หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557...

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพจนีย์ เพ็ญงาม อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านแก่งโตน รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
2 นางอริศรา แก้วเพียร อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
3 นายโกวิทย์ ฝ่ายเทศ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านฝาย รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
4 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
5 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
6 นางสาวสุจารี ศรีจันทร์สุข อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
7 นายไกรสร ชีพอุดม อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัว รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
8 นายภราดร สาตรี อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหนองไขว่ รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
9 นางสาวสรัตน์วดี กะรินตา อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
10 นางสาวเฉลิมขวัญ จันดาลี อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านดงขวาง รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
11 นายสุรณรงค์ แก้วประสงค์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
12 นางสาววิไลลักษณ์ สังขทีป อัตราจ้างธุรการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
13 นางสาวธนพร ชัยศรี อัตราจ้างธุรการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
14 นางสุพรรษา หย่ำวิลัย อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านท่ากกแก รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
15 นายธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
16 นางสาวกาญจนา จันเทียน อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านโจะโหวะ รายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
17 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
18 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
19 นายเสกสรรค์ สีใส รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
20 นางจิตรา ชนะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
21 นายประวัติ ยงบุตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
22 นายสลับ ชุมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
23 นายอภิชัย เริงเลื่อม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
24 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
25 นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
26 นายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
27 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
28 นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
29 นางศรีชา คำพา ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
30 นายสถิตย์ จีนประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
31 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
32 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
33 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
34 นางอนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
35 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
36 นายสมพงษ์ พวงคำ ผอ.ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
37 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการ ส่งเสริม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
38 นางสาวสมประสงค์ ชัยโฉม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
39 นางพรยุพิน กาศเกษม นักวิชาการ ศึกษา ส่งเสริม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
40 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
41 น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
42 นางทิพวรรณ มังคลาภรณ์ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
43 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
44 น.ส.สินีนาฏ กรมกอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
45 น.ส.รินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
46 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
47 นายประวัติ ยงบุตร รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
48 นายสลับ ชมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
49 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
50 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
51 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
52 นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
53 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
54 นางศรีชา คำพา ผอ.กล่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
55 นางสาวกัลตนา บุญณรงค์ เจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
56 นางอนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
57 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองผอ.สพป.พช.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
58 นางมลธิรา จันทร์มูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
59 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
60 นางเจริญ จันทนะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
61 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
62 นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางทิพย์วัลย์ มังคลาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นางเตือนใจ รักษาบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายบุญหลาย เพลิดภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นางนุสรา ผ้ายผา ครู โรงเรียนบ้านตาดกลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ มลวัง ครู โรงเรียนบ้านหินฮาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นายวชิระ แก้วเข้ม ครู โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 พิเชษฐ์ ขำประเสริฐ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นางจิตรา ชนะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายถนอม อารีสุก ครูผู้สอน โรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายชาญณรงค์ บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นางรัตนา บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายอนุวรรตน์ บัวเรือง ครู โรงเรียนบ้านป่าบง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นางจินตนา กันดก ครูผู้สอน โรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายสลับ ชุมพลมา ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นางเกสร ทัดเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นายขันติ เนาว์แก้ว ครู โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา ครู โรงเรียนบ้านธารทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นางสาวฐิติชญา พุทธา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นายประกิต นวลเนือง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นางสาวกนกพร จันทรสุกรี ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นายสุรธอม พาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
90 นายสุริยะ นามวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
91 นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
92 นางณิชาภา พรมคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นายเกรียงศักดิ์ ไตรวิทย์เมธี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นางวัชรินทร์ จีนประสพ ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นางขันทอง ปานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
96 น.ส.เตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายธวัช บุญกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นางเตือนใจ กินูญ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
99 น.ส.สุนัน ยาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นายบุญหลาย เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นางนุสรา ผ้ายผา ครูโรงเรียนบ้านตาดกลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
103 จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ มลวัง ครูโรงเรียนบ้านหินฮาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นายวชิระ แก้วเข้ม ครูโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
105 น.ส.พัชรียา พิมพ์สิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นายพิเชษฐ์ ขำประเสริฐ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตา ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นายนิวัฒน์ เพ็งสาย ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นายสมจิต เฮ้าปาน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นายสมชาย รูปศรี ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นางณิชาภา พรมคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นางวัชรินทร์ จีนประสพ ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นายเกรียงศักดิ์ ไตรวิทย์เมธี นักการฯโรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นางขันทอง ปานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
117 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
118 นางพจนีย์ พรหมบุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
119 นางกชพร แก้วกิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
120 นางสาวภัทรภร บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
121 นายเสกสรรค์ สีใส รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
122 นางนงนุช ปิ่นชาลี ครูผู้สอน โรงเรียนแก้วนิมิตรวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
123 นายถนอม อารีสุก ครูผู้สอน โรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
124 นางสาวศิริวรรณ อุประ ครูผู้สอน โรงเรียนทิพยาหล่มสัก คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
125 นางสาวจินตนา กันดก ครูผู้สอน โรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
126 นายประวัติ ยงบุตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
127 นายวิรัตน์ พาอั้ง ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
128 นางสาวกนกพร จันทรสุกรี ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
129 นายพรชัย วัดเย็น ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
130 นางสาวฐิติชญา พุทธา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
131 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
132 น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
133 นางมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
134 นางรติรัตน์ บัวผึ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
135 นางวิไลภรณ์ คำมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
136 นายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
137 นายเขมภณ กาญจนาชนะชน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
138 นายผดุงกานต์ ทัพโชติ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
139 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
140 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
141 นายมนต์ชัย ชอบดอน โรงเรียนบ้านนำ้ดุกเหนือ คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
142 นายสมศักดิ์ บุญทับ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
143 นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
144 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
145 นางสาวกนกชฌก มาทรัยพ์ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
146 นายบุรุษ น้อยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำ้คำ คณะกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
147 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
148 น.ส.นงนุช ลาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
149 นางวรรณพร ผิวสานต์ นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
150 นางวิไล วันเมือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
151 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
152 นางอัสรินทร์นาฎ สังข์ปทีป รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
153 นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยก่ารโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
154 นางคนึงนิจ บุญเกิด ครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
155 นางสาวขวัญจิตร ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
156 นางสุนัน ยาคำ ครูโรงเรียนอนบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
157 นายเสกสรรค์ สีใส รองผอ.สพป.พช.2 คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
158 นางรัชนี วงศ์วาณิชวัฒนา ผอ.กลุ่มอำนวยการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
159 นางศิริลักษณ์ เชยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
160 นางสาวกัญญาภัค ลายหีด ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
161 นายจิราวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม) คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
162 นายประสิทธิ์ ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
163 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
164 นายเจริญ ขวัญลอย ผอ.โรงเรียนบ้านนาเกาะ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
165 นางไพรรัตน์ สายคำทอน ครูโรงเรียนบ้านภูปูน คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
166 นางกาญจนา แก้วพิลา ครูโรงเรียนบ้านท่าอิบุญ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
167 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
168 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
169 นายเทิพชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน  
170 นายสกุลศักดิ์ ตุลธรวงษ์ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน  
171 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9194-9535
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]