รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ช้างบุญไทย
2. เด็กชายอรรถพันธ์  โยอาศรี
 
1. นางพิมพ์พิสุทธ์  สุทธหลวง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงค์
 
1. นางสาวพัทรนันท์  คงปันนา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หมื่นอภัย
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  แจ่มโถง
4. เด็กหญิงฉัตรชนก  โคตะนารถ
5. เด็กหญิงญารดา  หมื่นจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  น้อยเดช
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  สวัสดิ์กร้าน
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  อุประ
9. เด็กหญิงนิรัษมา  จำปาแก้ว
10. เด็กหญิงนุจรินทร์  อุ่นไพร
11. เด็กหญิงปณิศญา  มะปรางค์
12. เด็กหญิงวรฤทัย  ปักการะสัย
13. เด็กหญิงศิรินันท์  ทองเชื้อ
14. เด็กหญิงอัญดา  ชูชื่น
15. เด็กหญิงแรกขวัญ  บัวเหมือน
 
1. นายเปรมปกรณ์  จันทร์มีเทศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกาะเกิด
 
1. นางภคินี  เสงี่ยมโปร่ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดวิจารณ์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อินแน่น
3. เด็กหญิงปนิดา  สอนศรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เครือพิมาย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มีรุณ
 
1. นายมานิตย์  พรมรักษา
2. นางสนใจ  พรมรักษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อภัยศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเพ็ญ
 
1. นายปรัชญา  สิงห์คำ
2. นางประภาศรี  สิงห์คำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงวินิทร  หอมดอก
 
1. นางศรีเรือน  ศรีวิชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  โถงโฉม
 
1. นางบุษบา  ผ่องอ่วย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กหญิงพินสุดา  สุวภาพ
 
1. นางเฉลย  จันทขันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงอภิชญา  ม่วงประสิทธิ์
 
1. นางสุนันทา  แสนโสภณ
2. นางเฉลย  จันทขันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กชายณัฐดนัย  โคตินุ
2. เด็กชายพัทธดนัยท์  ศศิธรวัน
3. เด็กชายภานุเดช  ทำบุญ
 
1. นางพาชื่น  คำดี
2. นางกมลพรรณ  ศรีดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  หมีสินลา
 
1. นางสาวอโนทัย  ปานโป๊ะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงพรชิตา  กุลให้
 
1. นางบุญช่วย  สายอรุณ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำมา
 
1. นางสาวสายชล  สังข์พรม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงศิริยากร  พันมุณี
 
1. นางภัทรา  มากเมือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายศตวรรษ  ดีเหลือ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญโต
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สีขาว
 
1. นางสาวไพลิน   ลอกล้า
2. นายวันชัย  อิ่มคำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. นางสาวณัฐณิชา  มะโนวงศ์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. นางสาวอินทิรา  คงมา
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์หลง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนโนเรียดอน
2. เด็กหญิงภัครมัย   บุญมี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมสาย
 
1. นางอมรรัตน์   แสงนาค
2. นายนิคม   กลิ่นปาน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงมัญชรี  หวาเกตุ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญกลั่นสอน
3. เด็กหญิงเปรมวดี  อุบลสะอาด
 
1. นางเพลินตา  กิ่งศักดิ์
2. นายสุรศักดิ์  มั่งแพร
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงจันจิรา  นครธรรม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สีโอ
3. เด็กชายเจสดา  นมเนย
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นายนิคม  กลิ่นปาน
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายจิรพัทธ์  สุกิจประภานนท์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เพ็ชเปีย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
2. นางพิศมัย  ฟักเอม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา   จันทร์ทอง
 
1. นางเพ็ญพรรณ   สังขรุจน์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 1. เด็กชายวิริยะ    แป้นเพชร
 
1. นางสาวกิตติวรา   บุญรอด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภู
 
1. นางกรรณิกา  สายยืด
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  บุญศรีพร้า
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. นางสาวพวงมณี  เนตรอ้น
2. นางสาวสุธามาศ  เพียรวรรณวณิช
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงวิรัญญา   วังคีรี
2. เด็กชายศาตราวุธ  สุขพรมมา
3. เด็กชายอัครชัย   สาระ
 
1. นายชุมพร  จินตนา
2. นางสาวิวิไลวรรณ   เกตุนิ่ม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงเกศินี  มงคลคีรีโรจน์
 
1. นางสาวชิศภมนต์   คำภา
2. นางสาวศิริพร  จันทร์ดวงดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวด้วง
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงสุวรา  นากอก
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บินทจร
2. เด็กหญิงปาลิตา  อ่องเกษม
3. เด็กหญิงพัชราวดี  สร้อยชื่อ
4. เด็กหญิงวาสนา  ภู่เขียว
5. เด็กชายศุขชัย  แดงโชน
6. เด็กหญิงสุนารี  ช้างจีน
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นายสุรินทร์  ธารีธาร
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงพาวิณี  แซ่สง
3. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
4. เด็กหญิงยุวดี  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ย่า
6. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอรุนุช  โรจน์รัตนชัยกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวยุวรรณดา  กลิ่นสาคร
3. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายสืบสกุล  วงษ์ศรีธาตุ
 
1. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกชกร  สีแสง
 
1. นางสาวชลธิชา  เต่านนท์
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แซ่หลอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายเปรมพิพัฒน์  สิทธิฟอง
 
1. นางสาวชลธิชา  เต่านนท์
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายพิพัฒน์  พรมภาพ
2. เด็กชายวรรณธัช   มาคงทอง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนแทน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวชลธิชา  เต่านนท์
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
3. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวอัญชลี  อุทธิยา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มียวน
2. เด็กชายสมพร    ทองดอนเปรียง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำสอน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงบูรยา  จันทะคุณ
 
1. นางราตรี  แสนฤทธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ผาบแก้ว
 
1. นางอรุณรัตน์  ผาบแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 1. เด็กชายทนุธรรม  สุทธิ
 
1. นางศีรณา  พรหมสิงห์
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายภาณุพัฒน์  แสงสีห์
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สุขบัว
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดีธงทอง
2. เด็กชายธีระพงศ์  กงสอน
3. เด็กชายสิรภพ  อ่อนคำ
 
1. นางสาวนุศรา  คำบุตร
2. นายปรเมษฐ์  มีเฟีย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  บัวประทุม
2. เด็กหญิงเกตุนิภา  แสงปัญญา
 
1. นางราตรี  จันทะคุณ
2. นางสาวปัณฑริกา  ทองมา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมภา
2. เด็กหญิงวรดา  ก้อนคำมี
 
1. นางนารา  สังข์นาค
2. นางสาวขวัญดาว  จันทะคุณ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กหญิงนันท์นลิณา  ธรรมบูรณวัชร
 
1. นางนารา  สังข์นาค
2. นางสาวขวัญดาว  จันทะคุณ
 
52 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เฮียงกัน
2. เด็กชายธีรเมษ  เมฆแสงสี
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ทาสีดา
 
1. นางสายพิณ  พัชรพร
2. นางสาวปัณฑริกา  ทองมา
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงจริยา  ราชเพียแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันท้าว
 
1. นางสุนิศา  สุขประเสริฐ
2. นางเดือนเพ็ญ  อินทร์หน่อ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงอลิสา  ศรียศ
 
1. นางสุุปรานี  เขม้นเขตการ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มูลสารี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พิมหา
3. เด็กหญิงปรียากร  แอ๊ดออน
4. เด็กหญิงวิไล  ศรีเลื่อน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ใสแก้ว
 
1. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
2. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตาดา
2. เด็กหญิงยมลพร  พิมพิลา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  จันทร์พูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาทร  พิมพิลา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทะราช
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เสนานุช
3. เด็กชายนัทธพล  จันทะคุณ
 
1. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รอดบุรี
 
1. นางสุุปรานี  เขม้นเขตการ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนอง 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วป้องปก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก้วบุญช่วย
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนอง 1. เด็กชายณัฐนนท์  แถวอุทุม
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญ
3. เด็กชายอิทธิพล  สีแสง
 
1. นายต่อศักดิ์  เลี้บงเพ็ชร
2. นายชัยโย  บุญธรรม
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายธนะชัย  รัตนโค้น
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  บัวเหมือน
 
1. นางกรรณิการ์  รอดเรือง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงปริยานุช   แซ่หยาง
2. เด็กหญิงพฤดี   แซ่หลอ
3. เด็กหญิงวิวรณ์  มงคลคีรีโรจน์
4. เด็กหญิงสุวินัย  แซ่วื่อ
5. เด็กหญิงอำนิษฐ์  แซ่หลอ
 
1. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
2. นางรัชนีกร  ใจไว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงกมุทรพร   แซ่สง
2. เด็กชายกฤตเมธ  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   วื่อปรัชญากุล
4. เด็กหญิงนฤมล   แซ่หลอ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่หยาง
6. เด็กชายพลสา  แซ่หยาง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ลี
8. เด็กชายมังกร  แซ่ลี
9. เด็กหญิงยานี  แซ่สง
10. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่หวือ
11. เด็กหญิงวรัมพร  หยางประเสริฐกุล
12. เด็กชายวีรชน  แซ่ย่า
13. เด็กหญิงศศิธร  แซ่หลอ
14. เด็กชายศักดิ์ชัย   แซ่ลี
15. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
16. เด็กหญิงสมัย  แซ่วื่อ
17. เด็กชายสิทธิ์นันท์   แซ่หลอ
18. เด็กหญิงอารยา  แซ่สง
19. เด็กชายเทวะ  แซ่หยาง
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่วื่อ
 
1. นายวรภรพงศ์   ปันเดง
2. นายสาธิต  อินแพง
3. นางรัตติกร  แก้วบุญเรือ
4. นางสาธินี   บุญศรีมาศ
5. นางฐานิตา  เพ็ญสุภา
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงฐานิสา   วื่อปรัชญากุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา  วรรณประภา
2. เด็กชายธนพล  แพงเรือน
3. เด็กหญิงมุทิตา  โคกน้อย
4. เด็กชายวุฒิชัย  จันทะคุณ
5. เด็กหญิงเชิงตะวัน  โพธิ์ดำรงค์
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
2. นางวิภาสิริ  สีเดือน
 
68 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เศรษฐี
2. เด็กชายปวริศ  แก้วบุตร
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
 
69 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1. เด็กชายนนธการณ์  นนทะโคตร
2. เด็กชายภัทรพล  อาทิตย์
 
1. นายสุรศักดิ์  จันทร์ดี
2. นางระนอง  จันทร์ดี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายชีวิน  กลมพั้ว
2. เด็กชายธนกร  ปัญญาแก้ว
 
1. นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ
2. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายบดีศร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายบุญปลูก  พงษ์เผือก
3. เด็กชายวรัญชิต  พิมอูป
 
1. นายรัชตะ  มากศรทรง
2. นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากรอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อาธรรมระชะ
2. เด็กชายจักรพันธ์  บุตรคต
3. เด็กหญิงจันทิมา  หมื่นอภัย
4. เด็กชายธิติกร  ร้อยคำลือ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษา
6. เด็กชายปาราเมศร์  ลอยเหม็น
7. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์ทองอุ่น
8. เด็กหญิงสุชานันท์  พร้อมสระน้อย
9. เด็กชายอภิรักษ์  บุญมีจิว
10. เด็กหญิงอรพินทร์  พรมภาพ
 
1. นายสุพรเทพ  เรณุมาน
2. นางสาวชไมพร  คำชุม
3. นางสาวนิตยา  บัวองค์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แดงหมอ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงปัญญา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชีวาวิบูลย์สุข
4. เด็กหญิงนิศาชล  คำป้อ
5. เด็กหญิงลลิตา  มาฉิม
6. เด็กหญิงวรรณิดา  เผือกพงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงวรรณิภา  เผือกพงษ์พันธ์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตรจันทร์
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กองแก้ว
10. เด็กหญิงเกสรา  ตันตุลา
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์ดี
2. นางสิรินาฏ  ยอดเถื่อน
3. นางสาวนลินี  กามะ
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาเที่ยง
2. เด็กหญิงปริศนา  สีสุกใฮ้
3. เด็กหญิงพรชิตา  อู่นาท
 
1. นางวาสนา  ธีระเพ็ญแสง
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
75 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลีลอย
2. เด็กหญิงเมธิณี  พันธ์มี
 
1. นายสำเนา  ยาสุด
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายนันทกาล  บุษษา
2. เด็กหญิงราตรี  ขุนกำแหง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  มีเนตรขำ
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
2. นายชาตรี  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิยดา  มระกรณ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนทัต  ภูมิภักดิ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จรุญรักษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ปี
3. เด็กหญิงพรชนันท์  หลักธงชัย
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
2. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรปรัชญ์  สง่าทอง
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนานุช
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงธนวันต์  จันทะคุณ
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
83 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายสรยุทธ์  ขวัญเงิน
 
1. นางรุ่งลดาห์  ทองนางปาน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  จันคีรี
 
1. นางสาวอรรถพร  คนมั่น
 
85 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายชิษนุชา  แสงจันทร์
2. เด็กชายทรรศณกฤต  ทิพย์ประโสต
3. เด็กหญิงปริศนา  นิลแสง
 
1. นายรัญชิฏาณ์  แพ่งอ่ำ
2. นางปรารถนา  เพียรเสมอ
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายวีรกร  บุญอาจ
 
1. นางนพวัลย์  ศิริ
 
87 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กหญิงสุณีรัตน์  สุดแก้ว
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทิพย์ประโสต
 
1. นางพุฒตาล  เหล็กสิงห์
2. นางอรทัย  ศาลาศักดิ์
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลญา  ทิทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมแสง
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  บุญไทย
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวสุพาพร  เหม็นแดง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายโอจิณณ์  ปานเกิด
 
1. นางชวนพิศ  โพธิ์ทอง
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร
2. เด็กชายตะวัน  เงินมั่นคง
3. เด็กชายธนกฤต  อินทรา
4. เด็กชายธนชัย  บ่อคาวี
5. เด็กชายธเนศ  รอดเล็ก
6. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญศรีพาณิชย์
7. เด็กชายอภิรักษ์  สุขจิตต์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมาก
 
1. นายวินัย  คีรินทร์
2. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
3. นางสาววนิดา  พุ่มจันทร์
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  จรัญรักษ์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วศรีนาก
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองสินธุ์
 
1. นางสาวสุพาพร  เหม็นแดง
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายธนพงษ์  สุธา
2. เด็กชายวรเวช  สีบุดดี
 
1. นางสาวจริยา  ทองปลิว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กหญิงเสาวภา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวอภิรดา  ธิยะศิริ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายโชติพงษ์  จันทะวงษ์
 
1. นายอธิปไตย  ชัยหัง
2. นางสาวภัทรวดี  สระทองตัน
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงวรรณรักษ์  แสนดา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มาดี
3. เด็กหญิงเพชรวรินทร์  จีนภักดี
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กชายสิทธิวัฒน์  จีนภักดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนกำมา
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นางธาริณี  คงปันนา
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จาดสุข
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  คงบาง
3. เด็กชายภูเบศ  ภาถีร์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
2. นางอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพิกุณทองศิริ  กลิ่นเกตุุ
2. เด็กหญิงพุธิตา  คงกล่อม
3. เด็กหญิงมณีพร  อุ่นพรม
 
1. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
2. นางทัศนีย์  พุทธวงษ์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิมชม
2. เด็กหญิงฐิตินารี  คชมาตย์
3. เด็กหญิงพรนภา  ดอนคำไพร
4. เด็กหญิงสุมิตรา  มาศิริ
5. เด็กหญิงอคิราภ์  ลอยทับเลิศ
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นายมานะ  กองเงิน
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญภักดี
2. เด็กหญิงจินุชนันท์  แจ่มโถง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  บางศรี
4. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สีตอง
5. เด็กหญิงพรรวษา  มาดี
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สร้อยสอน
2. เด็กหญิงสุชาดา  สีทา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ปานเกิด
4. เด็กหญิงเบญญาภา   กุลนะ
5. เด็กหญิงเมธาวดี  หมีดง
 
1. นางจันลอน  จำปา
2. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพรชิตา  พร้าโต
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บางศรี
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  ม่วงคำ
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงนพศร  บางศรี
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ยศกำแหง
 
1. นางสาวอนุสรา  พร้าโต
 
108 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพภา  บัวประทุม
2. เด็กหญิงพัชรี  อิ่มชม
 
1. นายนภสินธุ์   โพธิ์ปลัด
2. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายทัศนพงษ์  ยศตุ้ย
 
1. นายทรัมริสติ์  แพทย์ไชโย
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงนิวาริน   อ่ำแพร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เอี่ยมคง
3. เด็กหญิงสิรินภา   อ่ำแพร
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา   แม้นพรหม
5. เด็กหญิงโศภิตา   ทุยเวียง
 
1. นางสาวอัฉรารัตน์  สุขใสดี
2. นางสุปราณี   นิ่มปฏิพัทธ์พงศ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กหญิงนัสตราภรณ์  โสพรม
2. เด็กหญิงศิริอร  เบาสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แย้มเหม็น
 
1. นางสาวณัฐชยา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธีรธนพงศ์
 
112 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เกตุสุธรรม
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองศิลป์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วคำมา
2. เด็กหญิงรัตนาพร  พุดโมก
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  สีหาวัตร
 
1. นางสาวนพกร  แจ่มโถง
2. นางสายธง  บุญกิจ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่สง
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  แซ่ลี
 
1. นางสาวปรียาพร  แซ่ซ้ง
2. นางสาวรัตติรส  ทิมเครือจีน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แซ่สง
2. เด็กหญิงนภาพร  แซ่หว้า
 
1. นางสาวปรียาพร  แซ่ซ้ง
2. นางสาวรัตติรส  ทิมเครือจีน
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แบนคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แขไข
4. เด็กหญิงพลอยน้ำ  หล่ออินทร์
5. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  โสพรม
6. เด็กหญิงภาพิมล  จันทะคุณ
7. เด็กหญิงวิภา  คำพัน
8. เด็กหญิงสุจินดา  แสนแทน
9. เด็กหญิงอนงค์นาค  จันทะคุณ
10. เด็กหญิงอัมพร  ทองปลิว
 
1. นางสาวปิยนุช  นาคศรี
2. นางปรียาภา  ต้มกลั่น
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กชายศุภกิจ  บัวเผียน
 
1. นางเดือนฉาย  รอดปันนา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 1. เด็กชายกิตติชัย  สีไพร
2. เด็กชายชยณัฐ  มาวัน
3. เด็กชายชาติตระการ  อินทร์ลา
4. เด็กชายธนกฤต  ศรีกุม
5. เด็กชายนพดล  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงศศินิภา  เขียวเทศ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  แพงผา
2. นายทรงศักดิ์  จันทร์ส่ง
3. นางสาวเกศรินทร์  สุนันต๊ะ
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1. เด็กชายวิชัย  แซ่ย่า
2. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่หว้า
 
1. นายวันชนะ  จิตวิถี
2. นางสาวกฤษณี  ศรีวิชา
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กชายสุรดิษ  ชานุวัตร์
2. เด็กหญิงอินทุอร  โอบรี
 
1. นายเรวัต  จันทวงษ์
2. นายสุทิน  แย้มเสมอ
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1. เด็กชายรัตนากร  อุณจักร
 
1. นางสมภัสสร  เทพนา
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วแสง
 
1. นางรัตติญา  บุญเอี่ยม
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติทัต  ทูลมาลา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แทนนริทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชยาน้นท์  แท่นแสง
2. นายระพิน  เพชรดี
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายธีระภัส  ทองคำ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุวรรณเกาะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชยานันท์  แท่นแสง
2. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
 
125 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เพ็ชรจิ๋ว
2. เด็กหญิงภาวินี  สระทองสงค์
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ  ด้วงทอง
2. นายอนุวัฒน์  รัตนวิมลชัย
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 1. เด็กชายอภิรักษ์  จันลิสิ
 
1. นายอดุล  บุญไทย
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองมา
2. เด็กชายผณินทร  กงเกตุ
3. เด็กชายฤทธิชัย  ประจงบัว
 
1. นางสาววิภาดา  จันทะคุณ
2. นายฉัตรชัย  สัจจา
 
128 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 1. เด็กชายภูธนินท์  พูลทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  น้อยนึ่ง
 
129 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ระโส
2. เด็กหญิงเพ็ญวิไล  จำนงศรี
3. เด็กหญิงเสาวนิตย์  แสนลาด
 
1. นางสาวปัทมาพร  นกพึ่ง
2. นางรัตติกาล  โพธิประสาท
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงศุภากร  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงอนัฐยา  ถมดี
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
2. นางสาวกิตติยา  ทองแหลม
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขำทวีพรหม
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทิมโค่น
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
2. นางสาวกิตติยา  ทองแหลม
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กชายคมสัน   โตจุ้ย
2. เด็กชายธนา  นามราชา
3. เด็กชายภานุ   นามราชา
 
1. นายสันทัต  คงจันทร์
2. นางพลับพลึง  คำชนแดน
 
133 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อ่ำพูล
2. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  รุ่งอินทร์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พวงทอง
 
1. นางวาสนา  ทุมเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิวา  นวลจันทร์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจบุญ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ขวัญพลอย
3. เด็กหญิงสาธิณี  สุขน้อย
4. เด็กหญิงสายบัว  ดุงสูงเนิน
5. เด็กหญิงโยธกา  ทองดอนหอย
6. เด็กหญิงโสรยา  ทองดอนหอย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์
2. นางสาวสวลี  กอกวังใน
3. นางปราณีต  ศิริเดช
4. นางจริยา  อ่อนผาด
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงชัชดาภรณ์  ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงณัฐธีรา  ขุนมธุรส
3. เด็กหญิงปรกฟ้า  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงสุนันทา  มีตัน
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เสนาะสรรณ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  กาญจะนะประเสริฐ
 
1. นางรัตนา  งามสม
2. นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์
3. นางสาวกมลลักษณ์  อุดแบน
4. นางวาสนา  ทุมเพชร
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทะวงษ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีวงวาด
 
1. นายประเสริฐ  จันทะคุณ
2. นายวสุวัญญ์  มิตรขำ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายนพกร  จันทะคุณ
 
1. นางสาวมนต์ทิพา  ใจแปง
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. นายธนกร  จันทร์มีเทศ
 
1. นางอนงค์ศรี  นครไทยภูมิ
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  คุ้มมี
2. เด็กชายอรรถพล  ม่วงปัด
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงธิดาพร  แซ่วื่อ
2. เด็กชายรุ่ง  แซ่วื่อ
 
1. นายพนาวุธ  ทองเชื้อ
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พิมอาจหาญ
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  ทาน้อย
3. เด็กหญิงธนัชพร  บำรุงดี
4. เด็กหญิงนันทนาพร  สันป่าแก้ว
5. เด็กหญิงพจมาน  โตแป้น
6. เด็กหญิงพจมาน  เหลืองอ่อน
7. เด็กหญิงพรวิภา  เหลืองอ่อน
8. เด็กหญิงพัชริกา  ทองมี
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินเปล่ง
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คงสุจริต
11. เด็กหญิงวรารี  สุขสอน
12. เด็กหญิงวริษรา  ช่องทอง
13. เด็กหญิงสุนิษา  ฉิมปรางค์
14. เด็กหญิงอรอนงค์  วิไลวัฒนากร
15. เด็กหญิงแพรไหม  ยุงทอง
 
1. นางลั่นทม  ดาราวิทยากร
2. นางณัฐนันท์ธร  อินต๊ะขิน
3. นางอัญญา  ภักดี
4. นายพิษณุ  อภัยพรม
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองอยู่
3. นายกิจชัย  เจริญเนตร
4. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
5. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
6. เด็กชายติณภพ  จันเทร์มะ
7. เด็กชายนคเดช  เครือญาติ
8. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
9. เด็กชายภูวนาถ  มณีเครือ
10. เด็กหญิงสุดามาศ  อ่อนอยู่
11. เด็กชายสุทัศน์  มั่นคงดี
12. เด็กชายโชคทวี  ย่องใย
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
2. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
3. นางจรรยา  รัตนธรรมธาดา
4. นางสาวนัยนา  ไชยวงค์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์   บุญรวม
2. เด็กชายปัทมากร    จันทร์อิน
3. เด็กชายพิษณุ   ชมสวนสวรรค์
4. เด็กชายศรชัย   ขำรักษ์
5. เด็กชายสุทิวัส   จันสีทอง
6. เด็กชายสุรเดช   พุ่มมี
 
1. นางฐิติรัตน์   วงศรีรักษ์
2. นางภัทราพร   รัตนกุล
3. นางสุพรรณี  โอดมี
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายอรรถชัย  ยิ้มคง
 
1. นางสาคร  คร้ามสมอ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วสอน
 
1. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท้ 1. เด็กหญิงกฤติมา  แดงศรี
2. เด็กหญิงศลิศร  ขำบุญ
 
1. นางรัตนา  มีโชค
2. นายดำรงศักดิ์  นาพุก
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท้ 1. เด็กชายฉลอง  โถเมือง
2. เด็กชายวรภพ  มียวน
 
1. จ.ส.อ.นินนาท  ชำนาญยา
2. นางสาวนาตยา  วิชิต
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับยายเชียง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   บุญเสน
2. เด็กหญิงณัฐกมล    เดชช้าง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา   โท้แก้ว
4. เด็กหญิงอรไพลิน   ดอนพิมพา
5. เด็กหญิงอิศรักษ์  มัทเรศ
 
1. นายประเสริฐ   สิงห์โต
2. นางสาวจารุภา  ศุภนิมิตกุล
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1. เด็กหญิงธนัญญา  มากมาย
2. เด็กชายบริพัตร  ตันโห
 
1. นางสุดจดี  อ่อนสี
2. นางภัคจิรา  มูลเทศ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงภัทรภร  จีนหลักร้อย
 
1. นางสาวสุวรรณา  อ่ำอำไพ
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จินคง
 
1. นางลักขณา  จันทร์โต
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขาม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เผือกต่าย
 
1. นางเตือนใจ  คงจันทร์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขาม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อ่อนพรม
 
1. นางเตือนใจ  คงจันทร์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีชาติ
 
1. นางสีนวล  กองจิว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูสุริน
2. เด็กหญิงธันยพร  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  มั่นคง
 
1. นางทัศนีย์  คงสร้อย
2. นายสมบัติ  คงสร้อย
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายณัฐวัตร   ม่วงมา
 
1. นางวิมลทิพย์   จินวงศ์
 
160 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธูปคำ
2. เด็กหญิงณิชา  โกษศิริศิลป์
3. เด็กชายอนุวัตร  กลิ่นนาค
 
1. นางศนิสา  มั่นดี
2. นางอริสา  ทองรัตน์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อภาค 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์   นาโสก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นาโสก
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ชัยมาศ
2. เด็กชายณัฐนันท์  คงอินทร์
3. เด็กชายณัฐพล   ยอดเพชร
4. เด็กชายธนากร  ใจดวง
5. เด็กหญิงธนาภัทร  คำสุข
6. เด็กชายธวัชชัย  กันยะ
7. เด็กหญิงนิสากร  คำอินทา
8. เด็กชายบุญพิทักษ์  แดงหิรัญ
9. เด็กหญิงปณิดา  ทองยิ้ม
10. เด็กหญิงปัทมา  เนื้อนุ้ย
11. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  บุตรโคษา
12. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสุข
13. เด็กชายสหรัฐ   เพชรสี
14. เด็กหญิงสายใจงาม  บุญช่วยชู
15. เด็กชายสิทธิกร  รอดโพธิ์
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทียนงาม
17. เด็กชายอภิชาติ   เพชรสี
18. เด็กชายเจนภพ   ภูผา
19. เด็กหญิงเนตรนภา   รอดปลื้ม
20. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เทียนท้าว
 
1. นายบุญเลิศ   อุ่นเรือน
2. นางกชพร  แก้วทองหลาง
3. นางสังวาลย์  แตงอ่ำ
4. นางนฤมล  อุ่นเรือน
5. นางสาวรัชนี  ใยบัว
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กชายสมยศ  มั่นกัน
 
1. นายบุญเลิศ  อุ่นเรือน
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กชายอิสระ  ขวัญเนตร
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โพธิ์วัต
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญเดช
3. เด็กชายศิริมงคล  พลสุวรรณ์
 
1. นายสรศักดิ์  ฟองจันทร์
2. นางอัมพร  บุญกล้า
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กชายชนาธิป  ถิ่นการ์
2. เด็กชายธนากร  พิสิฐพัฒนพงษ์
3. เด็กชายศุุภากร  บุญประเสริฐ
 
1. นายสรศักดิ์  ฟองจันทร์
2. นายพลายงาม  บุญญะ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หนาสมัย
 
1. นางนารถรยา  กลิ่นแย้ม
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กชายนิติพงษ์  วงษ์ภักดี
 
1. นายทนาเลิศ  กลิ่นแย้ม
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เปลี่ยนดี
 
1. นางสาววรรณสรรค์  ศรีสกุล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 1. เด็กชายทศพล  สิงห์ทอง
2. เด็กชายนพรัตน์  สระสีดา
3. เด็กชายปฏิภาณ  สีขุลี
 
1. นายบุญชู  พ่วงวัน
2. นายประดับ  แสงอ่วม
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงนันทิชา  ปานเกิด
2. เด็กหญิงวรฐิตติรัตน์  สลักคำ
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  พงศ์ปัณณธร
4. เด็กหญิงวันทนี  กุลมาก
5. เด็กชายวันษา  บุตรจันทร์
 
1. นางรัตนา  ปานทอง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายไกรวิทย์  อ่ำขำ
 
1. นางอภิญญา  แก้วบ้านดอน
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงกตัญญู  โสวทัศ
2. เด็กหญิงกฤชภา  แก้วดิษฐ์
3. เด็กชายนวพล  กุลมาก
 
1. นางศุภรักษ์  สุทธิรัตน์
2. นางอำพา  คงสมบัติ
 
175 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กชายพงศ์ปณต   ดอนชมไพร
2. เด็กหญิงสริตา   รัดมุง
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นางสาวสุนิสา  ยงท้วม
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   จันทร์ทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์   ดวงชื่น
3. เด็กชายเกษมสันต์   อินทร์แล่
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นางสาวสุนิสา   ยงท้วม
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   สร้อยดี
2. เด็กชายรัชชานนท์   หว่างเชน
3. เด็กชายโชคชัย   ม่วงพรม
 
1. นายณัฐพงศ์   ดอนชมไพร
2. นางสาวสุนิสา   ยงท้วม
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. นายจักรพันธ์  เอี่ยมอุไร
2. นายธีระชัย  วันแย้ม
3. เด็กหญิงศศิธร  สนิทวงศ์
4. นางสาวสุดใจ  มามี
5. นางสาวเพ็ญนภา  แสงจันทร์
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กหญิงจิราพร  พึ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงวสุนันท์  มาทับพงษ์
 
1. นางศนิ  มีพูล
2. นางมะลิวัลย์  น้อยกรุต
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. นายรัชตะ  สุริยวงศ์
2. นายวะลันชัย  พรหมพิทักษ์
 
1. นายสิทธิเดช  คุ้มฉาย
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  คุรุวนาภรณ์
2. เด็กชายภควัตร  คงทอง
 
1. นายวัฒนา  ใจทน
2. นางลำพูล  ใจทน
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงณัฐพร  แผ้วเกษม
2. เด็กหญิงบุษบา  สุ่มยศ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ปานมงคล
4. เด็กชายมนัสชัย  อินทร์สอน
5. เด็กหญิงรุ่งรัตน์ดา  แผ้วเกษม
6. เด็กหญิงศรีลัดดา  สายนำพามีลาภ
7. เด็กชายสิทธิชัย  กุลคง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชนิ่ม
9. เด็กชายสุภาพ  คงทอง
10. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมกิจ
 
1. นายวิทวัส  กุลคง
2. นางนิตยา  เสมเจริญ
3. นางกาญจนา  ไมตรีจิตร
 
183 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. นายพงศกร  นกสี
2. นายวีรภัทร  เอี่ยมมะ
 
1. นายแสง  จันพร
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. นางสาวนลิตา  ปานเกิด
2. นางสาววรรณวิสา  ถิ่นอ่อง
 
1. นายอำนวย  ทองคำนุช
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงสิรามล  คงรอด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายนันทยศ  อินทร์เกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. นางสาวชารีรัตน์  เกราะเพชรไพฑูรย์
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายพีรพล  โสภา
 
1. นางเยาวภา  ศรีสิทธิรักษ์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายทัศพร  ขำอาจ
 
1. นายวัชรินทร์  ทับทองหลาง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงอนิสา  รักลาย
3. เด็กหญิงอริญา  เกตุอ่อน
 
1. นายวัชรินทร์  ทับทองหลาง
2. นางเยาวภา  ศรีสิทธิรักษ์
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายวศิน  เพชรดี
 
1. นางชนานาถ  เศวตเศรนี
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชียงมา
 
1. นางไฉน  ถนอมสิงหะ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงสุวภัทร  บุตรที
 
1. นางทิพย์วรรณ  ฮองกุล
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุทธปรีดา
 
1. นางอมรทิพย์  จันพร
 
196 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  ดีอินทร์
2. เด็กหญิงพรรณปพร  รัตนสิทธากุล
3. เด็กหญิงเจตสุภา  พานทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  มาอยู่
2. นายสุพันธ์  กันหาประกอบ
 
197 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธาราพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐทิตา  มาอยู่
3. เด็กหญิงสุปราณี  กลิ่นกระบี่
 
1. นางนราภรณ์   กัดพันธ์ุ
2. นายสุพันธ์  กันหาประกอบ
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายวิชชากร  บัวแย้ม
2. เด็กหญิงสินีนาถ  จันทร์สิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรดี
 
1. นางสุธีรัตน์  ทองรัตน์
2. นางสาวพิชาภรณ์  อิ่มกระจ่าง
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชัยพร  ขำน้อย
2. เด็กหญิงวริศรา  ธงชัย
3. เด็กชายเดชพัสกร  ทองเล็ก
 
1. นายนคร  กุลประดิษฐ์
2. นายปรีชา  จันทร์แจ้ง
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์ตระกูล
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  น้อยจีน
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายเมธี  พรหมมา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  โตน้อย
6. เด็กชายวิศวะ  มะโหรี
7. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วุฒิมานนท์
9. เด็กชายเมธี  พรหมมา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
5. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  โตน้อย
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำจันทา
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
9. เด็กชายวิศวะ  มะโหรี
10. เด็กชายศุภวิชญ์  ช่วงเบ้า
11. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
12. เด็กชายอนุรักษ์  แพ่งมิ่ง
13. เด็กชายเจษฎากร  หารน้อย
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วุฒิมานนท์
15. เด็กชายเมธี  พรหมมา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นายวิระ  ทองรัตน์
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตราช
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แย้มเกษร
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  ใจแก้วทิ
5. เด็กหญิงภาพิมล  เกตุย้อย
6. เด็กหญิงวรดา  นุนูนจันทร์
7. เด็กหญิงศิริพร  ปานอ่วม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อนิล
9. เด็กหญิงสมิตานัน  บุญร่วม
10. เด็กหญิงสิรินทรา  รักกระโทก
11. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดามัง
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นายจิตติ  เขียวมาก
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  น้อยเกิด
3. เด็กหญิงญานิศา  บุตรแก้ว
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งโพธิ์สภ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  บานทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนก้าว
8. เด็กหญิงภัทรลดา  เหม็นแดง
9. เด็กหญิงภาวินี  แก้วยา
10. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
11. เด็กหญิงสุพรรณษา  สนธิงาม
12. เด็กหญิงอนัญพร  ไมตรีจิตร
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
3. นายจิตติ  เขียวมาก
4. นางนัยภรณ์  เมฆอาภา
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลญา  สุขไธสง
 
1. นางกนกรัตน์  วีระกุล
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายนนทกานต์  สีร้าว
 
1. นางนราภรณ์   กัดพันธ์ุ
 
211 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  วันรักชาติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญชื่น
3. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  คงวิเศษ
 
1. นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม
2. นางสาวต้องฤทัย  นิ่มกลัด
 
212 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงณัฐจิราภรณ์  นนทะ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สระทองอยู่
 
1. นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม
2. นางสาวต้องฤทัย  นิ่มกลัด
 
213 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายสันติ  ศรีชมชื่น
 
1. นางฐิติรัตน์  น้ำดอกไม้
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 1. เด็กหญิงวรรณชนก  พยัคฆเดช
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  แสนผ่องจับ
 
1. นางประสิทธิ์  ขันติ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 1. เด็กชายทศพร  ผดุงทรัพย์
2. เด็กชายธนันดร  อยู่อ่ำ
3. เด็กชายนนท์ภพ  ชุมพงศ์
 
1. นางสาวพิสุทธินี  กลัดนิล
2. นางสาวกรรณิการ์  คงสุจริต
 
216 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงภาวินี  เล็กภิรมย์
2. เด็กหญิงสุธินี  เอมหงษ์
3. เด็กหญิงเฉลียว  โหงผ้วย
 
1. นายนพดล  เพ็งสลุด
2. นางทัศนวลี  เพ็งสลุด
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงนฤมล  เพชรเกตุ
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  กันเเย้ม
3. เด็กหญิงสุธินันท์  สังชัย
 
1. นางคนึงเนตร   แก้ววิเศษ
2. นางทัศนีย์  คุ้มฉาย
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทะคุณ
2. เด็กชายพัลลภ  สังชัย
3. เด็กหญิงพิญญาดา  พุ่มพร
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
2. นางสาวกฤติกา  จันทวงษ์
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงเจตสุภา  นาคเสน
3. เด็กหญิงเมธาวี  เที่ยงธรรมโม
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
2. นางทัศนีย์  คุ้มฉาย
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กชายชยพล  ไชยรักษา
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงสีห์
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
 
1. นางวราพร  ทานัน
 
222 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  พะเลียง
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองเนื้ออ่อน
 
1. นางสาวนัฐพร  โออิน
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 1. เด็กหญิงศศิประภา  ภูผาทอง
 
1. นางนิสากร  วงศ์วาน
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 1. เด็กหญิงรังศิยาพักตร์  หาญลิพงศ์
 
1. นางสาวปองทิพย์  ศิริวัฒน์
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วศรีใส
2. เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ง้อ
3. เด็กหญิงมนฐิตา  พวงเงิน
4. เด็กหญิงวัณษา  อ่ำเขียว
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  พุ่มเมือง
 
1. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
2. นางเฉลิม  อินจำปา
3. นางสาวธัญญารัตน์  คำวงศ์วาลย์
 
226 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงชลิตา  รอดมั่น
2. เด็กหญิงบุษราพร  บุญประมุข
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ปั้นแสง
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงจิราพร  โสมภรีย์
2. เด็กชายปวร  สุราษ
3. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมพูล
 
1. นางกัณทิมา  เสือจอย
2. นายไพรวรรณ  จันทร์หอม
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กชายจีรภัทร  ฤทธิ์จีน
2. เด็กชายณัฐพล  หงษ์สมดี
3. เด็กหญิงประภารัตน์  ยังเรือง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  คำวงษ์วาลย์
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี