หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557...

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/4 14 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/3 14 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 14 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 14 ก.ย. 2557 09.00-10.39
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 14 ก.ย. 2557 09.00-15.00 เวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบทอาขยาน
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 14 ก.ย. 2557 09.00-15.00 เวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 14 ก.ย. 2557 09.00-15.00 เวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับเนืัอหาบทอาขยาน
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง สังคม 14 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 14 ก.ย. 2557 09.00-10.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 และ ป.2/4 14 ก.ย. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9194-9535
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]