รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์และโรงเรียนในสังกัด
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงนัสนันท์  น้อยมี
 
1. นางยุพยงค์  ปาคำมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายวรพล   แหยมแก้ว
 
1. นางกานต์ชนก    หม่องอิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายธีรภัทร  สีขาว
 
1. นางเสาวคนธ์  นางนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร
 
1. นางกัญจนา  ภูยงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะสูน
 
1. นางนภาพิศ  แว่นแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงรัชพร  สารบรรณ
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์  แจ่มทอง
 
1. นางบัวรอง  เทียนพูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  สว่างเมือง
 
1. นางวิภาพร  โพนทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายนเรศ   เปียหมื่นไวย์
 
1. นางสาววิจิตรา  ชูสงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงนภัสสร  หลักงาม
2. เด็กชายพัชรพล   มาระวัง
3. เด็กหญิงมุกมณี  คำหีบ
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นำรง
2. เด็กหญิงบุณฑริกา   เที่ยงตรง
 
1. นางบุญเลื่อน  เที่ยงตรง
2. นางสมพร  กรณีย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงยุพา  เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  รอบคอบ
 
1. นางสาวจันทร์ธิรา  แสนอินฤทธิ์
2. นางอนัตตา  อุดมทรัพย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
 
1. นางไพทูรย์  พุฒนาค
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์
 
1. นางสาวอัญชนี  บุญมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงอนุสรา   เมืองมาลย์
 
1. นางวันเพ็ญ   ยะถา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พิลาเกิด
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  กุนดี
 
1. นางสาวญาณิศา  ศรีโชติ
2. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มีพะเนียด
2. เด็กหญิงญานุวรรณ  ด้วงขาว
3. เด็กหญิงฟ้าใส  อย่างสวย
 
1. นายสันติ  คำจอน
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กชายกฤษณะ  สัญจร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมหวาน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เคนโคกกรวด
 
1. นางสุมาลี  ธูปวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายชัชวาล  ชูนาคา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุกรี
3. เด็กหญิงเสาวภา  วังคีรี
 
1. นางปัทมา  ผดุงกุล
2. นางสาวพรสวรรค์  แก้วเถาว์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
2. เด็กชายวรัญญู  อยู่นิยม
 
1. นางบังอร   แก้วเปี้ย
2. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายยุทธกรณ์  แก้วสวย
2. เด็กชายวันเฉลิม  มั่นเกิด
 
1. นายสันติ  คำจอน
2. นายสุวรรณ  ตะแบก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มูลอนันท์
 
1. นายณัฐพงษ์  อิ่มหิรัญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองเวช
 
1. นางวนิดา  ศรีวิกาญจน์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ยะกิจ
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงปานเพชร  เทวัน
3. เด็กชายพชร  ขาวสะอาด
 
1. นางมะลิวรรณ  วงศ์พิริยะวาทิน
2. นางขวัญใจ  ตรีจักร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมมา
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์  นาคเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ขวัญมิ่ง
 
1. นางสมนึก  อ้นกลิ้ง
2. นางสาววราพรรณ  แก้วกัน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกีรติกร  บุญเรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงปุญญิศา  พรมมูล
3. เด็กหญิงพรกมล  พรพฤฒิพันธุ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่าง
2. นางสาวเพชรา  ทองดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายนพรัตน์  รอดทับทิม
2. เด็กหญิงนิธิกร  ชัยหอมนวล
3. เด็กหญิงอารี  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ
2. นางสาวกมลชนก  สีดาจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผุยพรม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมจิ๋ว
3. เด็กชายวรวิทย์  อินทศรี
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ยศศิริ
2. เด็กหญิงวิภาพร  วังคีรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สนเมืองปัก
 
1. นางมะณี  อนุรักษ์พนาวัน
2. นายสุชิน  กองประดิษฐ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลัดท้วม
2. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสุทธดา  กาฬะสิน
 
1. นางสาวอมรวดี  บุญมา
2. นางรัชดา  รสฉ่ำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงกฤษณา   อินช่างคำ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    คะชานันท์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   กาญบุตร
 
1. นางมนัชนันท์   นามวงศ์
2. นางวันจะนา  เพ็ญทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สังข์เมือง
2. เด็กชายวันเฉลิม  ก้อนพล
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นายวัฒนา  ดวงปาโคตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ดีมี
2. เด็กชายธีรพัตร์  บุญหล้า
 
1. นางแสงทอง  พรมสวย
2. นายบุญล้อม  พรมสวย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายธีรพันธ์  พรมปาน
2. เด็กชายอมรฤทธิ์  เชาวิรัตน์
 
1. นายยุทธพล  เหง้าฝอย
2. นางอรัญญา  ภิญโญฤทธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพิทักษ์  โมรา
2. เด็กชายศุภวิทย์  น้อยอินวง
 
1. นางพิมเสน  ทองนึก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  มาอ่อน
2. เด็กชายธนวัฒน์  สีสดเขียว
 
