สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรหมพร  หินแก้ว
 
1. นางสาวโสพิศ  คณโฑเงิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำแสง
2. เด็กชายโชควิวัฒน์  ราศรี
 
1. นางสุดจดี  อ่อนสี
2. นางสาวจิรวรรณ  สุธาพจน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โพธิ์แดง
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นุ่มกัลยา
2. เด็กหญิงสุจินดา  ทองระย้า
 
1. นางสาวจิรวรรณ  สุธาพจน์
2. นางสาวโสพิศ  คณโฑเงิน