หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางมณีวัน เนียมศิวโรจน์โรงเรียนบ้านสำนักหมันกรรมการ
2. นางดวงแข บุญทองตาโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางกิติมา นามกันยาโรงเรียนบ้านพลำกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
2. นางศิราณี บุญนาคโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางสาวกรุณา สว่างจิตโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ กองประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางฉัตรฐมา ลาคำโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
3. นางอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปาริชาติ เทพารัตน์โรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
2. นางสาววันทนา เริงเลื่อมโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แสงนกโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางชุมพร กาฬสินโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์ปัญญาโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
3. นางสาวปราณี ปลัดท้วมโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบัวรอง เทียนพูลโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
2. นางประทุมพร รอดอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางอัจจิลักษณ์ กระสันโรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ มากมีโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นายสวิด จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโตก กรรมการ
3. นางเรวดี ลิ้มวัฒนกุลโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
2. นางกานต์จรีย์ ละคำโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางทิพย์พาพร อ่องยิ่งโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประนอม พรมมารักษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายสุทัศน์ จันเวินโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นางสาวพรรณี นามวงษ์โรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิลยา ทองศรีสพป.เพชรบูรร์ เขต 1กรรมการ
2. นางนงนุช ทองแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ธิรา แสงอินทร์ฤทธฺิ์โรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายประพจน์ จันทุโรงเรียนบ้านซับเปิบกรรมการ
2. นางพิสมัย ศรีเมฆโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย สามเรืองศรีโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ สุขรัตนวงศ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางอำไพ ภูฆังโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวรรณา ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุมาลี ธูปวงศ์โรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นิ่มแก้วโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน พานำมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางผานิต เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางสาวเพชรไทย หุ่นทองโรงเรียนบ้านวังจานกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาคร บุญเดชโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
2. นางถาวร แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางทองรัก คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
4. นายสมาน พริไทยโรงเรียนบ้านโนนตะแบกกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ พรหมบุญโรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิลุบล ชอบตระกูลโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางวัลยา รุ่งสว่างโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางบังอร แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางประทิน ฟางแก้วโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
5. นางสาวิตรี พัชรตระกูลพงศ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสมชัย สุทธะโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
2. นางวรรณพร พรวนคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอุบพารี มีเดชโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจำลองรัตน์ รอดช้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางนิตยา บานชื่นโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอุดม คำน่วมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมชัย สุทธะโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
2. นางวรรณพร พรวนคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอุบพารี มีเดชโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจำลองรัตน์ รอดช้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางนิตยา บานชื่นโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอุดม คำน่วมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสกุลตา ขจรไพรโรงเรียนบ้านสำนักหมันกรรมการ
2. นางอาภรณ์พรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวธิดาเพชร ภูษาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้ากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
2. นางน้ำเพชร ขวัญทองโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางธนัช ขวัญเขมสรณ์โรงเรียนตาดหมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรัดเกล้า ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
2. นางทุเรียน ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางบุญนาค นาดีโรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสันติ คำจอนโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางละหม่อม พันธ์นายมโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางนิตยา กองมนต์โรงเรียนตาดหมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางดอกอ้อ เหลืองไทยโรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
2. นางวรรณาภรณ์ ศรีษะใบโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญโรงเรียนบ้านดงขุยใต้กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ทองติดโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
2. นางสาวไพริน หมั่นเหมาะโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านท่ากกตาลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญคงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางปราณี สายแก้วมาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสมพร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ โอฬารทิชาชาตโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
2. นายปราศรัย เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางมะณี อนุรักษ์พนาวันโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แก้วอาสาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
2. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านท่ากกตาลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณัสชญา เมฆรุ้งโรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
2. นางสาวสายชล ทะริยะโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบังกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขจรไพรโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตรักุยโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวอมรวดี บุญมาโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายเสกสรร บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางประทีป แสงจันทร์โรงเรียนบ้านดงขุย กรรมการ
2. นางสมพร พุทธารัตน์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางปราณี สายแก้วมาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ เคารพโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
2. นางสุจิตร จิตรพีระโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสาวอริตดา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ สัมมาวรรณโรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์ปลาดโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
3. นางณัฐพร ใต้กิโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา หอมยศโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านท่ากกตาลกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขจรไพรโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอดิเรก ทูลตาโรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย อยู่เกียมโรงเรียนบ้านโตก กรรมการ
3. นางสมพิศ เคารพโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
2. นายขวัญประชา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
3. นายสมชาย รังสีวงษ์โรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
2. นายขวัญประชา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
3. นายสมชาย รังสีวงษ์โรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รังสีวงษ์โรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการ
2. นายสนาม หุ่นทองโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รังสีวงษ์โรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการ
2. นายสนาม หุ่นทองโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ น้อยเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางบุญรวม สุขสำราญโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางสมยงค์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางจารุวรรณ ไชยทองโรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการ
3. นางวันดี ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรียาภรณ์ ทักคุ้มโรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ สุตตาธิกุลโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัญชนี บุญมาโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางวีราภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางยุพิน แซ่สัวโรงเรียนบ้านนา กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางลัดดา ศรีเลยโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางจินตนา แสงประเสริฐสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางชุดาพร บุญยวงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตฐา นาคดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
2. นางสมยงค์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ดอยน้อยหน่าโรงเรียนบ้านวังรวกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุทิพย์ กล่ำเทศโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
2. นางศรีวิไล คีรีวงศ์โรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นางสาวประทับ งามสุพรมโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทิพย์ กล่ำเทศโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
2. นางศรีวิไล คีรีวงศ์โรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นางสาวประทับ งามสุพรมโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอัศวนนท์ ชูเกตโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
2. นางภิญญมาศ พรมพลโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
3. นางจามจุรี ปั้นโฉมโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรทัย อ่ำศรีเวียงโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์โรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
3. นางสาววาสนา ทัพกองโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิื สุขเจริญโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แก้วพะเนียงโรงเรียนบ้านห้วยตูมกรรมการ
3. นางสุริยา มะนาโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปาริตา นันทะสรโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
2. นางสาวลักษมี จันทราชโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางอรทัย คุณตาโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ พนมสุขโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
2. นางวาสนา แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางวรางคณา วงศ์ดวงโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไพล็อต อ่ำศรีเวียงโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
2. นางอรุณี ประกอบการโรงเรียนบ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางมยุเรศ พึ่งพาโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางอัญชลี เหลือหลายโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
2. นายชูเกียรติ เทียนพูลโรงเรียนบ้านดงขุยใต้กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แซ่สัวโรงเรียนบ้านนา กรรมการ
4. นายปราโมทย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
5. นางรัฐติกาล เทียมแก้วโรงเรียนบ้านดงขุย กรรมการ
6. นางจิตตรี บุญญะวัดโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายลือชัย กลมกลิ้งโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายนิคม ขานพรมโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มีมานะทำโรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ พนมสุขโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
3. นายสุรพล แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางบุญเรือน จันทร์รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางวรรณทณี เรืองฉายโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ แก้วเบี่ยงโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทวิช นโนภิรมณ์โรงเรียนบ้านซับเปิบกรรมการ
3. นายสุพรต รอดอินทร์โรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายรังสิต รังสิกรรพุ่มโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการ
2. นายนิกร ฉัตรกาญจนกูลโรงเรียนบ้้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสมใจ บัวพาโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุญมี บุญฟองโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คำทาโรงเรียนวังโค้งกรรมการ
3. นายเสกสม วรรณาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผาโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร หรุ่นโพธิ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนิตยา ทรงพุฒโรงเรียนบ้านลาดน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโสภณ พันธุ์น้อยโรงเรียนหนองแหวนกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วรสัมฤทธิ์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ สุภาทอนโรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัดสวิช กวยลีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางอนุชิดา คงแท้โรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการ
3. นางผานิต รักงามโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัจน์ คำแก้วโรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
2. นายธนภณ ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้้านยางหัวลมกรรมการ
3. นางยุพดี พูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ปั่นกรวดโรงเรียนบ้านหนองระมานกรรมการ
2. นายอาคม มีแสงโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นายเชิดชัย มั่นคงดีโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสามัญ ศรีอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรร์กรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ศรีไพรโรงเรียนบ้านโตกใต้กรรมการ
3. นายสมหมาย ตียันต์โรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเทพบุตร เกิดอยู่โรงเรียนบ้านดคกหนองจอกกรรมการ
2. นายไฉน วุธนูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสุมิตรา ไชยมาโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางแสงเทียน ใจซื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ ปลาคำโรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางสุวิมล มีสุขโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน บุญอิ่มโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
2. นายนางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
3. นางสาวสุภางค์ แซ่โค้วโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นายชาคริต เต็มทองโรงเรียนบ่านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางรัตนา แก้งคงโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจงกล เมฤเมืองทองโรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการ
3. นางนิตยา บุรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านลาดน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายภุชงค์ ศิลาพฤษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางอาริษา แดงทองดีโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ยศสุรีย์โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโสวัจน์ หนูพาโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
2. นางสุมิตรา ไชยมาโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วกรรมการ
3. นางอาภรณ์พรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านวังรวกกรรมการ
2. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ วันทาหวัดโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
4. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมรกรรมการ
6. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
7. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
8. นายเจษฎา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
9. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
10. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอัชญา มีภู่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสุวิภา พลนิกรโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางสมจิตต์ คงเพ็งโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางอัชญา มีภู่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสุุวิภา พลนิกรโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางสมจิตต์ คงเพ็งโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมรกรรมการ
4. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
5. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
6. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
7. นายเจษฎา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
9. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านวังรวกกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางสาวนาตยา ยุปานันท์โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางภุมริน คำเย็นโรงเรียนบ้านกกจั่นกรรมการ
5. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
7. นายณรงค์ โสมนัสแสงโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
8. นางสมุทร มีไทยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตรโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางอำไพ พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์โรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา กองลีโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
2. นางพัชรี แก้วหร่ายโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวันทนา สุขไม่เเศร้าโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรางคณา กองลีโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
2. นางพัชรี แก้วหร่ายโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวันทนา สุขไม่เเศร้าโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางบุษบา ปริโยคโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางบุษบา ปริโยคโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนิภา เสือดีโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ กามลโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย อินการทุมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนิภา เสือดีโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ กามลโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนิภา เสือดีโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ กามลโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย อินการทุมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนิภา เสือดีโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ กามลโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอัมพิกา ตระกลธนสุนทรโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางปัทมา รอดมาโรงเรียนบ้านซับข่อยกรรมการ
3. นางวันวสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองแหวนกรรมการ
4. นางสาวสุกฤตตา ชาวนาโรงเรียนบ้านเนินสว่างกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์เสโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ยูงทองโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
3. นางเกศรา ธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านผาทองกรรมการ
4. นางราตรี ลีละโรจน์โรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ อ่างหิรัญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางประไพรัตน์ โชติพรมโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
3. นางทองคำ อยู่เสดียงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวสุชาภัค จันทสิงห์โรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางกัญญารัตน์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางวันจะนา เพ็ญทองโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ นัคศูนย์โรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรัชณีย์ หมื่นนาอานโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
2. นายอรุณ บุญพาเกิดโรงเรียนบ้านดงขุย กรรมการ
3. นางกฤษฎี มีรัตน์โรงเรียนบ้านกงกะยางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนพรรณ ธรรมาธิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
2. นางสาวเพ็ณนภา ผิวผ่องโรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการ
3. นางมนทิรา ตะปะโจทย์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายขจรเกียรติ ขวัญทองโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ แก้วเมืองกลางโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางสาวสรัจจันทร์ มัทยาทิพย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำคันกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางชลธิชา ศิลปชัยโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ พรมสอนโรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเมธีพงษ์ พรานช้างโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
2. นางสาวสุวพิชญ์ ทองนิ่มโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายประยุทธ เรือนขำโรงเรียนธาราคีรีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวัฒนภร สายมีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางกาญจนา ปิยะชนโรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางการุณ แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสังเวียน ขลุ่ยแก้วโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางรัตนา พรรณลึกโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissGuo Qi Miaoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
2. MissNi Weiโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissGuo Qi Miaoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
2. MissNi Weiโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางอุไร ปรึกษากรโรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางดวงสุดา หมู่นนท์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา จงอยู่สุขโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางวัชรา เดชกล้าโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางนันทนา กองมูลโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นายบัวลอง คงจริงโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปราโมช สนธยามาลย์โรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
2. นายภาณุพงษ์ อนุรักษ์พนาวัณโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นายจงกล เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
4. นายนิคม เหลืองทองคำโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
5. นางสาวรัมภา กุณพันธนาภาสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
6. นางศิราณี บุญนาคโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิศา เป้าใหญ่โรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
8. นายเมคิน เทียนเงินโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ดีดาร์โรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
2. นายธวัชชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพลำกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เหมหาญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายชัยยันต์ ดวงประเสริฐโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ บุตรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ สังข์ต้องสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ เชื้อทองสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
8. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอัมพร โพชะราชโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
2. นายสามัญ ศรีอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสัญชัย เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านโตก กรรมการ
4. นายสุทิน บัวมั่นโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
5. นายสุวิทย์ บัวกองโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
6. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
7. นายอรรถพล ดีชุมพลโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายศุภกิตติ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมควร สาตรจีนพงษ์โรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการ
2. นายสมเกียรติ กระสันต์โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ทาสายโรงเรียนบ้านคลองสารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา อิ่มสุขโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์โรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
3. นางเพชริน สงค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวิไล เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
2. นางสุวรรณ อิ่มคงโรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
3. นางสุทิศา จารุเดชาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวรรณาภรณ์ ห่านตระกูลโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แก้วยศโรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ นางนวลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทองเรี่ยน พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ พรมอวบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายฤกษ์ชัย นุตโยธินโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลจันทร์ กอกองโรงเรียนธาราคีรีกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ยังคลังโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นางประนอม แขวงแข่งขันโรงเรียนบ้านนาป่ากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวเรณู เพชรดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงละหม่อม พรมนามโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
2. นางสาวมธุรดา จันจอมโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
3. นางสาวนันทพร มั่นคงโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมรักษ์ แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางสาวศิริภัสสร พาทีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบดินทร์ สำเร็จดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
2. นายปัณรส รังสิกรรพุ่มโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ เพ็ชรดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ น้อยมีโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทากัมมาโรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการ
3. นางนิตยา บาศรีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญากร อุดนันโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
2. นางสาวกรุณา สว่างจิตรโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวปัณรส รังสิกรรมพุ่มโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
2. นายแสงสุรีย์ สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอรุณ บุญพาเกิดโรงเรียนบ้านดงขุย กรรมการ
2. นายเด่นพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญโรงเรียนบ้านดงขุยใต้กรรมการ
2. นางดาว พงค์สมบุญโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
3. นางดาลัชลิต วงษ์ธัญกรรมโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบดินทร์ สำเร้จดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายขวัญประชา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอาลักษณ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวนัคมน สังข์ทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายนเรน สินพูลโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายธนิสร คำดีโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
2. นางสุกัญญา วิญญูโรงเรียนบ้านเขาขาดกรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอินโรงเรียนบ้านคลองน้ำคันกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนิสร คำดีโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
2. นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอินโรงเรียนบ้านคลองน้ำคันกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมควร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
2. นายสุบิน นวลน้อมโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมควร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
2. นายสมชาติ แก้วแกมโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายรุริโรจน์ สุขรื่นโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางทับทิม ศักดิ์เศรณีโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูลกรรมการ
3. นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดีโรงเรียนบ้านบงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน หลวงอินทร์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ล้อมพิพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านโป้งหว้ากรรมการ
3. นางลำดวน ยังคงโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจรัฐ จากยางโทนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
2. นายบุญเสม วันดีโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ล้อมพิพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านโป้งหว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสกสม วรรณาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางสุกัญญา วิญญูโรงเรียนบ้านเขาขาดกรรมการ
3. นางดาเรศ ชิตูมปูนโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา พรมเท้าโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางบุญเทียน ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขวัญตัวโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสกสม วรรณาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางสุกัญญา วิญญูโรงเรียนบ้านเขาขาดกรรมการ
3. นางดาเรศ ชิตูมปูนโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมะลิ กัณหาโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูลกรรมการ
2. นางพิทยา บุญแจ้งโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ แก้วดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ แก้วดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
2. นางเฉลียว แดงทองดีโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา รวมเงินโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลำดวน ยังคงโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางยุพิน หลวงอินทร์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางบุญเทียน ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลำดวน ยังคงโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นางยุพิน หลวงอินทร์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางบุญเทียน ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช รัตนะกรีโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
2. นางบุญเต็ม รักประเสริฐโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ บุญคงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย อินทร์เสือโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
2. นางวิรัตน์ กาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
3. นางนันทยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงลึกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวาทินี ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
2. นางวัฒนา วรรณหนองคูโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
3. นางอมรา นาคสีสุกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุธรรมมา สิงห์เสโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางวาทินี ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางวันดี ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ไตรสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
3. นางสาวดวงกมล อิสระรัตน์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวรรณา สันวงศ์โรงเรียนบ้านดงขุย กรรมการ
2. นางศรัญญา เหมชัยโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐกานต์ เชียงส่งโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวกาญจนา ปัสสาวัตโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางวรางคณา กองลีโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางพัชญา ไชยกุลโรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ ตันมีโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการ
2. นายโสภณ พันธุ์น้อยโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางปราณี สิหวงษ์โรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางผาณิต เพชรัตน์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวบัวเงิน หุ้มเงินโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางประมวล ไชยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
2. นางสายทอง พรหมบุญโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ยอดรักโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดโรงเรียนบ้านนาป่ากรรมการ
2. นางภิญญมาศ พรมพลโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
3. นางอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นางไตรรัตน์ ด้วงมากโรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ พณิชีพโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เพ็งทองโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
5. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
2. นางอาริษา มาลีโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
3. นางสมยา อินทศรีโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา โพชะราชโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
2. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
2. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธรรมา สิงห์เสโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
3. นางสาวรัชดา โทนมีโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธรรมา สิงห์เสโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
3. นางสาวรัชดา โทนมีโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
2. นางจรรยพร อินวิชัยโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการ
3. นางกรรณพร หิรัญโภคัยโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร คล้ายกันโรงเรียนตาดหมอกวิทยากรรมการ
2. นางปราณี ปึงตระกูลโรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางสาคร โม่วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ภักดีสารโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
2. นางผานิต รักงามโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
3. นางแสงเทียน ใจซื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]