สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัชชา  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ซ้อมจันทรา
2. เด็กชายศุภกร  ซ้อมจันทรา
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิมวันนา
 
1. สิบเอกบรรจง  สิงห์โตเผือก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วรรณประภา
2. เด็กชายธนพล  แพงเรือน
3. เด็กหญิงมุทิตา  โคกน้อย
4. เด็กชายวุฒิชัย  จันทะคุณ
5. เด็กหญิงเชิงตะวัน  โพธิ์ดำรงค์
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
2. นางวิภาสิริ  สีเดือน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.67 เงิน 5 1. เด็กชายเจตนิพัตธิ์  จิตวิชา
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายปุณฤทธิ์  กุดวิสัย
 
1. นางสาวชฑรัช  พรมบ่อ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีบุ
 
1. นางสาวชฑรัช  พรมบ่อ
2. นางวิภาสิริ  สีเดือน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายวัฒนะ  ศรีบุ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  จันทะรี
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  สารบรรณ์
 
1. นางสาวชฑรัช  พรมบ่อ
2. นางสาวปัทมา  สุขา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  วรรณประภา
 
1. นางสาวสุนิศา  คล้ำเหลือ
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เศรษฐี
2. เด็กชายปวริศ  แก้วบุตร
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อ่อนประทุม
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชาชาญ  อิปิติ
2. เด็กชายสิทธินนท์  พิมวันนา
3. เด็กชายอนุชา  เกตุทอง
 
1. สิบเอกบรรจง  สิงห์โตเผือก
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ซ้อมจันทรา
2. เด็กหญิงรัฐกฤตา  สิงห์รักษ์
3. เด็กชายอนุชิต  สิงห์รักษ์
 
1. สิบเอกบรรจง  สิงห์โตเผือก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คงปีนัง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตวิชา
3. เด็กชายเจษฎา  กะการดี
 
1. นายจักริน  เหล็งพั้ง
2. นางสาวปัทมา  สุขา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายชญาณัฐ  สังข์พรม
2. เด็กหญิงนภัสรา  จันทะรี
3. เด็กหญิงพิชญา  กิตติบัวพัน
 
1. นายจักริน  เหล็งพั้ง
2. นางสาวชฑรัช  พรมบ่อ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมภาพ
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิมเทศ
 
1. นายจักริน  เหล็งพั้ง
2. นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา