สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากรอง สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เลื่อนยศ
2. เด็กหญิงจินดามณี  แสงอ่อน
3. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์ทองอุ่น
 
1. นางสาวชไมพร  คำชุม
2. นายสุพรเทพ  เรณุมาน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษา
2. เด็กหญิงธิติกาญต์  ฟองจางวาง
3. เด็กชายพร้อมพงศ์  พรมวาด
4. เด็กหญิงวรินยุพา   ขวัญเรือง
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  พินทอง
 
1. นายสุพรเทพ  เรณุมาน
2. นางสาวชไมพร  คำชุม