รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17, 23-25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงสราสินี  จระมาศ
 
1. นางอารีย์  เสนาชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงรินรดา  สัสดีเดช
 
1. นางอรพิมพ์  สุขสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จาดศรี
 
1. นางประนอม  ดีแล้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงศุทธาอร  ตรงต่อกิจ
 
1. นางรัชนี  ที่พึ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุรักษ์วัฒนะ
 
1. นางพภัสสรณ์  เรืองมณีญาต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แป้นน้อย
 
1. นางจนิษฐา  สำลีราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายธนกร  เฟื่องฟู
 
1. นางสุวรินทร์  พฤกษะวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นุ่มประทุม
 
1. นางกนกพรรณ  เรืองเหล็ก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ปานบัว
 
1. นางจนิษฐา  สำลีราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงวืไลวรรณ  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงศศิธร  บัวศรี
3. เด็กหญิงอภัสชา  ช่างหวาน
 
1. นางตุ๊กตา  สิทธิศักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  อ้นชาวนา
2. เด็กหญิงเปรมรัศมี  ธนรัตเธียรชัย
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางพนิดา  พานซ้าย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือมั่น
2. เด็กหญิงนัฐฐา  ยอดสมใจ
 
1. นางนิรมล  พุ่มไม้
2. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ
 
1. นางนันทาศิริ  สืบสายอ่อน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงณิชา  หล้าวงค์ษา
2. เด็กหญิงธารทิพย์  เปี้ยคำ
3. เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายปาลณวัฒน์  อัตตโน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชินธิดา  เกษประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณภัสรพี  พ่วงพร้อม
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทรมณี
 
1. นางสุนทรี  จงแจ้ง
2. นายพนม  เดชะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงนิรมล  มานุวงษ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กันวงศ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์   แก้วแสง
 
1. นางศิตา  สำเร็จดี
2. นางสำราญ  สว่างเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงวิภาพร  กลิ่นขำ
2. เด็กหญิงสิรานี  นาคเจือทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริวัฒน์
2. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จำปาวดี
2. เด็กชายจรัญ  ทีมเครือจีน
 
1. นายรัฐวิศว์  สอนโยธา
2. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงวรรณพร  เส็งสิน
 
1. นางศิตา  สำเร็จดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจริญญากร  จันทวรรณกูร
2. เด็กชายสิริวิชญ์  จวนอาจ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สวนนุ่ม
 
1. นายสุรพล  ทองงาม
2. นางจิตรา  พ่วงพร้อม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายจีรชัย  ทองมูล
2. นายบูรพา  บุญเลิศ
3. นางสาวสุทธิดา  ทาดวงตา
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
2. นายสุรินทร์  จาดเปรม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์ประทุม
2. เด็กชายวชิรญาณ์  ภุมรินทร์
3. เด็กหญิงสุประภาดา  เอี่ยมศรี
 
1. นางทองใหม่  คันชั่งทอง
2. นางจิตรา  พ่วงพร้อม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  นวนเกิด
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตรวจงูเหลือม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันสน
 
1. นางรัญทม  แสงงาม
2. นางเตือนใจ  ประดิษฐ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบอน 1. เด็กหญิงจีรนุช  ภูมานัง
2. เด็กชายวิทวัส  เนื้อไม้
3. เด็กชายสรณ์สิริ  ปานทิพย์
 
1. นางสาวสิรินทร์รัตน์  หมีนิ่ม
2. นางวัชรินทร์   เนียมวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐฤทธิ์  มีกุศล
2. เด็กชายสุธิพงษ์  สินทับ
3. เด็กชายอาณัติ  จันฉิม
 
1. นางรัญทม  แสงงาม
2. นางเตือนใจ  ประดิษฐ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลิ่นหอม
2. เด็กชายสรนันท์  สัมพันธ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ชื่นจุ้ย
 
1. นางสาวอัจฉรา  พันธ์เปลี่ยน
2. นางพรนภา  ตลับทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิวเสถียร
2. เด็กชายนราวุฒิ  ลาวิณห์
3. เด็กหญิงสุวิมล  โทนกล้า
 
1. นางกิตยาพร  ม่วงปั้น
2. นางสาวนิศา  ศรีรุวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กหญิงนิสรา  สงวนสิทธิ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  แตงบาง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แป้นน้อย
2. นางสาวพัชรา  กันสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ดำใจดี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  แอนต้อย
 
1. นายปรเมธ  สมบูรณ์
2. นางพรทิพย์  มีพยุง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งชา 1. เด็กชายธนู  ศักดี
2. เด็กชายอนุวัช  มีมาก
 
1. นายอิทธิณัฐ  เมฆอับ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เทศทอง
2. เด็กชายศิริชัย  เทศทอง
 
