 11 8
28 034 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 5 11 5
29 037 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 0 0 0
30 038 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 6 13 10
31 039 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1 5 2
32 040 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 3 3 3
33 041 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 9 14 4
34 042 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 3 3 3
35 043 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 14 16 14
36 044 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 6 10 2
37 045 โรงเรียนบ้านปลักแรด 18 56 27
38 046 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 19 35 29
39 049 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 7 11 7
40 050 โรงเรียนบ้านพันเสา 15 37 20
41 052 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 4 7 3
42 053 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 11 24 13
43 056 โรงเรียนบ้านวังยาง 8 19 12
44 055 โรงเรียนบ้านวังเป็ด 1 3 1
45 057 โรงเรียนบ้านสะอัก 0 0 0
46 059 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 3 7 3
47 060 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 5 6 6
48 062 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 21 32 23
49 064 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 23 38 35
50 067 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า 0 0 0
51 068 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 7 12 9
52 063 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 1
53 066 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 1 1 1
54 065 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 21 6
55 069 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 6 15 12
56 071 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 2 5 2
57 072 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 11 7
58 070 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 2 1
59 054 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 1 3 2
60 058 โรงเรียนบ้านเสวยซุง 0 0 0
61 051 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 7 15 13
62 074 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1 5 2
63 075 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 23 45 36
64 076 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 11 43 23
65 077 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 3 5 3
66 079 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 11 22 17
67 082 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 1 1
68 083 โรงเรียนวัดกรับพวง 4 7 6
69 084 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 2 5 3
70 086 โรงเรียนวัดคุยขวาง 5 8 8
71 087 โรงเรียนวัดคุยม่วง 0 0 0
72 085 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 7 11 9
73 088 โรงเรียนวัดงิ้วงาม 0 0 0
74 089 โรงเรียนวัดจอมทอง 24 41 28
75 090 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 14 25 22
76 091 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 23 55 31
77 092 โรงเรียนวัดจุฬามณี 8 13 8
78 093 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 6 18 8
79 094 โรงเรียนวัดดอนอภัย 4 4 4
80 095 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 19 33 22
81 101 โรงเรียนวัดทุ่งชา 7 10 7
82 098 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 0 0 0
83 097 โรงเรียนวัดท่าโก 0 0 0
84 099 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก 0 0 0
85 100 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก 0 0 0
86 102 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 7 9 8
87 104 โรงเรียนวัดบางทราย 11 17 15
88 107 โรงเรียนวัดบึงกอก 10 16 14
89 108 โรงเรียนวัดบึงบอน 8 29 16
90 109 โรงเรียนวัดบึงพระ 22 36 22
91 105 โรงเรียนวัดบ้านดง 19 48 33
92 106 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 4 3
93 110 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 14 20 17
94 111 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 18 40 32
95 112 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก 0 0 0
96 117 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 28 61 37
97 118 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1 3 2
98 157 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 16 41 25
99 123 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 39 84 57
100 125 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 37 92 62
101 124 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 4 4 4
102 128 โรงเรียนวัดวังอิทก 4 5 4
103 127 โรงเรียนวัดวังแร่ 2 2 2
104 129 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 4 12 8
105 130 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 3 8 6
106 131 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 30 69 33
107 132 โรงเรียนวัดสมอแข 3 4 3
108 133 โรงเรียนวัดสระโคล่ 7 15 9
109 134 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 16 3
110 137 โรงเรียนวัดหนองขานาง 8 34 19
111 138 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 23 53 39
112 139 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 16 29 18
113 140 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 4 6 5
114 141 โรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ 0 0 0
115 142 โรงเรียนวัดห้วงกระได 0 0 0
116 146 โรงเรียนวัดอรัญญิก 6 10 7
117 147 โรงเรียนวัดอินทรีย์ 1 1 1
118 103 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 13 37 12
119 135 โรงเรียนวัดเสาหิน 0 0 0
120 096 โรงเรียนวัดแตน 5 16 9
121 136 โรงเรียนวัดแสงดาว 2 3 3
122 143 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 8 13 8
123 144 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 8 24 12
124 114 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 20 42 26
125 120 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 3 18 7
126 119 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 3 2
127 121 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 1 2 1
128 145 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 11 20 15
129 115 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม 2 2 2
130 148 โรงเรียนสะพานที่ 3 7 48 7
131 151 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 12 16 12
132 152 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 0 0 0
133 153 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 52 136 81
134 156 โรงเรียนอนุบาลวังจันทร์ 0 0 0
135 154 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 15 41 18
136 155 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 2 2 2
137 009 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 9 11 11
138 081 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 22 56 32
139 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 10 18 11
140 150 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 31 61 47
141 162 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดน้อย 3 3 3
142 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0
143 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 0 0 0
144 161 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร 0 0 0
145 012 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 0 0
รวม 1209 2695 1665
4360

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]