หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 144 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 16 43 15
2 155 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 26 48 38
3 127 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 38 79 47
4 039 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 13 27 22
5 026 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 0 0 0
6 113 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 30 54 37
7 065 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 55 101 74
8 032 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 14 25 20
9 112 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 41 78 44
10 121 โรงเรียนบางยางพัฒนา 19 49 33
11 154 โรงเรียนบ้านกกม่วง 1 2 2
12 093 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 5 9 5
13 072 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 4 7 7
14 084 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 16 36 24
15 005 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 10 21 10
16 056 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 9 16 14
17 075 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 5 16 8
18 043 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 26 76 43
19 017 โรงเรียนบ้านชาน 0 0 0
20 137 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 10 17 13
21 008 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 4 7 4
22 046 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 32 69 47
23 009 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 0 0 0
24 132 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 10 14 14
25 140 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 22 39 33
26 149 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 2 6 2
27 062 โรงเรียนบ้านนาจาน 21 46 34
28 091 โรงเรียนบ้านนาตอน 5 12 7
29 138 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 7 9 8
30 141 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 4 10 7
31 057 โรงเรียนบ้านนาล้อม 24 49 31
32 122 โรงเรียนบ้านนาหนอง 28 50 40
33 118 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 1 1 1
34 066 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 3 9 6
35 143 โรงเรียนบ้านนาเมือง 8 12 9
36 139 โรงเรียนบ้านนาแฝก 2 5 4
37 126 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 20 31 28
38 147 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 12 20 18
39 142 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 3 4 4
40 111 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 3 5 3
41 082 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 30 91 37
42 124 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 0 0 0
43 117 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 15 37 21
44 150 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 19 45 29
45 052 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 5 8 8
46 148 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 8 9 9
47 025 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 9 34 16
48 173 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 10 17 10
49 018 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 14 31 26
50 076 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 1 3 2
51 094 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 13 19 13
52 152 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 16 23 23
53 153 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 4 5 5
54 095 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 0 0 0
55 102 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 19 36 24
56 158 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 1 3 1
57 061 โรงเรียนบ้านปากรอง 7 49 17
58 165 โรงเรียนบ้านป่าคาย 1 1 1
59 106 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 19 46 24
60 156 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 2 2
61 087 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 62 106 87
62 049 โรงเรียนบ้านป่าแดง 21 34 30
63 114 โรงเรียนบ้านพร้าว 12 22 12
64 088 โรงเรียนบ้านมะต้อง 10 21 10
65 151 โรงเรียนบ้านยางโกลน 8 15 10
66 077 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 18 42 20
67 164 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 19 26 25
68 001 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 23 62 31
69 099 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 44 90 57
70 110 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 3 8 5
71 012 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 0 0 0
72 120 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 47 90 69
73 101 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 13 22 16
74 021 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 9 7
75 004 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 2 2 2
76 103 โรงเรียนบ้านหนองลาน 7 9 7
77 136 โรงเรียนบ้านหนองหิน 26 56 44
78 079 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 9 9
79 130 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 0 0 0
80 048 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 19 18
81 125 โรงเรียนบ้านหลังเขา 3 5 4
82 092 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 6 19 12
83 166 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 1 0 0
84 098 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 17 44 27
85 128 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 6 11 10
86 107 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 4 11 6
87 163 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 25 40 33
88 055 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 14 42 26
89 109 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 5 11 7
90 129 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 19 38 31
91 174 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 5 10 9
92 104 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 4 5 4
93 011 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 11 25 19
94 068 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 4 5 5
95 160 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 11 22 15
96 168 โรงเรียนบ้านาหล่ม 0 0 0
97 133 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 21 40 32
98 115 โรงเรียนบ้านเนินทอง 16 33 21
99 007 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 2 3 2
100 116 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 37 82 49
101 014 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 15 22 22
102 159 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 7 10 10
103 105 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 2 4 3
104 123 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 23 40 34
105 027 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 6 12 11
106 135 โรงเรียนบ้านแยง 30 53 38
107 100 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 20 19
108 131 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 2 4 3
109 145 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 27 48 29
110 041 โรงเรียนประชาสามัคคี 4 8 7
111 031 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 10 7
112 045 โรงเรียนผดุงวิทยา 21 42 27
113 146 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 11 28 12
114 090 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 3 5 5
115 070 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
116 086 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 15 45 21
117 037 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 4 7 6
118 029 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 31 65 50
119 064 โรงเรียนวัดคลองตาล 12 21 17
120 097 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 28 46 41
121 016 โรงเรียนวัดคันโช้ง 6 12 9
122 006 โรงเรียนวัดทองแท้ 8 13 12
123 033 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 15 28 15
124 053 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 15 26 20
125 040 โรงเรียนวัดท่าช้าง 12 11 11
126 085 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 5 10 8
127 058 โรงเรียนวัดท้องโพลง 25 39 31
128 083 โรงเรียนวัดธรรมาราม 2 3 2
129 020 โรงเรียนวัดนาขาม 17 27 27
130 036 โรงเรียนวัดนาขุม 19 39 31
131 024 โรงเรียนวัดน้ำคบ 24 43 28
132 078 โรงเรียนวัดบ่อภาค 15 32 26
133 010 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 25 65 35
134 038 โรงเรียนวัดมะตูม 2 4 3
135 050 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 2 4 4
136 089 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 13 19 16
137 059 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 17 29 25
138 044 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 13 20 13
139 074 โรงเรียนวัดวังวน 21 39 25
140 080 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 9 16 14
141 081 โรงเรียนวัดสนามไชย 12 19 17
142 054 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0
143 067 โรงเรียนวัดสะพานหิน 21 42 23
144 034 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 29 57 45
145 042 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 3 3 3
146 030 โรงเรียนวัดหอกลอง 2 2 2
147 096 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 11 20 14
148 073 โรงเรียนวัดหางไหล 32 50 34
149 071 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ 0 0 0
150 015 โรงเรียนวัดหินลาด 28 72 33
151 063 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 31 60 39
152 060 โรงเรียนวัดเขาน้อย 4 8 7
153 184 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 2 2 2
154 035 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 10 24 16
155 023 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 25 35 24
156 003 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 11 32 11
157 002 โรงเรียนวัดโบสถ์ 62 156 93
158 162 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 34 94 37
159 051 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 5 11 7
160 161 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 3 4 3
161 069 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 4 7 5
162 157 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 3 5 3
163 108 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 1 2 1
164 047 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 20 36 22
165 013 โรงเรียนห้วยปลาไหล 16 34 25
166 134 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 20 49 31
167 022 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 7 9 8
168 019 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 12 28 20
169 167 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 16 36 16
170 028 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 0 0 0
171 171 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 11 39 20
172 119 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 7 11 7
173 170 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 11 26 13
174 182 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 0
175 176 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 0 0 0
176 177 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ 0 0 0
177 183 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 5 5 5
178 175 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 0 0 0
179 180 โรงเรียน ตชด.บ้านรักไทย 0 0 0
180 178 โรงเรียน ตชด.ลาดเรือ 0 0 0
181 181 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 2 4 4
182 179 โรงเรียนบ้านนุชเทียน 1 1 0
รวม 2274 4601 3102
7703

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]