หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสายฝน พึ่งวันโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเจริญศรี ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ สิงห์โตแก้วโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ โทนแจ้งโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาวบังอร ทองงามขำโรงเรียนบ้านเนินมปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพลับพลึง เสามั่นโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นางประไพ พงษ์พานิชโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ อินตาถึงโรงเรียนบ้านเนินมปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นางศิริรักษ์ ฉิมเลิศโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางสุกัญญา ขำทวีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ แสงทองโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ขำสุทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการ
3. นางพยุง หนูหนุนโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยนุ่มโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางลั่น เลิศชาญโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
3. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ สหัสเตโชโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางสุวภาว์ คุ้มสุพรรณโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายทวี ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
4. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ไมตระรัตน์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ อิ่มเกิดโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พฤกษะวันโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นางพรธิภา จักจังหรีดโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
3. นางวัฒนิกา เจริญธงโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตกกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ หนิมพานิชโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางธนพร สินคุ่ยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางณรุ่งทิวา เชาว์เสริมสุขโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ครบุรีโรงเรียนวัดปลวกง่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางปัทมพร รัศมีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กรมเวชโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางจรินทร์ ปานเครือโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลักขณา ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ ศรีคำโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์กรรมการ
3. นางสาวจารุพร พิมพ์ภูมีโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์โรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางเฉลย คุณประทุมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางวันวิสาข์ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางสาวสุนารี นากแก้วโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา ชัยเสนาโรงเรียนบ้านเนินมปรางประธานกรรมการ
2. นางเพ้ญแข ฟักคงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายดำรง ชอบธรรมโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางณฐภัทร หอมคงโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางปาณี สีเขียวโรงเรียนวัดดงหมีประธานกรรมการ
2. นางประทีป บุญสนองโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
3. นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านเนินมปรางกรรมการ
4. นางสาวประภาพร ศิริกุลวัฒนาพรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศเพลิน เตียวตระกูลโรงเรียนบ้านแม่ระกาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา รักษาเกียรติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายยอดชาย ณรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติโรงเรียนบ้านเนินมปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางปาณี สีเขียวโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางประทีป บุญสนองโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
3. นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านเนินมปรางกรรมการ
4. นางสาวประภาพร ศิริกุลวัฒนาพรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศเพลิน เดียวตระกูลโรงเรียนบ้านแม่ระกาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา รักษาเกียรติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายยอดชาย ณรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติโรงเรียนบ้านเนินมปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวบุปผา น้อยพันธ์โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวประธานกรรมการ
2. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชรา พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
4. นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยาโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพจนา กลั่นการนาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภมาศ การะเกตุโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายธีรสิทธิ์ วิเศษโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ สีนาเมืองโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสายัญ สินคุ่ยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางกัญญานี รัชตาชีวินโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นายปัญญา สะพานทองโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
4. นายนวัธน ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเนินมปรางกรรมการ
5. นางสาวจันทรัตน์ สารีคำโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
3. นางสาววรรณิสา ก่ำวงษ์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสาวนวลลัดดา อ่ำสิงห์โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางสุพัตรา ปานรอดโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดิเรก ปั้นประเสริฐโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สะอาดบัวโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางวิจิตรา สันติพร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการ
4. นางสุภาพร พิริยะประไพพันธ์โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นายพิษณุ โรจนพานิชโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี สีบุญโรงเรียนน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณ มินาคุณโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางเนตรนภา จันทรักษ์โรงเรียนชุมชนไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
4. นายประเสริฐ ปานรอดสพป.พิษณุโลก เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบัวพันธ์ น้อยเขียวโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นายประสบชัย อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
3. นางสาวกัญจนากร อยู่หลายโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
4. นายประเสริฐ ปานรอดสพป.พล.2ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี อวสานะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ระกาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โยธาโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ แสนโกศิกโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีรพันธ์ พลายสังข์โรงเรียนบ้านหินประกายที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประมวล วังน้อยโรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ คชรอดโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพุฒพงศ์ เดชะโรงเรียนหัวเขาราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีรพันธ์ พลายสังข์โรงเรียนบ้านหินประกายที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางทศพร ท้วมทองโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองประธานกรรมการ
2. นางวิมล รื่นภาคเพ็ชรโรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเพชรวศรี บัวโคกโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีระชัย สนิทภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายใจ สิงห์หะโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ จงวรรณะศิลป์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
3. นางสาวฉลองขวัญ หวังภู่โรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีระชัย สิงห์หะโรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังยางฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา สุรรัตน์โรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ งามนิลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชวาลย์ เกษสุวรรณโรงเรียนศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาวดี บัวแก้วโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บุญญาโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
3. นางสาวทิตยา เอมอิ่มโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชวาลย์ เกษสุวรรณโรงเรียนศึกษาลัยที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณปภัช อำพวลินโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา มาลัยโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายธีระชัย สนิทภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู บุญพลอยโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯกรรมการ
3. นายเกื้อกูล หนูภาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีระชัย สนิทภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ยางนอกโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์กรรมการ
3. นายกิตติชัย คล้ายพร้อมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
4. นายลือชัย สิริศิโรรัตน์โรงเรียนวัดปลวกง่ามที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปัญญา พรหมมาโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางวิลินดา วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางวรภา บางสาลีโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการและเลขานุการ
4. นายลือชัย สิริศิโรรัตน์โรงเรียนวัดปลวกง่ามที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์รัตน์ ทองปากน้ำโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกิตติกานต์ สังข์นวลโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ โชติมนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
4. นายลือชัย สิริศิโรรัตน์โรงเรียนวัดปลวกง่ามที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศรีบัวจับโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นายวรวัชร บุญรอดโรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางประภาศิริ แก้วใสโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือโรงเรียนบ้านหนองกลดที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา บุญธรรมโรงเรียนวัดปลวกง่ามประธานกรรมการ
2. นางสไบแพร อินทรปรางโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวมัทนียา กันมาโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือโรงเรียนบ้านหนองกลดที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธนชพร ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ กันมาโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางลัดดา บุญรอดโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนันทิพย์พา แสงศรีโรงเรียนวัดย่านยาวกรรมการ
3. นางพูลศรี เรืองศรีโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ น้อยทองโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสมจิต ช่อลำดวนโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางอรุโณทัย น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกันทิมา อัมรนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ ยอดนวลโรงเรียนบ้านหนองกลดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานะ ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ปราบอินทร์โรงเรียนบ้นผาท่าพลกรรมการ
3. นางปนัดดา ขัติยศโรงเรียนบ้านดงพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี คุณณารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
3. นางศศิพร จันทร์หอมโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ใจทนโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวบุบผา สมกระโทกโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
3. นายสุราษฎร์ ใจขันโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกุลฌา เขียวดอกน้อยโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ลา พรหมทองโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
3. นางสาวทักษอร มั่นสากเหล็กโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางภิรมย์ โคกทองโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เกตุพุฒโรงเรียนบ้านซำรังรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางบูรัสกร สกุลมาโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
5. นางวราภรณ์ วิมลจันทร์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
6. นางนกเล็ก ทรัพย์เจริญโรงเรียนบ้านดินทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายคุณากร คงเจริญโรงเรียนสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายอุบล พงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา มามีโรงเรียนบ้าแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
5. นางปิ่นรัตน์ อัครผลโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี คะระนันท์โรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ บัวอาจโรงเรียนราษฏร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางสาวกัณฐิกา บุญพักโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิชัย อยู่ม่วงโรงเรียนบ้นหนองปรือกรรมการ
2. นางสาวโสภี ปานเกิดโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าฯกรรมการ
3. นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางโสภิษฐ์ จังพัฒนานนท์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญพวงโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสุวิมล ศรีบุญมีโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสนธยา มินาคุูณโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ โสตธนาภูรินทร์โรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทรา น้อยเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นายไพรัช โรจวัฒนาโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวอริณศิริร ถวิลประวัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุขโรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางอุไร เนตรแสงศรีโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางจันทนา เกิดทองโรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตติ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
3. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
4. นายทวี ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
5. นางสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
6. MissDaisy Jimenez GonzalesAcademic Assistantกรรมการ
7. นางจุรีพร ฉลาดเฉลียวโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิชัย งามทวีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ไทรน้อยโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นายศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ รสสุธรรมเทศบาลวังทองกรรมการ
6. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
7. นางสาวเมธนันท์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
8. นางสาวณัฐกาญจน์ ชาญณรงค์โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออกกรรมการ
9. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
10. นายมนัส เจริญลาภโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพิชัย งามทวีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ไทรน้อยโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นายศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ รสสุธรรมเทศบาลวังทองกรรมการ
6. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
7. นางสาวเมธนันท์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
8. นางสาวณัฐกาญจน์ ชาญณรงค์โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออกกรรมการ
9. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
10. นายมนัส เจริญลาภโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางแน่งน้อย ราชปรีชาโรงเรียนวัดดงหมีประธานกรรมการ
2. นางจีระนุช ศรีชัยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางนิภา กุลจูโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุชา แก้วมั่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯประธานกรรมการ
2. นายวัชระ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นายไชยยันต์ บุศยารัศมีโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นายจุฑาสิริ แก้วกำเหนิดโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
6. นางมลิรินทร์ กล่อมโยทีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นายจุฑาสิริ แก้วกำเหนิดโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
6. นางมลิรินทร์ กล่อมโยทีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นายจุฑาสิริ แก้วกำเหนิดโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
6. นางมลิรินทร์ กล่อมโยทีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอรุณี ทัศพรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นางจรินทร์ จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอรุณี ทัศพรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นางจรินทร์ จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ทัศพรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นางจรินทร์ จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
2. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางสาวชมาพร ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางสาวชมาพร ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางสาวชมาพร ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
6. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
6. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
6. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
5. นางสาววริดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
6. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
6. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุดโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
6. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
6. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นางสาลี ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา วงษ์พันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการ
4. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา วงษ์พันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการ
4. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา วงษ์พันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการ
4. นางสาววริดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา วงษ์พันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลจูโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการ
4. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาพา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางสุุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางสุภาฑ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางฟ้่าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวฟ้่าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์รัตน์ ชีพธรรมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์รัตน์ ชีพธรรมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ สีบุญโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางพรรณี นาคน้อยโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา อยู่ม่วงโรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย จันทนันท์โรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ดีชูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรรณา เขมดำรงโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาประธานกรรมการ
2. MissDaisy Jimenez Gonzalesสพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
3. นางสาวศลิษา เลิศล้ำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดลใจ มากทรัพย์โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย จันทนันธ์โรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นางอารีย์ อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางไสว ศรีเกษโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญโรงเรียนวัดโคกสลุดกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ บุญดีโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ วังน้อยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ กลมพุกโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
3. นางกรวรรณ ใจแก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุพรทิพย์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรรุ้ง ธนูสาโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางสาวปวริศา จันทร์ขำโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา ปัญญาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ การกิ่งไพรโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. MissDaisy Jimenez GonzalesAcademic Assistantกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุโขประสพชัยโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทสมิตโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. MissDaisy Jimenez GonzalesAcademic Assistantกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนาฎยา วงษ์พันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อยู่ม่วงโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางสาวภัทรลดา มณีโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา ม่วงไตรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญญาภา ม่วงไตรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ คำผองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางวรรณา เขมดำรงโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศลิษา เลิศล้ำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ดีชูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช ศรีละออโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่นโรงเรียนบ้านซำเตยกรรมการ
3. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฐ์พล ฟักเกตุโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นางสงบ มีจันทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางเรขา สุทธิศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
4. นางโสพิน ฟักเกตุสมาคมลูกเสือฯกรรมการ
5. นายพิริยะ จันทราโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กิ่งโก้โรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ บุญทองโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นางเฉลียว แตงเกษมโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองกรรมการ
4. นายพลาดิศัย ไวทยกุลโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นายกี ชัยเสนาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายปรารมย์ ทองบุรีโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ งามนิลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีธีรพันธุ์ แสนบุญเลิงโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางบุญรักษา สุระพุชรโรงเรียนวัดโคกสลุดประธานกรรมการ
2. นางณิภาภรณ์ มีบุญล้ำโรงเรียนบ้านแม่เทียบกรรมการ
3. นางกุลนาถ เต็งอินทร์โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสมัญญา เกินวงศ์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางบุญรักษา สุรพุชรโรงเรียนวัดโคกสลุดประธานกรรมการ
2. นางณิภาภรณ์ มีบุญล้ำโรงเรียนบ้านแม่เทียบกรรมการ
3. นางกุลนาถ เต็งอินทร์โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสมัญญา เกินวงศ์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางกานดา โตประพันธ์โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เอี่ยมอ่อนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางสาวพิมลพัทธ์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นางปองวรี ปิ่นเกตุโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิรัตดา สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี จันประตูมอญโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางกชพร วัฒนพรเดชาโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารีรัตน์ นทีประสิทธิพรโรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางสมหมาย เทศขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ยี่คิ้วโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เผือกชาวนาโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ สุขป้อมโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญมาวงศ์โรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์โรงเรียนบ้านแม่เทียบประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวิทูลย์ เชื้่อจีนโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แย้มวัตรโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายศุภณัฐ อ้นน่วมโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สุขชัยโรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายภัทธร จันทร์เกษมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
3. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางทองพูน จุลพันธ์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางสาวยอดขวัญ พงษ์ภมรโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสริมศิริ ม่วงบึงพร้าวโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี สละริมโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นายมนสิช คงประเสริฐโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางถวิล ต๊ะวันโรงเรียนวัดโคกสลุดประธานกรรมการ
2. นางรักศ์สิน แก่นแก้วมณีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ประเสริฐโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ราชเหลาโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ประธรรมสารโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายสุรชัย ทะสุตะโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช มาทาโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุุรีรัตน์ ภัทรรังสิมันตุ์โรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายชวินทร์ ดำรงค์แก้วโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
3. นายรณกร กะหมายโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ เทียมกีรกุลโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางกุลนาถ อัจฉริยะสงครามโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิระ จันทราสาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เจริญเวชรักษ์โรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ใสไหมโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์โรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กระถินโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
4. นายชัย บุญอ่วมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
5. นายฉลอง แผ้วเกษมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สีหะอำไพโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเรณู อินทรีย์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นายชำนาญ บริวารโรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางบุษชญา เพ็ญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองงาประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นายปรเมศร์ แสงคำโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางฐิติกุล เพ็งสลุดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ โกบุตรโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านวังไม้ตอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางฐิติกุล เพ็งสลุดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อิ้มแตงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางนันทวรรณ แซ่ด้านโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมานิตย์ บรรยงค์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณะ ประมาณโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯประธานกรรมการ
2. นางสุภา จำเนียรการโรงเรียนวัดปลวกง่ามกรรมการ
3. นางประนอม แก้วมาลัยทิพย์โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายมณี พันธ์เหล็กโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบกุล แสงสว่างโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางสมพร แปลงวงศ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชลอ จักรแก้วโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายบุญสม เหล็กดีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานฯประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จิตรมะโนโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นางสุนีย์ สุทธการโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางบุญทิวา โรจนพานิชโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนากรรมการ
3. นายสมชาย สังข์ด้วงโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล แช่มช้อยโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ กลมพุกโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางพัชรกร หนิมพานิชโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัดดาว พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองโตนดโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีกรรมการ
3. นางนงนุช สุดจันทร์โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร บริรักษ์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองดอนแอโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางประคอง สีชมพูโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางประมวล อ่วมวงษ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
3. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ศิริ รักการศิลป์โรงเรียนวัดปลวกง่ามประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุศย์คำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
3. นางรัชนี ทองดีโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรุจิเรข ปรีชาวนาโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางปัทมพร รัศมีโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีสมบัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล เกษาพรโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางกัลยา จันทร์แดงโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร เชียงฝูงโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอำนวย เสาวรสโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางเกษียร สิงห์ทองโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางรัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์โรงเรียนวัดดงหมีกรรมการ
4. นางสรัลยา คงหนองลานโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลำพึง พรหมมาโรงเรียนวัดบางกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสิริเพ็ญ ชัยวิยารัตน์โรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
5. นางสาววันทนา บุตรเลิศโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนงนุช ทองเพ็งโรงเรียนศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สอแองโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญกรรมการ
3. นางสาวลักขณา สร้อยสั้นโรงเรียนบ้าน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
4. นางกัญจนา เอกมาตย์โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
5. นางสุทธิลักษณ์ มีแหยมโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางประภาพร ปาจิตร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พ่วงสุขโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร เรืองนภาเพ็ญโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
4. นางสายัณห์ จันสนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา วงศ์รักษ์โรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังรองประธานกรรมการ
3. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
4. นางจรรยา ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังรองประธานกรรมการ
3. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
4. นางจรรยา ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีฯประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีรtพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีฯประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำปลื้มจิตโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศนา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศนา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศนา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศนา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้าน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุบผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุบผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุบผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 โทร. 055-394142Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185