สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กชายนฤเบศ  จงศิริ
 
1. นางเพชรา  เพียรทำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.02 เงิน 7 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายชัชพงษ์  ขุนวิเศษ
3. เด็กชายศิริบูรณ์  สุขเกิด
 
1. นางอำพา  คงสมบัติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณิชานาฎ  จันทร์สีทอง
2. เด็กชายวิทยา  นาคแจ่ม
3. เด็กชายเอกณัฐ  สุขเกตุ
 
1. นายพันธกานต์  จงทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กชายคุณานนท์  เกตุแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ม่วงสุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นขจร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายคชาธาร  นาคสิงห์
2. เด็กหญิงศิรินยา  หนูเพชร
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นขจร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  รักษ์ธรรม
 
1. นางจรัญ  บุญลอย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกวิน  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ม่วงสุข
3. เด็กชายวีรพงศ์  คำชม
 
1. นางอภิญญา  แก้วบ้านดอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาคริสต์  สวยบำรุง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ทอง
3. เด็กชายภัทรพล  นาคแจ่ม
 
1. นางอภิญญา  แก้วบ้านดอน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจอมพล  สุไรมาน
 
1. นายพันธกานต์  จงทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม    
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวาริน  หอมเงิน
 
1. นางวารี  รักษ์ย่อง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนารัญจ์  ปิ่นสกุล
 
1. นางรัตนา  ปานทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ปานเกิด
2. เด็กหญิงวรฐิตติรัตน์  สลักคำ
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  พงศ์ปัณณธร
4. เด็กหญิงวันทนี  กุลมาก
5. เด็กชายวันษา  บุตรจันทร์
 
1. นางรัตนา  ปานทอง
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เผื่อนด้วง
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีโอ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ชะสิงห์
 
1. นางอุบล  นิติรัตน์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายไตรภพ  ปิ่นสกุล
 
1. นางจรัญ  บุญลอย
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  นาคโปรย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ผ่องศรีสุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นขจร
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไกรวิทย์  อ่ำขำ
 
1. นางอภิญญา  แก้วบ้านดอน
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะ  บุญคง
 
1. นางจรัญ  บุญลอย
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายธนพล  กุหลาบสี
2. เด็กชายมานิตย์  กุหลาบสี
 
1. นางเพชรา  เพียรทำ
2. นางรัตนา  ปานทอง
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิตยา  ถิ่นเก๊า
2. เด็กหญิงธนภรณ์  นงนวล
3. เด็กหญิงวรพรต  คุณวิเศษ
 
1. นางศุภรักษ์  สุทธิรัตน์
2. นางอำพา  คงสมบัติ
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกตัญญู  โสวทัศ
2. เด็กหญิงกฤชภา  แก้วดิษฐ์
3. เด็กชายนวพล  กุลมาก
 
1. นางศุภรักษ์  สุทธิรัตน์
2. นางอำพา  คงสมบัติ