หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 3 ชั้น 2 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น. มาลงทะเบียนในเวลา 7.00 -7.30 น. พร้อมนำใบรายงานตัวนักเรียนมาด้วย
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 3 ชั้น 2 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ห้องสมุด ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้อง ป.1 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 1 ชั้น 2 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องพักครู 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 1 ชั้น 2 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องอาเซียน 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 1 ชั้น 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องพลศึกษา 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องอนุบาล 1 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 3 ชั้น 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ม.1 และ ม.2 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 3 ชั้น 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ม.3 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]