สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงอารียา  ใสกระจ่าง
 
1. นางสุชาดา  ชาวไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงฟาติมา  รั้งท้วม
 
1. นางกาญจนา  สดโพธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชาติบุตร์
 
1. นางสุชาดา  ชาวไทย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พุฒศรี
 
1. นางวารีรัตน์  ยาสุด
2. นายสำเนา  ยาสุด
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาเที่ยง
2. เด็กหญิงปริศนา  สีสุกใฮ้
3. เด็กหญิงพรชิตา  อู่นาท
 
1. นางวาสนา  ธีระเพ็ญแสง
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงณิชากร  ทองเครือมา
3. เด็กหญิงรมณา  บัวทอง
 
1. นางวาสนา  ธีระเพ็ญแสง
2. นายสำเนา  ยาสุด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กชายปุนณัตภ์  ธนาสวัสดิ์โยธิน
2. เด็กหญิงศศิญาดา  คงภักดี
3. เด็กชายอดิศร  ชิ้นเครือ
 
1. นางสาวพรณภัทร  กองช้าง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  น้อยเอี่ยม
 
1. นางเพ็ญสินี  คงอ่อน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปลื้มกลม  มั่งแดง
 
1. นางเพ็ญสินี  คงอ่อน
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลีลอย
2. เด็กหญิงเมธิณี  พันธ์มี
 
1. นายสำเนา  ยาสุด
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรสุวัฒน์  ชยุตธนประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กลัดสิงห์
 
1. นายสำเนา  ยาสุด
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลีลอย
2. เด็กหญิงเมธิณี  พันธ์มี
 
1. นายสำเนา  ยาสุด
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายกร  นันทดา
2. เด็กชายตะวัน  จันทร์ทองศรี
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
2. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทกาล  บุษษา
2. เด็กหญิงราตรี  ขุนกำแหง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  มีเนตรขำ
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
2. นายชาตรี  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  มระกรณ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนทัต  ภูมิภักดิ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จรุญรักษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ปี
3. เด็กหญิงพรชนันท์  หลักธงชัย
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
2. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เสือจุ้ย
2. เด็กชายอนุชิต  เปรมเกิด
 
1. นายสำเนา  ยาสุด
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายปารมี  มากศรทรง
2. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎา  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสาวพรณภัทร  กองช้าง
2. นางสุชาดา  ชาวไทย