หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรังสิมันต์ มาเทศ ครูธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระ
2 นางสาวขจีพันธ์ เสือขำ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเจริญผล-หนองพระ ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระ
3 นางสาวจุไรวรรณ อนุกูล ครธุรการโรงเรียนวัดทางลัด ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระ
4 นายพงษ์พีระ ทองแบบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระ
5 นางสาววิไลวรรณ สุขป้อม ครูโรงเรียนบ้านเขาเขียว ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระ
6 นางสาวอมรรัตน์ โกมลมาลย์ ครูธุรการโรงเรียนวัดวังพิกุล ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระ
7 นางสาวบุญเรือง คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระ
8 นางสาวรุ่งมณี บุญฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
9 นางชัชฏา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
10 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
11 นายวิทวัส อ้นน่วม อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
12 นายปิยะ ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานที่ปรึกษาประจำสาระ
14 นายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
15 นางลำจวน ป้อมบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
16 นายนิพนธ์ พูลนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
17 นางสาววันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
18 นางวราภรณ์ สายภู่ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
19 นางทัตนา พุทธรักษ์ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
20 นายสุวิทย์ สละริม ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
21 นายภูวิศ เหล็กขำ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
22 นายฉลอง แผ้วเกษม ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
23 นายวิทยา เถาะสุวรรณ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
24 นายพัฒนา รักษาเกียรติ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
25 นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
26 นางสาวศุภมาศ การะเกตุ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
27 นางปรียวดี บัวแก้ว ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการจัดสถานที่
28 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 2 กรรมการจัดสถานที่
29 นายพีระพันธ์ พูลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการจัดสถานที่
30 นายต่อศักดิ์ หนิมพานิช ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการจัดสถานที่
31 นางมณี สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการจัดสถานที่
32 นางสุพรทิพย์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการจัดสถานที่
33 นางสุชาดา หนิมพานิช ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการจัดสถานที่
34 นางพจนา กลั่นการนา ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการจัดสถานที่
35 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการจัดสถานที่
36 นายภิญโญ สุขขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
37 นางนกเล็ก ทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
38 นางอินทิรา เหลาเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
39 นางเบญจรัตน์ ยาศรี ครูโรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
40 นางทองทิพย์ เอกา ครูโรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
41 นายวิระ หนูดอนทราย ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
42 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
43 นางวารี กล่ำสามเรือน แม่บ้านโรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
44 นายจันทร์ภพ กล่ำสามเรือน แม่บ้านโรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการจัดสถานที่
45 นายประจวบ จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
46 นางณัฏฐกานต์ วุฒิเศรษฐกรณ์ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
47 นางสุวารี จันต๊ะคาด ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
48 นางลำดวน อนันนิล ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
49 นางทองพูน จุลพันธ์ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
50 นายชวินทร์ ดำรงค์แก้ว ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
51 นางมาเรียม นันตะนะ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
52 นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็ก ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
53 นางพรพิมล แช่มช้อย ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
54 นางชญานิษฐ์ พุกเถื่อน ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
55 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการจัดสถานที่
56 นายจีระ เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
57 นายสายัญ สินคุ่ย ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
58 นายชาญชัย สร้อยมุข ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
59 นายสุธี ฤทธิเดช ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
60 นายภาณุกร ปานนิ่ม ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
61 นางชลิตตา สร้อยมี ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
62 นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
63 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการจัดสถานที่
64 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายวินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 คณะกรรมการอำนวยการ
72 นายประจวบ จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) คณะกรรมการอำนวยการ
73 นายพีระพันธ์ พูลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายภิญโญ สุขขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทอง คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายจีระ เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
77 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรรมการการเงิน
79 นายณรงค์ คงประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส กรรมการการเงิน
80 นายสมนึก อ่อนล้อม เจ้าพนักงานงานเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงิน
81 นายยุทธพงศ์ กาญจนะโกมล เจ้าพนักงานงานเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงิน
82 นางนุชลี ดีคำ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการการเงิน
83 นางสาวขจีพันธ์ เสือขำ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเจริญผล-หนองพระ กรรมการการเงิน
84 นางสาวอารีย์ ยังเพ็ง อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรรมการการเงิน
85 นางสาวจันทิมา เชื่อบุญไทย อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรรมการการเงิน
86 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรรมการยานพาหนะ
87 นางสาวกฤษณา พนรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการยานพาหนะ
88 นายสุทธิชัย นุ่มเมือง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการยานพาหนะ
89 นายอัตถพร จันทร์พินิจ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการยานพาหนะ
90 นายบุญสม อิ้มทับ หัวหน้าหมวดยานยนต์ กรรมการยานพาหนะ
91 นางนุชลี ดีคำ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
92 นางมะลิ กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
93 นางบุญญดา วงศ์สุคันธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
94 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
95 นางลดาวัลย์ กอบฝั้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาประจำสาระ
96 นางกัญญา สุขสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ที่ปรึกษาประจำสาระ
97 นางสาวสุเนตร เสาร์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผลชำนาญการ ที่ปรึกษาประจำสาระ
98 ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ ลาไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง ที่ปรึกษาประจำสาระ
99 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทียบ ที่ปรึกษาประจำสาระ
100 นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู ที่ปรึกษาประจำสาระ
101 นายชัยยัน ยี่คิ้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านมุง ที่ปรึกษาประจำสาระ
102 นางกัญญา สุขสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ที่ปรึกษาประจำสาระ
103 นางพรรณิภา สนั่นนาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ที่ปรึกษาประจำสาระ
104 นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาประจำสาระ
105 นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู พิธีการ
106 นางสาวจันทรัตน์ สาลีคำ ครูโรงเรียนห้วยพลู พิธีการ
107 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
108 นายวินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
109 นายมานะ จันทิมาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
110 นายอารีย์ ลิ้มตระกูล ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
111 นางกรกช ลิ้มตระกูล ครูโรงเรียนวัดบางสะพานฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
112 นางอรุณี เพ็ญสุภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
113 นางกนิษฐา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
114 นางสุดจิตต์ จันทร์อับ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
115 นางเพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
116 นายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
117 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
118 นางชัชฎา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
119 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
120 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
121 นายสิทธิชัย นุ่มเมือง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
122 นางสาววันทนา ธาตุทอง พนักงานงานอัตราจ้าง สนง.ลูกเสือ สพป.พล.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
123 นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานที่ปรึกษาประจำสาระ
124 นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษาประจำสาระ
125 นายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานที่ปรึกษาประจำสาระ
126 นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษาประจำสาระ
127 รองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ปรึกษา ด้านดนตรี
128 นายกรุงธน ขำปลื้มจิต อาจารพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ปรึกษา ด้านดนตรี
129 นายไพโรจน์ พูลแสง ครู โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ ที่ปรึกษา ด้านดนตรี
130 นางอรุณี ทัศพร ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ที่ปรึกษา ด้านทัศนศิลป์
131 นางจรรยา บัวทอง ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ที่ปรึกษา ด้านนาฏศิลป์
132 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานที่ปรึกษาประจำสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
133 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานที่ปรึกษาประจำสาระภาษาต่างประเทศ
134 นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานที่ปรึกษาประจำสาระการงานอาชีพ
135 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานกรรมการผ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง รองประธานที่ปรึกษาประจำสาระการงานอาชีพ
137 นายพันศักดิ์ ครุฑาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเป็ด ที่ปรึกษาประจำสาระการงานอาชีพ
138 นางสาวณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาประจำสาระการงานอาชีพ
139 นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาประจำสาระการงานอาชีพ
140 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประจำสาระการงานอาชีพ
141 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานที่ปรึกษาประจำสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 โทร. 055-394142Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185