1. นายประเสริฐ  ประดิษฐ์
2. นางเสวย  เต็งมงคล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายพัชรดนัย  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวเวลิกา  ไผ่เรือง
2. นางสาวจุไรรัตน์  แสงกล้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายศตวรรษ  เสืออ่ำ
2. เด็กชายสุรชาติ  นวลไผ่
 
1. นางชุติกาญจน์  แสงสาย
2. นางวราภรณ์  อ่ำพูล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายนพรัตน์   แต้มทอง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   สมร่าง
 
1. นายอุกฤษฎ์   มีมาก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  เนียมจันทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เนียมจันทร์
3. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วประสิทธิ์
4. เด็กหญิงจิรัชยา  แหยมมั่น
5. เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรภูมี
 
1. นางอุษากร  บันชาโต
2. นายประภาส  อ่ำพูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจณิญญา  ตรงต่อกิจ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษมรัตน์
3. เด็กหญิงพัชรมัย  สวัสดิ์ดิเรกศาล
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ดอกคำ
5. เด็กหญิงอตินุช  ภูมิโพธิ์ตาก
 
1. นางภาพิมล  อินทร์แก้ว
2. นางสินอัมพร  สุวรรณศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงกนกพร  พาเภา
2. เด็กหญิงธิติญา  ทัสสร
3. เด็กหญิงสิรินทรา  กล่ำบ้านยาง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  โชติสุข
5. เด็กหญิงอัจฉรา  แซ้บ้วน
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางนุชรีย์  ศรีประดู่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดแสง
2. เด็กหญิงชาลิสา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐนีย์  เงินยิ่ง
4. เด็กหญิงวรภัทร  ภูมิโพธิ์ตาก
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ประทุมโฉม
 
1. นางสินอัมพร  สุวรรณศรี
2. นายฉัตรณรงค์  สุวรรณศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแตน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นพวัน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ใจขันธ์
3. เด็กหญิงวรยา  วงค์นอก
4. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เสน
5. เด็กหญิงสุนิตา  สิงห์รอ
 
1. นางปิ่นอนงค์  พรมชาติ
2. นางขวัญเรือน  มาทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กหญิงกัลยา  จันแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ลิ่มทองน้อย
3. เด็กหญิงภคพร  บานแย้ม
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสุวรา  จันแก้ว
 
1. นางนพักตร์สร  พันธุ์เพ็ง
2. นางสมพร  บำรุงศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  แสงศิลป
2. เด็กหญิงนิกษ์นิภา  ฟักทอง
3. เด็กหญิงพัชรพร  พ่วงไผ่
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชาตรี
5. เด็กชายสัญชัย  บุตรสุ่ม
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายธวัช  อุ่นเมือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ไหวคำ
3. เด็กชายธีรนัย  นัยรัศมี
4. เด็กหญิงม่านพร  เกตุอัมพร
5. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งแช่ม
 
1. นางสาวสุรัตนา  สุคุณพันธ์
2. นายพิเชษฐ์  ทองดอนแฝง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายคนธรรพ์  นพศิริ
2. เด็กชายจิตติพนธ์  อิงชาติเจริญพร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สว่างทิตย์
4. เด็กหญิงช่อชมพู  วัฒนกุลชัย
5. เด็กหญิงณัฐชา  สระหงษ์ทอง
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  สีหนาท
7. เด็กชายทักษดนัย  หยวนแหยม
8. เด็กชายธนกร  ลลิตกิตติกุล
9. เด็กหญิงบวรรัตน์  ย้อนใจทัน
10. เด็กชายปรัชญาวัตร  โรจน์บุญถึง
11. เด็กชายปุญญพัฒน์  จงปรีเปรม
12. เด็กหญิงพสชนันท์  แสนสนิท
13. เด็กชายวรชาติ  สิงโตทอง
14. เด็กหญิงศุภมาศ  บุญกล้า
15. เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิ
16. เด็กหญิงแพรพลอย  เสนานุช
 
1. นางนิตยา  ถนอมทรัพย์
2. นางใจภักดิ์  ทีคาสุข
3. นายเรืองวิทย์  กลิ่นอำพร
4. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา
5. นางอารีย์  ณ วิเชียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงวริษา  บุญเที่ยง
 
1. นางทิพิชา  สุดดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่อึ้ง
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 1. เด็กชายสมชาย  พุกต่อม
 
1. นางเสาวณีย์  บำรุงเมือง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายจอมพล  หมอรักษา
2. เด็กหญิงสุเมธินี  รักชาติพานิช
 
1. นางบุหรง  นิ่มนุช
2. นางสาวปรารถนา  สกุลเฮง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์  ณรุจวรกิตติ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
 
