หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางภัททิรา โตพันธุ์โรงเรียนวัดวังวนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชพร ด่อนเจ๊กโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา พลศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณรีย์ ประทีปจรัสโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางภคินี เสงี่ยมโปร่งโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
3. นางสาวทวีศิลป์ โสตถิถาวรโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา พฤกษกุลฑลโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางสาวชิศภมนต์ คำภาโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวมะลิ สุขชวดมีโรงเรียนหัวเขาสมอคร้าประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ศรีทองโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
3. นางราตรี ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุวารี สง่าศรีโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี สถิตยังโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
3. นางสาวพัชร์พิชา คำโทนโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ สวัสดิ์เทพโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทรรศนีย์ บุญแจ้งโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางประภาศรี สิงห์คำโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คงสร้อยโรงเรียนวัดนาขุม(ช่วยราชการ)กรรมการ
3. นางกอบแก้ว เพ็ชรเอี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร สิงโตโรงเรียนวัดสนามไชยประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา อินทร์เกิดโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวลภัธชนก เพชรพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร เลื่อนลอยโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางรัตติกร แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวนภาพร เพชรเขียวโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ แตงอ่ำโรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เทศนาโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
3. นางสาวอโนทัย ปานโป๊ะโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสมใจ พรมรักษาโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีประธานกรรมการ
2. นางวรันยา พริ้งเพลิดโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยากรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ โชติอรรคณิตโรงเรียนบ้านหนองกระบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางมนวิภา จันทูตานนท์โรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายเรวัติ บุญลือโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายชำนาญวิทย์ บุญดัดโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้าประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ ลุ้ยอุไรโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางชีวาพร ภูสิตตาโรงเรียนบ้านน้ำตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสำเริง มั่นดีโรงเรียนวัดสะพานหินฯประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา สายยืดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมยุรี แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ กันหาประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิเดช อ้นมีโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
3. นางสาวประเทือง อ้นสิงห์มาโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางพาชื่น คำดีโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา อ้นสอนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่อโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร เพชรทองโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพาชื่น คำดีโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา อ้นสอนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
3. นางนางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่อโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร เพชรทองโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุนิศา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา รังแก้วโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวดาริกา ศรีทุ่งลือโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวารี ภูสิตตาโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ผิวขำโรงเรียนบ้านมะต้องกรรมการ
3. นางมานิกา เอี่ยมหุ่นโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายคณิศร จันทร์บรรจงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา แย้มเผือกโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
3. นายจตุพงศ์ สายอรุณโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เพชรทองโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจันทรา สังข์ยังโรงเรียนวัดทับยายเชียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ทองคำโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นายไพรวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
4. นางราตรี แสนฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.สงคราม วันแย้มโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณี คำทอนโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสาวกฤติกา จันทวงษ์โรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ แตงกวาโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุธีรัตน์ ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ บุตรเพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางนิตยา สำนวนโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
4. นางสีรุ้ง ศรีชาทุมโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนคร กุลประดิษฐ์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ สุทธิโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา คงรอดโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
4. นางสาวพัฒนา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวัฒนะ ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านน้ำคลาดประธานกรรมการ
2. นายวินิจ สามิตรโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย รอบคอบโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ บุญเหลือโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นางลำแพน เกิดบำรุงโรงเรียนวัดคลอมะเกลือกรรมการ
3. นางปิยะมาศ ขุ้นคีรีโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจรรยกร ด้วงบ้านยางโรงเรียนบ้านนาหนองประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ด้วงแดงโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวสรวงสุดา ศรีอ๊อดโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์โรงเรียนบ้านเนินทองประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี สมพิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายไพรินทร์ ประวันนาโรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒนี คุ้มท้วมโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ ชูรัตน์โรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ คงทองโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง บุญมีจิวโรงเรียนบ้านนาขุมคันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ จีนย้ายโรงเรียนบ้านบุ่งผลำกรรมการ