1. นางสาวถาวร  บัวบาง
2. นายอรรถพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายภิรมย์พร  บุญตั้ง
2. เด็กชายอภิวัฒน์   ทันช่อ
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัจจวาสน์
2. เด็กชายอมรเทพ  ทองยอด
 
1. นายนภนต์  ชำนาญธนกุล
2. นางเนตรนภา  ไปปลอด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงธรรมลิน  ละชินลา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพรขาว
3. เด็กหญิงวันทนา  แสงขาว
4. เด็กหญิงศศิธร  นาคมี
5. เด็กหญิงสุภัสสร  แรงแข็ง
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ฤษธ์เวรี
2. เด็กหญิงฐิติยา   สร้อยมี
3. เด็กหญิงวรัญญา  พระนคร
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรนรินทร์  จันทร์อิ่ม
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  พันธ์อินทร์
2. เด็กหญิงมาลินี  ทองหมู่
3. เด็กหญิงวิชุดา  คงจริง
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พันธุรัตน์
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  พันธุรัตน์
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์
2. เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม
3. เด็กหญิงกฤติมา  บุญเกิด
4. เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   เกิดกิจ
 
1. นางสาวศิริมาตร  บุญนิสสัย
2. นางจินตนา  แสงประเสริฐสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกงกะยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤาชา
2. เด็กชายทัศน์พล  กว้างขวาง
3. เด็กหญิงพรนภา  สวัสดี
4. เด็กชายรัชชานนท์  เถื่อนเฉย
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สะเขียน
 
1. นางสุนีย์รัตน์  บุ้งจันทร์
2. นางกฤษฎี  มีรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงบัวหลวง  โตเจริญ
2. เด็กหญิงวนิดา  หอมหวน
3. เด็กชายวีรวัฒน์  วาดวิจิตร
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีผา
5. เด็กหญิงเสาวภา  ภูชุมแสง
 
1. นายคมสันต์  ชัยภูมี
2. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ตุ๊คง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ขุนวิชัย
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์   พรหมวร
4. เด็กหญิงชนัญญา   ตลับโพธิ์
5. เด็กหญิงนิอร  บุญมา
 
1. นายนัทธี  แสงจันทร์
2. นางสาวพัชรี  สุภาวะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  เสือดี
2. เด็กชายนรภัทร  ทองเสม
3. เด็กหญิงปานวาด  พิศาลวานิช
4. เด็กชายพศวีร์  ผินทอง
5. เด็กหญิงมุธิตา  วีระศักดิ์
 
1. นายอรรถพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
2. นายอาลักษ์  จันทสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   สงวนสิน
 
1. นางศุภวรรณ  ทุมไมล์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงนัฐชา  น้อยจันทร์
 
1. นางนิตย์  แก้วคง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงศิริรัตนา  คุ้มบุ่งคล้า
 
1. นางนันท์ณัชฐา  มะมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชชากร  น่วมด้วง
2. เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เชษฐมาส
2. เด็กชายรัฐนันท์  รังสิกรรพุม
 
1. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
2. นางสาวลักษมี  จันทราช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายศุภกานต์  สีผา
2. เด็กหญิงสายสมร  คำเล็ก
 
1. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
2. นายคมสันต์  ชัยภูมี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันทองสุข
2. เด็กหญิงจริยา  ทองเงิน
3. เด็กหญิงธิติกานต์  โตนมา
4. เด็กหญิงนิภาพร  เพียผาบ
5. เด็กหญิงน้ำฝน  วงค์คำแสง
6. เด็กหญิงภัทร์นะริน  พิมมะเสน
7. เด็กหญิงรุ้งนารี  ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงอัญพร  หอมชื่น
9. เด็กหญิงอารียา  ขำเผือก
10. เด็กหญิงอิสิธร   ภิรมย์แก้ว
 
1. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
2. นางสาวคำเพียร  นนทะโคตร
3. นางพิมแสน  ทองนึก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญญาณัฐ  คำเย็น
2. เด็กหญิงกิติวราภรณ์  พรมโสภา
3. เด็กหญิงคริษฐา  วรชินา
4. เด็กหญิงชนิลทอน  สามารถ
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ก้อนคำ
6. เด็กหญิงดวงกมล  เบิกใจ
7. เด็กชายธนพัฒน์  สิงหนาถ
8. เด็กหญิงธํญวรรณ  พัศศรณี
9. เด็กหญิงนภัสกร  อุดม
10. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  คำสีม่วง
11. เด็กหญิงวรางคณา  ช้างหิน
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กาสี
13. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ช้างหิน
14. เด็กหญิงอลิษา  เก่งทันชะการ
15. เด็กหญิงแพรวดา  ไชยเดช
 
1. นายชัยพร  คำสีม่วง
2. นางกันหา  หะนิลนี
3. นายสุวรรณ์  ฟักผล
4. นางสาวฐานิดา  พุกชื่น
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงช่อผกา    สังข์ทอง
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   รู้จริง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   มีจันทร์
5. เด็กชายทนงศักดิ์  ศิริทองสุข
6. เด็กหญิงธนพร   ทองหม่อม
7. เด็กหญิงธิติมา   เหมหาญ
8. เด็กหญิงภาสินี    มาสีจันทร์
9. เด็กชายยศกร   สร้อยโชติ
10. เด็กหญิงวิยดา   สิงสถิตย์
11. เด็กหญิงสุกัญญา    ศิริพันธ์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์   แว่นแก้ว
13. เด็กชายเกรียงศักดิ์   เดชบุญ
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ศิริบรรณ์
15. เด็กหญิงเสาวนีย์   ทองตัด
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางอรอุมา  นาลา
3. นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง
4. นางดาว  พงค์สมบุญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันติมิตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองแทน
 
1. นางสุนันทา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางอรุณจันทร์  รัตนวิชัย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงณัฐชา  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรา
 
1. นายศราวุฒิ  บุญยวง
2. นางสาวนันทยา  อุ่นแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงสุทิสา   อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สุภาทอน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นางสาวพูลศรี  คำเพียร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นายรังสิต   รังสิกรรพุม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ปอสูงเนิน
 
1. นางอัจฉรี  กุญแจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  แก้วต้อย
 
1. นางสาวพูลศรี  คำเพียร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  คำพา
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ทุมทัน
 
1. นายรังสิต   รังสิกรรพุม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงโชตินันท์  ภักชุมแสง
 
1. นายรังสิต   รังสิกรรพุม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงสิริวิมล   คำป้อ
 
1. นางกนกพร  วรรณตรง
2. นางพัชรี  แก้วหร่าย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาตยา  จันทร์เดช
 
1. นางสาวปุณิกา  เหมหาญ
2. นางอนุชิดา  คงแท้
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงชนิกา  โสพันพิม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัญญาประสิทธิ์
 
1. นางนาริศา  สุทธิพร
2. นายสมควร  สถิตโกศล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายอภิชาต  โพธิ์ชัย
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายวีระชาย  แซ่เถา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ภารผุด
3. เด็กหญิงสุนิสา  บัวสร
 
1. นางเนืองนิตย์  พริ้งประยูร
2. นางสาวแสงอุษา  มั่นศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 1. เด็กหญิงสุนิสา  จำปางาม
2. เด็กหญิงอารีรีตน์  ทองพานิช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สาเจริญ
 
1. นายเทพบุตร  เกิดอยู่
2. นางสุภาพร  เกิดอยูู่
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายชาคร  จันดวงตา
2. เด็กชายทัตพงษ์  นวลบุญ
3. เด็กชายอรรถชัย  กองเกิน
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.28 1. เด็กหญิงมาริษา  สายทอง
 
1. นางสาวปาริชาต  เทพารัตน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงศุทธนุช  เหล็กสัก
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวเอี่ยม
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงศุภาภร  บัวทุม
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงมนต์นภา  เจียวรัมย์
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงอารียา  บุตรดี
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   คุ้มศรี
 
1. นายประจวบ  ราหุลปาน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กชายปุณวิทย์  คุ้มศรี
 
1. นางรุ่งนภา  ชาววาปี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  เสนาค
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายนนทวัฒน์   ริ้วกระโทก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วันกิ่ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงพัชรินธรณ์  ปิ่นธนากร
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาเทียน
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายภาณุพงษ์  กลอนกลาง
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายชนะชัย  รอดจิตร
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
 
1. นายนิกร  หยาดน้ำค้าง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายสมร 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ชัยชนะ
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะเฟือง
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  เสนาค
3. เด็กชายธวัชชัย  คำมี
4. เด็กชายธีรภัทร  จันดี
5. เด็กหญิงปณิดา  คำวิชิต
6. เด็กหญิงภัทรวดี  เชี่ยวชาญ
7. เด็กชายภาณุพงษ์  กลอนกลาง
8. เด็กชายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
2. นางกรรณพร  หิรัณย์โภไคย
3. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงชนัณญา  บุญสวน
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุตรเมือง
5. เด็กชายธีระทัศน์  คำขุ้ย
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สารี
8. เด็กหญิงพัชรินธรณ์  ปิ่นธนากร
9. เด็กหญิงวิชุตา  กองพล
10. เด็กชายสุธี  หลวงสา
11. เด็กชายสุวัฒน์  ยังคลัง
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพนทอง
13. เด็กหญิงอัยรินทร์  วิทยานราสิทธิ์
14. เด็กชายอาทิตย์  พิสิทธิ์คุณ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
2. นายสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง
3. นางทองรวม  อินคล้าย
4. นางนงค์เยาว์  ม่วงอ่ำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอารี
2. เด็กชายชนะชัย  รอดจิตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
4. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุญทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  จันทาคำ
7. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
8. นายพิริยะ  เทียนศรี
9. เด็กชายพีรพล  สุขโฉม
10. เด็กหญิงศุภาภร  บัวทุม
11. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
12. เด็กชายเริงชัย  แก้วแท้
 
1. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
2. นางไพวัล  เทียนศรี
3. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
4. นางวิมลรัตน์  พานำมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอารี
2. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมศักดิ์
3. เด็กหญิงชลดา  รุ่งเรือง
4. เด็กชายณัฐนันท์  คงทนแท้
5. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
7. เด็กชายธนกฤต  แก้วคงเมือง
8. เด็กหญิงธนภรณ์  อินต่างใจ
9. เด็กหญิงธนารักษ์  คงสงค์
10. เด็กชายธราดล  อินอ่อน
11. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาก
12. เด็กหญิงธัิมาพร  แสงสุก
13. เด็กหญิงนภัสสร  บุญทอง
14. เด็กหญิงปวีณา  จันทาคำ
15. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ยงกัน
16. เด็กชายพีรพล  สุขโฉม
17. เด็กชายภานุพงศ์  บำรุงสุข
18. เด็กชายสรพงษ์  อิินปิ่น
19. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์
20. เด็กชายเกรียงไกร  เอี่ยมป้อ
 
1. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
2. นางไพวัล  เทียนศรี
3. นางวิมลรัตน์  พานำมา
4. นางจุฑามาศ  พุ่มห่าน
5. นางปาลิตา  นันทะสร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ตัญญะรักษ์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทองนรินทร์
3. เด็กชายคฑาวุฒิ  เนตรแสงสี
4. เด็กชายจิตติศักดิ์  แก้วอุดม
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ธรรมสมบูรณ์
6. นางสาวจิราวรรณ  เสียงสูงเนิน
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานฉ่ำ
8. เด็กชายธีรภัทร  เจือจาน
9. เด็กหญิงนงลักษณ์  ต้นเพชร
10. เด็กชายปริญ  ปริญญาศาสตร์
11. นายพชร  ศึกศรี
12. เด็กหญิงพรชิตา  แก้งวงษ์
13. เด็กหญิงพรชิตา  สนแย้ม
14. เด็กหญิงพิยดา  ไชยเขียว
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  กัณหา
16. เด็กหญิงวรันธร  พงษ์สุข
17. เด็กหญิงวัลยา  เมฆสีเงิน
18. เด็กชายวีระภัทร  ห้อไทยสงค์
19. เด็กหญิงศวพรรณ  ขันเงิน
20. เด็กชายสิทธา  เนาสุข
21. เด็กหญิงสุธิดา  มงคลหมาย
22. เด็กชายสุริยา  ทองคำ
23. เด็กหญิงสุวิมล  สังข์เทศ
24. เด็กชายอัฐพงษ์  เพชรเกษม
25. เด็กชายอำนาจ  เสือป่า
26. นางสาวเบญจมาต  ท้าวมิ่ง
27. เด็กหญิงเมย์วดี  คงถาวร
 
1. นายโกมล  อุฤทธิ์
2. นางอรชร  ช้างร้าย
3. นางสมพิศ  เคารพ
4. นายประสาน  ธาตุจันทร์
5. นายสุภาพ  หาญมาก
6. นางจามีน  ประทุมมาศ
7. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
8. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายอินทนนท์  ถิ่นน้ำใส
 
1. นายพินทรัช  หอมชื่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กหญิงจินตนา   ตันเสน
 
1. นางกานต์ชนก   หม่องอิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
 
1. นายจรูญ  แสนประสิทธิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เก้าพัฒนสกุล
 
1. นายชายน้อย  บุญทิพย์เจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงนฤมล  ใจดี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายบรรพต  คำมิทัน
 
1. นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศาล 1. เด็กชายธงชัย   นาพิมพ์
 
1. นายเอกพจน์   สิงห์คำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ตอเงิน
 
1. นายมานะ  อนันตะอาด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายชญานันท์   อินทร์เที่ยง
 
