หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17, 23-25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
2 นางสาวศศิธร อุ๋ยตระกูล ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
3 นางสาวพิมพ์กมล ชมพู ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
4 นางเพลิน อิ่มวิทยา ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
5 นางสุวรรณา ธรรมยศ ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
6 นางพรรณี เพ็ชรนิล ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
7 นางมณี ใจแน่ ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
8 นางรัตนาพร ใจมูล ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
9 นางศุทธิณี จันทิมา ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
10 นางรุ่งทิพย์ หนูบ้านยาง ครูโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
11 นางเจริญ ยอดเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
12 นางสินอัมพร สุวรรณศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
13 นายฉัตรณรงค์ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
14 ว่าที่ ร.ต.นพดล มูลแก่น ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
15 นายสมนึก สุภลาภ ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
16 นางวรรญา วัฒนรุ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
17 นางบุษบา บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
18 นางสาวน้ำผึ้ง ไผ่งาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
19 นางสาวจริยา เยาวยอด ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
20 นายสุวรรณ เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
21 นางพรชนก ต่ายหัวดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
22 นางนิตยา สีสังข์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
23 ระวีวรรณ เกษน้อย ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
24 นางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
25 นางสุจิตรา ยุรมาส ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
26 นางนุชนาฎ เสือยันต์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
27 นางลำเจียร ว่องเขตการณ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
28 นางวาสนา ทองดี ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
29 นางนิตยา ดารายิ้มฤทธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
30 นายรัตตกานต์ ตาลวิราช ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดมหาวนาราม
31 .นางนันทิยา ประมาณ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
32 นางสาวจินตนา พ่วงศร ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
33 นายอรุณ ปะระไทย ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
34 นางจิราภรณ์ มณีท่าโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
35 นางพัชรี กองเต็ก ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
36 นายชวัติพล แดงเรือ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
37 .นางวราวรรณ โอมะคุปต์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
38 นายพิชัย จันทร์วัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
39 นางนพรัตน์ มั่นยุติธรรม ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
40 นางวันเพ็ญ เผือกวิสุทธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
41 นางสาวโรจนา มณีท่าโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดอรัญญิก
42 นางสาวมณีรัตน์ เนียมหอม ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
43 นางสุนีย์ จำปาเงิน ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
44 นางดวงฤดี เหล่าวานิชวัฒนา ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
45 นางพิมพ์ใจ มาสูตร์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
46 นางนุชนภางค์ ธนะวงศ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
47 นางบุญเรือน โพธิ์อ่อง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
48 นางพรปวีณ์ ชำนาญช่าง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
49 นางพิชญาภา สนปี ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
50 นางนิลภา ทิมา ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
51 นางกัลยาลักษณ์ ฤทธิเรืองเดช ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
52 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายเอนก ธาราศรี รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
72 นายเอนก ธาราศรี รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
73 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
74 นางเรียมจิต สายทอง นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
75 นางทิพวรรณ โชคไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
76 นางสาวอารีวรรณ ราชเหลา นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
77 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
78 นางสาวรัตนา จันทร์วังทอง นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
79 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นายสาคร อินทชื่น ข้าราชการบำนาญ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางสาวอัจฉรา กาศอนันต์ นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางสาวกาญจนา จุปะมัตถา อัตราจ้าง สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสาวณัฐชเรศ ขวัญเงิน นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางสรัลชนา ชื่อใจชน ศึกษานิเทศก์ช่วยราชการ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
88 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
89 นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
90 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
91 นางลัดดาวัลย์ โตโหมด นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
92 นางชูศรี เรือนใจดี นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
93 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
94 นางปราณีต ตั้งปอง นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
95 นางสาวกาญจนา จุปะมัตถา อัตราจ้าง สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นางปภาวัตฒ์ เปรมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นางรัชนีย์ เลื่อมตา นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นางกิตติมา วงศ์รังสิมา นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นางสาวณัฐวดี เนตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
103 นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
104 นางสาววันทนา เลิศสินไทย ข้าราชการบำนาญ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
105 นางวิมล ธรรมวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
106 นางศิริพร ทรัพย์ปฐวีกุล นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
107 นางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
108 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
109 นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
110 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
111 นางกนกพร อู่ทองมาก ผอ.กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
112 นายวิเชียร ประไพพิณ นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
113 นางสุดคนึง มณี นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
114 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคนา ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
115 นายพินิจ บัวงามดี นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
116 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นางสาวฐิตาภรณ์ เชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นางอนงค์ รอดละม้าย เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นางนุสรา คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นางสาวสุภาวดี ทองเทศ อัตราจ้าง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นางสาววิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นายสาคร อินทชื่น ข้าราชการบำนาญ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นางสาววันทนา เลิศสินไทย ข้าราชการบำนาญ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
124 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
125 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นางสาวอัจฉรา กาศอนันต์ นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางสาวณัฐชเรศ ขวัญเงิน นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจ เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
133 นายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
134 นางสมภาพ แพ่งสุภา นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
135 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
136 นางซ่อนกลิ่น สีสังข์ นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
137 นางสมพร แตงก่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
138 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
139 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
140 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
141 นายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
142 นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย อัตราจ้าง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
143 นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี อัตราจ้าง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
144 นางนันทวัน กุลสุนทร อัตราจ้าง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
145 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
146 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
147 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
148 นางวิภา นวลจีน นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
149 นางสาวดลภูมิญ์ เจียรกุลพิสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
150 นางพัชรินทร์ เรืองเดช นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
151 นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์ อัตราจ้าง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