1. นางวรรณภา  รัชตพันธนากร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายธีระพงศ์  การุณบริรักษ์
2. เด็กหญิงสายทิพย์  ชัยสมบูรณ์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  พรมณา
2. เด็กหญิงธณพชนน  มีพยุง
3. เด็กหญิงธนัชพร  ปั้นชูศรี
4. เด็กหญิงนิตยา  หงษ์เหิร
5. เด็กหญิงปริศนา  พุฒสอยดาว
6. เด็กหญิงรัตนา  น้อยทองดี
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยทองดี
8. เด็กหญิงสุจิตรา  พานผ้าพับ
9. เด็กหญิงอลิศรา  สุขอ่วม
10. เด็กหญิงเงินตรา  เมธาวีคุณากร
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
3. นางสาวอังคณา  หมู่พิกุล
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  นวลทิม
2. เด็กชายกัมปนาท  เหียงแก้ว
3. เด็กหญิงจันทร์นภา  การกระสัง
4. เด็กหญิงชนิดา  มาทอง
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บัวดิษฐ์
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนดี
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  หุุ้นครุฑ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำดี
9. เด็กหญิงนพณัฐ  สุวรรณศรี
10. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีกมล
11. เด็กหญิงปณิดา  วราห์คำ
12. เด็กหญิงพัสวี  ใจพาชิด
13. เด็กหญิงรุธิรา   สุนทรรัตน์
14. เด็กหญิงสาธวี  หมีนาค
15. เด็กหญิงสโรชา  แก้วทอง
 
1. นายสุรชัย  เหียงแก้ว
2. นายจำเนียร  ยอดเกตุ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สีทองทา
2. เด็กหญิงชนัฐดา  คำใบ้
3. เด็กหญิงณัฐนิช  คงประเสริฐ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทวิมล
5. เด็กหญิงนิตยา  ปรีกมล
6. เด็กหญิงปราณปรียา  พ่วงเค้า
7. เด็กหญิงปาริสญา  ชมสวนมั่งมี
8. เด็กหญิงพรพิมล  พันท้วม
9. เด็กหญิงพรรณิภา  เมืองมล
10. เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นดี
11. เด็กหญิงภูธิดา  ทุมพิสาร
12. เด็กหญิงสุนิษา  รุ่งแสง
13. เด็กหญิงอนัดดา  แก้วดวงเล็ก
14. เด็กหญิงอภิสรา  แสงท่านั่ง
15. เด็กหญิงแพรพลอย  ขันทศกร
 
1. นายธณวรรษ  อรชร
2. นายทวีศักดิ์  จิราพงษ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงlสุดารัตน์  สระทองโหน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พลสงัด
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไผ่เรือง
2. เด็กหญิงอรทัย  ลาดำ
 
1. นายชัชวาลย์  คำโสกเชือก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงทิพมาส  จุ้ยมีนวล
 
1. นางณัฐกาญจน์  กาญจนนาภา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิดา  ใจกล้า
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงดวงเนตร  อุดอาจ
 
1. นายดาเนี่ยน  เกตุสุวรรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กหญิงธวัลพร  สุขเมือง
 
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กชายปิยพันธ์  ใจวัง
 
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  แก้วแซง
 
1. นางรุ่งทิพย์  หนูบ้านยาง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ 1. เด็กหญิงจรินทิพย์   เลี่ยมวิลัย
 
1. นายสมบัติ  บัวสำเริง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายเอกวิทย์  เนียมประเสริฐ
 
1. นายเรียบ  จันทร์เมือง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สินเอี่ยม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มากอำไพ
 
1. นางยุพา  ศิริพันธุ์
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เฟื่องขำ
2. เด็กหญิงสุดธิตา  คงสมแก้ว
 
1. นางอัมพร  สว่างจันทร์
2. นางสุปราณี  พ่วงเผ่า
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เหมือนโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา  เณรพิทักษ์
 
1. นางอัมพร  สว่างจันทร์
2. นางสุปราณี  พ่วงเผ่า
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุตชิตา
 
1. นางสาวพานิชย์  เบ้าชาลี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายชิษณุชา  อยู่ยัง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์คง
3. เด็กหญิงรัญชนา  เที่ยมนุช
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  มากมี
2. เด็กหญิงร่มเกศ  หล้าทุม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นาคท่าโพ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทร์เจริญ
 
1. นายประภาส  อัมพวัน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กชายธวัชชัย   บุญล้ำ
 
1. นายนเรศ  พัดภู่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายณัฐพล  แพงประเสริฐ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายปัณณธร  มาอยู่
 
1. นายประภาส  อัมพวัน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แพงประเสริฐ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเงิน
 
1. นายประภาส  อัมพวัน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  เนียมเปีย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงพลอย  ไผ่แก้ว
 
1. นางดวงฤดี  เหล่าวาณิชวัฒนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงบุญชนก  ชูนาม
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เกลี้ยงมะ
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรณรุ่ง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เนียมหอม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงนภเกตน์  น้อยชาวนา
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ค้ำจุน
 
1. นางคนึง  หวังมนิดากุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  วรรณรุ่ง
2. เด็กชายตะวัน  สุขวงษ์
3. เด็กหญิงฟ้าพราว  เพชรต่าย
4. เด็กหญิงภัณทิพา  รุนทับทิม
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ค้ำจุน
6. เด็กหญิงศุภัทศภรณ์  จะฤทธิ์ล้ำ
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์ทา
8. เด็กชายอภิวัฒน์  อายุศะนิล
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาบกลางดอน
 
1. นายสมพงษ์  เนียมเปีย
2. นางดวงฤดี  เหล่าวาณิชวัฒนา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงกรณิศ  นุตรแก
2. เด็กชายกฤตยชญ์  แพงประเสริฐ
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงจินตหรา  บุญศรี
5. เด็กชายณรัตน์  จ่อด้วง
6. เด็กชายณัฐพล  แพงประเสริฐ
7. เด็กชายธงชัย  เฉาอ่ำ
8. เด็กชายธนากร  คำเครือคง
9. เด็กหญิงนภเกตน์  น้อยชาวนา
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็ชรไคล้
11. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
12. เด็กหญิงสุนารี  คำน้อย
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผาสุข
14. เด็กหญิงอริสรา  มั่นเพ็ง
15. เด็กชายเนติพงษ์  ฟักทองอ่อน
 
1. นายสุนทร  อินคง
2. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
3. นางรัตติการ์  ยาฉาย
4. นางสาววิภาดา  ทองวัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกนกพล  ชวนชื่น
2. เด็กชายตะวัน  แสนคำ
3. เด็กชายถิรวัฒน์  สุ่มนาค
4. เด็กชายธรรศธรรม  สิทธิพันธ์
5. เด็กชายพลพล  ปุญญฤทธิ์
6. เด็กชายพิษณุ  เหล็กพิชัย
7. เด็กชายยศภัทร  สุวรรณสิทธิ์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ถือคำ
9. เด็กหญิงศิรประภา  อินกา
10. เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนแตง
11. เด็กชายอัศม์เดช  คดเจริญ
12. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
2. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
3. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
4. นายสุกิจ  ทำบุญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงรอด
2. เด็กชายชนะชน   ศรสุข
3. เด็กชายชูเกียรติ  อินทวงศ์
4. เด็กชายธงชัย  ชัยวรรณ
5. เด็กชายปรีชา  ปรีนสา
6. เด็กชายพุทธิพงษ์  มั่นคง
 
1. นายศศิวัฒน์  โพธิ์ทอง
2. นางทรรศน์พร   มั่งมี
3. นายบุญยิ่ง  ทองป่าคาย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. เด็กชายอรรถพล  น้อยทอง
 
1. นางกิตติมาภรณ์  อัมรามร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กหญิงจินดาพร  ขุนเพชร
 
1. นายสมยศ  โตท่าโรง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุริยะตุ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายเอกวิทย์  เกิดแพร
 
1. นางเพ็ญสิณี  มั่นเขตวิทย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นางพัตร์จิรัตน์  พละอาชีพ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ตุมร
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงปภัสรา  บุตรพรม
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นายสมบูรณ์  คำเที่ยง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงมารีแอล  อเวสโตร
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายปณต  ขำอยู่
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงรอด
 
1. นายศศิวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เรืองศรี
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สมจุ้ย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชีม่วง
 
1. นายเฉลียง  เม่งมั่งมี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กชายกนกพล  เมนะคงคา
2. เด็กชายกฤษฎี  เสือโรจน์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เพียรรอดวงษ์
4. เด็กชายจักราวุธ  มาลาศรี
5. เด็กหญิงจิรสุดา  เดือนแจ่ม
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลาศรี
7. เด็กหญิงฐิญาดา  ประมง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังเอี่ยม
9. เด็กหญิงดวงนภา  แสนสบาย
10. เด็กชายธนเดช  แสงสว่าง
11. เด็กชายนพรัตน์  ช่างสันเทียะ
12. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์จับ
13. เด็กหญิงนภาภรณ์  แบบเหมือน
14. เด็กหญิงนันทภรณ์  แก่นเฉลียว
15. เด็กชายนันทวัฒน์  งามนิล
16. เด็กหญิงนิศามณี  เที่ยงเกตุ
17. เด็กหญิงน้องพลอย  เถื่อนคุ้ม
18. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์แก้ว
19. เด็กชายปฏิพล  จมพรม
20. เด็กหญิงประภาพร  เกตุเพ็ชร
21. เด็กหญิงพรปวีณ์  ชนะบดี
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญทา
23. เด็กหญิงมาริษา  ข่มอารมณ์
24. เด็กชายรุ่งโรจน์  จันทร์อ่อน
25. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สิงห์วี
26. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ฉิวเฉื่อย
27. เด็กชายวสันต์  จันทร์อ่อน
28. เด็กหญิงวิภาดา  นาคธรรมชาติ
29. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชำนาญกิจ
30. เด็กหญิงศศิปรียา  เปี่ยมหยวก
31. เด็กหญิงสิริวรรณ  สิทธิกัน
32. เด็กหญิงสุจิรา  ดอกบัว
33. เด็กหญิงสุชาวลี  กลิ่นโตนด
34. เด็กหญิงสุพรรษา  มาสม
35. เด็กชายอดิเดช  น้อยนึ่ง
36. เด็กหญิงอภัสรา  แก้ววิไล
37. เด็กหญิงอารียา  จันสีบัว
38. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้ววิไล
39. เด็กชายเด็กชายบูรพา  อัมพร
40. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง
 
