สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 61.67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ละมูล
 
1. นางกาญจนา  หาญทองช่วง
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกตุอินทร์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวกันตา  กรึมสูงเนิน