3. นางนวลใย เป้รอดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ต๊อดแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ปานอยู่โรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
3. นางสาวสิรวัศยา กาติ๊บโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ บางศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นายศุวิล รังแสงโรงเรียนบ้านบึงธรรมโรงกรรมการ
3. นายวันชัย วงษาโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ ระโสโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางจารุภา ศุภนิมิตรกุลโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นางสาวนัฐชนันท์ นามวงษาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมนตรี อ่อนทองโรงเรียนวัดเหล่าขวัญประธานกรรมการ
2. นายวีนัส แก้วป้องปกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภูศรีเทศโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิระ ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิมวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
3. นางพาคำนึง ทองดอนอ่อนโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองจิวโรงเรียนบ้านท่าหินลาดประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา ขานไขโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา พุดฉิมโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัันกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณี ชาญนาวาโรงเรียนวัดสนามไชยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พรหมสุวรรณดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางจันลอน จำปาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานะ กองเงินโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา หาญทองช่วงโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางภัทราพร รัตนกุลโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ เลี้ยงเพชรโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา มูลเทศโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
3. สิบเอกสมศักดิ์ บวบดีโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมหวัง นุชเอี่ยมโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการ
3. นางสุวรรณี จินุศรโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปภาดา กิตติถิระกุญช์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
2. นายสงบ จูจ้อยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเจนฤดี จันดาหารโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นางวรรณิต พงษ์สอนโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ขันตีโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปริญญา กิติอาสาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่มโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กิติอาสาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ปั้นแจ่มโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางศลิษา รุ่งกัลปวสานโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวรพรรณ ศรีกล่ำโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางสาวศรัญญารัตน์ คงอิ่มโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสยุมพร บุญเครือพวงโรงเรียนบ้านท่าหินลาดประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ เดชสกุลรัตน์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นางกัลทยา แตงอ่ำโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพนม ธีระเพ็ญแสงโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชฎา จันทร์กมลโรงเรียนบ้านเกษตรสุขกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ทองจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวระพีพร ราชรองเมืองโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นายไพสิฐ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ สิริวัจนะโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดารุณีย์ จันทร์สุริย์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางประสิทธิ์ ขันตีโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดจดี อ่อนศรีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรี อภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองขาหย่างกรรมการ
3. นายบูชา มาเกตุโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางราวัลย์ อยู่มาโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางมยุรฉัตร เงินทองโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการ
3. นางนิตยา เสมเจริญโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร สีสุกใสโรงเรียนวัดสนามไชยประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา สนใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่างามกรรมการ
3. นางชุติมา คุ้มพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางกรรณิกา สายยืดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลั่นทม ดาราวิทยากรโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นางพรพิมล แสงสุรินทร์โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร นครไทยภูมิโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กันอยู่โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางสาวศรินทร เทียมสอนโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย เลี่ยมวิลัยโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นายจารุวัตน์ ระวีวัฒน์โรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
3. นายเรวัต จันทวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเจียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมาแชลล์ โภชกรณ์โรงเรียนวัดคลองตาลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมกลิ่นโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมนิตย์ ทูลขุนทดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบุญชู พ่วงวันโรงเรียนวัดวังไม้แก่นรองประธานกรรมการ
3. นายสาคร บำรุงศรีโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุทิน แย้มเสมอโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ สะอาดโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
3. นางศาริณี กลิ่นปานโรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยงค์ อุ่นอารีย์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางจารณี คลังจงโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
3. นายวีรภัทร กลเรียนโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. สิบเอกสมศักดิ์ ก้อนเพ็ชร์โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วงศ์ลีศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนประธานกรรมการ
2. นายบัญรัตน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านกกม่วงกรรมการ
3. นางสาวพิชญานิน อินทโสตถีโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ แสงนาคโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เอี่ยมสงครามโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
3. นางปาลีรัฐ พันธุ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
2. นายทรงกลด คชปัญญาโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ไพศาลรัตนาโรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข ส้มเพชรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายธาวิรัช กำเนิดพายัพโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศิลป์ บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี ชำนาญยาโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายประมวล สายแก้วโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมลฤดี ชำนาญยาโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วัชรินทร์ นาคคงคำโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสันทัต คงจันทร์โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สวนจันทร์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นางฉัฐมัญคมน์ สุวรรณโณโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอโศก เหล็กสิงห์โรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.อาทิตย์ พลกลางโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
3. นางสาวพรรณชนม์ มากสมบูรณ์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอโศก เหล็กสิงห์โรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
3. นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่นโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภูวนัย เอมเทศราษฎร์ศรัทธาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ทองสรวงโรงเรียนบางยางพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงจันทร์โรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
3. นางสาวณภัทร จงธัญยบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทน์โรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางพิมาศ ขันเกษตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ จันทร์สุริย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นายจันทรา บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายสมชาย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ตุ่นเงินโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นางพิมาศ ขันเกษตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางวรีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางวรีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวรีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวรีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุวิชชา ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางกชพร แก้วทองหลางโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ โปร่งเจริญโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุวิชชา ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ โปร่งเจริญโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ารองประธานกรรมการ
3. นางกชพร แก้วทองหลางโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ ไมตรีจิตโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นายกริชรัตน์ รักประกิจโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวบุผา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ ไมตรีจิตโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นายกริชรัตน์ รักประกิจโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวบุผา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา แสนโสภณโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา แสนโสภณโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิลาวุฒิ สุทธิรักษ์โรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชราวรรณ แย้มเสมอโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
3. นางมยุรี พูลโห้โรงเรียนบ้านแยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายศิลาวุฒิ สิทธิรักษ์โรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชราวรรณ แย้มเสมอโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
3. นางมยุรี พูลโห้โรงเรียนบ้านแยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรุ้งลาวัลย์ เงื่อนจันทร์ทองโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ มีเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชนานารถ เศวตเศรนีโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทองคำพงษ์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รอดเรืองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ทองปลิวโรงเรียนบ้านชาติตระการประธานกรรมการ
2. นางเรณู ทองวัฒน์โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นายธวัชร์ วิเชียรโรจน์โรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอำนวย บุญสิงห์โรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ โสตถิถาวรโรงเรียนป่าซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมาลี สิงห์ทองวรรณโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ทุมทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาวชนิกานต์ ป้องคูหลวงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจริญญา ปิยะมิตรโรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. Mr.Kameni Ndengoue Emma Patchekoครูต่างชาติ ศูนย์โรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสาวรติรัตน์ สุขแจ่มโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวยี่หวา ชูแหวนโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
2. นายประพันธ์ อยู่ชุ่มโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
3. นางกนกรัตน์ วีระกุลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวัชริดา ทองคำพาโรงเรียนวัดหนองมะคังประธานกรรมการ
2. นางสุชิน กรมเวทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ อิงชัยภูมิโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรัศมี ชุ่มพงษ์โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุลดา กรุงศรีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ แบ่งทิศโรงเรียนแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ แก้วบุญช่วยโรงเรียนบ้านนาหนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ธีรธนพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสายทิพย์ ดวงมณีโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. Mr.Joseph Njoroge Kihoroครูต่างชาติ ศูนย์โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผูโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางแพรทอง หล่ออินทร์โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญสินี สุขขีโรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. Mr.Neba Erasmus F.ครูต่างชาติ ศูนย์โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ สุวรรณาภาโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชะลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอาจารย์ภาษาจีน เหล่าซือโรงเรียนสิ่นหมิน พิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางบุณฑริกา รัตนกุลโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. Mr.Elvis Mbongtieโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางนิสากร วงศ์วานโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายชลอ ไทยนาโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ภู่ทับทิมโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางอัมพร บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นายวิเชิญ เมฆแสงสีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ รินทะโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอลงกรณ์ ทองฟักโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ จันทร์ส่งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรโรงเรียนบ้านนาหนองประธานกรรมการ
2. นายสุขเรศ หุ่นฉัตรโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
3. นายประทุม จันทร์นิเวศน์โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนิกิจ อินเพ็ญโรงเรียนบ้านมะต้องประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ อ้นเดชโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ มุกดาอ่อนโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายนิกิจ อินเพ็ญโรงเรียนบ้านมะต้องประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ อ้นเดชโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ มุกดาอ่อนโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศศิภัทร จากยางโทนโรงเรียนบ้านหนองมะคังประธานกรรมการ
2. นางอนัญลักษณ์ ช่วงเบ้าโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางเยาวภา ศรีสิทธิรักษ์โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ การเกษตรโรงเรียนทับยายเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางจริญญา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวันทนีย์ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา สุทธิโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
3. นางอริสา ทองรัตน์โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง อินเพ็ญโรงเรียนวัดวงฆ้องประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ลาภสิริเลิศโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางราตรี จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นางปนัดดา คงเกตุโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นายคมสัน โพธิ์เงินโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณภูโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
6. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สิสีโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
2. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธวงษ์โรงเรียนบเานหนองกะท้าวกรรมการ
4. นางจริญญา ปิยะมิตรโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศฯกรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ อิงชัยภูมิโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุปผา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายพลกฤษณ์ คำเมืองโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
2. นางนลินี ทวีกิจโรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการ
3. นางนราภรณ์ กัดพันธุ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายศตธน สิงห์ลีโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
2. นางสาวดาริกา ศรีทุ่งลือโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศฯกรรมการ
3. นายฉัตรชัย สัจจาโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ พันธาธิกโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
2. นางสาวฉัตรนภา พลศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางสนใจ พรหมรักษษโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุโรจนา ธิรินทองโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
2. นางนภาพร รอดพ่ายโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสำอางค์ ใยยธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายดริณภัก สุขหนูโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
2. นางกาญจนา เพิ่มพิพัฒน์โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศฯกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จันทร์สิงห์โรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางปัทมาพร นกพึ่งโรงเรียนกัลยานิวัฒนา ๑กรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่อโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
3. นายสงคราม วันแย้มโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพร จันดาหารโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
2. นางสาวสุชาวิณี คลองตะเคียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอำนวย อุดรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
2. นายประเสริฐ สิงโตโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นางสาวศนิ วงศ์อนันต์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ จิตต์สามารถโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
2. นายศุภกิจ เกษมโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ หอมสิงห์ทองโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
2. นายประทีป ศรีชาทุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันตา กรึมสูงเนินโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศศิมา อูปทองโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
2. นางสาวณัฐธินี อินทะรัตน์โรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
3. นายพนาวุฒิ ทองเชื้อโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกุลวดี จินดากุลโรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สงแจ้งโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทนาเลิศ กลิ่นแย้มโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
2. นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัดโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางพิมพ์พิสุทธิ์ สุทธิหลวงโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ จามิกรโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทมณฑน สีเดือนโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสาวอรชยา มากสมบูรณ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธานี ทองดีโรงเรียนศึกษากุลบุตรกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ทองจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบ้นดงกรรมการ
3. นางสาวประไพรพักต์ วังวิเศษโรงเรียนบ้านหนิงหินกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
2. นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัยโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวยุวรี ยามาโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัยฤกษ์ สุดสังข์โรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นายธนกฤติ เลิศล้ำโรงเรียนบ้านนาหล่มกรรมการ
3. นายชาติชาย แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดหอกลองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพรเทพ ขันตีโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
2. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวเกษร อาจหาญโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญรอบ คงทันโรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย คงฟักโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นายอนุมิตร นวลแผงโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. สิบเอกบรรจง สิงโตเผือกโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย แตงอ่ำโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
3. นายชาญนิวัฒน์ ช่วยทวีโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย ประเสริฐปาลิฉัตรโรงเรียนวัดหินลาดประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อรุณวรกิจโรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีมาภัทร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร ยอดเกตุโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีป ปานเกิดโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
3. นายประจวบ พิมพาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมณ์โรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางวรรณี สุขสบายโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูลกรรมการ
3. นางนภสินธุ์ พิมพาโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรัชดาวรรณ น้อยใยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรัตน์ ธารีธารโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาพร พิมพิลาโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรำพึง ร่มส้มซ่าโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ จันทร์รักษ์โรงเรียนนาขามกรรมการ
3. นางจรินทร์ นาคประสงค์โรงเรียนกกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร แจ่มแจ้งโรงเรียนวัดหนองมะคังประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ แดงบุ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายธงชัย ปิ่นพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พุ่มโพธิ์โรงเรียนวัดหางไหลประธานกรรมการ
2. นายอาคม พงษ์พานิชโรงเรียนแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ประมูลสินโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุบิน บัวแก้วโรงเรียนวัดวังวนประธานกรรมการ
2. นายยอดธง คงปันนาโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รักทุ่งโรงเรียนวัดบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเพิ่มศรี แย้มเสมอโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร ชาวสมุทรโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ สังข์ต้องโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนพรัตน์ ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิชุลดา กาวินโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ มากเมืองโรงเรียนบ้านเนินทองประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา ทองงามขำโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวบังอร อากาศทิพย์โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ บุญก่อนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
3. นางสาวเดือนแรม จันทศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางหทัยกานต์ หมากผินโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศนิ มีพูลโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ แสนปิ้งโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ หมู่หนองโรงเรียนบ้านห้วยเหินประธานกรรมการ
2. นางพรรัตน์ สุขนาคโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ บุญสินโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ แท้สูงเนินโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา บัวขจรโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นางระนอง จันทร์ดีโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา เทศคลังโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรีภรณ์ สารมโนโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นางสาวดารณี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางชูศรี ทองดีโรงเรียนราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ พัชรพรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางธิดา ศรีปัจฉิมโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางละเอียด ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประธานกรรมการ
2. นางอมรา แดงโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวมาราตรี ด้วงแดงโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจันทร์เพ็ญ จรบุรีโรงเรียนบ้านป่ารวกประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขันโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการ
3. นางอรุชา ชุมพลศรีโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางศิริพร เป้รอดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พรหมสุวรรณดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณ สังขรุจน์โรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉลวย ศิวิลัยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช นาคสีโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ ยังเหม็นโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ศิวิลัยโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลทิพย์ จินวงศ์โรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางสุปราณี เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจำลอง เพชรทิมโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริสา ผลทิพย์โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ฮองกุลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ปานทองโรงเรียนวัดสะพานหินประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เทียมศรโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวนันทภรณ์ ไชยเสนาโรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ปานทองโรงเรียนวัดสะพานหินประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เทียมศรโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวนันทภรณ์ ไชยเสนาโรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
2. นางรัตติญา บุุญเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางพิมพ์จันทร์ แสนประเสริฐโรงเรียนบ้านกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นางรัตติญา บุุญเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางพิมพ์จันทร์ แสนประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนบ้านท่ากระดุนประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ์โรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ นวลหลงโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนบ้านท่ากระดุนประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ์โรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางสาวปรีญานันท์ นวลหลงโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ทองพลับโรงเรียนบ้านห้วยเหินกรรมการ
3. นางสุพัตรา ดอนอุบลโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ วิวัฒนภักดีโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ คำวงษ์วาลย์โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ กันทะเกตุโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิพา ใจแปงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
2. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนบ้านนาขุมคันประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญมา เสือทะจิตรโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางสาวสุภัสสร สีกุมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญทอง ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วันรักชาติโรงเรียนบ้านท่่าหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเรณู อินแตงโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ งูนิ่มโรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดีกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ สายบัวโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำลอง สุขแสงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ แม่งมาโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
3. นางภัทรวดี ประสิทธิ์คำโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประมวลรัก สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลศศิพร ธนพรวิวัฒน์โรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวบุญธรรม ทองทาโรงเรียนบ้านคลองตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอมร เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านปากรองประธานกรรมการ
2. นายชยกร ยวงใยโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอมร เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านปากรองประธานกรรมการ
2. นายชยกร ยวงใยโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]