1. นายเฉลียง  เม่งมั่งมี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุศราคัม
2. เด็กหญิงจิตติกานต์  บุญขัน
3. เด็กชายชาครีย์  สิทธิเขตการ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  เนียมธุ
5. เด็กหญิงนุศราภรณ์  ณรงค์ศิลป์
6. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  รักษาคม
7. เด็กชายศตวรรษ  แซ่อึง
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญวิเศษ
9. เด็กชายอนุพล  พูลทวี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเครือพวง
 
1. นายรังสฤษฎ์  อ้วนวิจิตร
2. นางชไมพร  นรลักษณ์
3. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐชัย  ชาติไทย
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงทอง
4. เด็กหญิงบุญยาพร  ขานไข
5. เด็กหญิงพิชญานัน  อินทรสุวรรณ
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมบุญมี
7. เด็กชายรัตนพงศ์  ขุนทิพย์สมบัติ
8. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  พุทบัวทอง
9. เด็กชายศุภโชค  อยู่รอด
10. เด็กหญิงอติพร  ขุนโต
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
3. นางสุนทรี  จงแจ้ง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. เด็กหญิงกานติมา  ใจวัง
2. เด็กหญิงจิตติกานต์  บุญขัน
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปั้นฉาย
4. เด็กหญิงรัตนนาถ  น้อยน้ำใส
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเครือพวง
6. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่อึง
 
1. นายรังสฤษฎ์  อ้วนวิจิตร
2. นางชไมพร  นรลักษณ์
3. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญภัสสร  จันทร์อ่อง
2. เด็กหญิงชัญญาภัค  สามิตร
3. เด็กหญิงซอนย่า  เร้าเตอร์
4. เด็กหญิงณัฐภัทร  เฉยกุล
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินดี
6. เด็กหญิงปุณยาพร  จงอยู่สุข
7. เด็กหญิงผกามาศ  ทัดทาอามาตย์
8. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  น่วมโพธิ์
9. เด็กหญิงพิชชาพร  ชลวิสุทธิ์
10. เด็กหญิงรินรดา  ทองเถื่อน
11. เด็กหญิงหยกมณี  งามดี
12. เด็กหญิงเกื่้อกูล  อ่ำแจ่ม
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
2. นางสาวมนธิชา  กองพรม
3. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
4. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง
2. เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา
3. เด็กหญิงภูอธินาถ  เชนรัชชสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุชญา  สุขนาค
5. เด็กหญิงสุธัญญา  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวสุวภัทร  คัมภีรพงษ์
2. นายจักรกฤษณ์  ทัศนา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบุญจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทัศน์สมบัติ
3. เด็กหญิงกานต์สินี  เหล่าอินทร์
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรรณคำ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์คา
6. เด็กหญิงนิชาภา  จันทร์สงคราม
7. เด็กหญิงมนธิชา  ดวงใจ
8. เด็กหญิงยมลพร  พันธุ์สวรรค์
9. เด็กหญิงลัทธวรรณ  แสดพรม
10. เด็กหญิงศิริพรรณวดี  มหาวงศ์บุญ
11. เด็กหญิงสุชญา  เพ็ญศิริ
12. เด็กหญิงเพชรลดา  ภารเวก
13. เด็กหญิงเรืองริน  เรืองจุติโพธิ์พาน
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
2. นางสาวอัญชลี  ปัญญาธิ
3. นางสาวพัตราภรณ์  นามวงศ์พรหม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายชญานนท์   ไชยเอม
2. เด็กชายธนภัทร   กิมประโคน
3. เด็กชายธนัช   ลิดสิน
4. เด็กชายธีรภัทร  ทุยพูล
5. เด็กชายนราฤทธิ์   วีระกิจพานิช
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสุจิตรา  อินทรสินธุ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงวรรณพร   เส็งสิน
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   สมร่าง
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสุจิตรา  อินทรสินธุ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์
 
