หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนราวัลย์ ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านท่าผูประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ สุริยเมธีกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
3. นางรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางผกาวรรณ กิตติวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางสำรวล คำยิ่งโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางปัทมาวรรณ ขันยศโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเทวา พวงคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางธนิดา อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
3. นางธัญญพัฒน์ แก้วกุลพิสิษฐโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดารุณี ภักดีสารโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางรัตติญา บัวละครโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญน้อมโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายจรัญ ด้วงพรมโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา มูลคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวเครือฟ้า ขวัญน้อมโรงเรียนบ้านห้วยอีจินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนันทิมา โสพันธ์โรงเรียนบ้านท่าผูประธานกรรมการ
2. นางรัตชกรภัทร กองสีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางนำ้ผึ้ง พรมโพธิ์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางดาวใจ ชมกลางโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา พรมคำโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
3. นางสมจิตร ธิกะโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ง เจริญทองโรงเรียนบ้านอีเลิศประธานกรรมการ
2. นางนันทนิตย์ ป้อมนารถโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นางอาภัสรา บุญแข็งโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข สุภิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเลประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ยะเสนโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสอนนรินทร์ พุทธสิมมาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมนา ผิวสานต์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ นาพิมพ์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่47กรรมการ
3. นางสาวประภาพร บัวพรวนโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
4. นางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนา ธรรมาธิวัฒน์โรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรรณ ดวงพิลาโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
3. นางรัตนากร สายคำทอนโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอารี บัวหลวงโรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ กงยนต์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่47กรรมการ
3. นางสุชาดา มั่นคงดีโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางรัตนา พึ่งวิริยะ โรงเรียนบ้านท่ากกแกประธานกรรมการ
2. นางมันทนา สมวันดีโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโตโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายทอง บุญจันทร์เชยโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินประธานกรรมการ
2. นางยุพิน สีมากโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาววนิดา หาญรักษ์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศรานนท์ มาเมืองโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นายเอนก ทาขาวโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางอรวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ จันลาโรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางวิมลพร จันทร์มีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอนันตพร แสนสิ่งโรงเรียนบ้านฝายประธานกรรมการ
2. นางพรรทิภา ตุลสุขโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการ
3. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางปภาดา ทรัพย์อนันต์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางพิษณุ สิมมาโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการ
3. นางมยุรี จันท้าวโรงเรียนหนองบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอนันตพร แสนสิ่งโรงเรียนบ้านฝายประธานกรรมการ
2. นางพรรทิภา ตุลสุขโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการ
3. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ขันทองโรงเรียนบ้านวังรูประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางสาวปรียาณัฐ ภูหงษ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เป้าทองโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
5. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านโป่งสามขากรรมการ
6. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขันทองโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
3. นางสาวปรียาณัฐ ภูหงส์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เป้าทองโรงเรียนห้วยอีจีนกรรมการ
5. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านโป่งสามขากรรมการ
6. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสิริกานต์ มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาวุฒิ ศฺริโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายธนิต คำผานางโรงเรียนบ้้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ คำแท่งโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางสังวาลย์ ใหม่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสอาด คำพูโรงเรียนบ้านแก่งยาวประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ กังคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางบุญชู อินบัวทองโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
4. นายพนม ใบภักดีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นายสุวรรณ บุญสายังโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวุุฒิ ศิริโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายพิชิตพล โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นายครรชิต โสภาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางจิตนภา คำหนาหนักโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
5. นางรัตนา แซ่โกโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา แดนเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ลี้สกุลครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรัตน์ กายาครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณิกา ศรียาครูโรงเรียนบ้านวังรูประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ โชคหิรัณยรัศมีครูโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
3. นางลำยง แพงขะครูโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
4. นางนุชนารถ ปัจจุบันครูโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายถิรธนา สุทธะลักษณ์ผอ.โรงเรียนบ้านซำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ทองสวัสดิ์ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองกรรมการ
3. นายทนงศักด์ แสนลีครูโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร เฉลิมชาติผอ.โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ สีใสครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สายัญครูโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประวัติ บุญศรีผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดประธานกรรมการ
2. นายอภิโชติ จันทร์แซครูโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ เพชรประดับผอ.โรงเรียนบ้านท่าอิบุญประธานกรรมการ
2. นายปริศร อิเหลาครูโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นางปราณี พณิชีพครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวรนุช แพงขะครูโรงเรียนน้ำก้อประธานกรรมการ
2. นางสาวชัยนาท บุญสวนครูโรงเรียนบ้านท่าผูกรรมการ
3. นายกฤษณวัฒ ม่ิ่งศรีครููโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชัยโยธาผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายประธานกรรมการ
2. นางศรอนงค์ สิริบริรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
3. นางเกยูร สีมาครูโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ สายคำทอนผอ.โรงเรียนบ้านซำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ แสนตาครูโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยากรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ จันทร์แจ่มครูโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไสว จันอุดรผอ.โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย จูเจียมครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นางมัทธียา กันแสงครูโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมนัส คำพูผอ.โรงเรียนบ้านหนองเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จันทร์ลาครูโรงเรียนวัดศรีทองกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สร้อยมีครูโรงเรียนบ้านฝายวังบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายยนต์ อินดาคำผอ.โรงเรียนบ้านวัดศรีทองประธานกรรมการ
2. พันจ่าเอกจีรศักดิ์ สิงห์มนต์ครูโรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
3. นายก้องนคร เติมพันธ์ุครูโรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสวาท สร้อยทองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นายธานี เพชรนันท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แสนประสิทธิ์ครูโรงเรียนปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัฐ นุชเนื่องผอ.โรงเรียนบ้านแก่งยาวประธานกรรมการ
2. นายอนุภาพ พรมอินทร์ครูโรงเรียนอุ่มกะทาดกรรมการ
3. นายพจพงษ์ เดชมีครูโรงเรียนบ้านโสกเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรพล ธิกะผอ.โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 49ประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ จันตูมครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ อุ่นเรือนครูโรงเรียนวังก้นหวดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเสริมศิลป์ ปานนิลผอ.โรงเรียนบ้านดงทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางมาลา นามบุญลือครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ พวงคำครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสรรชัย แก้วกกผอ.โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นายแซม ทิวดำครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวอัมพร สุมาลย์กันต์ครูโรงเรียนบ้านฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา สันเวียงใหม่ผอ.โรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ศรีสุธรรมครูโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนครูโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนาวี ป้อมนารถครูโรงเรียนบ้านกกโอประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วานิชสมบัติครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
3. นายคมเพชร ราชคมครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ จันแก่นผอ.โรงเรียนบ้้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางพิพรรษพร รุกขวัฒนกุลครูโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางสาวพยม คนธาร์ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิราพร อยู่สุขครูโรงเรียนบ้านนำ้พุประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ขวัญเงินครูโรงเรียนบ้านนำ้ชุนกรรมการ
3. นางสาวนิสาชล พลกัณฑ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอินจันทร์ เทพโพธาผอ.โรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางจงรัตน์ พิมพ์สอนครูโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญวิก สาธรรมผอ.โรงเรียนบ้านไร่นางามประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ป้องคำครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
3. นางบุปผชาติ คนโฑทองครูโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเกสร ทัดเศษรอง ผอ.โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวทิศารัตน์ แก้วไขแสงครูโรงเรียนบ้านแก่งยาวกรรมการ
3. นายวินัย เพิ่มพูลครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายชัชชัย โกบุตรรองผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางวัลวลีย์ จันแก่นครูโรงเรียนบ้านนำ้อ้อมกรรมการ
3. นายมนัส ไสลภูมิครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรวรรณ โกบุตรครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสักประธานกรรมการ
2. นายสะอาด เหง้าสารีครูโรงเรียนบ้านดอยนำ้เพียงดินกรรมการ
3. นางมนัญชยา สมสร้อยครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ คำโฉมผอโรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ชัยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อยกรรมการ
3. นางสมถวิล พัฒน์พระพรมครูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำผอ.โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วัฒนพลาศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
3. นางสาววรนุช รักษาราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายนิรศักดิ์ นารีผอ.โรงเรียนบ้านปากดุกประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ กับโกครูโรงเรียนบ้านวังขอนดู่กรรมการ
3. นางปัทมา ชายศรีครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พาคำผอ.โรงเรียนบ้านหัวนาเลาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ลอดทอนครูโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ บุญเสริมครูโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนภกัญจน์ ชมชื่นผอ.โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง พรมอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวนารี ปรีดีครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายแสนสุริยา รักเสมอครูโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ประธานกรรมการ
2. นายอร่าม จันทร์ฟูครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นายชิดชัย อุ่นอกพันธ์ุครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ เรืองน้อยโรงเรียนบ้านคลองสีฟันประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เพ็งสายโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นายชูพงษ์ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ด้วงธรรมโรงเรียนบ้้านกลางประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ บุญตาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายถนอม เคนสีโรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมจิต เฮ้าปานโรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านวังก้นหวดกรรมการ
3. นายสงกรานต์ แสงสีดาโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการ
4. นางธนวรรณ อุตม์อ่างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุญทับโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล อุุดอินทร์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นายสุริยะ นามวิจิตรโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นายสุวิทย์ ถิ่นนารามโรงเรียนบ้้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางกนกวรรณ ทองศรีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย กุไธสงค์โรงเรียนบ้านดงคล้อกรรมการ
3. นางประภา จันทหอมโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวกองแก้ว พิมพ์คูณโรงเรียนบ้านหนองเลประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ นารีโรงเรียนบ้านโป่งช้างกรรมการ
3. นางละมัย พิมเสนโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รูปศรีโรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านนำ้พุกรรมการ
3. นายวีรวรรธน์ วิวัฒน์พุทธากุลโรงเรียนบ้านดอยนำ้เพียงดินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาววารี คงปราการโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดประธานกรรมการ
2. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการ
3. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านนำ้ดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ปัญญาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นายวันชัย สิงห์อำพลโรงเรียนบ้านลานบ่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพนม ขวัญเย็นโรงเรียนบ้านดงนำ้เดื่อประธานกรรมการ
2. นายชีวะ ลีปรีชาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นายประสพ มีตาโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ สีใสโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสายธาร ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่229กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วะยาคำโรงเรียนบ้านนำ้ชุนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นายวิชัย ตัณฑมาสน์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสำรวย ทัดสอนโรงเรียนนาซำประธานกรรมการ
2. นางทศพร น่วมเจิมโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางณัฐนิจ บุญจรัสโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจินตนา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านดอยนำ้เพียงดินประธานกรรมการ
2. นายสุทอน แสวงศรโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอรทัยวัลย์ แก่นชาโรงเรียนปากห้วยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วัฒนะโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางศรีสุดา ฮอพิมายโรงเรียนบ้านห้วยนำ้ขาวกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร มิ่งจันทึกโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นายสุรชาติ บัวพรวนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสง่า แก้วทองโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเลิศฤทธิ์ ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านวดศรีทองกรรมการ
3. นายนายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายแสนศักดิ์ วาสนาวนิชโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
3. นางบุษบา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด ปานไกรโรงเรียนบ้านช้างตะลูดประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา อินทรชาติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางคมคาย คำเทพโรงเรียนบ้้านห้วยลานกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ภาคพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลทิพยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพีระวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวสุพล ชืนอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านนำ้เฮี้ยกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านนำ้อ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข้กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านนำ้อ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงพงโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านนำ้อ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านนำ้อ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจินดา วรปัสสุที่ปรึกษาโรงเรียนสิรินคริสเตียนประธานกรรมการ
2. นางนะริน เทพโพธาครูโรงเรียนบ้านห้วยข่อยกรรมการ
3. นางชินนุฎา ยงยุทธวิชัยครูโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพฯกรรมการ
4. นางประเชิญ ชำนาญพันธ์ครูโรงเรียนบ้านตาดกลอยกรรมการ
5. นางดารณี โพธิ์อ่อนครูโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางธิดา มาสีจันทร์ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางอมรา เดชรักษาครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางชนิสรา เพชรกันหาครูโรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
4. นางศรีพรรณ์ ก้อนสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นางหวานเย็น หินนนท์ครูโรงเรียนบ้านช้างตะลูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเกริกวุฒิ เดชะคุปต์รอง ผอ.โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมณฑิตา กิจวัทวรเวทย์ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางลักษณา สารีคำครูโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
4. นางจินดา คำหริ่งครูโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
5. นางนวมิตรา จันทกูลครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุนิจ แก้วกกครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางเอื้ออารีย์ คำอ่างครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ อักษรครูโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ หาพุทธาครูโรงเรียนบ้านวังรูประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี สิงห์สถิตครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางกนกพร แต้วัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปาริฉัตร อุดอินทร์ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ศรีธงชัยครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา วิเศษกันทราการครูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกชนันท์ โนรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา สิงห์นนท์ครูโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางธนันญภรณ์ โพธิ์เส็งครูโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมนึก พุฒจันทร์ครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ พั้วทาครูโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา คำภาครูโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นครูโรงเรียนบ้านดอนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมสงวน ศรีภาชน์ครูโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางสาวส่องนภา สายทองดีครูโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายสุพัฒนพงศ์ พันธ์สุภะครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือกรรมการ
5. นางรัตติมา บุญสวนครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางณัฐนันท์ อั้งน้อยครูโรงเรียนบ้านซำภูประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณจันทร์ ก้อนดีครูโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
3. นางวรรษมนต์ กำเนิดสูงครูโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
4. นายกิตติ ศิริดีครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวลักขณา กุศลครูโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพรธิภา ตรีถันครูโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพฯประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ทองเยิ้นครูโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ด้วงพรมครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรรยา เหี่ยวนาครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยรองประธานกรรมการ
3. MissZHU XIAOXUANครูโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายพันธกานต์ ธาดารัตนศักดาครูโรงเรียนหยกฟ้ากรรมการ
5. นางสาวยุพมาศ ปาลิวนิชครูโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
6. นางสาวขวัญทิพย์ คัชมาตย์อัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรรยา เหี่ยวนาครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยรองประธานกรรมการ
3. MissZHU XIAOXUANครูโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายพันธกานต์ ธาดารัตนศักดาครูโรงเรียนหยกฟ้ากรรมการ
5. นางสาวยุพมาศ ปาลิวนิชครูโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
6. นางสาวขวัญทิพย์ คัชมาตย์อัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสุพัฒตรา สามนทาครูโรงเรียนบ้านวังร่องประธานกรรมการ
2. นางสิราวรรณ โอมะคุปต์ครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสุรีพันธุ์ ผดุงกิจครูโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสุธี บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางสุนิต ลาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นายประชา ตรีศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานันท์ หงส์พันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายนิรศักดิ์ นารีผอ.โรงเรียนบ้านปากดุกกรรมการ
3. นางศศิธร คุณกมุทครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการ
4. นางขันทอง ปานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ เสมาทองครูโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา หอมจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำก้อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาวกรรมการ
3. นายอนุชาติ บัวพรวนครูโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
4. นางสาวประดับ พลกลางครูโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชชา ขวัญอุ่นผอ.โรงเรียนบ้านหินโง่นประธานกรรมการ
2. นายพรชัย วัดเย็นครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการ
3. นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
4. นางสาวมณฑา ทองพัดครูโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพรฐิตา ฤทธิ์รอดผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทพร หอมจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านนาซำกรรมการ
3. นายเจริญ สมสร้อยครูโรงเรียนบ้านฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอำนวย คิริรนทร์ผอ.โรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีปรอง ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ปิ่นนางรอง ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายกันตภณ เบญจานุกรมผอ.โรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิศ ขุนหนังสือครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นางบุษดี สิรินันทเกตุครูโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมคิด บุญแจ้งครูโรงเรียน[hkoร่องกะถินประธานกรรมการ
2. นางธีรารัตน์ พวงคำครูโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางเนียรวิภา สมภักดีครูโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ ตจันอุดมโรงเรียนบ้านน้ำชุนประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางมนสิชา ตั้งตระกูลเองโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางลำดวน นักดนตรีผอ.โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ประธานกรรมการ
2. นางประไพ สิงห์เวินครูโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดกรรมการ
3. นางจงจิตร แก้วเบี่ยงครูโรงเรียนบ้านท่าผูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ชำนาญครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว จันทสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ วันพุธครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ รอดแสนศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
2. นายมนต์ชัย ชอบดอนโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
5. นางทองย้วน ตรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
6. นายอำพันธ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
7. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ รอดแสนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
2. นายมนต์ชัย ชอบดอนโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
5. นางทองย้วน ตรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
6. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ รอดแสนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
2. นายมนต์ชัย ชอบดอนโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
5. นางทองย้วน ตรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
6. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ รอดแสนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
2. นายมนต์ชัย ชอบดอนโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางทองย้วน ตรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
5. นายอำพันธ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
6. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
7. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ รอดแสนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
2. นายมนต์ชัย ชอบดอนโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
5. นางทองย้วน ตรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
6. นายอำพันธ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
7. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ รอดแสนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
2. นายมนต์ชัย ชอบดอนโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
5. นางทองย้วน ตรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
6. นายอำพันธ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
7. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ รอดแสนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
2. นายมนต์ชัย ชอบดอนโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
5. นางทองย้วน ตรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
6. นายอำพันธ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
7. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุวรรตน์ บัวเรืองโรงเรียนป่าบงกรรมการ
3. นายถนอม อารีสุกโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ รัตนาโรงเรียนบ้านคลองสีฟันประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกุล บันเทิงสุขโรงเรียนน้ำชุนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญยังโรงเรียนห้วยกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนุสรา ผ้ายผาโรงเรียนบ้านตาดกลอยประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางรัตนา บุญเรืองโรงเรียนห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ กินรีโรงเรียนเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร แก้วกิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางวิชุลดา ดิษฐกรโรงเรียนหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโตโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พูลยอดโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญหลาย เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวัฑฒ์ ้เหล็กลาโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
3. นางกาญจนา คำภีระโรงเรียนบ้านวังมลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประชัน จีกันโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
3. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวชิระ แก้วเข้มโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาพร พรหมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
3. นางสาววนิดา วงศรีรักษ์โรงเรียนบ้านซำภูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายขันติ เนาว์แก้วโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บุญมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เนาว์แก้วโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางมยุรี บุลนิลโรงเรียนบ้านป่าแกเครือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ แดงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ)ประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสักรินทร์ บุญนิลโรงเรียนหัวนาเลาประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ พิมเสนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ มลวังโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบุญเจียม ปิ่นตามูลโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย รายะโรงเรียนสุภาพวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ จันทร์แปลงโรงเรียนบ้านดงทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรไกร แก้วเต็มโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ กาวนโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา อนันตบุญเอื้อโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นางร่วมมิตร ขวัญติงโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม กันตุ่มโรงเรียนบ้านน้ำอ้อยประธานกรรมการ
2. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ทัพสีแก้วโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวนัสสุดา มลพงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางอุดมรักษ์ คำก่อโรงเรียนห้วยไร่กรรมการ
3. นางพิลพรรณ แก่นชาโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นางสำรวล มุ่งงามโรงเรียนห้วยอีจีนกรรมการ
3. นางศศิวิมล ทัดแก้วโรงเรียนธรรมนูญกองช่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ยงบุตรโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางรัชตฤดี วัดบุญเลี้ยงโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกรวรรณ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศรีจริยาโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
3. นายบดินทร์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสัญญา ทรัพย์เรืองเนตรโรงเรียนบ้านหนองเขียวประธานกรรมการ
2. นางสุดธิลักษณ์ นิลคำโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นางอนงค์ พวงคำโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรพล เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล คำก่อโรงเรียนบ้้านดงน้ำเดือกรรมการ
3. นางสาวชัฎภัสสร สิงห์นนท์โรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ไตรรักษ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำรึกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา น้อยนันท์โรงเรียนบ้้านหลักด่านกรรมการ
3. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางประทีป วิงชุนโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายสง่า แก้วทองโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางประครอง ทองหมู่โรงเรียนบ้้านน้ำขอบกรรมการ
3. นางอรทัย คำยิ่งโรงเรียนบ้านตาดกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางฉลวย จันทร์ชัยภูมิโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศิริบุตรโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นายบุญทุ่ม พิมสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรโรงเรียนบ้านหินฮาวประธานกรรมการ
2. นางจรัสพร ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางภรณ์ชนัน ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข สร้อยมีโรงเรียนห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล เคือคำโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางเปรมศิริ ปานลักษณ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี นอลจอนโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางดรุณี ริเดชพันธ์โรงเรียนห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร พลกัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สุดหอมโรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการ
3. นางจิตติมา เรืองแสงโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปราณี สร้อยทองโรงเรียนบ้านร่องบงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ขัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านหินกลิ้งกรรมการ
3. นางสุรีย์ มูลเขียนโรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ แหยมนาคโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางวัลยา ยาพรมโรงเรียนบ้านน้ำคำกรรมการ
3. นายบดินทร์ บุตรพรมโรงเรียนบ้้านน้ำชุนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสมปอง ราษีครูโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ เริงเลื่อมครูโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นางถวิล ชูศรีครูโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสักกรรมการ
4. นางศศิกานต์ อุชชินครูโรงเรียนบ้านไร่นางามกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชนตระการ ลีลาครูโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ดวงศรีครูโรงเรียนบ้้านช้างตะลูดกรรมการ
3. นางสายฝน อินประชาครูโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมใจ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านดอนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง แก้วแดงครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ผิวสานต์ครูโรงเรียนบูรณะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางลำแพน มงคลครูโรงเรียนบ้านนาเกาะประธานกรรมการ
2. นางพรไพรินทร์ แฮมินตันครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางพาฝัน วงกลมครูโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวศินี อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ทองคำโรงเรียนบ้านห้วยหินลับกรรมการ
3. นางสาวศิราณี สอนทนโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวศินี อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา สอนทนโรงเรียนบ้านห้วยหินลับกรรมการ
3. นางสาวศิราณี สอนทนโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวศินี อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ทองคำโรงเรียนบ้านห้วยหินลับกรรมการ
3. นางสาวศิราณี สอนทนโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวศินี อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ทองคำโรงเรียนบ้านห้วยหินลับกรรมการ
3. นางสาวศิราณี สอนทนโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนท่าโกกรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนท่าโกกรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนท่าโกกรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพนมพร วะยาคำโรงเรียนบ้านวังมลประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี รักษาบุญโรงเรียนบ้านใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำกรรมการ
6. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพนมพร วะยาคำโรงเรียนบ้านวังมลประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี รักษาบุญโรงเรียนบ้านใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำกรรมการ
6. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพนมพร วะยาคำโรงเรียนบ้านวังมลประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี รักษาบุญโรงเรียนบ้านใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำกรรมการ
6. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพนมพร วะยาคำโรงเรียนบ้านวังมลประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี รักษาบุญโรงเรียนบ้านใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนนาซำกรรมการ
6. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ ตันอุดมโรงเรียนบ้านน้ำชุนประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางปราณี ธูปหอมโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมคิด บุญแจ้งโรงเรียนบ้านร่องกกระถินประธานกรรมการ
2. นางธีรารัตน์ พวงคำโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางเนียรวิภา สมภักดีโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร แสงเสนาโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพนม ใบภักดีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ารองประธานกรรมการ
3. นางพรรทิภา ตุลสุขโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการ
4. นายภานุวิชญ์ จันท้าวโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วะยาคำโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลพร จันทร์มีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ารองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร แสงเสนาโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
4. นางมยุรีย์ จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมโรงเรียนบ้านฝายวังบอนรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมโรงเรียนบ้านฝายวังบอนรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมโรงเรียนบ้านฝายวังบอนรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางรองประธานกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
6. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
7. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
6. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
7. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
6. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
7. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
6. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
7. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญกรรมการ
3. นางละเอียด ศิลาสัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญกรรมการ
3. นางละเอียด ศิลาสัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โนนคำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุปวีณ์ สิทธิโชคโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการ
4. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โนนคำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุปวีณ์ สิทธิโชคโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้าส้มเลากรรมการ
4. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปลัด สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังร่องประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร จันทร์สุริยะศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ แก้วบ่อคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปลัด สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังร่องประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร จันทร์สุริยะศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนพวงศ์ ปาระมีโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นางภรชนัส ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยรองประธานกรรมการ
3. นางปราโมทย์ บุญมีมากโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนพวงศ์ ปาระมีโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นางภรชนัส ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยรองประธานกรรมการ
3. นางปราโมทย์ บุญมีมากโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ล้อมพิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางสาวส้มเกลี้ยง อุดทาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ล้อมพิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางสาวส้มเกลี้ยง อุดทาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางภรชนัส ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมลประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ผ่านผิวโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
3. นายกฤษณวัฒ มิ่งศรีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9194-9535
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]