สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชชัย  แซ่วื้อ
2. เด็กหญิงพิยดา  แซ่วื่อ
3. เด็กชายยุทธพงษ์  แซ่หว้า
 
1. นางสาวบัวหลัน  บัวเหมือน
2. นายพงศ์วิชญ์  อรรคสูรย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30.99 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณภัทร  แซ่โล่
2. เด็กชายวิชญ์  แซ่โล่
 
1. นายสุพจน์  ฟักอ่อน
2. นายธนกร  เฉลิมศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนโชติ  แซ่ลี
2. เด็กชายประภาณ  แซ่วื่อ
 
1. นายสุพจน์  ฟักอ่อน
2. นายสุจินดา  บัวสิงคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปริยดา  แซ่วื่อ
 
1. นายสุพจน์  ฟักอ่อน
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชัย  แซ่ย่า
2. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่หว้า
 
1. นายวันชนะ  จิตวิถี
2. นางสาวกฤษณี  ศรีวิชา