1. นางกานต์ชนก   หม่องอิน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอรุณ
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทองสุข
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกศิกร  เงินถี่
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บำเพ็ญเพียร
3. เด็กชายทัศนัย  คำสุข
4. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญมาเวียง
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทร์เชื้อ
6. เด็กชายวีรชาติ  จุ้ยเย็น
7. เด็กหญิงศุภกร   จันทร์ทรง
8. เด็กหญิงสโรชา  ซาลาม
9. เด็กหญิงอนุรดี  อุ่นอก
10. เด็กชายอนุสรณ์  ธงสันเทียะ
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
2. นางชุติกาญจน์  รอดเมือง
3. นางพูลศรี  คณโฑเงิน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกฤษณะ  มีคาน
2. เด็กชายกันต์พงศ์  เรียงผา
3. เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร
4. เด็กชายนิลพัตร  มาขำ
5. เด็กหญิงมานิตา  แก้วสินจันทร์
6. เด็กหญิงมุขมณี  ประเสริฐดี
7. เด็กชายรชต  คงปาโมทย์
8. เด็กหญิงรุจิรา  จันทรักษา
9. เด็กหญิงสุนันทา  มิปะทัง
10. เด็กชายสุวรรณภพ  สอาดเอม
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
2. นางมาลินี  ศรีพัญญะ
3. นางชุติกาญจน์  รอดเมือง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เซี่ยงปู้
2. เด็กหญิงจิราภา  ตั้งใจ
3. เด็กหญิงพรพิมล  สุตาวงค์
4. เด็กหญิงวิรัณชนา  โสประดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ก๋อนสัน
6. เด็กหญิงอณัศยา  ศิริพรสวรรค์
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกัลยา  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  แว่นไทย
3. เด็กหญิงชนิดาภา   สุขเจริญ
4. เด็กหญิงชุติมา  ตรีกุย
5. เด็กหญิงณิชนันทน์  พฤทธิ์จิรวงศ์
6. เด็กชายทินภัทร   เข็มด้วง
7. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
8. เด็กหญิงพัชรี  แก้วอัด
9. เด็กหญิงยศวดี  วันเสาร์
10. เด็กหญิงสิรินทร์ธาน  ไหวพรม
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  หางาม
12. เด็กหญิงอารีญาพร  อุ่นเรือน
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
2. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
3. นางพนิดา  พรมเท้า
4. นางกานต์จรีย์  ละคำ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย
2. เด็กหญิงปราณิสา  แก้วโยธา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ห่อทอง
4. เด็กหญิงพวงชมพู  รบชนะชัย
5. เด็กหญิงมัลลิกา  มหาเดช
6. เด็กหญิงวรินทร  เนียมน้อย
7. เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม
 
1. นางพัชรี  แก้วหร่าย
2. นางอัชญา  มีภู่
3. นางมณีพันธุ์  สมมีชัย
4. นางอวยพร  คุ้มศรี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แว่นไทย
2. เด็กหญิงชนิดาภา   สุขเจริญ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  คำสิน
4. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอรุณ
5. เด็กหญิงดาราวรรณ  ทองดี
6. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
7. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
8. เด็กหญิงพิชญา  พรมท้าว
9. เด็กหญิงพิชญา  อินหน่อ
10. เด็กหญิงพุธิตา  เปี่ยมมนัส
11. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเจริญ
12. เด็กหญิงสิรินทร์ธาน  ไหวพรม
13. เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาประสิทธิ์
14. เด็กหญิงสุวนันท์  กัญญาประสิทธิ์
15. เด็กหญิงอนุธิดา  กัญญาประสิทธิ์
16. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรเกิด
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
2. นางประไพพิศ  กันทอง
3. นางปรานี  สายแก้วมา
4. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
5. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  ภารไสว
2. เด็กชายก้องเกียรติ  งาคชสาร
3. เด็กหญิงจันทร์นิรมล  คาร์ลา
4. เด็กหญิงทยิดา   ทองทัพ
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทรส
6. เด็กชายนิติพล  เพชรหมี
7. เด็กหญิงปุณยภา  วุฒิสินอักษรา
8. เด็กหญิงพรชิตา   แสงโทโพธิ์
9. เด็กหญิงพัชรี  สีทองทุม
10. เด็กหญิงพิชชาพร  ดำรงแดน
11. เด็กหญิงรัตนากร  อ่อนวัน
12. เด็กหญิงวัชราพร  เสียงเพราะ
13. เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธ์
14. เด็กชายอดิศร  ศรีขน
15. เด็กหญิงเบญญภา  ชัชวาลานนท์
16. เด็กหญิงโสพิพัฒตา  จากคุ้ม
 
1. นางอัชญา  มีภู่
2. นางพัชรี  แก้วหร่าย
3. นางนงนุช  ทองแพ
4. นางประนอม  พรมมารักษ์
5. นางยินดี  งามรุ่งโรจน์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
 
1. นางวรรณา  ปัญญาสิทธิ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงซาร่า  ดิออตตาวิโอ
 
1. นางวัฒนภร  สายมี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  ลักขณศิลษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์แสง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงชนิสรา  บัวบาลบุตร
 
1. นางราตรี  ลีละโรจน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย
 
1. นางสาวปาวีณา  ษรจันทร์ศรี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สำแดงเดช
 
1. นางวันจะนา  เพ็ญทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอณิมา  นิลพันธุ์
 
1. นางเพียงใจ  อ่างหิรัญ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงสุชาชล   สิทธิเกษร
 
1. นางณัฐภัสสร   กลีบใบ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงทักษพร  ขวัญวงค์
 
1. นางพรพิมล  เถื่อนถ้ำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงศศิธร   วรชินา
2. เด็กหญิงอัญชลี   สืบสำราญ
3. เด็กชายอุทิศ   เหลี่ยมวงศ์
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   เข็มทอง
5. เด็กชายไกรสร   มุสิกะพันธุ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วเมืองกลาง
2. นางสาวนพมาศ  สุทธิธารมงคล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ใจเพียร
 
