สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  สะเอียบคง
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญพิมพ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชีวิน  กลมพั้ว
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพพันพา
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พุดแพง
 
1. นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ
2. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21.31 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ดาแว่น
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ดาแว่น
 
1. นางสาวลำภู   คุ้มมา
2. นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.65 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิรชัย  ยี่ตระกูล
2. เด็กชายภานุพงษ์  ขามก้อน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ
2. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุดาพร  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวลำภู   ุ้คุ้มมา