สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาณัทดา  สุดทอง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ์  ไกรศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มีสา
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรหมพร  หินแก้ว
 
1. นางสาวโสพิศ  คณโฑเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายวรธน  สายทอง
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอวิรุทธิ์  สิงห์กลิ่น
 
1. นายนรินทร์  อ่อนสี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนงเยาว์  จันทะโสม
 
1. นายนรินทร์  อ่อนสี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  หนูเกต
2. เด็กหญิงนวพรรษ์  เอี่ยมมา
3. เด็กหญิงวิธิดารัตน์  วิเศษ
4. เด็กหญิงศรัญพร  จันทร์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยวาลย์
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
2. นางภัทราวรรณ  พรมน้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ประสีระเตสังข์
2. เด็กหญิงณฐพร  มีพาด
3. เด็กหญิงธัญยพร  สระทองด้วง
4. เด็กหญิงลลิดา  ดีสะตา
5. เด็กหญิงศรุตยา  จันทาสี
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
2. นางสุดจดี  อ่อนสี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำแสง
2. เด็กชายโชควิวัฒน์  ราศรี
 
1. นางสุดจดี  อ่อนสี
2. นางสาวจิรวรรณ  สุธาพจน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  มากมาย
2. เด็กชายบริพัตร  ตันโห
 
1. นางสุดจดี  อ่อนสี
2. นางภัคจิรา  มูลเทศ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โพธิ์แดง
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวุฒิชัย  จักรน้ำอ่าง
 
1. นายเฉลิม  ยอดสวุรรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มีสา
 
1. นายเฉลิม  ยอดสวุรรณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นุ่มกัลยา
2. เด็กหญิงสุจินดา  ทองระย้า
 
1. นางสาวจิรวรรณ  สุธาพจน์
2. นางสาวโสพิศ  คณโฑเงิน
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอุ่นดี
 
1. นางบังอร  อากาศทิพย์