สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชาติ
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  สีโอ
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สุขกิต
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรากร  บุญมี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  กล่ำเชย
3. เด็กหญิงมุุฑิตา  เรืองเดช
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
2. นายกำจร  ใจโพธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริยากร  พันมุณี
 
1. นางภัทรา  มากเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  ดีเหลือ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญโต
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สีขาว
 
1. นางสาวไพลิน   ลอกล้า
2. นายวันชัย  อิ่มคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริษา  หนุนมาลา
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  มะโนวงศ์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอินทิรา  คงมา
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  คะชาธาร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมเทียน
 
1. นางจันทร์แรม   สืบสายอ่อน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์หลง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  อินทับทิม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไตรทศ  ศรีภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  อินทับทิม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนก  ทองรัตน์
 
1. นางจิราภรณ์  อินทับทิม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนโนเรียดอน
2. เด็กหญิงภัครมัย   บุญมี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมสาย
 
1. นางอมรรัตน์   แสงนาค
2. นายนิคม   กลิ่นปาน
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พ่อนามแดง
2. เด็กหญิงนภัสสร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  อยู่ยอด
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
2. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  นุ่มนิ่ม
2. เด็กชายภานุวัฒน์   สุขเกตุ
3. เด็กชายวรเมธ  อำนาจ
 
1. นายนิคม  กลิ่นปาน
2. นายสุรศักดิ์  มั่งแพร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายนวพล  พลชนะ
2. เด็กชายวรินทร  สระทองโฉม
3. เด็กชายวีระพงศ์  บัวใบ
 
1. นางเพลินตา  กิ่งศักดิ์
2. นายสุรศักดิ์  มั่งแพร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายจิระวัฒน์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  เทียงน้อย
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  กิจเจริญ
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัญชรี  หวาเกตุ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญกลั่นสอน
3. เด็กหญิงเปรมวดี  อุบลสะอาด
 
1. นางเพลินตา  กิ่งศักดิ์
2. นายสุรศักดิ์  มั่งแพร
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤชฎาพร  ชิดชัยภูมิ
 
1. นางพิสมัย  ฟักเอม
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชริยประภา  สมใจ
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  วงษ์รัตน์
3. เด็กหญิงสิริภัสสร  อ่องแก้ว
 
1. นางแจ่มจันทร์  กันชู
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  นครธรรม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สีโอ
3. เด็กชายเจสดา  นมเนย
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นายนิคม  กลิ่นปาน
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  สุกิจประภานนท์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เพ็ชเปีย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
2. นางพิศมัย  ฟักเอม