1. นางกาญจนา  บัวอิ่มพันธ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กิจโชติ
 
1. นางณธาวดี  ฟุ้งลัดดา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงนัฐสิมา  สามิตร
 
1. นางธีรนุช  นิลเอก
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  บังค่าย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้ววิเชียร
 
1. นางนิภา  ลิ้มสินธะโรภาส
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กชายธีรพงษ์  แถมเกษม
 
1. นางวรุณภรณ์  กอนอยู่
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสร้อย
 
1. นางสาวปัทมา  ทองรุ่ง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายฐิติกร  เสริมกิจการ
 
1. นางสาวศศิธร  อุ่ยตระกูล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงพิสุทธิ์  ณ สงขลา
 
1. นายกฤษฎา  โมกศิริ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กชายกฤษณะ  เหมือนกรุง
2. เด็กชายพฤทธิชัย  วรวงศ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  นาคกิตเศรษฐ
4. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วสินชัย
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มดี
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนสิงห์
2. นายประจบ  บุญสืบ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เปี้ยทอง
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสุวพร  กิตติมั่นคง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขืนเขียว
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายธุวพล  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำจริง
 
1. Mrs.Mary Roten  B.Naranjo
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายจักรภพ  จันทร์รอด
2. เด็กชายนพคุณ  นาคน้อย
3. เด็กชายนภันต์วุฒิ  เดชด่าน
4. เด็กชายรัชชานนท์  คำโรย
5. เด็กชายวิศรุต  พันธุ์พัด
6. เด็กชายสถิตคุณ  แสนนาง
 
1. นายปราสาท  นวาวัตน์
2. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์ศรี
3. นางศิวลักษณ์  ธาราศรี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายก้องภพ  อินทรพุก
2. เด็กชายณัฐกฤต  บัวด้วง
3. เด็กชายณัฐนันท์  บัวด้วง
4. เด็กชายพุทธศิริ  ปัญญา
5. เด็กชายภาสกร  มณีวัลย์
6. เด็กชายศักดิ์ธัช  เพ็ญสิน
 
1. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์ศรี
2. นายปราสาท  นวาวัตน์
3. นางศิวลักษณ์  ธาราศรี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายคณิศร  คงอยู่เย็น
2. เด็กชายคันธรัตน์  เกตุวงศ์
3. เด็กชายณัฐพล    มีมาก
4. เด็กชายประนต  คล้ายแก้ว
5. เด็กชายพัลลภ  คัลไลลักษณ์
6. เด็กชายวิรัตน์  คำอ้าย
7. เด็กชายสุขสันต์  ปานทิพย์
8. เด็กชายอัตชัย  นันต๊ะภาพ
 
1. นายสุนิพล  ดีบ้านคลอง
2. นางกันติยา  จันทร์ทิมา
3. นายสมชิต  แตงสันต์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกิติมา  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงญาดา  อุบล
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   มากเมือง
4. เด็กหญิงปองมาดา  จ้ายเกิด
5. เด็กชายพชรกร  คดคง
6. เด็กหญิงมัทนี  ช้างพินิจ
7. เด็กชายวันเฉลิม  เรือนก้อน
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  คดคง
9. เด็กหญิงศรุตา  อินเกิด
10. เด็กหญิงศศิตา  หมั่นต่อม
 
1. นางเตือนใจ  ประดิษฐ์
2. นางรัญทม  แสงงาม
3. นางคนึงนิจ  สุทธิอาจ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คุ่ยพ่วง
2. เด็กชายฐิรพล  บุตรเพชร
3. เด็กชายณัชพล  แรตทอง
4. เด็กชายณัฐพล  มาเขียว
5. เด็กชายนพดล  คมขำหนัก
6. เด็กหญิงปิยนุช  เอี่ยมละออ
7. เด็กหญิงศศิวรรณ  ดวงแก้ว
8. เด็กชายสุทัศน์  มั่นคง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยิ้มแสง
10. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พัดภู่
 
1. นางสาวสุพรรษา  จันทร
2. นายนิรันดร์  ปิ่นทอง
3. นางสาวจุฑามาศ  แรตทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต้อนรับ
2. เด็กหญิงกิ่งกมล  คำอุ้ย
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จำปาวดี
4. เด็กหญิงจิตติมา  เทพยา
5. เด็กหญิงวรรณ์พร  อุตตะโม
 
1. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
2. นางวิมล  ใจเร็ว
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สืบสาย
2. เด็กหญิงปณิตา  บุญประจง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยาห้องกาศ
 
1. นางพัชรินทร์  เสมาทอง
2. นางอรชรา  จันทรังษี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงฐิติมา  สภาพักตร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เรืองทอง
3. เด็กหญิงรุ่งสกุล  พรหมศรี
 
1. นางสาวปราณี  สุหฤทดำรง
2. นางสุทิน  ไชยทาน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เสมานารถ
 
1. นางกัลยารัตน์  ไกรเกรียงศรี
2. นางสาวมุจลินท์  เบ็งยา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจรัญ  ทิมเครือจีน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปั้นท่าโพธิ์
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เปรมปรีดิ์
 
1. นางประทีป  ยอดเกตุ
2. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายนพดล  ชื่นบางบ้า
2. เด็กชายวันเฉลิม  ฟักทอง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายพงษ์จิตร  เฟื่องจร
 
136 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์
2. เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์
 
1. นางวิไลภรณ์  ศรลัมภ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงปริศนา  สิงห์อยู่
2. เด็กหญิงสุธิตา  มีมาก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรชู
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 1. เด็กหญิงลลิตา   นุชเปรม
2. เด็กหญิงสาธวี  ทรัพย์เขต
 
1. นางสาวเมวดี  ม่วงทอง
2. นายณัฏฐพล  บุตรโพธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นบางบ้า
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทับเครือบ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายปกป้อง  แปลกมาก
2. เด็กชายเปรม  เปรมวิชัย
 
1. นายบุรินทร์  ณ วิเชียร
2. นายพิทักษ์  โพธิศาสตร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กชายชัยยา  ศรีกรด
2. เด็กชายอภินันท์  ชาติจันทึก
 
1. นายภาคภูมิ  ศรีประถม
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายปิติภัทร  กิจสวน
2. เด็กหญิงสาธิตา  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร
2. นางเพ็ญแข  บุญธัญกรณ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนตรแก้ว
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์   สวัสดิ์นาที
 
1. นางสาววันวิสา  ด้วงฟู
2. นางสาวญาณพัทธ์  บัวงาม
 
144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแตน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แพรแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สารเถื่อนแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัยฉิมพลี
2. นางขวัญเรือน  มาทอง
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธนารายณ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คิรินทร์
 
1. นายสิทธิกร  เนียมใย
2. นายอมร  กรุดทอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วัฒนสุทธิ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวสุวรรณ
 
1. นายผดุงกิจ  พ่วงเฟื่อง
2. นางกัญญา  เต็งโล่ง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายชวิน  แย้มเสมอ
2. เด็กชายทีฑทัศน์  ทัศนภักดิ์
3. เด็กชายปราชญา  ธนดลโยธิน
 
1. นายพีระชัย  อากาศวิภาต
2. นายรัตตกานต์  ตาลวิราช
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ 1. เด็กชายนพเก้า  ส่งติ่น
2. เด็กหญิงอนัญญา  โทนกล้า
3. เด็กหญิงอรัญญา  มาสม
 
1. นายมนตรี  ชัยชราแสง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายกนกพล  แสงอาทิตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเกตุ
3. เด็กชายรัฐติพงษ์  จำปาหวาย
 
1. นายสรวง  สิงห์โตทอง
2. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กชายพงศ์เพชร  จาดเปรม
2. เด็กชายสหวรรษ  จันทร์กรา
3. เด็กชายอนุสรณ์  บุญสืบ
 
1. นายเสริมเกียรติ  มีแหยม
2. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์  สุขทั่ง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์สุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเลิศ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  สอนท่าโก
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ห่านตระกูล
2. นางดาริน  แก้วเพชร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วเพชร
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุขแสง
3. เด็กชายไตรภูมิ  อ่ำพรม
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์  สุขทั่ง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมัทนา  ไฝสำฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงสวนิต  ขอบเงิน
4. เด็กหญิงอมรกานต์  เขียวดำ
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศรีแสงฉาย
6. เด็กหญิงเอกิตสรา  มณีขัติย์
 
1. นางพัทธนันท์  จันฤๅไชย
2. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
3. นางสายใจ  สนประเสริฐ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน วัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บุญปั้น
2. เด็กหญิงจันทราพร  จำปาทอง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  พ่วงชาวนา
4. เด็กหญิงวริศรา  ประจำเมือง
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เคี่ยมทองคำ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่หลาย
 
1. นายบุญธรรม  วงศ์ชรินรัตน์
2. นางศิริ  เม่งมั่งมี
3. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ทองอนันต์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปิ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงพลอยสีฟ้า  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุมาลี  สุริยะมาศ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงพัทธระวี  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  พรหมสิงห์
3. เด็กหญิงศศิภา  ตรียะเวชกุล
 
1. นางสราญจิตร  ทั่งทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เจริญศรี
2. เด็กหญิงธนากานต์  ขวัญพงษ์ดี
3. เด็กหญิงศิริประภา  นวลละออง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  บัวแบน
2. เด็กชายสรณ์ศิริ  เอี่ยมยีน
3. เด็กหญิงสุพิชชา  กินะศรี
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงพนิดา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  สุดวังยาง
3. เด็กชายศุภชัย  ราญมีชัย
 
1. นางชฎารัตน์  โมสกุล
2. นายดำเนิน  ทาบาง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงปิยวรา  ยืนยาว
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ธนันศรี
3. เด็กหญิงวีรัญชญา  วรางศ์ชัยกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  กลัดจำนงค์
2. นางกาญจนา  พิทักษ์โสภณ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงกรชนก  ภมรกุล
2. เด็กชายธนกฤต  คนหลัก
3. เด็กหญิงสุุพิชชา  ภมรกุล
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรตุ่น
2. นางรมณี  พนัสขาว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงฐานิภัทร  แสงอบ
2. เด็กหญิงฐืติยา  สมใจ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  โสสิงห์
 
1. นางสาวประทุม  มิ่งมงคล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. นางสาวดวงใจ  สิทธิวรางกูร
2. เด็กหญิงพรรณวดี  รัตนะ
3. นางสาววราภรณ์  ขุนเสนาะ
 
1. นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่
 
164 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 1. เด็กหญิงวรนิษษฐ  อริยชัยอัมพร
 
1. นางอัจฉราวรรณ  คำโฉม
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงพรรษอร  พรรณเชษฐ
3. เด็กหญิงพรรัตนา  รอดนิล
 
1. นางชนันท์ญา  ศิริสานต์
2. นางจันทรา  อยู่นิ่ม
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภู่อ่ำ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงพรชรินทร์  ไทยโกษา
 
1. นางนพภาพร  ทะมาตร์
2. นางสุพิพักตร์  ยรรยงค์
 
167 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 1. เด็กหญิงอิสรีย์ญา  แตงเกิด
 
1. นางรัตนา  พูลเกษร
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปรเมศร์  จิตรำพึง
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายชัยชนะ  ทองเปลว
 
1. นางวิไลวรรณ  เทพภักดี
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อิงวะระ
 
1. นางร่มฉัตร  เพชรหาญ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เมนโดซ่า
 
1. นายรวิพันธ์  น้อยจันทร์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจีรณา  แก้วใจ
2. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  ป้องเส้า
3. เด็กหญิงศรารัตน์  มงคลพงษ์
 
1. นางเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
2. นางมยุรี  สีชมภู
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายประทีป  พ่วงบ้านแพน
2. เด็กชายสิทธินนท์  เครื่องทิพย์
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนันทิยา  ประมาณ
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายครรชิตพล  สอนท่าโก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอนจินดา
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายปอยวัฒน์  ชาวเมือง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงวรรณภากร  จันทะคุณ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายวรรธนะ  คำอินทร์
 
1. นางสาววันทนา  บุตรดา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายชัยรเทพ  บุญชาติ
 
1. นางอารีย์  ทิมกล่ำ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายจักรรัตน์  สุทธิ
 
1. นางสุภานี  พลอยบุตร
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร  น้อยเพ็ง
 
1. นายวิทยา  โฉมสุข
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  พ่วงไผ่
2. เด็กหญิงดวงพร  เขียวเรือง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขเกษม
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  ปานบุญ
5. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวเรือง
 
1. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
2. นายจิรพัทธ์  สัมมามิตร
3. นายพงษ์จิตร  เฟื่องจร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญวัฒนา
 
1. นางวิลาสินี  สระทองจันทร์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชมภู่
 
1. นางสาวศุภางค์  มันเสาร์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พนาเวทสุนทร
 
1. นางสาวศุภางค์  มันเสาร์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายวรวิทย์  ซื่อผาสุข
 
1. นางพรรณิกา  กล้าการขาย
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรียะราช
 
1. นางพรรณิกา  กล้าการขาย
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายรัชนาท  เทียนแสง
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโฮ้
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปั้นดา
2. เด็กชายธนภัทร  อยู่คง
3. เด็กชายมนัส  โตแทนสมบัติ
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางสุภานี  พลอยบุตร
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายชุรีพร  ต้นศรี
2. เด็กหญิงปรารถนา  สงฆ์ทอง
3. เด็กชายสุรีย์  สอนนุชาติ
 
1. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
2. นางสาวปาริชาติ  นาคศิริ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายศุภกร  ทรัพย์เจริญกุล
2. เด็กชายอิศรา  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มแย้ม
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุตรง
2. เด็กชายอดิศร  สืบชาติ
 
1. นางพิศมัย  มณีวัลย์
2. นางสาวประภัสสร  ยิ้มแย้ม
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ประกอบผล
2. เด็กชายประสิทธิ์  กันมา
3. เด็กชายโยธิน  จอมแก้ว
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรรณบัฏ
2. เด็กชายนิธิค์  ใจชื่น
3. เด็กหญิงปวิตตา  คำกลิ่น
 
1. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช