สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายพีรพล  คำมีมา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  พรมเทียน
 
1. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
2. นางเฉลิม  อินจำปา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายอภิยุต  ยังเรือง
 
1. นางบุญรักษา  ชูศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ภูคลัง
 
1. นายไพรวรรณ  จันทร์หอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยังเรือง
 
1. นายไพรวรรณ  จันทร์หอม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนพงษ์  พึ่งเขียว
 
1. นางปนัดดา  คงเกตุ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  เพชรดี
 
1. นายชลอ  ไทยนา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองนรินทร์
2. เด็กชายจุมพล  นาคคงคำ
3. เด็กชายสาธิต  ฉิมไหล
 
1. นายชลอ  ไทยนา
2. นายไพรวรรณ  จันทร์หอม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  แดงกระจ่าง
2. เด็กชายธเนศ  เนียมสวรรค์
3. เด็กชายสรวิชญ์  กำประทุม
 
1. นายชลอ  ไทยนา
2. นายไพรวรรณ  จันทร์หอม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วศรีใส
2. เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ง้อ
3. เด็กหญิงมนฐิตา  พวงเงิน
4. เด็กหญิงวัณษา  อ่ำเขียว
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  พุ่มเมือง
 
1. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
2. นางเฉลิม  อินจำปา
3. นางสาวธัญญารัตน์  คำวงศ์วาลย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  รอดมั่น
2. เด็กหญิงบุษราพร  บุญประมุข
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ปั้นแสง
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  โสมภรีย์
2. เด็กชายปวร  สุราษ
3. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมพูล
 
1. นางกัณทิมา  เสือจอย
2. นายไพรวรรณ  จันทร์หอม
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรภัทร  ฤทธิ์จีน
2. เด็กชายณัฐพล  หงษ์สมดี
3. เด็กหญิงประภารัตน์  ยังเรือง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  คำวงษ์วาลย์
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี