สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงมนัฐสนันท์  พรมช่วย
 
1. นางสาวบำรุงรัตน์  แก้วดิษฐ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชชา  แตงกวา
2. เด็กชายเมธีกร  โนรี
 
1. นางสาวอารยา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวบำรุงรัตน์  แก้วดิษฐ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายปกรณ์  ชิตประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรินทยา  คงปาน
 
1. นางสาวอารยา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวบำรุงรัตน์  แก้วดิษฐ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ดีเลิศ
2. เด็กชายบุษกล  สัมมาชีวะ
3. เด็กชายเอกอาทิตย์  แชมี
 
1. นายชัยรัตน์  ทองน้อย
2. นายวิเชียร  แจ่มแจ้ง