1. Ms.Ye  Xinxin
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายสมร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สาแสน
 
1. นายสุชาติ  สุทินกาศ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงนิรัชพร  นวนจันทร์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วกรม
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์แสง
2. นางกันยา  เห็นเจริญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงฟาริดา  จกะวัฒนากุล
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  กัญยะมาสา
 
1. นางศิริยา  นาคนายม
2. นางสาวพิจิตรา  นาดี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อินทร์ปลัด
2. เด็กชายธนภัทธิ์  แขกต้อย
3. เด็กชายธนวัตร์  สว่างพื้น
4. เด็กชายวชิรวิทย์  พรมโสภา
5. เด็กชายสิทธิชัย  ลาประดิษฐ์
6. เด็กชายอภิรักษ์  บำรุงสุนทร
 
1. นายสุภาพ  หาญมาก
2. นางสรินทร์ยา  บัวเทศ
3. นางสาวชลธิชา  แสงสีห์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กชายชลธาร  รักประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลนธี  ศรีอนันต์
3. เด็กหญิงธัญชกร  หงษ์สโตน
4. เด็กหญิงนิรัตศัย  ด้วงวงษ์
5. เด็กชายปรมี  ด้วงมาก
6. เด็กชายสัญชัย  จิตรจำ
 
1. นายสัญชัย  เรืองโรจน์
2. นางหนึ่งฤทัย  อยู่เกียม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายคามิน  เพชรมา
2. เด็กชายจิตภานุ  บัวเทศ
3. เด็กชายจิรายุส  บุญมา
4. เด็กชายณรงศักดิ์  ดอกเกียง
5. เด็กชายปฏิวัติ  อินทรหิต
6. เด็กชายสิทธิโชค  ชัยบุตร
7. เด็กชายอภิวัฒน์  กลัดจ้อย
8. เด็กชายอมรราช  ทองเนียม
 
1. นายประสิทธิ์  เหมหาญ
2. นายจักรภัทร   ชิตพงศ์
3. นายวัฒนา  ดวงปาโคตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกนกพร  บุตรดีอยู่
2. เด็กหญิงชลิตา  ยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงฐนิชา  ศิริพันธ์
4. เด็กหญิงธัญญาพร  อ่อนน้อม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เข็มบุรุษ
6. เด็กหญิงสุวิมล  สังข์เทศ
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทะรังษี
8. เด็กหญิงอรนรีย์  พาคาเพียร
9. เด็กหญิงอรัญญา  นามศิริ
10. เด็กหญิงโอมอุมา  คำบุญเรือง
 
1. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
2. นางจามีน  ประทุมมาศ
3. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มีสวรรค์
2. เด็กชายธนกร  นนตะสี
3. เด็กชายธนกิจ  ปรีแย้ม
4. เด็กชายวงศ์เงิน  บำรุงสุข
5. เด็กหญิงวนิดา  เดชพ่วง
6. เด็กหญิงวรฤทัย  พลายคง
7. เด็กชายวีระพล  กันทอง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์ดา
9. เด็กหญิงอรนภา  ทองนอก
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ชิตบุตร
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ปิ่นปัก
2. นางสาวสายชล  ทะริยะ
3. นางสาวสมจิตร  ธูปหอม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กหญิงกรพินธุ์    มีมาก
2. เด็กหญิงนันทวดี   บุญสอาด
3. เด็กหญิงศรัญญา   นาโค
4. เด็กหญิงสมฤดี   ถาวรหงษ์
5. เด็กหญิงสุดธิดา   ขุนศรี
 
1. นางลาวัลย์  แสงโสดา
2. นางสาววิณารัตน์  บุญเรือง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสียวกระแสร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมมาก
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  นาดิน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ยังคลัง
2. นางอมรรัตน์  แก้วแกม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สุวรรณกูฏ
2. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทะคุณ
3. เด็กหญิงอรวรรณ   พุกเลี้ยง
 
1. นางสาววิจิตรา  ชูสงค์
2. นางจันทร์จิรา  โพชะราช
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงศศิวืมล  บุญยอด
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกตุทอง
 
1. นายภควัต  ตรีจักร
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุขโฉม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกวีณา  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงชลดา  ภูมิสังข์
3. เด็กหญิงสุธิดา  มงคลหมาย
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายยุทธพิชัย   อัมพร
2. เด็กหญิงเอมมิกา    ผู้ไผ่
 
1. นายเด่นพงษ์   บุญเรือง
2. นายภาคภูมิ   บุญชื่น
 
146 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์
2. เด็กชายพุทธราษฏร์  บุญมาธิวัฒน์
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวสิริลักษณ์  สำราญพันธ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงพัชชาวรรณ์    โตมา
2. เด็กหญิงศุภิสรา    สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงอริสา   ยศปัญญา
 
1. นายนัทธี  แสงจันทร์
2. นางสุดาพร  น้อยประไพ
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายศุกล  ชัยบุญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมเผ่า
 
1. นายโกมล  อุฤทธิ์
2. นางสาวเกศรินทร์  ทองอินทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 1. เด็กชายวีระพงษ์  ปราณีทะ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเกิด
 
1. นายบันดาล  มาอยู่วัง
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีอินทร์
 
1. นายบวร  บำเรอวงษ์
2. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายคัมภีร์  ศรีภูมิ
2. เด็กชายศุภชัย  แก้วโท
 
1. นายบวร  บำเรอวงษ์
2. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เถาไพมณี
2. เด็กหญิงวิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กชายธวัชชัย  นุ่มนาง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  หลวงอินทร์
 
1. นายประสิทธิชัย  จักเกลียว
2. นายขวัญประชา   บุญจันทร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองต้อย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หมู่เจริญทรัพย์
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
2. นายเมฆินทร์  เกตุแก้ว
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุ  สีทาจันทร์
2. เด็กชายศิวกร  ไทยฤทธิ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชูวงศ์
 
1. นายบวร  บำเรอวงษ์
2. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กชายการัน  สิงห์ณี
2. นายอำนวยพร  หงษ์ทอง
3. นายเวชยันต์  ก้อนดี
 
1. นายอดิเรก  ทูลตา
2. นายมานพ   สุนทรวิภาต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูเกตุ
2. เด็กชายณัฏฐพล   บัวทอง
3. เด็กชายวัชรพล  พูลสอน
 
1. นายเกรียงไกร  อุ่นเเก้ว
2. นางสาวรัชนัญ  เพชรมี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงศธร  พรมแจ้ง
2. เด็กชายวัชรากร  ขันทะมาศ
3. เด็กชายวีรภัทร์  เด็ดแก้ว
 
1. นายเรวัตร  ศรีสุขคำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสาธง
2. เด็กชายอนิวัติ์  วงศ์สวย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันหา
 
1. นางนันทนา  คำคูณ
2. นางอัจฉรา  อ่อนโต
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงวิยะดา  ปิ่นทอง
2. เด็กชายวิสัน  วิปัสสะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เทียนบุญ
 
1. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
2. นายไพโรจน์  แก้วยศ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    จันทร์กนก
2. เด็กชายธนวัฒน์   สีอ่อน
3. เด็กหญิงพรพรรณ   ประชุมพงศ์
4. เด็กหญิงวิชชุดา   แสงนาค
5. เด็กหญิงอัมพวา   อ้นโม
6. เด็กหญิงโยษิดา   มาทา
 
1. นางราตรี   ปันแก้ว
2. นายอัฉรพล   คำก่อ
3. นางประกายพร   กัลยาประสิทธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชิณเกษ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทศักดิ์
3. เด็กหญิงธิลาวรรณ  จันทร์พิลา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กอนมนตร
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ครองตน
6. เด็กหญิงสโลชา  จิแมน
 
1. นางดวงพร  ลือหาร
2. นางสาวกรชนก  อยู่ถมสังข์
3. นายวิโรจน์  หล่อศิริ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีกุดค้าว
2. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยลา
3. เด็กหญิงณัฐชา  สุตา
 
1. นางรจนา  เลิศนันทวิเชียร
2. นางสาวขวัญเรือน  มาลินันท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ส่วยมา
2. เด็กชายพิพัฒร์พงศ์  ส่วยมา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันลา
 
1. นางสาวปาหนัน  บุ้งจันทร์
2. นางสาวสุวรรณา  ปั่นอาจ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 1. เด็กหญิงนิรันรัตน์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงโยธิกา  เหล็กเพชร
 
1. นางนิศานาถ  สุขะวัลลิ
2. นางปิยะพร  พรหมบุญ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงพิมพ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำเล็ก
3. เด็กหญิงชนนิชา  จุ้ยจินดา
 
1. นางพรทิพย์  แก้วอาสา
2. นายธนกร  กลิ่นจันทร์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงนัทชรัตน์   ช่างอินทร์
2. เด็กหญิงบุษราวรรณ   รูปสี
3. เด็กหญิงอรทัย   กีกอง
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางวันเพ็ญ  ยะถา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ศรีจริยา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงสุพรรษา   กุลเกลี้ยง
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางจันทร์แรม  หาญมาก
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่สง
3. เด็กหญิงอรทัย  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงวาสนา  โสมมูล
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เย็นใจ
3. เด็กหญิงเมวิกา  ขันทอง
 
1. นางสุภาพ  บุญมาศ
2. นางดาวเรือง  เพียสา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แพงคำมี
2. เด็กหญิงวนิดา  คงสร
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตาลแสน
 
1. นางสุภาพ  บุญมาศ
2. นางปริญญา  สารคุณ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายปัญญพนธ์  จันทร์วิลัย
2. เด็กชายสุพจน์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  กินรี
 
1. นางวันเพ็ญ  ล้อมพิพัฒน์พงศ์
2. นายสมควร  สถิตโกศล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้
2. เด็กหญิงพรหมรัตน์  เพชรเกิด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมโนชัย
 
1. นางพจนี  เอี่ยมใส
2. นางสุจารี  พรหมประเสริฐ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายศรัณย์  คำทุม
2. เด็กหญิงสุชาดา  น้อยเทศ
3. เด็กหญิงอริสรา  ล้อมน้ำ
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางวันเพ็ญ  ล้อมพิพัฒน์พงศ์
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์   จันทร์พิทักษ์
 
1. นางนงนุช   อัดโดดดร
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองพานิช
2. เด็กหญิงปนิดา  มาสา
3. เด็กชายภัชฏะ  มารบุรี
 
1. นางสุภาพร  เกิดอยู่
2. นายเทพบุตร  เกิดอยู่
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ
3. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา
 
1. นางนันทิรา  แดงดี
2. นางสังวร  เชิมชัยภูมิ
 
178 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายฐิติกร  อุ่นทอง
 
1. นางสาวกาญจนา   ปัสสาวัส
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ใวศิลป์
 
1. นางสาวกัลยาณี   รัตนบุตร
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  วรสารศิริ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์สถิตย์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  มีมอญ
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกไทร 1. เด็กชายปัญญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายวีระศักดิ์  สุขเจริญ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายออมสิน   วังคีรี
 
1. นางปิยะมา  สังข์เทศ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   วงศ์ษาไชย
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายวีระ  ปาลา
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงปณิตา   สอนเผาะ
2. เด็กชายมงคล   อักษร
 
1. นางสาวสุลัดดา  ทองเหลือ
2. นางปิยะมา  สังข์เทศ
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กชายปรัชญา  บุญยวง
2. เด็กชายอิทธิพล  จักแพง
 
1. นางเกษรินทร์  พรหมมา
2. นางเนตรนทิพย์  พันรัง
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพัชดาพร  กางแก้ว
2. เด็กชายวิรัตน์  ทาใจ
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสมาพร  วงศ์เสนานุรักษ์
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายภูรินทร์  นาคอัมมะ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โตมา
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลำ 1. เด็กชายอิราวัฒน์  เมืองมาก
 
1. นางกิติมา  นามกันยา
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลำ 1. เด็กชายนาธาน  เพชรชัย
 
1. นางกิติมา  นามกันยา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกุลเดช  สังข์เมือง
 
1. นางสาวกอบกุล  นิ่มแก้ว
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายสมพร  พาพงษ์
 
1. นายไกรฤกษ์  พรหมประเสริฐ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กชายคงคชา  หาบุตร
 
1. นางสาวสรณ์สิริ  ศรีจันทร์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ทิพย์รวย
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคอัมมะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเทศ
4. เด็กหญิงรติรส  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แฝกหอม
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา  เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายก้องภพ  ราศรีชัย
 
1. นางแสงเทียน  ใจซื่อ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายนพดล  หิตเทศ
 
1. นางกรรณพร  หิรัณย์โภไคย
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ฟองพุด
 
1. นางจันทร์จิรา  โพชะราช
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 1. เด็กหญิงพิไลพร  ทองดาษ
 
1. นางเพทาย  พริกไทย
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงธิดาพร  ธานคำ
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางกาญจนา  สุกาญจนรักษ์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สอสะอาด
 
1. นางกรรณพร  หิรัณย์โภไคย
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปนัดดา  มณีเขียว
2. เด็กหญิงสุชาดา  ถือชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คำมี
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาววิจิตรา  จิตรถนอม
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วแดง
2. เด็กชายสุวัฒน์  วงษ์ปามุติ
3. เด็กชายสุวิทย์  วงษ์ปามุติ
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ระบาล
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญผาง
3. เด็กชายราชันย์  หมื่นไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์   ถนัดพงษ์
2. นายบุญเสม  วันดี
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กชายพีระ  ทองเณร
2. เด็กชายสรศักดิ์  ขุมทรัพย์
 
1. นางนัฏธิกา    จารุมูล
2. นางสาวผกามาศ  สารีราช
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายณัฐพล  ทิพย์สังวาลย์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ไกรกาจ
 
1. นางแสงสุรี  สินธุเดช
2. นางภัครดา  คงศรีไพร
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงสุนิตรา  ราชวงษา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วารีเจริญ
 
1. นางแสงสุรี  สินธุเดช
2. นางสาววรรณลักษณ์  ดาวสุข
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายทศพร  ศรชัยญาติ
2. เด็กชายศรศักดิ์  ทองนิ่ม
3. เด็กชายสุรพงษ์  ขวัญเรือน
 
1. นายณัฐปคัลป์  หนูขาว
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ศรีสังข์