สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพันธ์   สีทองใบ
2. เด็กชายทวีเดช   นุ่มน้อย
 
1. นางสาวจารุภา   ศุภนิมิตกุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยาณ์   สร้อยทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  นุ่มน้อย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์   แก้ววิเศษ
 
1. นางกฤษณีย์   บุญเรือง
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอภิชญา   ทองพูล
 
1. นางฐณิชยา  ผุยพงษ์