รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  แย้มทัศน์
 
1. นางกุลณสร  อัครผล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันชาลี 1. เด็กหญิงพิริยา  สังข์ป่า
 
1. นางพิชญา  สังข์เงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวพลับพลึง   เสามั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  อยู่คล้าย
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเรือง
 
1. นางยุพดี  ขำหรุ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงวรรณนุสา  หมวกอินทร์
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเจิม
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  อิวชาวนา
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ด่านนอก
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก่ข้างพลู
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  กันทองสุข
 
1. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
2. นางสาวโรสสุคนธ์  พูพุ่ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงกีรติสุดา  พุ่มโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กวาวตาง
 
1. นายสายัญ  สินคุ่ย
2. นางธนพร  สินคุ่ย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเย็นฤดี  คุ้มสุพรรณ
2. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์   ศรีคง
 
1. นางปัฐมาภรณ์  แสงโรจน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันชาลี 1. เด็กชายพีรนันท์  คำลอย
 
1. นางกาญจนาพรรณ  ใจกล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  มาลา
 
1. นางอุษา  ชัยเสนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจนพรมราช
2. เด็กชายธนากร  แพงวังทอง
3. เด็กหญิงสุชญา  สุขไชยนาม
 
1. นางสาวประภาพร  ศิริสกุลวัฒนาพร
2. นางพนมพร  พรหมมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษดา  ลีมูล
2. เด็กชายวสันต์   ปั้นสุรินทร์
3. เด็กหญิงแก้วตา  ข่มขำ
 
1. นายวัฒนา  โยธา
2. นางสาวศิรินภา  มามี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัญญวิภา  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายปฎิภาณ  พูญทัศน์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  จันดา
 
1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
2. นางรติยาภรณ์  ทองเนียม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนัตถ์พล  พรมรักษา
2. เด็กหญิงนริศรา  หินไธสง
3. เด็กหญิงมณธวรรณ  ทิวาลัย
 
1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กหญิงชลิตา  นาคมี
2. เด็กหญิงณิชากร  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนพล  วงษา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทรสุขา
 
1. นางอุษา  ชัยเสนา
2. นางสาวธนาภา  วานิชพิพัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ผิวชา
 
1. นางสมทรง  ด้วงรอด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  แสงแก้ว
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงวรนุช  นุชรุ่งเรือง
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทร์ขอม
2. เด็กหญิงทิพปภา  แพ่งคอลสาร
3. เด็กหญิงวชิราพร  สีหวงค์
 
1. นางณัฐกานต์  ฮ้อธิวงศ์
2. นายศุภวิชญ์  บุญสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หงสูงเนิน
2. เด็กชายธนพนธ์   ด่อนแผ้ว
3. เด็กชายศรายุทธ  จันทร์สามเรือน
 
1. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
2. นางลักคณา  เพ็ชรกล้า
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติธัช   วงษ์แสงตา
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ลีทองดี
3. เด็กหญิงผไทมาศ   น้อยจันทร์
 
1. นายพุฒิพงศ์  เดชะ
2. นางสาวณัชติมา  ใจมา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มาปา
2. เด็กหญิงอทิตยา   โชตินอก
3. เด็กหญิงเรณู   พุดตาน
 
1. นายณปภัช  อำพวลิน
2. นางสาวดลญา  พุดทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มีเทียม
2. เด็กชายศราวุธ  ผ่านผิว
3. เด็กหญิงสุธิวรรณ  สอนสวรรค์
 
1. นางนันทินี  สีหะวงษ์
2. นางณิชลิตา  เมาลิกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1. นางสาวพิมมาลา  ผสม
2. เด็กชายวิทยา  ทองจีน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกสร
 
1. นางณฐภัทร  หอมคง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายนพรัตน์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สิิงห์เรือง
3. เด็กชายภีรพัฒน์  พิมปาน
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นายเกื้อกูล  หนูภา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ภูสถาน
3. เด็กชายวีรภัทร  อ่อนซำยาง
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นายเกื้อกูล  หนูภา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายอนุกูล  เมฆอ้อย
2. เด็กชายอนุชา  อาจหาญ
 
1. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
2. นางอารีย์  อ่อนจงไกร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายสิทธิผล  พระภักดี
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  พระภักดี
 
1. นางสาวกิติยา  ทองแกมนาก
2. นางชื่นจิตร  อ่ำสิงห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กชายชินภัทร  จัดสำโรง
2. เด็กชายรัชชานนท์  มณีท่าโพธิ์
 
1. นายวันชัย  พินิจ
2. นายพิทักษ์  ถาวรศักดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วกัลยา
2. เด็กชายภาคิน  งามเลิศ
 
1. นายบุญยง  ใจเที่ยงธรรม
2. นายบัญชา  บุญธรรม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ลอยปลิว
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนคำมูล
 
1. นางศิริพร  ขำสุทัศน์
2. นางสาวดาวนิน  ไทยศิลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายกันต์   ราชเพียแก้ว
2. เด็กชายณัชพล  กงกวย
 
1. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
2. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายชนาธิป  กระบัตทอง
2. เด็กชายภาณุพงษ์  คำรัญ
 
1. นายนิยม  รุณไชย
2. นายประทวน  พิมพ์พก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1. เด็กหญิงฐาปนิตตา  ไวถาวร
2. เด็กหญิงภัทริดา  วงศ์บุตตะ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สังข์ทิพย์
4. เด็กหญิงสิริวิมล  อุทัย
5. เด็กหญิงเอวิตา  อยู่ช้าง
 
1. นางปราณี  เกตุมะ
2. นางพิศมัย  ญาณวโร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ไกรกรุง
2. เด็กหญิงพรธีรา  บุญปราบ
3. เด็กหญิงรัตนากร  คนคล่อง
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีบุระ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สอนราษฎร์
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทนินทร
2. นางสาวจิราพร  จันทนินทร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญมาติด
2. เด็กหญิงดารุณี  บริหาร
3. เด็กหญิงนิศรา  พันปี
4. เด็กหญิงอรณีย์  ภูมะลา
5. เด็กหญิงอโณทัย  อินจันดี
 
1. นางสุภาภรณ์  สิงห์โตแก้ว
2. นางสาวไพลิน  ชูกลิ่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกนกพร  มาลาวงษ์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สายน้อย
3. เด็กหญิงฑตฐิตา  ทองศรี
4. เด็กหญิงสุชานันท์  นุ่มนิ่ม
5. เด็กชายสุรพล  อ่อนบึงพร้าว
 
1. นางสาววัฑฐิกร  แก่นนาค
2. นางทองคำ  นิ่มสุวรรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงธนพรรณ   สุวรรณวงษ์
2. เด็กชายธเนศ   ฉ่ำมา
3. เด็กชายนวพล  ปุณะตุง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กองคำ
5. เด็กชายไชยภัทร  แสนคำราง
 
1. นางสุมาลี  คุณณารักษ์
2. นางกรรณิการ์  การกิ่งไพร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงชลดา  มณีวงษ์
2. เด็กชายฑยาธร  โกพล
3. เด็กชายธนาพร  บัวกลอย
4. เด็กหญิงภูษณิศา  ปรีชาวนา
5. เด็กหญิงสราทิพย์  บุญเปลี่ยน
 
1. นางวราภรณ์  วิมลจันทร์
2. นางอรุณี  ทัศพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธีวรา  อุกอาจ
2. เด็กหญิงมณฑิญา  แทบทาม
3. เด็กหญิงสิรินยา  มาพันนะ
4. เด็กหญิงสิรินันทร์  แท่นจันทร์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีธงไชย
 
1. นางศิริวรรณ  พิมพา
2. นายมงคล  จันทร์ลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายธนพล  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายนนทิวัฒน์  ปันตะยัง
3. เด็กหญิงนรินทร  ทองเพชร
4. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
5. เด็กหญิงเยาวภา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวโชติกา  พรหมเทศ
2. นางสาวธณัฐฐา  เบี้ยจั่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  เลี้ยงพานิชย์
2. เด็กชายก่อพงศ์  น้อยพันธ์
3. เด็กชายจสุพนวุฒิ  ยอดพันธ์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  เหมะธุลิน
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  น้อมระวี
6. เด็กชายธนกร  ทวนทัย
7. เด็กหญิงธนิษฐา  คำมานิตย์
8. เด็กชายธีรภัทร  บุญกรม
9. เด็กหญิงนลิน  ศรีน้อย
10. เด็กหญิงภูริณัฐ  อินทร์บุญ
11. เด็กชายภูวดล  ถนอมศักดิ์
12. เด็กหญิงมณีฉัตร  วงศ์มานิตย์
13. เด็กชายรัชพล  ห้อกวย
14. เด็กหญิงวริศรา  จงธรรม
15. เด็กชายสุทธิชัย  ไชยโสภา
16. เด็กหญิงอนิลทิตา  เมืองคุณ
17. เด็กหญิงเป็นสุขดี  แก้วสระแสน
18. เด็กชายเพชราภา  ชาวเขา
 
1. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทร์บุญเรือง
2. เด็กหญิงชนิสรา  แสงศรี
3. เด็กหญิงญดาพร  ดวงแก้ว
4. เด็กชายธนกร  แสงคำ
5. เด็กชายธนดล  พรมบวช
6. เด็กชายธนากร  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงธนิดา  สาศิริ
8. เด็กชายนนทวัช  เชียงไตร
9. เด็กชายนพดร  สาศิริ
10. เด็กหญิงนิชาภัทร  เนื่องดิถี
11. เด็กหญิงนิศรา  นันทะแพทย์
12. เด็กหญิงปัณณธร  วัฒนา
13. เด็กชายพงษ์ธนา  พุ่มลา
14. เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทร์บุญเรือง
15. เด็กชายรพีภัทร  เชียงไตร
16. เด็กชายวรพงษ์  สาศิริ
17. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์บุญเรือง
18. เด็กชายศักดิ์สวรรค์  สิทธิไกรพงษ์
19. เด็กชายสาธวี  ตรีสิน
20. เด็กหญิงเบญจพร  แก้วผาบ
 
1. นางจุรีพร  ฉลาดเฉลียว
2. นายชัยวัฒน์  รัตติรังสรรค์
3. นางสาวสะใบทิพย์  วงษ์ยี่
4. นางสาลี่  ศรีชู
5. นางสาวธีรนันท์  สมศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงมัทนพร  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสมประสงค์  แสร์สุวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  รามโพธิ์
 
1. นางอุษาวดี  เอื้อเฟื้อ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่นิ้ม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วสุวสิงห์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายกิตติกวิน  พลสว่าง
2. เด็กหญิงณิชากร  สาดสี
 
1. นายไพรัช  โรจวัฒนา
2. นางวัชรี  คงแคล้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนฉลาด
2. เด็กชายศราภูมิ  พึ่งเจียก
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิ
2. เด็กชายอดิศร  แก้วเกษศรี
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นายกี  ชัยเสนา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  สามสีลา
3. เด็กหญิงพิชาดา  ดอนจิ๋วไพร
4. เด็กหญิงพิยดา  ดอนจิ๋วไพร
5. เด็กหญิงมะปราง  ลุนอินทร์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ภิรมย์ชื่น
7. เด็กหญิงวรรณิศา  ผิวชะอุ่ม
8. เด็กหญิงวรัญญา  วรุณสุภัค
9. เด็กหญิงสหัสญา  ก้อนมั่นคง
10. เด็กหญิงเพียงภัค  สินจีรานนท์
 
1. นายณัฐกิตติ์  ชาวนา
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
3. นางเฉลิมพร  ซ่อนกลิ่น
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคกำเนิด
2. เด็กหญิงขวัญวิภา  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงจิตุพัชร  เกตุสิงห์สร้อย
4. เด็กหญิงชวัลนุช  ตุ้มสุข
5. เด็กหญิงญภากร  คงเทศ
6. เด็กหญิงณัฐนรี  เหมยต่อม
7. เด็กชายณัฐพล  มาใบ
8. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วกำพล
9. เด็กหญิงธนารัตน์  แก้วกำพล
10. เด็กหญิงนาบุญ  แก้วยาศรี
11. เด็กหญิงภูวดา  ละอองเภา
12. เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชมเมืองมิ่ง
13. เด็กหญิงสุพิชชา  คำจริง
14. เด็กหญิงเนตรชนก  เกตุสิงห์สร้อย
15. เด็กหญิงเมธิณี  สุวรรณโฉม
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  บุญทัพ
2. เด็กหญิงฌัฐฌา  สิริลาภสกุลชัย
3. เด็กหญิงฐิตญาภรณ์  จันสิงห์
4. เด็กชายณัฐภัทร  บุญทัพ
5. เด็กหญิงปุณยาพร  เอมบาง
6. เด็กชายพลากร  เอมบาง
7. เด็กชายพัฒนประสิทธิ์  โมตา
8. เด็กชายภัคพิภพ  หยดย้อย
9. เด็กหญิงยศวดี  กาญจนารักษ์
10. เด็กชายวรินทร์  นามโท
11. เด็กชายสุธากร  พิมเสน
12. เด็กหญิงหทัยภัทร  สังข์เมือง
13. เด็กชายอัญชลีภรณ์  ยิ้มมาก
14. เด็กชายอุ๊  มิ่งเมือง
15. เด็กหญิงเนตรนภา  ปลัดยศ
 
1. นางสาวภัคจนิกรณ์  บางปา
2. นางจันทร์จิรา  สนศิริ
3. นางชนิดา  ลือเฟื่อง
4. นางสาวรัญฑ์ฐิญา  ไสยราช
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กชายชาญพิชัย  ชูสงฆ์
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ลาสูง
 
1. นางณัฏฐกานต์  วุฒิเศษฐกรณ์
2. นางทองพูน  จุลพันธ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร  บุญไทย
2. เด็กชายสุขสันต์  สำเนียงแจ่ม
 
1. นางสาวไพลิน  ชูกลิ่น
2. นางสาวนุชจรี  สละริม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกิตติญา  เครือษา
 
1. นางสาวณัฐวิภา  วาณิชฤทธิกานต์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กหญิงกุลดา  ยะคำ
 
1. นางศิริพร  ขำสุทัศน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  คุ้ยเหมือน
 
1. นางอรุณี  ทัศพร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขศรี
 
1. นางละเอียด  สุขต่าย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงเกวลิน  สินเธาว์
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศศินิภา  แจ้งจันทร์
 
1. นางมะลิรินทร์  กล่อมโยธี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  นันทะแพทย์
 
1. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ตู้ทอง
 
1. นางมะลิรินทร์  กล่อมโยธี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เหลาดวงดี
 
1. นางวาสนา  ถาวรศักดิ์
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  สินดิษฐ
2. เด็กชายอนุชา  ชูเมือง
 
1. นางวาสนา  ถาวรศักดิ์
2. นางประนอม  เหลืองอ่อน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ภู่คร้าม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนสุข
 
1. นายสุวิทย์  สละริม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สอนปัน
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายคุณาสิน  พรมคำ
2. เด็กชายมงคลชัย  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กชายศิริรักษ์  มากบุญ
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสุริยา  ดอนตุ้มไพร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวีกิจ
2. เด็กชายภากร  เสือครุฑ
3. เด็กชายสถิรวิทย์  คชพันธ์
 
1. นางโชติรส  คลองข่อย
2. นายทรงวุฒิ  เจริญลาภ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายภัตรพีพร   พาคำป้อง
2. เด็กชายสุรพง   มีเอี่ยม
3. เด็กหญิงอภิญญา   แดงจันที
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสุริยา  ดอนตุ้มไพร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายวินัย  อ่อนนุ้ย
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทจักร
 
1. นายสำเร็จ  อ่ำบางกระทุ่ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ผิวอ่อน
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงการะเกตุ  เมืองโคตร
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์  ชูเนียม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 - ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
2. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงดารัตน์  อิ่มทรัพย์
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอภิษฐา  วงศ์อิศเรศ
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงธิภาดา  เนียรเกตุกิจ
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กชายแดนชัย  โพธิ์หล้า
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงณภัทร  วรุณสุภัค
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงปทิตตา  แสนน้อย
 
1. นางไพรพนา  เตียวตระกูล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนันทกร  อินมา
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุบพันธ์
 
1. นางภูริน  คำโท
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงศศินุช  กองทอง
 
1. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงกฤติมา  มีเงินทอง
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แสงกูล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสมศรี
4. เด็กชายธนชัย  สังข์พาพันธ์
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจบำรุง
6. เด็กชายบงกช  บัวประชุม
7. เด็กชายพัฒนา  มากรณ์
8. เด็กชายภูตะวัน  จั่นวัฒนะ
9. เด็กหญิงรดา  เสนานุช
10. เด็กหญิงวรัชญา  รอดเครือวัลย์
11. เด็กชายศรชัย  นาคชาวนา
12. เด็กหญิงสุดที่รัก  แย้มมูล
13. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาทอง
15. เด็กชายเอกรัตน์  เครือมี
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
2. นายไพโรจน์  พูลแสง
3. นายไพโรจน์  พูลแสง
4. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักพงษ์  จันทินนาธร
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  กาใจตรง
3. เด็กชายณัฐวัตร  มีบึงพร้าว
4. เด็กชายทินภัทร  ศรีทอง
5. เด็กหญิงทิพพาฝัน  รัศมี
6. เด็กหญิงพุทธรักษา  มั่นชาวนา
7. เด็กชายวีรภัฎ  กันมา
8. เด็กชายศรัญญู  ฟักทอง
9. เด็กชายสมชาย  สีไหม
10. เด็กหญิงสายใจ  อุตโรกุล
11. เด็กชายสิทธิเดช  เอี่ยมบู่
12. เด็กชายสุทรี  เนียมชาวนา
 
1. นางภัทรวรรณ  บุญทวี
2. นางสันฐิตา  บัวคง
3. นางจันทนา  เกิดทอง
4. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กชายกฤชพล  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กชายกฤติพงษ์  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงกัลธิชา  กัลเที๊ยะ
4. เด็กหญิงจินตนา   ศรีเกษ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยบัว
6. เด็กหญิงชลิดา  ป้อมบ้านมุง
7. เด็กหญิงชาลิสา  เพชรถึก
8. เด็กชายฐิตวัฒน์  ทัดทา
9. เด็กชายณัฐการ  เปลี้ยวสน
10. เด็กชายณัฐพล  อุปวันดี
11. เด็กชายธีรยุทธ  ขำรัก
12. เด็กหญิงนันทกานต์  ปล่องถาด
13. เด็กหญิงพรไพลิน  ไล่ผา
14. เด็กชายพิทวัส  จักรแก้ว
15. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทราสา
16. เด็กหญิงสิรินยา  ปั้นเกิด
17. เด็กหญิงสุทธิกานต์  กุลคง
18. เด็กหญิงหิรัญญา  ม่วงเล็ก
19. เด็กชายอินทุกร  วะชุม
20. เด็กหญิงเกศวรินทร์  โอภาศะนันท์
 
1. นายมนัส  ปั้นจอม
2. นายน้อย  มีศิล
3. นายมนตรี  สีบุญ
4. นายศุภมิตร  นงนุช
5. นายจงกล  สุขสว่าง
6. นางยุพา  บุญล้อม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษา
2. เด็กชายจีรวัฒน์  แสงขันตี
3. เด็กชายธนพงศ์  คงสุวรรณ
4. เด็กชายธีรกานต์  สุพรม
5. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมือนศรีชัย
6. เด็กชายวรินทร  ชนะมูล
 
1. นายอรรณพ  มาเมือง
2. นายจักษพัฒน์  ภูฆัง
3. นางสาวกฤษณา  ใจทน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิวชาวนา
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ฉิมแบน
 
1. นางสาวเมธนันต์  จันทรือ้น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปริมมณี  ขวัญแก้ว
 
1. นายมงคล  จันทร์ลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายศรัณย์  เครือสุวรรณ
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงเพ็ญสกุล  เกียรติศักดิ์ไพศาล
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายพงศ์ภัค   สีลา
 
1. นายกฤษณะ   ศุภชญานันท์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินหัน
 
1. นางเกษียร  สิงห์ทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรบัญชร 1. เด็กชายกันต์เสฏฐ์  มาตย์ชาวนา
 
1. MissMichelle Ogma  De Chavez
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนัทสรี  แสงหิรัญ
 
1. นางนภาพร  ไทยวรรณศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายโชคชัย  น้อยพันธ์
 
1. นายวุฒิชัย  จิตต์ภิรมย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีทนต์
 
1. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิรวิชญ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางวรรณิภา  พิมพ์พก
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงนิชกานต์  แก้วเผือก
 
1. นายจักษพัฒน์  ภูฆัง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายศรัณย์  เครือสุวรรณ
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงอินธิรา  โภคทรัพย์
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกชนิกา  บัวพา
2. เด็กชายกรกฎ  ขุนทอง
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์เผื่อน
4. เด็กชายคมสันเดช  อรุณศรี
5. เด็กหญิงคุนัญญา  ไชยปัน
6. เด็กหญิงจิรัชญา  สมแสง
7. เด็กชายจุลจักร  อ่อนวอน
8. เด็กหญิงชัญญานุช  เครือบบุตร
9. เด็กชายชัยวัฒน์  มาด้วง
10. เด็กหญิงชุติมา  พิมพ์เสนา
11. เด็กหญิงฐิดาภา  เหลื่อมรุ่ง
12. เด็กหญิงฐิติมน  สัตยาลักษณ์
13. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาคประสิทธิ์
14. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสนอินทร์
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาติด
16. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สงเคราะห์
17. เด็กหญิงณัฐพร  เมืองเกิด
18. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วปี
19. เด็กชายธนารัตน์  รินถา
20. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองยนต์
21. เด็กชายธีรภัทร  ลำตาล
22. เด็กชายปฎิภาณ  สาลีลักษณ์
23. เด็กหญิงพัฐสุดา  ย่นปลิว
24. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ย่นปลิว
25. เด็กหญิงภัคฤมาศ  เขตตรีจักร
26. เด็กชายภาณุพงศ์  คนแก้ว
27. เด็กชายภาณุพงศ์  รัตนพรหม
28. เด็กชายภานุพงศ์  ทนก้อนดี
29. เด็กชายภูวนาท  พุ่มพวง
30. เด็กหญิงศศิธาร  ยอดพรหม
31. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยสุข
32. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้ววงษ์
33. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงแก้ว
34. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นาระต๊ะ
35. เด็กชายอดิเทพ  เสือป่า
36. เด็กชายอนวัช  น้อยจันทร์
37. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อ่อนสุริยา
38. เด็กชายเมฆวัฒน์  เชียงกา
39. เด็กชายเรืองศักดิ์  จันสอน
40. เด็กหญิงแอนโทเนี่ย  แลนส์เบอร์เกอร์
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวสุพรรษา  หุ่นทอง
3. นางสาวนฤมล  เซี่ยงปู้
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  น้อยใจมั่น
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวคง
3. เด็กชายจักรภพ  จันทร์บุญ
4. เด็กหญิงนภัสสร  การะเกตุ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์พร  สมร่าง
6. เด็กชายวัชรพล  จันทร
7. เด็กหญิงวาสินี  เมฆสุวรรณ
8. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร
9. เด็กชายสุรนิชญ์  น้อยใจมั่น
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีสะอาด
 
1. นางกิตติกานต์  สังข์นวล
2. นางจิราวรรณ  ไทยกล้า
3. นางณัฐาวรรณ  ทองแท้
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  น้อยสาลี
2. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ภู่พราหมณ์
3. เด็กหญิงชนินาถ  อ่ำเนินกุ่ม
4. เด็กชายธนวัฒน์  แย้มขะมัง
5. เด็กชายธนวัตร  คงเนียม
6. เด็กชายนพดล  นาคชาวนา
7. เด็กชายบุญเลิศ  เจียง
8. เด็กหญิงปัทมา  ตันหลี
9. เด็กหญิงภัทรา  โพธิ์อยู่
10. เด็กหญิงอิงฟ้า  ภู่ยางโทน
 
1. นางกิตติกานต์  สังข์นวล
2. นางณัฐาวรรณ  ทองแท้
3. นางจิราวรรณ  ไทยกล้า
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. เด็กหญิงจินดาวรรรณ  ท่อมลิต
3. เด็กหญิงปราณี  เสนะ
4. นางสาวปัทมาพร  ปัตถา
5. เด็กหญิงลลิตา  อิรทรวิเชียร
6. นางสาวสุจิตตรา  อ้นปาน
7. นางสาวสุนันทา  บัวชม
 
1. นางเกษมศรี  รุณไชย
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
3. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุต้น
2. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทะราช
3. เด็กหญิงจีรนันท์  คำเครือคง
4. เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงพัชรีพร  แสงวงศ์
6. เด็กหญิงแพรทอง  สมศิริ
 
1. นางสาวฟ้าลดา  ปาละวงศ์
2. นายประกาศิต  ปาละวงศ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. เด็กหญิงปราณี  เสนะ
3. นางสาวปัทมาพร  ปัตถา
4. เด็กหญิงลลิตา  อิรทรวิเชียร
5. นางสาวสุจิตตรา  อ้นปาน
6. นางสาวสุนันทา  บัวชม
 
1. นางเกษมศรี  รุณไชย
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
3. นายมนัส  เจริญลาภ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันชาลี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภุมวิภาชน์
2. เด็กหญิงญดา  กัณหา
3. เด็กหญิงนพเก้า  คงทัน
4. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงสรัญญา  สร้อยสูงเนิน
6. เด็กหญิงสายชล  รีพล
 
1. นางพิชญา  สังข์เงิน
2. นางสมถวิล  คำหมู่
3. นางกมลวรรณ  นุ่มโฉม
4. นางมัณฑนา  บางปา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดา  บุญอาจ
3. เด็กชายชนินทร์  วังคีรี
4. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขม่า
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงนภาพร  นันตีภา
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวริ
8. เด็กชายวีรภัทร  ผดุงโกเม็ด
9. เด็กหญิงสุชัญญา  กาตาคำ
10. เด็กหญิงอธิชญา  กอนจร
11. เด็กชายอนุชา  แก่ข้างพลู
12. เด็กชายอนุชา  การด
13. เด็กชายเทอดศักดิ์  ประสงค์
14. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จุมสัก
15. เด็กชายไพศาล  ดาวเรรัมย์
 
1. นางสาวฟ้าลดา  ปาละวงศ์
2. นายประกาศิต  ปาละวงศ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงศ์ษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
3. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
5. เด็กหญิงอนัญญา  แย้มทัศน์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
7. เด็กหญิงแพรภัสสร  บุญเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
2. นางจรรยา  บัวทอง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ริดสถาน
2. เด็กชายธีรพงศ์  โสพรม
3. นางสาวพรพรรณ  บุญทัน
4. นายพัฒนพงษ์  บุญยัง
5. เด็กหญิงสุวิมล  สีพุ่ม
 
1. นายสุเทพ  รอบจังหวัด
2. นายจีระศักดิ์  จันพร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  เขียววังทอง
2. เด็กชายวรพล  ปัญญาประสิทธิ
 
1. นางขวัญเรือน   เลือกหา
2. นายศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงธัญชนก  พะเทศ
 
1. นางสาวพานิช  ทองคลัง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวนภชนก  ป้อมสาหร่าย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงชญาดา  สัตย์เจริญ
 
1. Mr.Ignacio   L.Mutya
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงอภิชญา  พิกุลชาติ
 
1. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชญานุช  มั่นคงดี
 
1. นางสาวจิดาภา  ศุภชญานันท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงวิไลตา  แย้มปั้น
 
1. นางพัชรี  สุวรรณ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงทิวา  สุขสนอง
 
1. นางจินตหรา  จันทร์ชู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนพมาศ  ตวนพานิช
 
1. นางสาวกาญจนา  วันเสน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศศิประภา  อ่อนศรี
 
1. นางไสว  ศรีเกษ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจริยา  อภิสุภาพ
 
1. นางพิมลพรรณ  สีบุญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงณัฎฐพร  แสงชาวนา
2. เด็กชายดลวัชร  ใจนันตา
3. เด็กชายทวิภพ  ยศมา
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศุภผล
5. เด็กชายสรวิทย์  เอี่ยมแจง
 
1. นางลักขณา  สุใจ
2. Mr.Ignacio  L.Mutya
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงเมขลา  สุ่มนาค
 
1. นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์วังทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงวรรณนุสา  หมวกอินทร์
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญคำชู
 
1. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
2. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พรมรักษา
2. เด็กชายสิรวุฒิ  กิ่งโก้
 
1. นางพรรณี  นาคน้อย
2. นางสาวอรุณศิริ  ถวิลประวัติ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายชัยนรินทร์   พิมประเสริฐ
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   ผ่องใส
3. เด็กชายพีรพัฒน์   จันทคูณ
4. เด็กชายสหรัฐ   ทองสีดี
5. เด็กชายอภิพล   เพชรกลัด
6. เด็กชายเขมรัตน์   ติมไธสง
 
1. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
2. นายจิตรภัทร์  เพ็ชรกล้า
3. นางดาวลอย  ครุฑอินทร์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นันทาแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายธวัชชัย   สมพล
4. เด็กชายรศพร  เศรฐสิงห์
5. เด็กชายวิศวชัย  เนตรแสงสี
6. เด็กชายอนวัฒน์  ทองปาน
 
1. นายสมบูรณ์  บุญทอง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายกรกต  อินทร์ถา
2. เด็กชายจีรพงษ์   น้อยใส
3. เด็กชายชราวุฒิ   มาขาว
4. เด็กชายณัฐพล  มังคะลา
5. เด็กชายรัชชานนท์  สังข์กรณ์
6. เด็กชายรัชโยธิน  แสงแก้ว
7. เด็กชายวิศรุต  หนูภา
8. เด็กชายสมรัก  บุญส่ง
 
1. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
3. นางสาวอรวรรณ  ยศปัญญา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  พรมรักษา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทิพวัน
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ด้วงพรม
4. เด็กหญิงรติมา  แก้ววงค์
5. เด็กชายอลงกรณ์  ชาคิม
6. เด็กชายอำนาจ  เพชรคง
7. เด็กหญิงเจียระไน  เทียนไพร
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรดี
9. เด็กหญิงโยธกานต์  เปลี่ยนสะอาด
10. เด็กหญิงไอติม  นิคม
 
1. นางสาวสมัญญา  เกินวงค์
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
3. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำบางโพธิ์
2. เด็กชายชนินทร์  บุญทอง
3. เด็กหญิงนงรัตน์  หล้ามี
4. เด็กหญิงวงษา  มีเงินทอง
5. เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์มั่น
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทัศนะ
7. เด็กชายสมชาย  คำศิริ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เปี่ยน
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชิมรัมย์
10. เด็กหญิงอุไรพร  อุ่นจิตร
 
1. นายบรรเทิง  ทานะขันธ์
2. นางยุภาภรณ์  อินทรีย์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  บุญรัตนวิชัย
2. เด็กหญิงทักษพร  อาจบุ้ง
3. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญภาค
4. เด็กหญิงศศิธร  สุมาลี
5. เด็กหญิงสริดา  คำพาอินทร์
 
1. นางกานดา  โตประพันธ์
2. นางกนกพร   ปุ่มเพชร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายกฤษดา  โคตะสา
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  สุขชาวนา
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก่นโง่น
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นางสายรุ้ง  คำพุฒ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงนริสรา  เนียนไทยสง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กิจเจริญ
 
1. นางจารีรัตน์  นทีประสิทธิพร
2. นางรติยาภรณ์  ทองเนียม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาเนียม
2. เด็กหญิงณัฐพร  ส่องแสง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทะวงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางเพชรทอง  น่วมด้วง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงมินตรา  ทางตรง
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ยอดติ่ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  สาวนาม
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
2. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายธนภัทร  ใจนันตา
2. เด็กชายอุดมชัย  การคุณ
 
1. นางพนมพร  พรหมมา
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา   นาคพัน
2. เด็กหญิงปาลิตา   มากะนัตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
150 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิราวุฒิ  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงภูสุดา  สุวรรณดวง
 
1. นางสาวนุชจรี  สละริม
2. นางสุภาภรณ์  สิงห์โตแก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเงิน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  กุลวงค์
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุภะคะ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาญณรงค์
2. นางสาวพัลลภา  ตุ้ยเต็มวงค์
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายกรประเสริฐ   สืบสอน
2. เด็กชายวันทนะ   เหม็งสามเรือน
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
 
153 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายเมธา  อินทร์หอม
 
1. นางมณี  สังข์ทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองวัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญยะศักดิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  เพชรรัตน์
2. นางสาวเสริมศิริ  ม่วงบึงพร้าว
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายวิศรุต   คงเมือง
2. เด็กชายเด่นดนัย   แจ่มจำรัส
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   มีศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา   มุ่งลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   มีบุญ
2. เด็กหญิงวิรินดา   รอดสิน
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
158 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายภาสกร  เกษามูล
2. เด็กชายอธิปฐิติกร  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางณัฐธิดา  แสนบุญเลิง
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายธนายุทธ  แก้วผึ้ง
2. เด็กชายอุกฤษณ์   หล้าสวัสดิ์
 
1. นายวิทูลย์  เชื้อจีน
2. นายวันชัย  พฤกษะวัน
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ติดชัย
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ม่วงคำ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาแก้ว
2. เด็กชายรัฐพล  เรี้ยวภูเขียว
3. เด็กชายสิทธิพร  บุญเฟื่อง
 
1. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
2. นางอารีย์  อ่อนจงไกร
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์๋  อิฐสุวรรณากูล
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉิมช้าง
3. เด็กชายรณชิด  ปัญญาประสิทธิ์
 
1. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
2. นางอารีย์  อ่อนจงไกร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายพิษณุ  โตผล
2. เด็กชายพีรพล  มั่นคง
3. เด็กชายอัรรถนนท์  บริวาร
 
1. นายชำนาญ  บริวาร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  โคดคำ
2. เด็กชายอนันต์  คำพาแก้ว
3. เด็กชายไว  เกตุเทศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วสุวสิงห์
2. นางสาวโสภี  ปานเกิด
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  มีคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ครองการ
3. เด็กชายนพเก้า  ผดุงชาติ
 
1. นางอารีรัตน์  อินทร์วิเชียร
2. นางสาวนาถอนงค์  วงศ์ขันแก้ว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายคมศัลย์  จันดาหาญ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ราชานนท์
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  ประทุมคำ
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
2. นางสาวนันทวัน  จันทร์กลิ่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงชุมพูนุช  อารี
2. เด็กหญิงปริยภัทร  ขาวเหลือง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเขียว
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วรอด
5. เด็กหญิงอังคณา  มาเขียว
6. เด็กหญิงอารียา  คงชาวนา
 
1. นางมานิตย์  ยรรยงค์
2. นางเกียรติสุดา  ตันติพิสมร
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองหยิบ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงทิพยเนตร   พานเงิน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เกตุอรุณ
3. เด็กหญิงปฏิมา   ร้องบุญลือ
4. เด็กชายพิชิตชัย   กรีรส
5. เด็กหญิงรจนา    สีปลาด
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    มันตะรักษ์
 
1. นางสาวฐานิดา   อินทร์ตา
2. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
3. นางสุมาลี  ศักดิ์วัชระ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนอ่อน
2. เด็กหญิงวนิดา  สอนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเชิดชู
 
1. นายพิชัย  งามทวี
2. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  ลิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงอรพิมล  ทองขาว
3. เด็กหญิงแพรไหม  สุวรรณนาค
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1. เด็กหญิงทอฝัน  อ่อนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงทิพานัน  พินิจ
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ตันสุวรรณนนท์
 
1. นางศรวณีย์  ทินบัว
2. นางสาวสุวรรณา  เนตรสุนทร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กหญิงจริยา  ทับยาง
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ทองจันทร์
3. เด็กชายเกริกพล  ทาระขะจัด
 
1. นางสาวจันทรัตน์  สารีคำ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ดารายิ้มฤทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกรพันธ์  เจริญสุข
2. นางสาวสุปรียา  เชียงแสน
3. เด็กหญิงสุวรรณา  อิ่มอ่ำ
 
1. นางพิภร  วิหครัตน์
2. นางพรพิมล  แช่มช้อย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  นาคอัง
2. เด็กชายปรัชญาทวี  สีชมภู
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฤทธิ์ดี
 
1. นางพัชรากร  หนิมพานิช
2. นางพิมพ์ประไพ  แสงทอง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1. เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วสารพัดนึก
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  หารวันนา
3. เด็กหญิงอโนมา  อินทวงค์
 
1. นางเพ็ญศิริ  จันทร์แดง
2. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บดมูล
2. เด็กชายธิติวุฒิ  เยาวกุล
3. เด็กชายวรายุทธ  สนิทมาก
 
1. นางสาววิยะดา  แพงวิเศษ
2. นายชัยภัทร  ขันตี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำบางโพธิ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์มั่น
3. เด็กหญิงอุไรพร  อุ่นจิตร
 
1. นางยุภาภรณ์  อินทรีย์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงภิรมล  บัวงาม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จินดา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลราช
 
1. นางพรพิมล  แช่มช้อย
2. นางพิภร  วิหครัตน์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณา  พันธ์รู้ดี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุ่นเจริญ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  แป้นเมือง
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางสาวนุชจรี  สละริม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงทิฌา  แจ่มชาวนา
2. เด็กหญิงศิริพร  กรุณนี
3. นางสาวสร้อยเพชร  บุญไทย
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางสุภาภรณ์  สิงห์โตแก้ว
 
181 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  มีนา
 
1. นางสาววราภรณ์  พันธ์ุชาติ
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธัญญา  ยอดเกตุ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   ดวงแสง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองเกิด
 
1. นางสาวสุภาณี  รัตนสุวรรณ
2. นางนวลจันทร์  พ่วงสุข
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ
2. เด็กชายอนันดา  เพียพยัคฆ์
3. เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด
 
1. นางสาวอมลมณี  พรหมอยู่
2. นางสาวสาวิตรี  วงษ์เล่ห์
 
184 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สิริเปี่ยมสุข
 
1. นางสุดาพร  ทองทา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนันทวัน  เทียนพก
 
1. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายรพีพล  จิตจะกูล
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 1. เด็กชายวรายุส  ชูศรี
 
1. นางสาววารินทร์  ประหลาดเนตร
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  อยู่ยังเกตุ
 
1. นางปัทมพร  รัศมี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แย้มทัศน์
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงศุภสุตา  อินทศิริ
 
1. นางสาวบุณฑริกา  บัวสนธิ์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุ่มขำ
 
1. นางสาวดารุณี  นิเทียรสี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรติกาล  อยู่สนอง
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาไชยนาม
2. เด็กหญิงกิตติยา  หอมสุด
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ทวีหันต์
 
1. นางสายรุ้ง  คำพุฒ
2. นางอมรรัตน์  ขันมณี
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายคัชพร  ขะสะอาด
2. เด็กชายภูริณัฐ  เงินทะนงค์
 
1. นางอุษา  ชัยเสนา
2. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจิรายุส  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายสถาปัตย์  ผาตินาวิน
 
1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงพรนภา  อิ่นแดง
2. เด็กชายสุบรรณ  เอี่ยมเมือง
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กชายธนโชติ  บัวหลาย
2. เด็กหญิงพนาวัลย์  โตเครือดี
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนพดล  เรืองคำ
 
1. นางสมหมาย  เทศขำ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงศิริโสภา  หนองเป็ด
 
1. นางกาญจนา  จำเนียรการ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์สุริยวงค์
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  กิ่งเนตร
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงวิลาสีนี  หลวงศิริ
 
1. นางภัคคินี  สร้อยพัชรกุล
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางกุหลาบ  สุทธิวิลัย
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวิกา  เบ็ญจขันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันริสิ
3. เด็กหญิงยศวดี  ใจเพ็ญ
4. เด็กหญิงสิตานันท์  ป้อมจันทร์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือพรม
6. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
7. เด็กหญิงเวธกา  นันทะพรม
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
2. นายธนากร  วัฒนพรเดชา
3. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิษณุ  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กชายธีระพงษ์  กล่ำสามเรือน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เฉยบัว
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิษอินทร์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  ตันตระกูลรัฐพล
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายศราวุฒิ  ใจวรรณคำ
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  จั่นพุธ
 
1. นางสาวพิมพ์พัน  คุชช่วง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโืท
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ทองคำ
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายประเสริฐ  ดีบุญ
 
1. นางวรรณิภา  พิมพ์พก
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงศรีประไพ  แก่นมณี
2. เด็กหญิงสุนิชา  ศรีหอม
3. เด็กหญิงเดือนแรม  โสประดิษฐ์
 
1. นางพัชรากร  หนิมพานิช
2. นางสาคร  คล้ายพร้อม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายพันทวี   จันทะคีรี
2. เด็กชายวารุต   กรุดอินทร์
3. เด็กชายสุธิพร   ทองคำ
 
1. นางสาวฐานิดา   อินทร์ตา
2. นางสาววรรณา   วิเชียรทอง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวฟัก
2. เด็กหญิงกุลนรี  บัวฟัก
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีหาอวน
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
2. นางสาวจีรภิญญา  คำมี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายวสันต์  นวนสอน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมภักดิ์
3. เด็กชายเพชร  บุญมา
 
1. นางบุญศรี  จันประตูมอญ
2. นายมานะ  ขำนิ่ม
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชินวัตร  พลอยประดับ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนคำ
3. เด็กชายสัญชัย  ดอนพรม
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
2. นางพจนา  กลั่นการนา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำพันธ์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ไกรสร
 
1. นางยุพา  นาคอัง
2. นางยุพา  นาคอัง
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ณ วิเชียร
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตมี
 
1. นางจินตหรา  จันทร์ชู
2. นางสมศรี  ชูรา
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายยศภัทร  กลัดศรี
2. เด็กชายราชการ  เขียวจันยา
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นายอนงค์  สุขอุดม
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายชาญกิจ  สมภักดี
2. เด็กชายอนุชา  สมนา
 
1. นายฐิเบษ  วงษ์สำราญ
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมลแข  พูลภักดี
2. เด็กชายลิขิตชัย  เหล็กคำ
3. เด็กหญิงสุธนี  กิจจา
 
1. นางปราณี  พันธ์ชัย
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิจจาพร  ทับแสง
2. เด็กชายพัชรพฤกษ์  เงินสันเทียะ
3. เด็กชายลาภวัต  แพไม้
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา