หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์และโรงเรียนในสังกัด
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
3 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
4 นางสุริชา ชาติสุทธิ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
5 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
6 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
7 นายสุวัฒน์ นิลพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นายไชยวัฒน์ วันกิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางชนิญญา วิลาสินี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คำเมือง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสุพัตรา คงศิริกร ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางไมตรี สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]