สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วกระจ่าง
 
1. นางวิมลทิพย์  จินวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  มั่นคง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พ่วงพร้อม
 
1. นายสมบัติ  คงสร้อย
2. นางทัศนีย์  คงสร้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.66 เงิน 9 1. เด็กชายอดิเทพ  แก้วอู๋
2. เด็กชายอภิวัตน์  ทับอุ่น
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  มูลขำ
 
1. นายบรรพต  มีเงิน
2. นางวิมลทิพย์   จินวงศ์