สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.3 เงิน 10 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันธมาศ
 
1. นางธนิดา  รอดโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กชายชยานันท์  จีนทิม
 
1. นางสาวดาหวัน  นามกันยา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  กล่ำเงิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  งูนิ่ม
3. เด็กชายทวีศักดิ์  เสือสา
4. เด็กชายมินธาดา  ด่อนดี
5. เด็กชายวิชญ์พงศ์  คงทัน
 
1. นางบุญรอบ  คงทัน
2. นางมิญฐกาญจน์  ชัยพิพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 1. เด็กชายสุทธิชัย  คงอิว
 
1. นางบุษบา  ผ่องอ่วย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พุกอูด
 
1. นางบุษบา  ผ่องอ่วย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รอดหนองแห้ว
 
1. นางบุษบา  ผ่องอ่วย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายภัคพล  จันทร์เยี่ยม
 
1. นางจริญญา  ปิยะมิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิดาภรณ์  ด่อนแผ้ว
 
1. นางจริญญา  ปิยะมิตร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงปานพิมพ์  คงปันนา
 
1. นางแพรทอง  หล่ออินทร์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74.67 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คุ้มผล
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  มั่นคง
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำอยู่
2. เด็กหญิงพิรญาภรณ์  สีหมอก
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสนราช
 
1. นางธัญญลักษณ์  คุ้มครอง
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เยาวะยอด
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้ววงหิว