หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 253 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 9 9 9
2 274 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 17 46 33
3 237 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 12 33 23
4 331 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 5 7 7
5 235 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 3 3 3
6 248 โรงเรียนทุ่งแค 2 16 5
7 299 โรงเรียนธาราคีรี 2 3 2
8 339 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 7 6
9 255 โรงเรียนบ้าน กม.2 26 45 37
10 310 โรงเรียนบ้าน กม.28 9 16 10
11 283 โรงเรียนบ้านกกจั่น 10 20 16
12 233 โรงเรียนบ้านกกไทร 12 19 17
13 225 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 9 28 16
14 316 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 7 5
15 287 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 1 1 1
16 245 โรงเรียนบ้านขมวด 11 28 17
17 242 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 6 6
18 321 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 3 7 3
19 219 โรงเรียนบ้านคลองบง 4 20 9
20 295 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 34 82 45
21 206 โรงเรียนบ้านคลองสาร 4 24 8
22 241 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 3 6 4
23 258 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 12 24 20
24 240 โรงเรียนบ้านชอนไพร 16 26 20
25 268 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 6 6 6
26 296 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 3 3
27 260 โรงเรียนบ้านซับข่อย 4 10 6
28 285 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 0 0 0
29 276 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 2 2
30 322 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 19 30 27
31 204 โรงเรียนบ้านดง 16 22 18
32 306 โรงเรียนบ้านดงขุย 15 58 24
33 309 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 13 14 13
34 216 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 13 44 21
35 304 โรงเรียนบ้านดงลาน 8 16 14
36 330 โรงเรียนบ้านดงลึก 3 3 3
37 334 โรงเรียนบ้านดงหลง 1 1 1
38 288 โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 0
39 335 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 2 12 6
40 291 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 7 11 7
41 292 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 2 4 3
42 228 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 32 63 49
43 247 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 2 13 5
44 303 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 10 19 14
45 277 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 7 12 11
46 327 โรงเรียนบ้านทางข้าม 1 1 1
47 238 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 5 10 7
48 221 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 12 25 19
49 286 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 47 111 70
50 202 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 9 12 10
51 207 โรงเรียนบ้านนา 2 6 3
52 208 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 32 70 46
53 234 โรงเรียนบ้านนาป่า 5 6 6
54 244 โรงเรียนบ้านนายม 7 16 10
55 282 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 8 23 11
56 212 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 6 6 6
57 213 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 2 5 4
58 222 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 5 9 5
59 239 โรงเรียนบ้านบง 9 14 8
60 236 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 8 15 12
61 209 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 5 20 4
62 308 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 1 1
63 232 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 18 32 26
64 227 โรงเรียนบ้านป่าบง 3 9 5
65 201 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 2 2
66 195 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 10 7
67 193 โรงเรียนบ้านป่าแดง 10 23 11
68 284 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 3 2
69 194 โรงเรียนบ้านพลำ 3 3 3
70 252 โรงเรียนบ้านพี้ 6 11 9
71 264 โรงเรียนบ้านยางกุด 3 10 6
72 262 โรงเรียนบ้านยางลาด 20 38 26
73 254 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1 3 2
74 256 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 40 100 64
75 265 โรงเรียนบ้านระวิง 22 48 30
76 280 โรงเรียนบ้านลาดน้อย 0 0 0
77 297 โรงเรียนบ้านลาดแค 23 43 32
78 218 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 3 4 3
79 332 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 1
80 263 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 9 20 15
81 249 โรงเรียนบ้านวังจาน 1 2 1
82 333 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1 1 1
83 203 โรงเรียนบ้านวังซอง 3 4 3
84 259 โรงเรียนบ้านวังทอง 2 6 4
85 293 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 0 0 0
86 338 โรงเรียนบ้านวังพลับ 9 18 13
87 319 โรงเรียนบ้านวังรวก 2 8 3
88 329 โรงเรียนบ้านวังศาล 13 23 18
89 341 โรงเรียนบ้านวังหิน 37 76 47
90 340 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 12 17 13
91 328 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 20 38 28
92 226 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 16 43 28
93 337 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 5 10 9
94 294 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 19 30 25
95 192 โรงเรียนบ้านสะเดียง 26 51 29
96 211 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 19 28 26
97 243 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 19 32 26
98 257 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 28 86 49
99 315 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 8 13 8
100 281 โรงเรียนบ้านหนองตาด 0 0 0
101 307 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 0 0 0
102 271 โรงเรียนบ้านหนองแดง 0 0 0
103 266 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 5 9 8
104 302 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 26 60 45
105 261 โรงเรียนบ้านหลุง 3 10 6
106 246 โรงเรียนบ้านหัวนา 16 35 24
107 278 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 11 22 14
108 279 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 3 9 6
109 269 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 1 3 2
110 223 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 18 37 23
111 267 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 43 101 70
112 215 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 7 8 8
113 210 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 8 14 10
114 229 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 1 1
115 199 โรงเรียนบ้านอมกง 3 13 6
116 230 โรงเรียนบ้านเขาขาด 2 19 3
117 320 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 2 3 2
118 317 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 36 68 55
119 312 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 5 4
120 290 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 2 6 3
121 311 โรงเรียนบ้านเขาสัก 3 11 7
122 231 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 5 7 5
123 323 โรงเรียนบ้านเชิงชาย 0 0 0
124 270 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 18 55 34
125 313 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 1 1 1
126 224 โรงเรียนบ้านโคก 7 10 9
127 298 โรงเรียนบ้านโคกยาว 13 20 19
128 318 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 4 6 4
129 289 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 4 3
130 300 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 10 22 17
131 275 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4 3 3
132 250 โรงเรียนบ้านโตก 9 32 17
133 251 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 6 13 10
134 220 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 7 15 12
135 326 โรงเรียนบ้านโนนตูม 5 9 5
136 217 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 22 33 29
137 272 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 12 13 12
138 314 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 6 10 8
139 214 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 41 61 51
140 200 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 5 11 5
141 205 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 29 63 42
142 336 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 6 13 10
143 113 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
144 196 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
145 325 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 7 16 12
146 197 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1 2 2
147 301 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 4 10 7
148 305 โรงเรียนสายสมร 4 4 4
149 273 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 41 78 56
150 324 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 31 76 47
151 198 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 75 199 123
152 191 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 25 41 33
153 001 โรงเรียนกิตติพิทยา 1 0 0
154 349 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
155 343 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 9 31 17
156 347 โรงเรียนวัชรชัย 5 8 6
157 345 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 0 0 0
158 352 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 2 2 2
159 351 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 2 8 5
160 342 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 21 39 33
161 348 โรงเรียนเสรีศึกษา 24 83 39
162 344 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 7 12 7
163 346 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 8 9 9
164 354 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 2 6 4
165 355 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 0 0 0
166 356 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 0 0 0
167 353 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 32 18
168 357 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 0 0 0
รวม 1639 3513 2370
5883

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]