หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการอำนวยการ  
4 นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการอำนวยการ  
5 นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการอำนวยการ  
6 นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
7 นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
9 นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ  
10 นางชามาภัทร ไข่แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
11 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
12 นายศุกล เทพหยด รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
13 นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง นายกสมาคมครูฯอำเภอพรหมพิราม กรรมการอำนวยการ  
14 นายสุเชษฐ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) กรรมการอำนวยการ  
15 นายณรงค์ อยู่ยังเกตุ ผอ.โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา กรรมการอำนวยการ  
16 นายคำรณ อินทร์ยัง ผอ.โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ กรรมการอำนวยการ  
17 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
18 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
19 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
20 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
21 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
22 นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
23 นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง นายกสมาคมครูฯอำเภอพรหมพิราม รองประธานกรรมการอาคารสถานที่  
24 นายสุเชษฐ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) รองประธานกรรมการอาคารสถานที่  
25 นายณรงค์ อยู่ยังเกตุ ผอ.โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รองประธานกรรมการอาคารสถานที่  
26 นายคำรณ อินทร์ยัง ผอ.โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ รองประธานกรรมการอาคารสถานที่  
27 นายเสน่ห์ อินทับทิม ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
28 นางอมรรัตน์ แสงนาค ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
29 นางสาวเยาวลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
30 นายพันรบ สืบสายอ่อน ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่  
31 นายกำจร ใจโพธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่  
32 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
33 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
34 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
35 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
36 นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง นายกสมาคมครูฯอำเภอพรหมพิราม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
37 นายวิเชียร ปานอยู่ นายกสมาคมครูฯอำเภอวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
38 นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมครูฯอำเภอชาติตระการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
39 นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม นายกสมาคมครูฯอำเภอนครไทย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
40 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
41 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
42 นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
43 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
44 นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง นายกสมาคมครูฯอำเภอพรหมพิราม รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
45 นายเกษมศักดิ์ มากเมือง ผอ.โรงเรียนวัดห้วยดั้ง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
46 นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
47 นายวัชรินทร์ ทับทองหลาง ผอ.โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
48 นายอำนาจ อ้วนอินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดวังมะด่าน กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
49 นายชูเดช หาญทองช่วง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
50 นายจิรชัย ราชภักดี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
51 นายสมศักดิ์ บุญขำ ผอ.โรงเรียนวัดวงฆ้อง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
52 นายสมพร จันตูม ผอ.โรงเรียนบ้านบึงวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
53 นางจิราภรณ์ อินทับทิม ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
54 นางแจ่มจันทร์ กันชู ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
55 นายสุรศักดิ์ มั่งแพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
56 นายทวี แย้มดี ผอ.โรงเรียนผดุงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
57 นางเพ็ญสินี สุขขี ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
58 นางจรรยา รัตนธรรมธาดา ครูโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
59 นางศรีสมร ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
60 นายเสน่ห์ อินทับทิม ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด รองประธานฝ่ายปฏิคม  
61 นางวาสนา ธีระเพ็ญแสง ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) รองประธานฝ่ายปฏิคม  
62 นายสิทธิศักดิ์ สระคำ ครูโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รองประธานฝ่ายปฏิคม  
63 นายนิคม กลิ่นปาน ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
64 นายอดุลย์ ยิ่งธนาทร ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
65 นางสาวไพลิน ลอกล้า ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
66 นางพิสมัย ฟักเอม ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
67 นางสาวณัฐกานต์ อิงชัยภูมิ พนักงานราชการโรงเรียนผดุงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
68 นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
69 นางสาวพิมพ์นารา ทองงามขำ พนักงานราชการโรงเรียนผดุงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
70 นางสาวพีรยา ฤกษ์ศิริ ครูโรงเรียนผดุงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
71 นางสาวพจมานย์ แม่ดี ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
72 นางเพ็ญประภา อินทร์โอภาส ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
73 นางรำพึง ร่มส้มซ่า ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
74 นางวารีรัตน์ ยาสุด ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
75 นายพิษณุ อภัยพรม ครูโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
76 นางสาวสมพร สวนมะลิ ครูโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
77 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
78 นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
79 นางสาวทิพรัตน์ นานวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
80 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
81 นางนาฎนภา สีดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
82 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
83 นางสาววนิศา รอดฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
84 นายพนัส ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
85 นางอุมาพร วรรณภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
86 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
87 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายกรอกคะแนน  
88 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พิษณุโลก เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
89 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
90 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
91 นางบุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
92 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
93 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
94 นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
95 นางณัฏพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
96 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
97 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
98 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
99 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
100 นายเดชน์ภรัชน์ เนี่ยมสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
101 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
102 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
103 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
104 นางจันทร์แรม สืบสายอ่อน ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
105 นางสุภาพ กลิ่นปาน ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
106 นางสาวกรรณพรรณ ทองสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
107 นางกาญจนา สดโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
108 นางสุชาดา ชาวไทย ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
109 นางสำเนียง แดงคง ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
110 นางวลัยพร แจ่มจุ้ย ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
111 นางสาวพรณภัทร กองช้าง ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
112 นางจำนง บุญขำ ครูโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
113 นางมัลลิกา บัวขจร ครูโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
114 นางบังอร ปานเกิด ครูโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
115 นางสมจิตร์ คำรักษ์ ครูโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
116 นางชามาภัทร ไข่แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
117 นายศุกล เทพหยด รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
118 นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
119 นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
120 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักการศึกษาชำนาญการ รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว  
121 นางสาวเดือนวิไล อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว  
122 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว  
123 สอ.พิษณุพร กำภู ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว  
124 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว  
125 นางรุ่งระวี ศรีคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
126 นางสาวอุรพรรณ แจ่มจำรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานตัว  
127 นางสาวศิรินภา นาคแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
128 นางสาวนารีรัตน์ มานสนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
129 นางสาววรรณา แก้วมุต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
130 นางสาวรัศมี อินทร์มั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
131 นางสาววสา มณีเสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
132 นางสาวจันทนา ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
133 นางศศิธร เมฆเคลื่อน นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ กรรมการรับรายงานตัว  
134 นางทวี ถิ่นเครือจีน นักทรัพยากรชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
135 นางสาวนิยม สมวาจา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
136 นางสาวจามจุรี คงโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
137 นางสาวกมลรัตน์ ถิ่นอ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
138 นางสาวภุมรินทร์ ซ้อนทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
139 นางสาวปิยาพัชร รอดแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
140 นางสาวปาริชาติ วังวนสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
141 นางสาวอรรวรรณ เมืองนาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
142 นายฉัตรณรงค์ มากศรทรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
143 นางสุพรรณี กล่อมกล่ำนุ่ม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการรับรายงานตัว  
144 นางสาวประภาพร สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการรับรายงานตัว  
145 นางสาวมานิษ ฉัตรมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
146 นางสาวชุติกาญจน์ มงคลรบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
147 นางบุษยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
148 นางปุญนิสา บุญพลอย นิติกรชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
149 นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานตัว  
150 นางน้ำเพชร ภู่แส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
151 นางสาวนพวรรณ พรมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
152 นางสาวเอื้องแก้ว คงมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
153 นางสาวสุพิชฒาย์ สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
154 นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานตัว  
155 นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลาง นักทรัพยากรชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
156 ว่าที่ ร.ต.หญิงเดือนเต็ม รสดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
157 นางปุญญาณี โชติธนธัญญานนท์ นักทรัพยากรชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
158 นางสาวจันทจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
159 นายทวี แย้มดี ผอ.โรงเรียนผดุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
160 นางเพลินตา กิ่งศักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
161 นายสำเนา ยาสุด ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
162 นายมังกร สาดา ครูโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
163 นายประดับ ปุ่นเอื้อง ครูโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
164 นายภูวนัย เอมเทศ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
165 นายสมโชค ปานเกิด ครูโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
166 นายวันชัย มั่นคง ครูโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
167 นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
168 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
169 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
170 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
171 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]