สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตอน สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรพีภัทร  จันทอง
 
1. นางสาวจำปี  เครื่องเนียม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สิงคำ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ยิ้มเครือทอง
 
1. นางสาววาสนา  กล่อมคง