หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 9 15 11
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 1 1
3 005 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 10 36 18
4 007 โรงเรียนบ้านกกกะบก 2 2 2
5 008 โรงเรียนบ้านกกโอ 3 6 2
6 009 โรงเรียนบ้านกลาง 6 11 9
7 012 โรงเรียนบ้านขี้นาค 0 0 0
8 014 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 3 3 3
9 016 โรงเรียนบ้านจางวาง 5 9 7
10 018 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 13 24 19
11 019 โรงเรียนบ้านซำภู 7 18 12
12 020 โรงเรียนบ้านซำม่วง 5 13 6
13 021 โรงเรียนบ้านดงขวาง 13 22 20
14 022 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 2 4 3
15 023 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 6 8 7
16 024 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 24 49 36
17 025 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 5 11 9
18 026 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 13 32 21
19 027 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 6 12 8
20 029 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 6 12 9
21 028 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 2 4 4
22 030 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 19 38 32
23 031 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 25 47 28
24 040 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 17 26 22
25 032 โรงเรียนบ้านท่ากกแก 0 0 0
26 035 โรงเรียนบ้านท่าขาม 33 60 51
27 034 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 12 10
28 036 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 20 35 25
29 037 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 2 4 3
30 038 โรงเรียนบ้านท่าผู 3 6 3
31 039 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 4 19 7
32 033 โรงเรียนบ้านท่าโก 5 11 7
33 041 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 20 32 32
34 042 โรงเรียนบ้านนครเดิด 0 0 0
35 044 โรงเรียนบ้านนาซำ 2 3 3
36 046 โรงเรียนบ้านนายาว 17 38 22
37 043 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 9 12 12
38 045 โรงเรียนบ้านนาแซง 2 5 2
39 047 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 16 32 24
40 048 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 0 0 0
41 049 โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง 0 0 0
42 050 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 4 5 5
43 051 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 17 33 24
44 052 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 7 12 12
45 053 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 7 14 10
46 054 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 0 0 0
47 055 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 0 0
48 056 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 9 20 9
49 057 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0
50 058 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก 0 0 0
51 061 โรงเรียนบ้านบึง 2 4 3
52 063 โรงเรียนบ้านบุ่ง 9 17 11
53 062 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 41 98 64
54 064 โรงเรียนบ้านปากดุก 5 13 9
55 065 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 6 12 9
56 066 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 8 22 15
57 067 โรงเรียนบ้านปากออก 5 8 5
58 070 โรงเรียนบ้านป่าบง 13 32 20
59 068 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 7 35 14
60 069 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 13 52 25
61 076 โรงเรียนบ้านฝาย 31 55 44
62 074 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 2 2 2
63 075 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 6 11 9
64 077 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 1 1
65 078 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 1 0 0
66 079 โรงเรียนบ้านภูปูน 0 0 0
67 080 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 8 17 10
68 081 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 6 5 5
69 082 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 2 2 2
70 083 โรงเรียนบ้านร่องบง 2 1 1
71 085 โรงเรียนบ้านลานบ่า 0 0 0
72 087 โรงเรียนบ้านวังกวาง 24 55 29
73 086 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 8 20 11
74 089 โรงเรียนบ้านวังขอน 3 5 3
75 088 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 1 2 2
76 090 โรงเรียนบ้านวังบาล 37 60 42
77 092 โรงเรียนบ้านวังมล 10 16 10
78 093 โรงเรียนบ้านวังยาว 19 38 31
79 095 โรงเรียนบ้านวังรู 16 34 23
80 094 โรงเรียนบ้านวังร่อง 27 34 29
81 097 โรงเรียนบ้านวังเวิน 6 26 13
82 096 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 1 2 1
83 091 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0 0 0
84 098 โรงเรียนบ้านศิลา 26 53 38
85 099 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 34 72 53
86 101 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 21 34 30
87 102 โรงเรียนบ้านสักหลง 0 0 0
88 100 โรงเรียนบ้านส้มเลา 2 10 4
89 105 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
90 108 โรงเรียนบ้านหนองคัน 0 0 0
91 110 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 32 28
92 109 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1 1 1
93 111 โรงเรียนบ้านหนองปลา 2 2 2
94 114 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 14 9
95 116 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 0 0 0
96 118 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 6 4
97 106 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1 1 1
98 115 โรงเรียนบ้านหนองเล 3 3 3
99 113 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 13 22 21
100 117 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 6 5
101 107 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 18 45 30
102 112 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 3 3
103 119 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 14 22 17
104 139 โรงเรียนบ้านหวาย 0 0 0
105 142 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
106 141 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 2 2 2
107 140 โรงเรียนบ้านหัวนาเลาสาขาไร่นาเจริญ 0 0 0
108 143 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 5 9 7
109 146 โรงเรียนบ้านหินฮาว 7 12 7
110 144 โรงเรียนบ้านหินโง่น 7 18 9
111 145 โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาสักง่า 0 0 0
112 120 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 1 1
113 121 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 22 51 36
114 122 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 10 21 14
115 123 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 4 4 4
116 124 โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาซำบุ่น 0 0 0
117 125 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 0 0 0
118 126 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 8 20 10
119 127 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 6 14 10
120 128 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 23 45 26
121 130 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 40 64 55
122 131 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 20 36 24
123 132 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 11 30 17
124 133 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 14 27 18
125 134 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย 0 0 0
126 135 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 20 43 30
127 136 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 4 6 6
128 137 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 13 25 18
129 138 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 5 5 5
130 129 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 5 5
131 150 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 3 5 5
132 151 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 4 15 7
133 013 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 34 79 57
134 059 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 10 15 15
135 147 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17 27 24
136 148 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 32 74 50
137 011 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 0 0 0
138 010 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 42 86 60
139 015 โรงเรียนบ้านโคกมน 22 45 34
140 017 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 27 57 35
141 060 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 4 2
142 071 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 4 2
143 073 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 2 10 4
144 072 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา สาขาโคกใหม่ 0 0 0
145 104 โรงเรียนบ้านโสก 0 0 0
146 103 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 4 7 7
147 149 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 4 5 3
148 084 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 4 11 5
149 154 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 5 11 10
150 155 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 4 10 4
151 161 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 6 6 6
152 162 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 4 8 6
153 163 โรงเรียนวัดศรีทอง 5 12 5
154 164 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 4 12 8
155 167 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 24 38 31
156 171 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 5 11 7
157 175 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 15 28 19
158 174 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 32 75 50
159 169 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 34 103 46
160 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 7 8 8
161 006 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 1 12 1
162 152 โรงเรียนบูรณวิทยา 6 12 10
163 153 โรงเรียนผดุงวิทย์ 39 143 69
164 156 โรงเรียนพอจิตวิทยา 0 0 0
165 160 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 8 51 18
166 165 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 0 0 0
167 166 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 5 23 9
168 168 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
169 170 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 19 28 27
170 173 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 22 28 22
171 172 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 0 0 0
172 157 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 24 56 39
173 158 โรงเรียนเมตตาวิทยา 32 41 38
174 159 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 9 2
175 176 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 14 20 17
176 001 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 15 46 25
177 180 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล 4 5 4
178 178 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 0 0 0
179 177 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย 0 0 0
180 179 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 5 8 7
รวม 1655 3447 2344
5791

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9194-9535
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]