152 นายกิตตินัยย์ สุวรรณวัจน์ อัตราจ้าง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
153 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
154 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
155 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
156 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
157 นางวิไล พันทะไชย นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
158 นางพูนภิรมณ์ โคกพระปรางค์ เจ้าพนักงานพัสดุ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
159 นายเมธี สวนดอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
160 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
161 นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
162 นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี อัตราจ้าง สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
163 นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
164 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
165 นางปรารถนา วงศ์โสภา นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
166 นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
167 นางจิราพร ไทยวรรณศรี นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
168 นางวิลาวัลย์ ขุนโต นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
169 นายสุรพล บุญโสภา นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
170 นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
171 นางวันทนา ไศลทอง เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
172 นางสาวนิภาวรรณ วงศ์อินทร์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
173 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
174 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
175 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
176 นายสมยศ สุขสอาด ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
177 นางปิยมาส แก้วดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
178 นางเกื้อกูล เรือนเดื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
179 นางธัญญรัตน์ จันทวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
180 นางสาวหงษ์ มงคลประเสริฐ ครู ช่วยราชการ สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
181 นางสาวเพชรรัตน์ ใจมั่น อัตราจ้าง สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
182 นางประทีป ยอดจันทร์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
183 นางวิมล ธรรมวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
184 นางวารุณี เรืองชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
185 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
186 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
187 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
188 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
189 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
190 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
191 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
192 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
193 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
194 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
195 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
196 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
197 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
198 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
199 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
200 นางสรัลชนา ชื่อใจชน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
201 นางสุภาวดี ทองเทศ อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
202 นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
203 นางสาวนิภาวรรณ วงศ์อินทร์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
204 นางสาวกาญจนา จุปะมัตถา อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
205 นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
206 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
207 นายกิตตินัยย์ สุวรรณวัจน์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
208 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
209 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
210 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
211 นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
212 นายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
213 นางสาววิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
214 นางสาวพลอยธิดา พานิชพันธ์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
215 นางชูศรี เรือนใจดี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
216 นายกิตตินัยย์ สุวรรณวัจน์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
217 นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
218 นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
219 นายสมชาย ทองศรี นักทรัพยากร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
220 นางฐิตาภรณ์ เชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
221 นางจันทรเพชร ไกรโชค นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์
222 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
223 นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
224 นางปิยมาส แก้วดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
225 นางเกื้อกูล เรือนเดื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
226 นางวารุณี เรืองชัย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
227 นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
228 นางธัญญรัตน์ จันทวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
229 นางสาวประทีป ยอดจันทร์ อัตราจ้าง สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
230 นายวิเชียร ประไพพิณ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
231 นางสาวอารีวรรณ ราชเหลา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
232 นางพูนภิรมณ์ โคกพระปรางค์ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
233 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
234 นางวิไล พันทะไชย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
235 นายพินิจ บัวงามดี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
236 นางนุสรา คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
237 นางสาวรัตนา จันทร์วังทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
238 นางสาวณัฐวดี เนตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
239 นางเรียมจิต สายทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
240 นางวราภรณ์ สนสกล นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
241 นางสาววิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
242 นางปราณีต ตั้งปอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
243 นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
244 นางสุดคนึง มณี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
245 นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
246 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
247 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
248 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
249 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
250 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
251 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
252 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
253 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
254 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
255 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
256 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
257 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
258 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
259 นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
260 นางสรัลชนา ชื่อใจชน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
261 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
262 นายประสงค์ ยอดจันทร์ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
263 นายสมาน ยอดประเสริฐ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
264 นายลบ เอี่ยมคง ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
265 นายวรชิต ม่วงสวน ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
266 นายสถตย์ จอยวงศ์ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
267 นายสุวิทธิ์ เดชอิ่ม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
268 นายวุฒิ วุฒิยากร ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
269 นายมนตรี ทรัพย์ปฐวีกุล ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
270 นายสมเกียรติ พูลมาก ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
271 นางจำปี บุญมี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
272 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
273 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
274 นางนันทวัน กุลสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
275 นางทิพวรรณ โชคไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
276 นางวิมล ธรรมวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
277 นางปภาวัตฒ์ เปรมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
278 นางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
279 นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
280 นางอนงค์ รอดละม้าย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
281 นางสมพร แตงก่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
282 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
283 นายเมธี สวนดอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]