สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลขนก   ชาญชิต
2. เด็กหญิงนิตยา   อาจใหญ่
3. เด็กหญิงอิศยา   อุดมลาภ
 
1. นายชัยภัค   เทียนทอง
2. นางสาวอรวรรณ   เมืองนาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  บัวทองท้าว
2. เด็กหญิงดาริน   จำปาศักดิ์
 
1. นางสาวสุนิสา   ยงท้วม
2. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิจ   อินมา
2. เด็กชายสุรัตน์  เจิมทา
3. เด็กชายเทพพิทักษ์   ศรีสาคร
 
1. นางสาวสุนิสา   ยงท้วม
2. นางจิตรา   จุ้ยขำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ปณต   ดอนชมไพร
2. เด็กหญิงสริตา   รัดมุง
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นางสาวสุนิสา  ยงท้วม
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา   สระทองดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   จันทร์ประโคน
 
1. นายณัฐพงศ์   ดอนชมไพร
2. นายพูนศักดิ์   ขันคำนันตะ
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   จันทร์ทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์   ดวงชื่น
3. เด็กชายเกษมสันต์   อินทร์แล่
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นางสาวสุนิสา   ยงท้วม
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงษ์   สร้อยดี
2. เด็กชายรัชชานนท์   หว่างเชน
3. เด็กชายโชคชัย   ม่วงพรม
 
1. นายณัฐพงศ์   ดอนชมไพร
2. นางสาวสุนิสา   ยงท้วม